Klasyfikacja SEVESO dla producenta farb i lakierów

Wacław Smardzewski

Skontaktuj się z naszym inżynierem


WACŁAW SMARDZEWSKI

Kwestie zapobiegania awariom, które mogą być następstwem określonych działań przemysłowych oraz ograniczania ich skutków dla zdrowia ludzkiego i środowiska reguluje Dyrektywa PE i Rady 2012/18/UE z 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń związanych z poważnymi awariami (substancje niebezpieczne, dyrektywa Seveso III).

Przedmiotem zrealizowanego przez naszych specjalistów opracowania była klasyfikacja zakładu zajmującego się produkcją farb i lakierów, decydująca o tym czy zakład ten zalicza się do grupy zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Poważną awarią jest zdarzenie, w szczególności emisja, pożar lub eksplozja, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstanie takiego zagrożenia z opóźnieniem (art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 ze zm.)). Przez poważną awarią przemysłową rozumie się zgodnie z art. 3 pkt 24 w/w poważną awarię w zakładzie.

Zakład o którym mowa wykorzystuje w procesach produkcyjnych substancje i mieszaniny niebezpieczne. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w (Dz.U. 2016 poz. 138) Zleceniodawca był zobligowany do przeprowadzenia analizy dotyczącej rodzajów i ilości progowych substancji niebezpiecznych znajdujących się w zakładzie.

Przeprowadzona przez specjalistów analiza wykazała, że ilość substancji niebezpiecznych znajdujących się na terenie zakładu produkującego farby i lakiery nie przekracza wartości progowych zawartych w rozporządzeniu. W związku z tym w zakładzie nie występuje ani duże ani zwiększone ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

SPRAWDŹ OFERTĘ

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem

Zakres naszej oferty obejmuje wykonywanie rożnego typu opracowań ATEX oraz audytów ATEX dla istniejących, jak również nowo-powstających instalacji procesowych.
Kliknij poniżej i sprawdź naszą ofertę w tym zakresie.

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Wacław Smardzewski

Skontaktuj się z naszym inżynierem


WACŁAW SMARDZEWSKI

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy (wymagane)

E-mail firmowy (wymagane)

Telefon firmowy (wymagane)

Treść wiadomości

Załącz plik

Odbierz rabat -10%
Na szkolenia i konferencję nt. bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego (zniknę za 10 sek.)