Problem:

  • potrzeba dostosowania 3 nowych linii magazynowania i transportu słodu do wymagań stawianych przez dyrektywę ATEX (ograniczenie wystąpienia potencjalnych źródeł zapłonu, zabezpieczenie aparatów i instalacji przed skutkami ewentualnego wybuchu)
  • umożliwienie kontroli procesu produkcyjnego i możliwości jego prawidłowego zatrzymania w przypadku zadziałania któregoś z zabudowanych zabezpieczeń przeciwwybuchowych
  • konieczność realizacji prac bez zakłóceń normalnej produkcji, zgodnie z wymaganiami koncernu i z zachowaniem standardów BHP

Rozwiązanie:

  • zastosowanie dedykowanych rozwiązań prewencyjnych eliminujących potencjalne źródła zapłonu
  • dobór i projekt zabezpieczeń przeciwwybuchowych w oparciu o możliwości techniczne i wymagania ubezpieczyciela
  • etapowa realizacja prac bez przerywania procesu produkcyjnego
  • modernizacja i rozbudowa układów zasilania, pneumatyki oraz sygnałów sterujących

W pierwszej połowie 2016 roku GRUPA WOLFF została wybrana przez jeden z największych browarów w Polsce do realizacji zadania, które polegało na dostosowaniu 3 nowych linii instalacji magazynowania i transportu słodu do wymogów dyrektywy ATEX. W prowadzonym postępowaniu GRUPA WOLFF otrzymała najwyższą notę za rozwiązania techniczne i doświadczenie, co w połączeniu z konkurencyjną ceną wykonania całego zadania w formule „pod klucz” pozwoliło nam podpisać kontrakt.

Zadanie zostało podzielone na trzy etapy. Ze względu na to, że prace były prowadzone w czasie normalnej produkcji, realizacja zlecenia przebiegała sukcesywnie. Wyłączenia poszczególnych części instalacji mogły odbywać się wyłącznie partiami, co pozwoliło zachować ciągłość produkcji, a GRUPIE WOLFF umożliwiło prowadzenie modernizacji w sposób bezpieczny i zgodny z wewnętrznymi wymaganiami koncernu oraz obowiązującymi przepisami BHP.

Zlecenie obejmowało dobór i wykonanie projektu odpowiednich zabezpieczeń przeciwwybuchowych, konsultacje oraz otrzymanie ostatecznej akceptacji firmy ubezpieczeniowo-konsultingowej koncernu. Ponadto w zakres prac weszły dostawa i montaż zabezpieczeń przeciwwybuchowych zgodnych z Dyrektywą ATEX, wykonanie niezbędnych modyfikacji i wzmocnień na instalacji, a także wykonanie dokumentacji powykonawczej i przekazanie stosownych certyfikatów ATEX.

Etap I

W pierwszym etapie zabudowane zostały układy prewencyjne, których zadaniem jest ograniczenie wystąpienia potencjalnych źródeł zapłonu związanych z wprowadzeniem do instalacji elementów metalowych podczas transportu pneumatycznego słodu. Ponadto na układach przyjęcia słodu zostały zabudowane wysoko wydajne separatory magnetyczne, których działanie polega na wyłapaniu najmniejszych drobin pochodzenia metalicznego. Dzięki temu wyeliminowane zostało jedno z groźniejszych źródeł zapłonu. Było to skuteczne działanie prewencyjne, niemniej jednak nie zwalnia ono użytkownika z zastosowania konstruktywnych zabezpieczeń przeciwwybuchowych zgodnych z dyrektywą ATEX.

Etap II

W drugim etapie skupiono się na konstruktywnych zabezpieczeniach instalacji transportu i magazynowania słodu służących do izolacji (odsprzęganiu) wybuchu na układach transportu pneumatycznego jak i na wysypach i zasypach do zbiorników magazynowych. Na układach transportu pneumatycznego zastosowano najskuteczniejsze systemy izolacji (odsprzęgania) wybuchu, czyli zasuwy szybkozamykające sterowane przez dedykowane centrale sterujące oraz światłowodowe czujniki płomienia / iskier. System ten jako całość posiada wymagany prawem certyfikat ATEX. Na układach zasypu i wysypu ze zbiorników wymieniono lub dodano brakujące dozowniki celkowe. Ponieważ instalacja w pierwotnej formie stwarzała wysokie ryzyko kaskadowego przeniesienia wybuchu po całej słodowni, zabudowane zostały również dozowniki celkowe w wykonaniu zgodnym z dyrektywą ATEX i posiadające odpowiednie certyfikaty ATEX potwierdzające ich odporność na przebicie się potencjalnych skutków wybuchu, czyli ciśnienia i płomienia. Tylko takie dozowniki mogą być stosowane jako autonomiczne układy odsprzęgające wybuch.

Etap III

W trzecim etapie przystąpiono do zabudowy zabezpieczeń przeciwwybuchowych na zbiornikach magazynowania słodu. Po długich konsultacjach w międzynarodowym gronie zdecydowano, że zbiorniki zostaną zabezpieczone poprzez zabudowę tzw. układów bezpłomieniowego odpowietrzania wybuchu typu VQ. Ze względu na lokalizację zbiorników wewnątrz budynków i brak możliwości bezpiecznego wyprowadzenia skutków wybuchu przy użyciu kanałów dekompresyjnych na zewnątrz, rozważano zabudowę układów HRD i VQ. Ostatecznie na decyzję wpłynęła prostsza budowa układów bezpłomieniowego odpowietrzania wybuchu.

Na zakończenie prac GRUPA WOLFF została poproszona o modernizację i rozbudowę układów zasilania, pneumatyki oraz sygnałów sterujących w celu odpowiedniej kontroli procesu produkcyjnego i możliwości jego prawidłowego zatrzymania w przypadku zadziałania któregoś z zabudowanych zabezpieczeń przeciwwybuchowych.

Wszystkie zlecone prace zakończyły się sukcesem z początkiem drugiej połowy 2016 roku i zostały one odebrane przez inwestora bez żadnych uwag.