GRUPA WOLFF we współpracy z Państwową Strażą Pożarną przeprowadzi cykl szkoleń dla rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowychInicjatywa szkoleń związana jest ze zmianami w Ustawie o ochronie przeciwpożarowej (z dnia 24 sierpnia 1991 r.), które dotyczą doskonalenia zawodowego rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Dedykowane seminaria mają na celu przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego w przemyśle. 

Program szkoleń przewiduje omówienie podstaw prawnych związanych z bezpieczeństwem wybuchowym, zawartych w rozporządzeniu polskim z 8 lipca 2010 roku (dyrektywa 99/92/WE – Atex137). Są to niezwykle istotne aspekty definiujące podstawowe obowiązki pracodawców w zakresie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej – mówi dr hab. inż. Andrzej Wolff, ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego, który poprowadzi szkolenie. Ze względu na to, iż interpretacja zapisów wspomnianego rozporządzenia niesie za sobą wiele nieścisłości, zasygnalizowane zostaną przeszkody, na które wskazuje dotychczasowe doświadczenie podczas opracowywania dokumentów oceny ryzyka wybuchu i dokumentów zabezpieczenia przed wybuchem

Poza kwestiami prawnymi, szczególny nacisk zostanie położony na zagadnienia związane z zagrożeniem wybuchem ze strony gazów, par palnych cieczy i pyłów oraz na zasady analizy i oceny tego zagrożenia w aspekcie uzgadniania projektów budowlanych (produkcyjno-magazynowych). – kontynuuje dr hab. inż. Andrzej Wolff.

Zwieńczeniem szkolenia będzie przeprowadzenie testu sprawdzającego poziom wiedzy przekazanej podczas seminarium. Na koniec uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia wraz z wykazem omówionych tematów.

Szkolenie zostanie zrealizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Pożarnictwa oraz Komendą Główną PSP. Powierzenie przez Państwową Straż Pożarną zadania GRUPIE WOLFF jest wyrazem uznania wobec wiedzy naszych ekspertów.