Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem, Ocena Ryzyka Wybuchu oraz Ocena Zagrożenia Wybuchem dla istniejących oraz nowo powstałych instalacji do produkcji kosmetyków

MARIUSZ BALICKI – jestem do Twojej dyspozycji
Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

  Projekt

  Projekt
  Dostawa

  Dostawa
  Montaz

  Montaż
  Uruchomienie

  Uruchomienie
  Serwis

  Serwis

  Problem:

  • zagrożenie wybuchem w obrębie instalacji produkcji wód toaletowych związane z możliwością pojawienia się palnych i wybuchowych par etanolu o stężeniu 96% i 70%, które w połączeniu z powietrzem tworzą niebezpieczną mieszaninę wybuchową, mogącą ze względu na swoją gęstość zalegać w dolnych częściach analizowanych pomieszczeń
  • stosowanie w niektórych procesach produkcji mas kosmetycznych substancji o dużej zawartości pentametyloheptanu, również stwarzającej zagrożenie wybuchem – tak jak w przypadku etanolu duża gęstość pentametyloheptanu powoduje, że jego opary gromadzą się w dolnych częściach analizowanych pomieszczeń

  Rozwiązanie:

  • wykonanie Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem, Oceny Ryzyka Wybuchu oraz Oceny Zagrożenia Wybuchem dla całego zakładu, na podstawie których opracowano zalecenia techniczne i organizacyjne pozwalające na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w zakładzie
  • wskazanie na zmiany w procesie produkcyjnym i organizacji mogące przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa
  • określenie rozwiązań technicznych zabezpieczających instalacje przed ewentualnymi skutkami emisji oparów cieczy palnych

  Kompleksowa dokumentacja

  Doradzamy na każdym etapie

  Wskazaliśmy zmiany w procesie produkcyjnym i organizacji, które mogły poprawić bezpieczeństwo.

  Zabezpieczenie skutków emisji oparów

  Określiliśmy rozwiązania techniczne zabezpieczające instalacja przed skutkami emisji oparów cieczy palnych.

  Sprawdź szczegóły nt. wdrożonych urządzeń i usług:

  Wykonanie jednego zbiorczego dokumentu zawierającego wszystkie aspekty ATEX i OZW

  Jeden z największych producentów kosmetyków w Polsce, kładący duży nacisk na bezpieczeństwo pracowników oraz produkcji, zlecił naszej firmie opracowanie dokumentów wynikających z dyrektywy ATEX oraz OZW (Oceny Zagrożenia Wybuchem uwarunkowanej rozporządzeniami ppoż.) dla nowo powstałej instalacji produkcji wód toaletowych oraz instalacji rozładunku i magazynowania etanolu. Zlecenie obejmowało również opracowanie i uporządkowanie wyżej wymienionych dokumentów dla instalacji istniejących (dwóch instalacji produkcji mas kosmetycznych) oraz stanowisk ładowania akumulatorów.

  Przebieg opracowania dokumentów i określenie zagrożeń występujących w zakładzie

  Początkowo naszym zadaniem było przygotowanie Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem dla nowo powstałej instalacji do produkcji kosmetyków (wód toaletowych). W trakcie spotkań ustalono szerszy zakres zlecenia, które objęło sporządzenie wszystkich niezbędnych dokumentów ATEX dla całego zakładu, opartych o najnowsze rozporządzenia i normy.

  Tak jak wspomnieliśmy wyżej, nasz Klient kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo w swoim zakładzie, co było zauważalne już podczas wizji lokalnych i rozmów prowadzonych w trakcie przygotowania opracowań. Nasi specjaliści bezsprzecznie stwierdzili wysoki poziom kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie.

  Mimo to, ze względu na zagrożenia związane z możliwością pojawienia się w obrębie instalacji do produkcji wód toaletowych palnych i wybuchowych par etanolu o stężeniu 96% i 70%, które w połączeniu z powietrzem tworzą niebezpieczną mieszaninę wybuchową, oraz stosowanie w niektórych procesach produkcji mas kosmetycznych substancji o dużej zawartości pentametyloheptanu, również stwarzającej zagrożenie wybuchem, przeanalizowano wszystkie możliwe scenariusze (także awaryjne) związane z emisją wymienionych substancji.

  ANDRZEJ WOLFF

  Co zyska Klient dzięki opracowaniom ATEX

  Dzięki opracowanym dokumentom producent kosmetyków będzie mógł cieszyć się świadomością bezpieczeństwa pracowników, spełniając przy tym wszystkie wymagania polskiego prawa. Ponadto zyskał on cenne informacje, wskazujące, w których elementach instalacji i w jaki sposób można jeszcze bardziej zwiększyć bezpieczeństwo. Okazało się, że mogą w tym pomóc niewielkie zmiany w procesie produkcyjnym i organizacji, jak również proste rozwiązania zabezpieczające instalacje przed poważnymi konsekwencjami.

  W jednym zbiorczym dokumencie dla wszystkich instalacji znalazły się opracowania dotyczące:

  • opisu technicznego produkcji kosmetyków,
  • identyfikacji i oceny zagrożeń stwarzanych przez urządzenia, procesy technologiczne oraz substancje,
  • oszacowania prawdopodobieństwa wystąpienia atmosfer wybuchowych, określenia stref zagrożenia wybuchem oraz ich zasięgu,
  • graficznego wyznaczenia stref zagrożenia wybuchem,
  • oszacowania prawdopodobieństwa uaktywnienia się efektywnych źródeł zapłonu,
  • oszacowania ryzyka, określenia możliwych skutków wybuchu, analizy zidentyfikowanych scenariuszy awaryjnych,
  • zaleceń technicznych, konstruktywnych i organizacyjnych w celu poprawy bezpieczeństwa w obszarze analizowanych instalacji,
  • oceny zagrożenia wybuchem pomieszczeń, w których występują media wybuchowe, zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719).

  Wybuch par etanolu – możliwe konsekwencje

  W przypadku instalacji do produkcji kosmetyków do wybuchu mieszaniny par etanolu i powietrza może dojść m.in. na stanowiskach rozładunku etanolu z autocysterny do zbiornika magazynowego etanolu lub w pomieszczeniach produkcyjnych, w których znajdują się mieszalniki (do których jest transferowany etanol) służące do przygotowania kosmetyków. Jakie mogą być skutki ewentualnego wybuchu par etanolu?

  • uszkodzenie instalacji na stanowisku rozładunku i magazynowania etanolu,
  • uszkodzenie autocysterny,
  • uszkodzenie instalacji mieszania,
  • straty materialne,
  • możliwe urazy personelu obsługującego stanowisko rozładunku i pracowników przebywających w pomieszczeniach produkcyjnych.

  Rozporządzenia określające opracowanie DZPW, ORW i OZW

  Zgodnie z postanowieniami art. 4. Dyrektywy 99/92/EC (Dyrektywa Atex 137) i odpowiedniego rozporządzenia polskiego (Dz. U. 2010 r. Nr 138, poz. 931) pracodawca musi opracować i wdrożyć dokument zabezpieczenia (stanowiska pracy) przed wybuchem (DZPW), a także przeprowadzać jego okresową aktualizację. Celem takiego dokumentu jest spełnienie minimalnych wymagań w zakresie bezpiecznej produkcji.

  Dokonanie oceny zagrożenia wybuchem określa natomiast Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719, rozdział 8. Prace niebezpieczne pod względem pożarowym oraz ocena zagrożenia wybuchem, par. 37, pkt 1), które mówi, że OZW należy wykonać w obiektach i na terenach przyległych, gdzie są prowadzone procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których materiały takie są magazynowane.

  Jak wskazuje dokument, ocena zagrożenia wybuchem może stanowić część oceny ryzyka wybuchu, którą określają wyżej wspomniane przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. 2010 r. Nr 138, poz. 931).

  Nasze wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam wskazać na pewne problemy z interpretacją zapisów rozporządzenia, z którymi mamy do czynienia podczas opracowywania dokumentów oceny ryzyka wybuchu (ORW) i dokumentów zabezpieczenia przed wybuchem (DZPW). Jest to związane z interpretacją zapisów rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań, która natrafia na szereg trudności i niejasności. Tę tematykę poruszyliśmy w artykułach:

  Modelowe podejście do bezpieczeństwa wybuchowego w zakładzie przemysłowym

  Audyt ATEX

  Krok 1
  Audyt ATEX

  Podczas Audytu ATEX zwrócimy uwagę na braki w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego i wskażemy zadania, które należy wykonać w pierwszej kolejności, aby najmocniej przełożyły się na poprawę bezpieczeństwa.

  koncepcja-ochrony-instalacji-przed-wybuchem-atex

  Krok 2
  Koncepcja ochrony

  Wynikiem Audytu ATEX jest także wstępna koncepcja ochrony instalacji przed wybuchem. Pozwala ona oszacować koszty zabezpieczeń. Po badaniu parametrów wybuchowości pyłu z instalacji przechodzimy do finalnej koncepcji i projektu.

  Krok 3
  Projekt i dobór zabezpieczeń

  Po akceptacji koncepcji i zbadaniu parametrów wybuchowości pyłu z instalacji przystępujemy do finalnego doboru zabezpieczeń przeciwwybuchowych i stworzenia projektu uwzględniającego wszystkie wymagane zmiany na produkcji.

  Fot. 3. Zabudowany taśmociąg dostarczający miał węglowy z hali węgla do zbiornika miału węglowego, zabezpieczony za pomocą systemu odsprzęgania wybuchu typu HRD na zasypie do zbiornika.

  Krok 4
  Dostawa i montaż “pod klucz”

  Koordynujemy cały proces dostawy i montażu zabezpieczeń. Posiadamy własne zespoły montażowe i serwisowe posiadające doświadczenie w realizowaniu montażu bez konieczności zatrzymania pracy zakładu inwestora.

  Krok 5
  Wykonanie ORW i DZPW

  Przeprowadzamy powykonawczą Ocenę Ryzyka Wybuchu i sporządzamy (lub aktualizujemy) Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem. Zwykle przeprowadzamy również szkolenia dla załogi z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego.

  Zabezpiecz swoją instalację.

  Darmowa konsultacja

  Odpowiem na Twoje pytania odnośnie zagrożeń związanych z wykorzystywaniem palnych i wybuchowych pyłów na produkcji i realizacją wymagań Dyrektywy ATEX.  Aby skorzystać z darmowej i w 100% niezobowiązującej konsultacji wystarczy, że wypełnisz poniższy formularz. Obok formularza wypisałem też przykłady pytań, które były już do nas kierowane.

  MARIUSZ BALICKI – jestem do Twojej dyspozycji
  Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

  Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

   Projekt

   Projekt
   Dostawa

   Dostawa
   Montaz

   Montaż
   Uruchomienie

   Uruchomienie
   Serwis

   Serwis

   Przykładowe pytania

   Wymagania Dyrektywy ATEX:
   • Czy mój pył jest wybuchowy?
   • Kiedy należy wykonać Dokument Zabezpieczania Przed Wybuchem, a kiedy warto zacząć od Audytu ATEX? 
   • W jaki sposób wyznaczana jest strefa bezpieczeństwa w obrębie chronionego aparatu?
   Zabezpieczenia przeciwwybuchowe:
   • Czy prewencyjne niedopuszczanie do wybuchu/pożaru systemem gaszenia iskier może wyeliminować konieczność stosowania butli HRD?
   • Czy klapę dekompresyjną skierowaną w stronę drogi można zabezpieczyć panelem kierunkowym?
   • Czy klapa zwrotna może być stosowana również w systemie odciągów przeznaczonych do pyłów i wiórów drewnianych?

   Darmowa konsultacja