GRUPA WOLFF zrealizuje zamówienie na dostawę instalacji odpylającej dla pyłów żywic wraz z zabezpieczeniami przeciwwybuchowymi oraz pełną automatyką. Maksymalne ciśnienie wybuchu Pmax przedmiotowego pyłu żywicy wynosi 8,8 bar, natomiast minimalna energia zapłonu kształtuje się na poziomie 1-3 mJ.

Instalacja odpylająca zlokalizowane będzie na zewnątrz hali produkcyjnej. Wybrana jednostka filtracyjna, o założonej wydajności 3000 m3/h, będzie wyposażona w wysoko skuteczny system oczyszczania wkładów filtracyjnych z automatycznym układem czyszczenia (uruchomienie układu czyszczenia będzie warunkowane różnicą ciśnień między komorą czystą a komorą brudną filtra). Rozwiązanie to pozwoli na ciągłą pracę jednostki odpylającej także w podczas cyklu czyszczenia filtrów.

W celu spełnienia wymaganych parametrów pracy instalacja zostanie wyposażona w wentylator promieniowy certyfikowany dopuszczający go do pracy w strefach zagrożenia wybuchem.

Sama jednostka filtracyjna, ze względu na obecność w układzie wybuchowych pyłów, zostanie wyposażona w układ przeciwwybuchowy oparty o następujące rozwiązania:

Szafa sterująca, odpowiedzialna za rozruch wentylatora oraz kontrolę systemu oczyszczania wkładów filtracyjnych i zabezpieczeń przeciwwybuchowych, zostanie umieszczona poza strefą zagrożenia wybuchem.