Instalacje wentylacji i klimatyzacji przemysłowej

Biuro projektowe GRUPY WOLFF w ramach kompleksowej realizacji zadania oferuje projekty, dostawę oraz montaż instalacji z zakresu wentylacji, klimatyzacji oraz ogrzewania obiektów przemysłowych. Ze względu na wieloletnie doświadczenie w ochronie przeciwwybuchowej nasza oferta została poszerzona o instalacje wentylacyjne do stref zagrożonych wybuchem. Ponadto dysponujemy specjalistami z zakresu projektowania instalacji grzewczych i instalacji centralnego ogrzewania.

Projekt instalacji wentylacji
Grupa WOLFF
Masz pytania? Jestem do Twojej dyspozycji

MARCIN SIENIEK   +48 51* *** ***  - pokaż numer

Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail - na pewno odpowiem,
lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

   m.sie***@***  - pokaż email

  Zakres realizowanych prac – instalacje wentylacji i klimatyzacji

  • opracowanie projektu oraz montaż instalacji wentylacji przemysłowej (ogólnej oraz miejscowej), w tym do stref zagrożonych wybuchem
  • opracowanie projektu oraz montaż instalacji rurowych: ogrzewania i klimatyzacji obiektów przemysłowych, w tym klimatyzacji precyzyjnej
  • opracowanie i wdrożenie systemu sterowania dla powyższych instalacji
  • opracowanie i wdrożenie rozwiązań zmniejszających ryzyko wybuchu
  • opracowanie oceny ryzyka wybuchu oraz dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem

  Po co stosować wentylację w obiektach przemysłowych

  Wentylacja w strefach zagrożonych wybuchem

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

  § 148.3. W pomieszczeniu zagrożonym wydzieleniem się lub przenikaniem z zewnątrz substancji szkodliwej dla zdrowia bądź substancji palnej, w ilościach mogących stworzyć zagrożenie wybuchem, należy stosować dodatkową, awaryjną wentylację wywiewną, uruchamianą od wewnątrz i z zewnątrz pomieszczenia oraz zapewniającą wymianę powietrza dostosowaną do jego przeznaczenia, zgodnie z przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy.”

  Wentylacja w obiektach przemysłowych

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

  § 147.2. Wentylację mechaniczną lub grawitacyjną należy zapewnić w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, w pomieszczeniach bez otwieranych okien, a także w innych pomieszczeniach, w których ze względów zdrowotnych, technologicznych lub bezpieczeństwa konieczne jest zapewnienie wymiany powietrza”

  § 148.4. W pomieszczeniu, w którym proces technologiczny jest źródłem miejscowej emisji substancji szkodliwych o niedopuszczalnym stężeniu lub uciążliwym zapachu, należy stosować odciągi miejscowe współpracujące z wentylacją ogólną, umożliwiające spełnienie w strefie pracy wymagań jakości środowiska wewnętrznego określonych w przepisach o bezpieczeństwie i higienie pracy

  Zagrożenie wybuchem to możliwość tworzenia przez palne gazy, pary palnych cieczy, pyły lub włókna palnych ciał stałych – w różnych warunkach – mieszanin z powietrzem, które pod wpływem czynnika inicjującego zapłon wybuchają, czyli ulegają gwałtownemu spalaniu połączonemu ze wzrostem ciśnienia. Jednym ze sposobów wyeliminowania lub zmniejszenia zasięgu strefy wybuchowej jest stosowanie skutecznej i wydajnej wentylacji. Ograniczenie ryzyka wybuchu wpływa na:

  • zwiększone bezpieczeństwo pracowników,
  • ograniczenie strat związanych ze skutkami wybuchu,
  • ograniczenie kosztów inwestycyjnych związanych z koniecznością dostosowania wyposażenia technicznego obiektu do wymogów strefy, w obrębie której zostało ono zamontowane.

  W trakcie procesów technologicznych, do powietrza otaczającego stanowisko pracy wydzielane są zanieczyszczenia w postaci cząstek stałych, gazów, par  oraz aerozoli. Problemem jest także emisja ciepła oraz pary wodnej. Zanieczyszczenia powietrza mogą powodować:

  • zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, wynikające z ich właściwości drażniących, alergizujących, toksycznych, kancerogennych, radioaktywnych, palnych i wybuchowych, jak również odczucie dyskomfortu i złe samopoczucie;
  • wybuchy i pożary w wyniku przekroczenia dopuszczalnych stężeń substancji łatwopalnych lub wybuchowych;
  • szybsze zużycie, uszkodzenia oraz awarie maszyn i urządzeń.

  W obiektach przemysłowych konieczne jest zatem zapewnienie właściwych warunków pracy, obejmujących nie tylko odpowiednią dla danego wysiłku fizycznego i pory roku temperaturę powietrza, ale także utrzymanie stężenia zanieczyszczeń na bezpiecznym poziomie, czyli niższym od jego najwyższej dopuszczalnej wartości (NDS).  Warunki te zapewnia prawidłowo zaprojektowana wentylacja, której podstawowym zadaniem jest rozcieńczanie lub całkowite usunięcie zanieczyszczeń w powietrzu.

  W obiektach przemysłowych realizowane są często procesy technologiczne wymagające utrzymywania bardzo precyzyjnego mikroklimatu. Parametrami podlegającymi kontroli są najczęściej: temperatura, wilgotność oraz stężenie zanieczyszczeń w powietrzu wewnętrznym. Wymagane warunki mogą być utrzymywane dzięki wykorzystaniu wentylacji i klimatyzacji precyzyjnej.

  Zainteresowała Cię powyższa tematyka?

  Grupa WOLFF
  Masz pytania? Jestem do Twojej dyspozycji

  MARCIN SIENIEK   +48 51* *** ***  - pokaż numer

  Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail - na pewno odpowiem,
  lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

    m.sie***@***  - pokaż email

   lub wyślij do nas zapytanie

    Temat wiadomości

    Imię i nazwisko (wymagane)

    Nazwa firmy (wymagane)

    E-mail firmowy (wymagane)

    Telefon firmowy (wymagane)

    Treść wiadomości