Projektujemy i wdrażamy systemy gaszenia iskier przeznaczone do zabudowy na kanałach instalacji przemysłowych. Ich zadaniem jest niedopuszczenie, aby potencjalne źródło zapłonu w postaci iskry, niedopałka papierosa, czy rozgrzanej cząstki przedostało się do urządzenia, w którym występuje atmosfera wybuchowa. Rozwiązania tego typu w szczególności stosuje się na kanałach dochodzących do filtrów odpylających, silosów czy suszarni. Ponadto dostarczamy kompletne systemy ppoż., które swoim zakresem obejmują detekcję, sygnalizację, gaszenie pożarów, wentylację i oddymianie, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne, kontrolę dostępu i rejestracji czasu pracy oraz monitoring wizyjny.

ZAKRES PRAC – system wykrywania i gaszenia iskier

Projektujemy oraz wdrażamy systemy wykrywania iskier oraz integrujemy je z istniejącymi systemami bezpieczeństwa, w tym w szczególności z systemem ppoż. oraz instalacją przeciwwybuchową. Podstawowy zakres naszych prac obejmuje następujące kroki:

 • opracowanie koncepcji oraz niezbędnych projektów
 • dobór i dostawa kluczowych elementów systemu gaszenia iskier
 • opracowanie i wdrożenie systemu sterowania
 • integracja systemu gaszenia iskier z istniejącymi systemami ppoż. i bezpieczeństwa wybuchowego
 • montaż, uruchomienie oraz serwis instalacji przeciwpożarowej

ZAKRES PRAC – kompletne systemy ppoż.

Poza systemami wykrywania i gaszenia iskier projektujemy i wdrażamy także kompletne systemy przeciwpożarowe oraz przeciwwybuchowe. Systemy te stanowią integrację wszystkich lub wybranych rozwiązań z poniższej listy. Nasze rozwiązania integrujemy także z istniejącymi w danym obiekcie systemami bezpieczeństwa. Tym samym realizujemy zadania o różnym poziomie skomplikowania oraz na różnych etapach życia danego obiektu.

 1. System przeciwwybuchowy wymagany dyrektywą ATEX
 2. System sygnalizacji pożaru (SAP, SSP) – przewodowy i bezprzewodowy
 3. System detekcji pożaru
 4. Systemy wentylacji i oddymiania
 5. System monitoringu CCTV
 6. Systemy sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN)
 7.  Dźwiękowy system ostrzegawczy DSO
 8. Systemy kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy
 9. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne
 10. Stałe urządzenia gaśnicze

SYSTEM WYKRYWANIA I GASZENIA ISKIER – elementy układu

W momencie, gdy detektor wykryje iskrę, przesyła sygnał do centrali i uaktywnia proces gaszenia, którego czas trwania zależny jest od ilości wykrytych iskier. Po wykryciu od 1 do 3 iskier centrala uaktywni proces gaszenia na 5 sekund. Gdy iskier będzie 4 i więcej, czas gaszenia zostanie wydłużony do 15 sekund. W przypadku aktywacji systemu zostanie uruchomiona sygnalizacja świetlno-dźwiękowa. Dzięki przekaźnikom w centrali możliwe jest wyłączenie urządzenia lub przesłanie sygnału o iskrach w dowolny punkt zakładu.

Ze względu na dużą siłę przenikania promieniowania podczerwonego, czujniki charakteryzują się dużą czułością także w układach o dużym zapyleniu.

W instalacjach pyłowych środek gaśniczy zazwyczaj stanowi woda z instalacji tryskaczowej lub hydrantowej zakładu. Warunkiem jest, by minimalne ciśnienie wody gaszącej wynosiło 5 barów, a wydatek – 150 l/min. W przypadku, gdy warunek ten nie może zostać spełniony należy zastosować hydrofor, dzięki czemu wytworzone zostanie odpowiednie ciśnienie wody niezbędne do prawidłowej pracy dysz gaśniczych.

Do weryfikacji aktualnego stanu systemu oraz ewentualnych zdarzeń posłużą czujniki ciśnienia i przepływu wody, które posiadają również funkcję sterowania pracą pompy i kontrolowania, czy proces gaszenia przebiega prawidłowo.

Należy dodać, że system zaprogramowany jest w taki sposób, aby w przypadku pojawienia się iskier proces gaszenia został uaktywniony automatycznie bez przerywania procesu produkcji.

SYSTEM WYKRYWANIA I GASZENIA ISKIER – elementy układu

 • wysokoczułe optyczno-elektroniczne czujki iskier,
 • szafa sterownicza,
 • automatyczne zespoły gaśnicze,
 • zestaw podnoszący ciśnienie wody.

SYSTEM WYKRYWANIA I GASZENIA ISKIER – zastosowanie

 • instalacje odpylania, suszenia i magazynowania
 • zakłady przemysłu drzewnego
 • tekstylnego
 • spożywczego
 • chemicznego