Projektowanie obiektów przemysłowych

Zapewniamy kompleksową obsługę inwestycji – od koncepcji poprzez uzyskanie pozwolenia na budowę, projekt wykonawczy po realizację obiektu. W obszarze naszych działań znajdują się obiekty przemysłowe wraz z instalacjami technologicznymi, w tym m.in. hale produkcyjne z branży spożywczej i chemicznej, hale magazynowe, obiekty towarzyszące sektora energetycznego. Oferujemy również serwis wykonanych przez nas instalacji technologicznych.

Projektowanie obiektów przemysłowych
Grupa WOLFF
MARCIN SIENIEK- jestem do Twojej dyspozycji

Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu
Nie odbieram? Kliknij!
Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail - na pewno odpowiem,
lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

  Realizujemy wszystkie etapy procesu inwestycyjno-budowlanego

  Studium programowo-przestrzenne określa ramowy program inwestycji oraz ogólną wizję obiektów budowlanych realizowanych w ramach danej inwestycji, nieraz także przybliżone oszacowanie kosztów.

  Jest to projekt, który doprecyzowuje studium programowo-przestrzenne: uściśla technologię, opisuje jej rozmieszczenie w obiekcie lub obiektach, określa rodzaj konstrukcji i wyposażenie instalacyjne itd.

  Koncepcja projektowa lub projekt wstępny powinna stanowić podstawę do sporządzenia:

  • programu funkcjonalno-użytkowego, który ma stanowić podstawę przeprowadzenia postępowania publicznego w procedurze „zaprojektuj i zbuduj”,
  • karty informacyjnej przedsięwzięcia, wymaganej ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), dalej zwaną ustawą Ooś) lub raport o oddziaływaniu na środowisku.

  Projekt budowlany to dokument formalny, przedstawiający przewidywane rozwiązania projektowe planowanej inwestycji, stanowiący podstawę uzyskania opinii, uzgodnień, zgód i pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę.

  Składa się on z dwóch głównych części:

  • Projekt architektoniczno-budowlany
  • Projekt zagospodarowania terenu

  Szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2003r.nr120,poz.1133).

  Projekt wykonawczy – będący podstawowym składnikiem tzw. dokumentacji projektowej (wykonawczej), stanowi uszczegółowienie rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym. Służy on do wyboru wykonawcy robót, wykonania robót budowlanych, kontroli ich jakości oraz odbioru zrealizowanych obiektów. Zakres projektów wykonawczych określony jest w przepisach tylko w odniesieniu do inwestycji realizowanych ze środków publicznych.

  • Projekt architektoniczno-budowlany

   • Projekt architektury z wytycznymi bhp i p-poż.
   • Projekt konstrukcji
   • Projekt instalacji sanitarnych
    • Instalacje HVAC
     • Instalacja wentylacji
     • Instalacja ogrzewania
     • Instalacja klimatyzacji
     • Instalacja wentylacji pożarowej
    • Instalacje Wod – kan
     • Instalacja kanalizacji
     • Instalacja wody
     • Wodne instalacje przeciwpożarowe (hydranty, tryskacze)
    • Źródło ciepła
    • Instalacja gazu
   • Projekt instalacji elektrycznych i niskoprądowych
   • Projekt instalacji AKPiA
   • Projekt technologii
   • Projekt branży mechanicznej
   • Charakterystyka energetyczna obiektu
  • Projekt zagospodarowania terenu

   • Projekt zagospodarowania terenu
   • Projekt zagospodarowania (m.in. Usytuowanie projektowanych obiektów budowlanych, projekt zieleni)
   • Projekt uzbrojenia terenu
    • Sieci i przyłącza gazu
    • Sieci i przyłącza wod-kan
    • Sieci i przyłącza teletechniczne
    • Sieci i przyłącza elektryczne
   • Projekt drogowy
  • Niezbędne dokumenty i uzgodnienia zależne od typu i lokalizacji obiektu

   • Warunki przyłączenia mediów
   • Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością
   • Wypis i wyrys
    • z rejestru gruntów
    • z miejscowego planu zagospodarowania lub Decyzja o Warunkach Zabudowy
   • Aktualne mapy do celów projektowych
   • Inwentaryzacje: budynków, zieleni, sieci
   • Ekspertyza stanu technicznego
   • Projekt rozbiórek
   • Projekt zieleni
   • Pozwolenie wodnoprawne
   • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, Raport Środowiskowy
   • Uzgodnienia z konserwatorem
   • Badania gruntowo wodne
  • Specjalistyczna wiedza

   W przypadku gdy w obrębie projektowanego obiektu, instalacji występują zagrożenia procesowe, wybuchowe lub pożarowe, nasze wieloletnie doświadczenie pozwala nam na dobór niezbędnych zabezpieczeń oraz opracowanie dokumentów wymaganych odpowiednimi dyrektywami (w tym m.in. oceny ryzyka wybuchu, dokumenty zabezpieczenia przed wybuchem, instrukcje bezpieczeństwa pożarowego itp.).

  • Nie tylko projektowanie

   GRUPA WOLFF w ramach swej strategii realizuje projekty w sposób kompleksowy. Oznacza to, iż poza pracami projektowymi zapewniamy dostawy urządzeń procesowych, zabezpieczeń przeciwwybuchowych oraz wyposażenie elektrotechniczne, montaże, uruchomienia i serwis.

  Dokumentacja powykonawcza to zbiór dokumentów obejmujących: pozwolenie na budowę z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w razie potrzeby opisy i rysunki służące realizacji obiektu, które tworzą tzw. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz operatami geodezyjnymi i geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

  W razie pytań skontaktuj się ze mną

  Grupa WOLFF
  MARCIN SIENIEK- jestem do Twojej dyspozycji

  Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu
  Nie odbieram? Kliknij!
  Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail - na pewno odpowiem,
  lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

    Temat wiadomości

    Imię i nazwisko (wymagane)

    Nazwa firmy (wymagane)

    E-mail firmowy (wymagane)

    Telefon firmowy (wymagane)

    Treść wiadomości