Projekt i wykonanie instalacji zraszaczowej mostu skośnego z dwoma przenośnikami taśmowymi w jednej z elektrociepłowni

Grupa WOLFF

Skontaktuj się z naszym inżynierem


SEBASTIAN SŁABOSZEWSKI

W ramach zlecenia od jednej z elektrociepłowni GRUPA WOLFF wykonała projekt dotyczący kompleksowej realizacji instalacji zraszaczowej galerii nawęglania.

W celu zapewnienia ochrony pożarowej galerii nawęglania instalacja zraszaczowa została podzielona na odpowiednią ilość stref gaśniczych. Ilość sekcji została zoptymalizowana i dobrana w taki sposób, aby uzyskać odpowiednie parametry hydrauliczne dla dobranych zraszaczy, przy uwzględnieniu warunków panujących w istniejącej sieci ppoż. klienta.

Pożar to niekontrolowany proces spalania zachodzący poza miejscem do tego celu przeznaczonym i przynoszący straty materialne. Towarzyszy mu występowanie czynników szkodliwych, takich jak: płomień, wzrost temperatury, dym, wybuchy, iskry, toksyczne produkty spalania, czego konsekwencją mogą być np. naruszenie konstrukcji budowlanych i urządzeń technologicznych, zniszczenie upraw lub lasu.

Wszystkie objęte ochroną przestrzenie nadzorowane są przez odpowiednio skalibrowane czujki ciepła monitorujące zaistnienie pożaru w obrębie chronionym. Dodatkowo instalacja została wyposażona w ręczne ostrzegacze pożarowe zlokalizowane wewnątrz i na zewnątrz galerii nawęglania, co umożliwia obsłudze zgłaszanie niepożądanych zjawisk podczas rutynowej kontroli.

Instalacja posiada również możliwość ręcznego sterowania poszczególnymi sekcjami przez przyciski „start gaszenie”, które są zlokalizowane w pobliżu stacji wzbudzających.

Uruchomienie automatyczne systemu gaśniczego jest realizowane w oparciu o sygnał spełniający warunki charakterystyczne dla pożaru, który generowany jest w wyniku koincydencji dwóch stanów alarmowych. W celu uniknięcia błędnego wskazania wykrycia pożaru tylko przez jeden czujnik wykonano tzw. koincydencję dwugrupową.

Dla strefy objętej ochroną zastosowano oczujnikowanie w równych odstępach co 3 m na całej długości chronionej powierzchni. Pozwala to zrealizować koincydencję oraz zapewnić zgodność z wymaganiami wynikłymi z warunków środowiskowych.

W momencie wykrycia pożaru w danej strefie gaszeniowej, centrala wraz z modułami sterującymi wywołają otwarcie zaworu wodnego i doprowadzenie wody do zraszaczy danej strefy gaszeniowej oraz następnej przyległej.

System gaszenia pożaru jest zasilany wodą z instalacji ppoż. klienta. Wykonana instalacja zraszaczowa gwarantuje ochronę całej galerii skośnej elektrociepłowni z dwoma przenośnikami taśmowymi na wymaganym poziomie.

W ramach zlecenia „pod klucz” zrealizowano:

  • opracowanie koncepcji technologicznej (z obliczeniami procesowymi), orurowania (z obliczeniami hydraulicznymi), mechanicznej, budowlanej, detekcji pożaru, elektrycznej, AKPiA i wizualizacji,
  • wykonanie dokumentacji wykonawczej i powykonawczej dla zabezpieczenia galerii skośnej,
  • wykonanie instalacji zraszaczowych (demontaż istniejącej instalacji, dostawa komponentów, montaż i uruchomienie),
  • wykonanie instalacji detekcji pożaru,
  • prace ziemne i podłączeniowe do istniejącej instalacji ppoż.,
  • wykonanie wizualizacji i sterowania instalacji zraszaczowej.

SPRAWDŹ OFERTĘ

Instalacje przeciwpożarowe - PPOŻ

Zadaniem systemów przeciwpożarowy jest ochrona ludzi oraz mienia przed zagrożeniami pożarowymi. Proste systemy ppoż. składają się z detektorów ognia, detektorów dymu, centrali sterującej oraz ze stałych urządzeń gaśniczych np. siatki rur ze środkiem gaśniczym wraz z dyszami wylotowymi. Systemy przeciwpożarowe można podzielić na cztery główne rodzaje ze względu na stosowany w nich środek gaśniczy tj.: gaszenie wodą, gaszenie mgłą wodną, gaszenie pianą, gaszenie gazem.

Zespół inżynierów GRUPY WOLFF posiada duże doświadczenie projektowaniu instalacji przeciwpożarowych oraz doborze odpowiednich rozwiązań do każdej aplikacji, z uwzględnieniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa, wiedzy technicznej oraz obowiązujących norm prawnych. Kliknij poniżej i sprawdź naszą ofertę w tym zakresie.

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Grupa WOLFF

Skontaktuj się z naszym inżynierem


KAROL OSTROWSKI

Temat wiadomości

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy (wymagane)

E-mail firmowy (wymagane)

Telefon firmowy (wymagane)

Treść wiadomości

Załącz plik

Odbierz rabat -10%
Na szkolenia i konferencję nt. bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego (zniknę za 10 sek.)