Instalacje przeciwpożarowe

Instalacje przeciwpożarowe - PPOŻ
Grupa WOLFF
MACIEJ WALEŃ- jestem do Twojej dyspozycji

Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu
Nie odbieram? Kliknij!
Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail - na pewno odpowiem,
lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

Zadaniem systemów przeciwpożarowych jest wczesne wykrycie oraz minimalizacja skutków pożaru, a tym samym ochrona ludzi oraz mienia. Proste systemy ppoż. składają się z detektorów ognia, detektorów dymu, centrali sterującej oraz ze stałych urządzeń gaśniczych np. siatki rur ze środkiem gaśniczym wraz z dyszami wylotowymi. Systemy przeciwpożarowe można podzielić na cztery główne rodzaje, zależnie od stosowanego środka gaśniczego: systemy gaszenia wodą, systemy gaszenia mgłą wodną, systemy gaszenia pianą oraz gaszenie gazem.

Zespół inżynierów GRUPY WOLFF posiada duże doświadczenie w projektowaniu instalacji przeciwpożarowych oraz doborze odpowiednich rozwiązań do każdej aplikacji, z uwzględnieniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa, wiedzy technicznej oraz obowiązujących norm prawnych.

Jednak do wiedzy technicznej, norm prawnych oraz wymogów bezpieczeństwa, dołączamy jeszcze pełne zrozumienie specyfiki każdej instalacji oraz biznesu inwestora. Dzięki temu nawet podczas realizacji bardzo trudnych projektów nasi klienci czują się bezpiecznie zarówno podczas prac projektowych i montażowych, jak i po włączeniu instalacji do użytkowania.

instalacja hydrantowa elektrociepłowni

Specyfika pracy elektrociepłowni powoduje, że klient nie może pozwolić sobie na przestój obiektu. Dlatego połączyliśmy 11 pionów hydrantowych w warunkach dużego zapylenia, wysokiej temperatury i na wysokości +31m, bez zakłóceń pracy obiektu.

System wykrywania i gaszenia iskier

Czasem w instalacjach, które można uznać jako dobrze zabezpieczone przed ryzykiem pożaru i wybuchu, dojdzie do pewnych zmian, które powodują powstanie nowych problemów. Wówczas liczy się czas.

Tak było w przypadku zabezpieczonej linii u producenta herbaty. Wprowadzenie nowego produktu z dodatkiem aromatów spowodowało częste pojawianie się iskier i aktywację systemu przeciwwybuchowego.

Na terenie zakładu pojawiło się wiec nowe, potencjalne źródło zapłonu, które trzeba było zminimalizować zgodnie z dyrektywą ATEX.

Zastosowanie systemu gaszenia iskier było w tym wypadku optymalnym rozwiązaniem. Liczył się także czas uruchomienia nowego zabezpieczenia, aby nie narażać inwestora na dodatkowe koszty związane z aktywacją zabezpieczeń przeciwwybuchowych. Zadanie zostało zrealizowane w 3 dni.

Jednym z naszych projektów było zabezpieczenie galerii nawęglania. Panują tam bardzo trudne warunki dla poprawnej pracy większości czujek systemu sygnalizacji pożaru. Związane to jest z wysokim zapyleniem, wibracjami, wilgocią oraz zmienną temperaturą. Niewłaściwy dobór czujek skutkowałby poważnymi konsekwencjami.

Przykładowo fałszywe uruchomienie instalacji ppoż. prowadziłoby do zatrzymania procesu podawania paliwa oraz kosztownego dla elektrowni obniżenia ilości produkowanej energii elektrycznej. Istniałoby także ryzyko, że woda z instalacji zraszaczowej spowodowałaby zmycie dużych ilości węgla, które spływając w dół galerii, niszczyłyby napotkane elementy instalacji w podobny sposób jak lawina błotna.

Szerokie doświadczenie naszych inżynierów pozwoliło jednak dobrze zrozumieć specyfikę galerii. Zastosowaliśmy detekcję opartą na pomiarze temperatury realizowanym przez czujki pożarowe spełniające wymagania normy PN-EN 54-22, które jednocześnie posiadają krajowy certyfikat zgodności z tą normą oraz IP65.

Nie zawsze zajmujemy się projektowaniem nowych lub modernizacją istniejących instalacji. Czasem wprowadzamy dodatkowe zabezpieczenia do istniejących już systemów przeciwpożarowych. Tak było w przypadku jednej z elektrociepłowni, dla której zainstalowaliśmy dodatkowe i w pełni niezależne zasilanie wody ppoż. instalacji hydrantowej.

System sygnalizacji pożaru dla hal produkcyjnych oraz zaplecza socjalnego

Kiedy w grę wchodzi bezpieczeństwo osób i mienia, nie należy szczędzić budżetu na zabezpieczenia. Nie oznacza to jednak, że zawsze trzeba wybierać najdroższe rozwiązania. Dla jednego z producentów drzwi tak dobraliśmy system czujek systemu sygnalizacji pożaru, aby były skuteczne w określonych warunkach dla każdego z zabezpieczanych pomieszczeń, ale żeby jednocześnie były optymalne z punktu widzenia kosztów inwestycji.

System sygnalizacji pożaru dla zabytkowego obiektu sakralnego

Choć specjalizujemy się w zabezpieczeniach dla przemysłu, nasze szerokie doświadczenie związane z prowadzeniem skomplikowanych prac w trudnych warunkach jest nieocenione, kiedy w grę wchodzą inne, niecodzienne obiekty, wymagające zabezpieczenia. Tak było w przypadku pewnego zabytkowego obiektu sakralnego, który w przeszłości już kilka razy ulegał pożarom i był wielokrotnie przebudowywany. Dodatkowo musieliśmy się dostosować do specyficznych wymagań pochodzących od konserwatora zabytków.

Podczas realizacji projektów wykorzystujemy:

Instalacje pianowe

Pianowe systemy gaszenia pożarów stosujemy w szczególności dla obiektów wysokiego ryzyka pożarowego, w śród których wymienić możemy: zbiorniki paliw, rozpuszczalników oraz innych cieczy łatwopalnych; magazyny tworzyw sztucznych; magazyny produktów łatwopalnych i/lub tworzących atmosfery wybuchowe; instalacje procesowe branży chemicznej.

Zobacz więcej

System oddymiania i wentylacji

Projektujemy i wdrażamy systemy wentylacji oraz oddymiania obiektów kubaturowych, dróg ewakuacyjnych oraz klatek schodowych. Proponowany system możemy dostarczyć wraz z układem detekcji i sygnalizacji pożaru oraz oświetleniem awaryjnym i ewakuacyjnym. W ramach kompleksowej realizacji zadania nasze działania mogą obejmować także zaprojektowanie i wykonanie stałych urządzeń gaśniczych. System wentylacji i oddymiania to ważny element systemu przeciwpożarowego, który wpinamy w istniejące w obiekcie instalacje przeciwpożarowe oraz automatyki budynkowej.

Zobacz więcej

System detekcji i sygnalizacji pożaru

Projektujemy i wdrażamy kompletne systemy detekcji i sygnalizacji pożaru. Bazujemy przy tym na czterech systemy działających w oparciu o różne układy detekcji. W zależności od potrzeb stosujemy jeden ze wspomnianych systemów lub hybrydę dwóch lub trzech systemów. Takie podejście pozwala nam wdrażać rozwiązania optymalne pod katem technicznym oraz kosztowym. W naszych systemach wykorzystujemy urządzenia przeznaczone dla obiektów przemysłowych oraz kubaturowych (hale, magazyny, centra handlowe, kościoły, obiekty zabytkowe). Nasze systemy wpinamy w istniejące już instalacje przeciwpożarowe oraz automatyki budynkowej.

Zobacz więcej

System detekcji i sygnalizacji pożaru | system sygnalizacji pożaru SSP

Projektujemy i wdrażamy systemy sygnalizacji pożaru, jak również kompletne systemy przeciwpożarowe. Te ostatnie, poza systemem sygnalizacji pożaru, mogą obejmować także stałe urządzenia gaśnicze, dźwiękowe systemy ostrzegawcze, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne, systemy wentylacji i oddymiania oraz systemy detekcji gazów. Takie kompleksowe podejście sprawia, że bierzemy pełną odpowiedzialność za dostarczenie spójnego systemy przeciwpożarowego. Jednocześnie, w przypadku istniejących obiektów, gwarantujemy jego integrację z wdrożonymi już systemami bezpieczeństwa.

Zobacz więcej

Bezprzewodowy system detekcji i sygnalizacji pożaru | system detekcji pożaru

Projektujemy i wdrażamy bezprzewodowe systemy detekcji i sygnalizacji pożaru, których elementy nie wymagają tradycyjnego okablowania. Rozwiązanie jest łatwe i szybkie w montażu, a przy tym niezwykle estetyczne (podzespoły imitujące marmur i drewno oraz w kolorystyce RAL). Wszystko to sprawia, że system jest idealny dla obiektów, gdzie nienaruszalność wnętrz, wysoka estetyka oraz łatwość montażu bez przewodów są kluczowe. Są to w szczególności obiekty historycznych, sakralne oraz podlegające pod konserwatora zabytków (kościoły, muzea, katedry). Proponowany bezprzewodowy system detekcji i sygnalizacji pożaru może zostać łatwo zintegrowany z tradycyjnymi systemami innych producentów.

Zobacz więcej

Detekcja pożarów bezpłomieniowych | system detekcji pożaru

Realizujemy kompleksowe wdrożenia systemów detekcji i sygnalizacji pożarów bezpłomieniowych, które najczęściej stosowane są do ochrony przenośników taśmowych, tuneli, silosów, zasobników, składowisk, magazynów materiałów sypkich oraz miejsc trudno dostępnych. Proponowane rozwiązanie często wykrywa pożar zanim pojawią się typowe objawy w postaci dymu i/lub płomieni, na które reagują klasyczne systemy detekcji. Tym samym jesteśmy wstanie znacznie szybciej podjąć działania, które zminimalizują ryzyko rozwinięcia się pożaru, ale także ryzyko strat związanych z zalaniem instalacji i produktu. Projektowane przez nas systemy detekcji pożarów tlewnych oparte są o czujniki gazów pożarowych oraz czujników ciepła pracujących w podczerwieni, dzięki czemu bardzo dobrze sprawdzają się w trudnych warunkach przemysłowych (wysokie zapylenie oraz wilgotność) z jakimi mamy do czynienia w elektrowniach i elektrociepłowniach, cementowniach, zakładach przerabiających drewno oraz celulozę.

Zobacz więcej

Liniowa czujka temperatury | system detekcji pożaru

Projektujemy i wdrażamy kompletne systemy detekcji i sygnalizacji pożaru oparte o tzw. liniową czujkę temperatury (lub inne detektory dobierane adekwatnie do warunków pracy), czyli specjalny kabel sensoryczny z zatopionymi czujnikami. Rozwiązanie to przeznaczone jest do stosowania w trudno dostępnych przestrzeniach lub gdy wymagany jest pomiar temperatury na długich odcinkach sięgających od kilkudziesięciu do kilkunastu tysięcy metrów.  Do typowych zastosowań liniowych czujek temperatury należy wykrywanie uszkodzeń oraz pożaru przenośników taśmowych, przegrzania tras kablowych, wykrywanie pożarów w komorach transformatorowych, monitoring temperatury zbiorników, cystern i rurociągów. Liniowa czujka temperatury precyzyjnie wskazuje źródło ognia lub miejsce przegrzania monitorowanego urządzenia / trasy kablowej.

Zobacz więcej

Gazowe systemy gaśnicze

Gazowe systemy gaśnicze stosuje się w zwalczaniu pożaru poprzez zastosowanie gazu gaśniczego w otoczeniu, w którym niepożądane jest użycie wody jako środka gaśniczego. Aktywacja systemu odbywa się za pośrednictwem elektrycznych lub mechanicznych mechanizmów spustowych.

Zobacz więcej

Instalacje tryskaczowe

Instalacje tryskaczowe samodzielnie wyzwalają swe działanie pod wpływem ciepła powstałego na wskutek pożaru. Bezzwłocznie rozpoczynają proces gaszenia oraz alarmują właściwy punkt straży pożarnej.

Zobacz więcej

Instalacje zraszaczowe

Instalacje zraszaczowe wyposażone są w otwarte dysze gaśnicze i mogą być podzielone na kilka stref gaszenia. W momencie wykrycia pożaru, otwierane są właściwe dla danego obszaru zawory zraszaczy. Woda jest uwalniana w całym obszarze objętym ochroną.

Zobacz więcej

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne

Oprawy spełniają wymagania dotyczące znaków ewakuacyjnych zgodne są z polską normą pod względem barwy, wielkości i grafiki. Dzięki solidnemu wykonaniu i wysokiemu stopniowi ochrony oprawy te mogą być wykorzystywane również na zewnątrz budynków.

Zobacz więcej

System gaszenia iskier

Systemy gaszenia iskier są skutecznym i efektywnym sposobem automatycznego wykrywania i gaszenia iskier w różnego typu instalacjach przemysłowych. Dzięki szybkiej detekcji umożliwia szybkie gaszenie zarzewi pożaru.

Zobacz więcej

Projekt systemu detekcji, sygnalizacji i gaszenia pożaru

Nasze doświadczenie pozwala nam projektować systemy detekcji, sygnalizacji oraz gaszenia pożaru o różnym stopniu skomplikowania. Rozwiązania te mogą pracować samodzielnie lub jako część istniejącego już systemu. Wykorzystujemy różne technologie, co pozwala nam optymalizować projekty pod kątem technicznym i ekonomicznym.

Montaż i uruchomienie systemu detekcji, sygnalizacji i gaszenia pożaru

Dzięki własnemu działowi montażowemu, jesteśmy w stanie realizować projekty kompleksowo, to jest od opracowania niezbędnych dokumentów i projektu, przez dostawę komponentów po ich montaż i uruchomienie. Ty natomiast zyskujesz jednego partnera dla całego procesu inwestycyjnego.

Integracja z innymi systemami bezpieczeństwa oraz wizualizacja

Nasze systemy zawsze integrujemy ze sobą, a także z istniejącymi już systemami bezpieczeństwa. Następnie całość wizualizujemy w oparciu o plany sytuacyjne. Bazujemy przy tym o sprawdzony system informatyczny pracujący w setkach obiektów w Polsce.

W razie pytań skontaktuj się ze mną

Grupa WOLFF
MACIEJ WALEŃ- jestem do Twojej dyspozycji

Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu
Nie odbieram? Kliknij!
Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail - na pewno odpowiem,
lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

Temat wiadomości

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy (wymagane)

E-mail firmowy (wymagane)

Telefon firmowy (wymagane)

Treść wiadomości

Załącz plik

xxxxXXXXxxx