Relacja z IV Międzynarodowej Konferencji HAZEX

W dniach 6-7 października 2016 r. w Hotelu Best Western w Krakowie odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja HAZEX, której głównym organizatorem była GRUPA WOLFF. Tegoroczna edycja skierowana była do branży chemicznej, petrochemicznej i pokrewnych. Tematyka dwudniowego wydarzenia obejmowała zagadnienia SEVESO, bezpieczeństwa procesowego, wybuchowego oraz pożarowego. Wśród gości znaleźli się przedstawiciele PKN Orlen, CIECH, OLPP, Synthos, UDT, PCC Rokita, NITROERG, Grupa Azoty, EDF, FLUOR, Mondi, Hempel i wielu innych. Seminarium podzielone zostało na sześć bloków tematycznych. W każdym z nich eksperci przekazywali uczestnikom niezwykle wartościowe treści.

Pierwszy dzień konferencji otworzył Blok I: SEVESO – zapobieganie poważnym awariom przemysłowym. W pierwszym wystąpieniu Pan dr Sergiusz Urban z kancelarii prawnej WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr wskazał na obowiązki przedsiębiorców w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom, wynikające z dyrektywy Seveso III. W kolejnym wystąpieniu Pani Agnieszka Majchrzak z PKN Orlen omówiła system zarządzania bezpieczeństwem procesowym w PKN ORLEN S.A. Zagadnienia związane z zagrożeniami poważnymi awariami i kontrolą zakładów w kontekście wymogów dyrektywy Seveso III poruszył również Pan Paweł Ciećko z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Pan Grzegorz Malewicz z firmy PCC Rokita wygłosił prelekcję pt. „W świetle nowych obowiązków w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym – SEVESO III”, na koniec której przywołał katastrofę, która miała miejsce dnia 12 sierpnia 2015 roku w mieście Tiencin (Chiny) – do wybuchu doszło w wyniku magazynowania w zakładzie 700 ton cyjanku sodu tj. 70 razy więcej niż powinno się przechowywać w jednym miejscu oraz azotanu amonu. Skutki eksplozji były wstrząsające.

Zwieńczeniem pierwszego bloku tematycznego był panel dyskusyjny pn. Zarządzanie ryzykiem związanym z poważnymi awariami oraz polityką bezpieczeństwa w przemyśle chemicznym (wyzwania i trudności dla przedsiębiorców), który poprowadził Pan Marek Kwiatkowski (OLPP). W dialogu uczestniczyli Pani Lucyna Stajniak (NITROERG), Pan Józef Golec (GRUPA CIECH), Pan Grzegorz Malewicz (PCC Rokita), dr hab. inż. Andrzej Wolff (GRUPA WOLFF) oraz Pan Piotr Nowakowski (Grupa Azoty). Była to doskonała okazja do merytorycznej dyskusji oraz wymiany doświadczeń.

Blok II dotyczył kwestii związanych z bezpieczeństwem procesowym. Pan Tomasz Smólczyk z Urzędu Dozoru Technicznego poruszył zagadnienia bezpieczeństwa procesowego i funkcjonalnego na etapie projektu i eksploatacji instalacji ciśnieniowych.

“Spełnienie wymagań przepisów czy specyfikacji technicznych przez pojedyncze urządzenie nie zapewnia bezpieczeństwa instalacji technologicznej jako całości. Łączenie „bezpiecznych urządzeń” w instalacje powoduje wzajemne interakcje, które mogą być powodem awarii.” (Tomasz Smólczyk)

Kolejne wystąpienie to duet w osobach Pana Sebastiana Słaboszewskiego (GRUPA WOLFF) oraz Pana Adama Rybskiego (PROCOM SYSTEM), który wprowadził uczestników w nowy wymiar zarządzania produkcją, prezentując case study z wykorzystaniem systemu ExPlant.

“ExPlant ma w swoim założeniu wspierać przede wszystkim bezpieczeństwo na terenie zakładów produkcyjnych.” (Adam Rybski)

Autorem następnej, niezwykle merytorycznej prelekcji, był Pan Paweł Wąsowicz z Biura Analiz Technicznych i Przemysłowych, który poddał analizie proces identyfikacji listy zdarzeń awaryjnych z wykorzystaniem badania HAZOP dla projektu instalacji kotłowej z kotłem pyłowym opalanym węglem kamiennym. Problemami dotyczącymi zdefiniowania przedmiotu w projekcie inwestycyjnym oraz oceną ryzyka projektu w związku z przyszłym przedmiotem umowy zainteresował uczestników Pan Marcin Jamrozik, specjalizujący się w szczególności w doradztwie prawnym przy realizacji projektów inwestycyjnych w kancelarii Polowiec i Wspólnicy. Zakończeniem bloku było omówienie modernizacji instalacji produkcyjnej z grupy IPPC w świetle Prawa Ochrony Środowiska i bezpieczeństwa procesowego przez Pana Wacława Smardzewskiego – Technologa w GRUPIE WOLFF.

Podczas konferencji poruszono również tematykę bezpieczeństwa wybuchowego – jeden blok odbył się jeszcze pierwszego dnia seminarium, natomiast kolejna sesja otwierała drugi dzień konferencji. Pan Kees Van Wingerden (Gexcon) w ciekawy sposób przedstawił modelowanie rozprzestrzeniania się wybuchów oraz toksycznych i palnych gazów na instalacjach przemysłowych, prezentując uczestnikom krótkie filmiki z przeprowadzonych eksperymentów. Dr hab. inż. Andrzej Wolff w swojej prelekcji podjął się omówienia nowej normy PN-EN 60079-10-1: 2016-02 (EN 60079-10-1: 2015-12): Klasyfikacja przestrzeni. Gazowe atmosfery wybuchowe. Ponadto przeanalizował szacowanie rodzaju i zasięgu stref zagrożenia wybuchem na przykładzie metanu.

“Nowa norma wprowadza bardzo istotne pojęcia, których wcześniej nie było.” (dr hab. inż. Andrzej Wolff)

Jako ostatnia głos zabrała Pani Claire Lloyd (REMBE Safety & Control). W swojej prezentacji ekspertka wskazała na sposoby radzenia sobie z niebezpiecznymi pyłami, które stwarzają zagrożenie wybuchowe w przemyśle chemicznym.

Po wszystkich prelekcjach na uczestników czekała główna atrakcji konferencji – pokaz wybuchów.

Drugi dzień seminarium to kontynuacja poprzedniego bloku. Tematykę bezpieczeństwa wybuchowego w kontekście mieszanin hybrydowych poruszył Pan Himlar Winkler z firmy IEP Technologies. Kolejną prezentację pt. “Wartość oświetlenia LED w kontekście pracy w ciężkich warunkach oraz strefach niebezpiecznych” wygłosił Pan Avelino Casado-Gomez (EATON). Prelekcja wzbudziła spore zainteresowanie uczestników. Nie inaczej było z kolejnym wykładem, podczas którego Pan Mike O’Brien z Newson Gale uświadamiał nt. zagrożeń pożarem i wybuchem jakie niesie za sobą elektryczność statyczna. Ilość pytań jaka padła po tej prelekcji świadczy o tym, że w polskich zakładach przemysłowych pracownicy na co dzień stykają z problemem wyładowań elektrostatycznych, a wiele kwestii pozostaje jeszcze niewyjaśnionych.

Ostatnia sesja tematyczna – Bezpieczeństwo pożarowe – składała się z czterech merytorycznych wykładów. Na początku dr hab. inż Andrzej Wolff omówił problemy związane z wyznaczaniem wiarygodnej wartości przyrostu ciśnienia wybuchu ∆P w pomieszczeniu/hali na etapie uzgadniania projektu budowlanego. Po wykładzie na sali rozgorzała dyskusja i do naszego eksperta skierowano wiele pytań. Okazuje się, że dla uczestników istotne okazały się również kwestie dotyczące projektowania oświetlenia awaryjnego. Tę tematykę poruszył Pan Tomasz Kaźmierczak z firmy A&M Michałowski. Interesujący wykład pt. “Systemy ochronne – bezpieczeństwo funkcjonalne” przeprowadził Pan dr inż. Michał Górny z Urzędu Dozoru Technicznego. Wystąpienie dotyczyło kwestii związanych z definicją systemu ochronnego oraz jego oceny zgodności. Zakres prelekcji obejmował również analizę metodyki oceny bezpieczeństwa funkcjonalnego (systemy ochronne) na podstawie normy PN-EN 15233:2009. Ostatni wykład to nawiązanie do prezentacji nt. oświetlenia awaryjnego. Tym razem Pan Maciej Freza (GRUPA WOLFF) odniósł się do aktualnych wymagań prawnych i normatywnych dotyczących awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i zapasowego.

Opinie i komentarze

Potwierdzeniem wysokiej jakości omawianych podczas konferencji zagadnień oraz potrzeby poruszania istotnych dla bezpieczeństwa przemysłu kwestii są spływające opinie uczestników.

93% uczestników jest zadowolonych lub bardzo zadowolonych z udziału w tegorocznej konferencji*

Bardzo ciekawe pokazy, wykłady prowadzone
w sposób bardzo interesujący przez osoby posiadające rzetelną wiedzę i praktyczne doświadczenie.

Konferencja dotyczyła problemów z którymi mamy do czynienia w naszych zakładach. Bardzo konkretna i merytoryczna z rewelacyjną organizacją.

*Dane pochodzą z anonimowej ankiety przeprowadzonej wśród uczestników po zakończeniu konferencji.

Pokaz wybuchów

Jednym z elementów, które wyróżniają naszą konferencję na tle innych, był unikatowy pokaz wybuchów. W tym celu wszyscy goście zostali przewiezieni zabytkowym “ogórkiem” na pobliski poligon. Tym razem w czasie godzinnego pokazu uczestnicy mogli przekonać się jak potężna siła drzemie w gazach i pyłach, które są powszechnie stosowane w przemyśle. Gdy nastał zmrok pokaz stał się jeszcze bardziej spektakularny. Pod osłoną ciemności chmura ognia dosadniej ukazywała skalę prezentowanych wybuchów.

Pokaz wybuchów podczas tegorocznej konferencji HAZEX obejmował następujące po sobie testy:

  • wybuch mieszaniny propanu z powietrzem w ilości poniżej GGW na rurociągu o długości maks. 2 m, co pozwoliło uzyskać proces spalania poddźwiękowego tj. deflagrację w rurociągu; wyzwalaczem zapłonu był tlen,
  • wybuch mieszaniny propanu z powietrzem w ilości poniżej GGW na rurociągu przedłużonym do 3 m, co przy średnicy DN 100 pozwoliło przejść deflagracji w spalanie naddźwiękowe, czyli detonację wywołaną przedłużeniem rurociągu; wyzwalaczem zapłonu był tlen,
  • wybuch około 1000 gram cukru pudru w filtrze panelowym zabezpieczonym bezpłomieniowym odpowietrzaniem wybuchu VQ bez odpsrzęgania z manekinem,
  • wybuch przestrzenny: pył węgla kamiennego ok 1100 gram,
  • wybuch przestrzenny: herbata około 800 gram,
  • wybuch cukru pudru w filtrze panelowym (1000 gram),  zabezpieczonym panelem dekompresyjnym + rura zabezpieczona panelem (około 150 gram cukru pudru w rurze), brak odsprzęgania,
  • wybuch 1000 gram cukru pudru w filtrze panelowym zabezpieczonym panelem dekompresyjnym + rura z klapą zwrotną,
  • wybuch 1000 gram cukru pudru w filtrze panelowym zabezpieczonym systemem tłumienia HRD (MEX + IR), bez odsprzęgania z manekinem.

Konkurs WOLFF PREMIUM BEER

Po każdym z wygłaszanych w ciągu dwóch dni konferencji wykładów przewidziany został dodatkowy czas na pytania uczestników. Wszystko po to, aby konferencja rozwiązywała konkretne problemy jakie występują na terenie zakładów przemysłowych. Mamy nadzieję, że żadne z nurtujących pytań nie pozostało bez odpowiedzi!

Dzięki zadawaniu pytań uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w walce o pakiet piwny WOLFF PREMIUM BEER. Aby uzyskać nagrodę, należało zebrać 3 kartki na piwo. Wiązało się to z koniecznością czynnego udziału podczas następujących po sobie prelekcji – w myśl zasady 1 pytanie = 1 kartka na piwo. Konkurs cieszył się sporym zainteresowaniem, o czym świadczy wydanie ponad 60 pakietów piwnych!

Wieczorna kolacja

Na koniec pierwszego dnia uczestnicy konferencji wzięli udział w uroczystej kolacji, którą dopełnił koncert Kasi Sochackiej. Nawiązując do wspomnianego wcześniej pakietu WOLFF PREMIUM BEER, którego opakowanie i smak bazują na motywie Nowej Huty, nieodzownie łączącej się z czasami PRL-u, uczestnicy mogli posłuchać utworów muzycznych skomponowanych właśnie w tym okresie. Była to chwila relaksu przed kolejnym dniem inspirujących wykładów.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za udział w tegorocznym wydarzeniu. Było nam niezmiernie miło gościć Państwa w Krakowie. Mamy nadzieję, że za rok również będziemy mieli okazję się spotkać.

W razie pytań skontaktuj się ze mną

BEATA GODAWA - jestem do Twojej dyspozycji
+48 51* *** ***   - pokaż numer
 b.god***@***  - pokaż email

Odpowiem na pytania odnośnie: Expressu Przemysłowego, konferencji, szkoleń
Nie odbieram? Kliknij! x
Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu. Proszę wyślij SMS lub e-mail - na pewno odpowiem!