Projektujemy i wdrażamy systemy wentylacji oraz oddymiania obiektów kubaturowych, dróg ewakuacyjnych oraz klatek schodowych. Proponowany system dostarczamy wraz z układem detekcji i sygnalizacji pożaru oraz oświetleniem awaryjnym i ewakuacyjnym lub też integrujemy z istniejącymi na obiekcie systemami bezpieczna. W ramach kompleksowej realizacji zadania nasze działania mogą obejmować także zaprojektowanie i wykonanie stałych urządzeń gaśniczych.

Co dla Ciebie zrobimy

Nasze działania mogą obejmować wykonanie projektu i wdrożenie systemu wentylacji i oddymiania lub też kompletnego systemu bezpieczeństwa pożarowego. Ten ostatni poza systemem wentylacji i oddymiania może obejmować także stałe urządzenia gaśnicze, dźwiękowe systemy ostrzegawcze, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne oraz systemy detekcji palnych gazów.

W przypadku istniejących obiektów integrujemy nasze rozwiązania z pracującymi już systemami bezpieczeństwa, gwarantując w ten sposób ich sprawne funkcjonowanie jako jeden organizm. Dodatkowo prace projektowe możemy poprzedzić opracowaniem instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz scenariuszy pożarowych.

OPRACOWANIA PRZECIWPOŻAROWE

Aktualne przepisy wymagają, aby dla obiektów zagrożonych pożarem opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego oraz scenariusze pożarowe. Są one podstawą do dalszych prac polegających na opracowaniu i wdrożeniu systemu sygnalizacji pożarowej lub kompletnego systemu przeciwpożarowego. Jeśli Twój obiekt nie posiada tych dokumentów nasze działania mogą rozpocząć się od ich opracowania.

 • Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego –  dokument ten wymagany jest dla obiektów lub ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, w których występuje strefa zagrożenia wybuchem, lub:
  • kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową przekracza 1000 mm3 (nie dotyczy budynków inwentarskich),
  • kubatura brutto budynku inwentarskiego przekracza 1500 m3,
  • powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek przekracza 1000 m2.
 • Scenariusze pożarowe – scenariusz pożarowy to „opis sekwencji możliwych zdarzeń w czasie pożaru, reprezentatywny dla danego miejsca jego wystąpienia lub obszaru oddziaływania, w szczególności dla strefy pożarowej lub strefy dymowej, uwzględniający przede wszystkim sposób funkcjonowania urządzeń przeciwpożarowych, innych technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego, urządzeń użytkowych lub technologicznych oraz ich współdziałanie i oddziaływanie na siebie, a także rozwiązania organizacyjne niezbędne do właściwego funkcjonowania projektowanych zabezpieczeń.

PROJEKT SYSTEMU ODDYMIANIA I WENTYLACJI

Projektujemy systemy oddymiania i wentylacji budynków kubaturowych, kondygnacji podziemnych, garaży, hal oraz tras ewakuacyjnych i klatek schodowych. Uwzględniamy przy tym nie tylko obowiązujące przepisy i normy, ale także charakterystykę obiektu dobierając rozwiązania skuteczne i optymalne kosztowo.

System może zostać dostarczony jako samodzielna instalacja z własną centralą sterującą oraz układem czujników lub zostać zintegrowany z istniejącym systemem detekcji pożaru. Wykonujemy także projekty kompletnych systemów bezpieczeństwa pożarowego swoim zakresem obejmujące m.in. system detekcji i sygnalizacji pożaru, system oddymiania i wentylacji, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne oraz stałe urządzenia gaśnicze.

Wybrane komponenty stosowane w projektowanych systemach oddymiania i wentylacji:

 • Centrala sterująca z funkcją kontroli poprawnego działania i zasilania
 • Kanały instalacji oddymiającej
 • Wentylatory oddymiające
 • Klapy odcinające przeciwpożarowe
 • Klapy wentylacji pożarowej
 • Klapa dymowa
 • Okna oddymiające
 • Ręczne przyciski oddymiania – RPO

INTEGRACJA SYSTEMU DETEKCJI POŻAROWEJ Z INNYMI SYSTEMAMI

System oddymiania i wentylacji, to ważny ale nie jedyny układ chroniący życie ludzkie oraz obiekty obiekty budowlane przed zniszczeniem. Ważne, aby wszystkie rozwiązania tworzące system bezpieczeństwa pożarowego działały spójnie i automatycznie – akcja jednego układu powinna powodować reakcję pozostałych. Tylko wtedy możemy mówić o skutecznym systemie przeciwpożarowym. Dlatego też w ramach naszych prac gwarantujemy integrację systemu sygnalizacji pożarowej z pozostałymi systemami bezpieczeństwa i automatyki budynku (ich listę znajdziesz poniżej). Tworzymy przy tym wizualizacje, które osadzamy na planach sytuacyjnych budynku lub instalacji przemysłowej. Umożliwia to realizowanie założonych scenariuszy pożarowych oraz zarządzanie całym systemem bezpieczeństwa w sposób sprawny i intuicyjny.

Systemy, które integrujemy:

 • systemy oddymiania i wentylacji
 • przewodowe i bezprzewodowe systemy detekcji i sygnalizacji pożaru
 • system kontroli dostępu
 • system ostrzegania dźwiękowego
 • system odcięć pożarowych
 • system klap pożarowych
 • system wind
 • system bezpieczeństwa wybuchowego (przemysł)

DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SYSTEMU DETEKCJI POŻARU

Dzięki własnej grupie montażowej jesteśmy w stanie zrealizować zadanie w sposób kompleksowy – tj. od opracowania scenariuszy pożarowych, przez koncepcję i projekt, po dostawę i montaż komponentów systemu oddymiania i wentylacji lub kompleksowego systemu bezpieczeństwa pożarowego. W ten sposób zyskujesz partnera, który odpowiada za wszystkie etapy realizacji. Takie rozwiązanie potrafi znacząco uprościć proces inwestycyjny, dając Ci pewność, że efekt końcowy spełni nie tylko wymogi prawne, ale także Twoje indywidualne oczekiwania.

Obiekty, dla których wykonujemy systemy oddymiania i wentylacji

Systemy oddymiania stosowane są do ochrony życia i zdrowia osób przebywających w rożnego typu obiektach budowlanych. Ich zadanie może polegać nie tylko na umożliwieniu szybkiej i bezpiecznej ewakuacji, ale także na umożliwieniu służbom ratunkowym działań na terenie obiektu w czasie pożaru. System oddymiania w czasie czuwania może także pełnić rolę wentylacji, która zapewnia właściwą wymianę powietrza w budynku zapewniając tym samym komfort przebywającym w nim ludziom.

Do typowych obiektów dla których opracowujemy i wdrażamy systemy bezpieczeństwa pożarowego, w tym także systemy oddymiania i wentylacji należą obiekty kubaturowe, hale, galerie handlowe, wysokościowce, garaże podziemne, budynki z kondygnacjami podziemnymi oraz klatki schodowe.

System sygnalizacji pożarowej dla przemysłu

SYSTEMY ODDYMIANIA I WENTYLACJI OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH

Przemysł wymaga dedykowanych systemów oddymiania i wentylacji które z jednej strony będą odporne na zakłócenia pochodzące od innych maszyn i urządzeń, jak również dostosowanych do warunków pracy. Zastosowane rozwiązania muszą być dostosowane do pracy przy dużym zapyleniu, a także zmiennej temperaturze oraz wilgotności. Często powinny być przystosowane do pracy w strefach zagrożonych wybuchem.

Na terenie obiektów przemysłowych często występują gazy oraz dym, które są wynikiem normalnej pracy instalacji i urządzeń. Mogą mieć one wpływ na fałszywe alarmy generowane przez układy detekcji i sygnalizacji pożaru. Aby uniknąć tego problemu, w uzasadnionych sytuacjach stosujemy podzespoły odporne na tego typu zakłócenia, które dodatkowo mogą pracować w trybie koincydencji.

Co ważne, dysponujemy doświadczeniem i technologią pozwalającą zabezpieczać:

 • szeroko pojęte obiekty i instalacje przemysłowe
 • obiekty, w których występują strefy zagrożenia wybuchem
 • przenośniki taśmowe
 • galerie skośne nawęglania
 • składowiska
 • silosy / bunkry / zasobniki
System sygnalizacji pożarowej dla biurowców

SYSTEM ODDYMIANIA I WENTYLACJI DLA BIUROWCÓW

Biurowce posiadają często dużą powierzchnią rozłożoną na wielu kondygnacjach połączonych windami oraz klatkami schodowymi. W budynkach tego typu poza zamkniętymi biurami lub open space mogą znajdować się dziesiątki pomieszczeń o odmiennej charakterystyce (kuchnie restauracyjne, serwerownie, chłodnie, pomieszczenia zasilania awaryjnego, sale konferencyjne, sklepy, magazyny itd.). Dobrze zaprojektowany system oddymiania i wentylacji powinien uwzględniać ich specyfikę, a także być zintegrowany z pracującymi w obiekcie systemami automatyki oraz kontroli dostępu.

System sygnalizacji pożarowej dla centrów handlowych

SYSTEM ODDYMIANIA I WENTYLACJI DLA CENTRÓW HANDLOWYCH

Sklepy wielkopowierzchniowe oraz centra handlowe mogą posiadać nawet kilka kondygnacji połączonych windami i/lub klatkami schodowymi. W ich podziemiach często znajdują się garaże, a w przestrzeni handlowej sklepy i magazyny wypełnione produktami, które mogą stanowić paliwo dla ognia. Inne typowe dla centrów handlowych pomieszczenia to kina, siłownie, serwerownie oraz kuchnie z otwartym ogniem. Zaprojektowanie systemu oddymiania i wentylacji to wyzwanie nie tylko pod kątem bezpieczeństwa, ale także zapewniania właściwej wymiany powietrza zapewniającej komfort znajdujących się w ich wnętrzach osób.

System sygnalizacji pożarowej dla lotnisk

SYSTEM ODDYMIANIA I WENTYLACJI DLA LOTNISK

Lotnictwo jako środek transportu odnotowało w ostatnich 20 latach niezwykle dynamiczny wzrost. Dzisiejsze lotniska obsługują od kilkuset tysięcy do nawet kilkudziesięciu milionów pasażerów rocznie. Oznacza to, że każdego dnia przez ich wnętrzach znajdują się tysiące ludzi. Naszym zadaniem jest zaprojektowanie i wdrożenie systemu oddymiania i wentylacji lub kompleksowego systemu przeciwpożarowego, który zapewnieni im najwyższy poziom bezpieczeństwa.

System sygnalizacji pożarowej dla hoteli

SYSTEM ODDYMIANIA I WENTYLACJI DLA HOTELI

Hotele to specyficzne obiekty, w których pożar może zostać zapoczątkowany w wielu przestrzeniach o odmiennej specyfice. Wymienić tu można kuchnie z otwartym ogniem, pokoje gościnne, w których może dość do zwarcia instalacji elektrycznej lub zaprószenia ognia przez gości, sale gościnne i koncertowe, gdzie często używane są materiały pirotechniczne, a także sauny czy garaże podziemne. Wszystko to sprawia, że system oddymiania i wentylacji czy też kompletny system pożarowy powinien być dostosowany do każdej z tych przestrzeni, z uwzględnieniem specyficznych warunków pracy.

System sygnalizacji pożarowej dla szpitali

SYSTEM ODDYMIANIA I WENTYLACJI DLA SZPITALI

Szpitale to skomplikowane pod względem topografii obiekty, składające się nierzadko z oddzielnych budynków zlokalizowanych na dużym terenie. Ich praca musi być stabilna, a wiele operacji nie może zostać przerwanych nawet w czasie pożaru. Z kolei hospitalizowane osoby często posiadają ograniczenia ruchowe, co znacząco wpływa na czas i sposób ewakuacji. Wszystko to oznacza, że system oddymiania i wentylacji oraz kompleksowy system przeciwpożarowy muszą zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa, który poprzez szybką reakcję nie dopuści do rozwinięcia pożaru i/lub zapewni maksymalnie długi czas potrzebny na ewakuację.

Wybrane komponenty systemu oddymiania i wentylacji

Poniżej znajdziesz wybrane komponenty w oparciu o które wykonujemy instalacje oddymiania i wentylacji obiektów budowlanych, a także detekcji i sygnalizacji pożaru. Jak zauważysz korzystamy z szerokiej gamy rozwiązań dostosowanych do różnej specyfiki danego obiektu. W ten sposób jesteśmy wstanie opracować optymalne rozwiązanie zarówno pod kątem technicznym jak i kosztowym spełniające specyficzne wymagania danego obiektu.

SYSTEMY ODDYMIANIA I WENTYLACJI NA INNYCH KOMPONENTACH NIŻ WYMIENIONE PONIŻEJ

Posiadamy doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu systemów oddymiania i wentylacji opartych o komponenty najważniejszych polskich i światowych producentów. Na tej bazie jesteśmy w stanie doradzić najlepsze rozwiązanie spełniające wymagania inwestora. Jeśli jednak preferujesz konkretne rozwiązania, to o ile nie będzie miało to wpływu na poziom bezpieczeństwa, możemy opracować projekt w oparciu o Twoje sugestie co do wyboru komponentów systemu.

INTEGRACJA Z ISTNIEJĄCYMI SYSTEMAMI

W ramach naszych prac wykonujemy integracje systemów oddymiania i wentylacji z istniejącymi systemami bezpieczeństwa i automatyki w danym obiekcie. Nasze rozwiązania są kompatybilne z większością dostępnych na rynku systemów. Przykładowa integracja może polegać no połączeniu naszej instalacji z następującymi systemami:

 • system detekcji i sygnalizacji pożaru
 • system automatyki budynkowej
 • gaszenia wodą / pianą / gazem
 • dźwiękowe systemy ostrzegawcze

ROZWIĄZANIA DLA STREF ATEX

W przypadku systemów oddymiania i wentylacji przeznaczonych do montażu na terenie zakładów przemysłowych, gdzie występują strefy zagrożenia wybuchem stosujemy komponenty dostosowane do pracy w strefach zagrożenia wybuchem (certyfikaty ATEX).

Dodatkowo jesteśmy w stanie zintegrować system przeciwpożarowy z systemem przeciwwybuchowym, co gwarantuje spójne, bezpieczne działanie obu układów.

Centrala sterująca

Centrale sterujące systemem przeciwpożarowym o różnym stopniu skomplikowania. Zaprojektowane z uwzględnieniem najwyższych standardów bezpieczeństwa oraz prostoty na każdym etapie użytkowania – od montażu, przez uruchomienie, po codzienne użytkowanie. Centrale mogą być integrowane z zewnętrznymi systemami m.in. poprzez takie protokoły jak ESPA 4.4.4, NMEA-0183, MODBUS. Centrala podsiada menu w j. polskim. Urządzenie posiada system autotestu, uruchamianego automatycznie każdego dnia.

Instalacja oddymiania

Komponenty systemu oddymiania i wentylacji

Instalacje oddymiania składa się z kilkudziesięciu typów podzespołów, których zadaniem jest usuwanie dymu i ciepła i/lub ograniczenie rozprzestrzeniania się dymu. W naszych systemach stosujemy m.in.: wentylatory, klapy oddymiające, okna oddymiające, klapy przeciwpożarowe, klapy odcinające, czerpnie i wyrzutnie, kanały i kształtki.

Czujnik dymu

Jest to standardowy, adresowalny czujnik stosowany w większości systemów sygnalizacji pożaru. Czujnik posiada możliwość regulacji czułości oraz wbudowany termistor umożliwiający odczyt temperatury w punkcie pomiaru. Urządzenie zostało zaprojektowane zgodnie z normami nt. czujek dymu wykorzystujących wiązki świetlne oraz izolatory zwarć w systemach sygnalizacji pożarowej (normy: EN 54-7 oraz EN 54-17). Jego zasada działania została oparta o technologię optyczną.

Czujnik ciepła

Czujniki ciepła wykorzystywane są głównie w pomieszczeniach, w których nie sprawdzą się tradycyjne czujniki dymu. Taka sytuacja może mieć miejsce np. w obiektach, w których występowanie dymu jest normalne. Czujniki ciepła mogą reagować albo w przypadku, gdy temperatura otoczenia wzrośnie do określonego poziomu lub gdy w danym okresie czasu odnotowywany jest szybki wzrost temperatury.

Czujnik wielosensorowy

Wielosensorowa, adresowalna czujka łączy w sobie zalety czujek dymu i temperatury. Urządzenie działa w sposób aktywny, co oznacza, że wzrost temperatury powoduje zwiększenie czułości sensora dymu. Rozwiązanie to zapewnia szybką reakcję systemu sygnalizacji pożaru niezależnie. Urządzenie zostało zaprojektowane zgodnie z normami nt. czujek dymu wykorzystujących wiązki świetlne oraz izolatorów zwarć w systemach sygnalizacji pożarowej (normy: EN 54-7 oraz EN 54-17). Jego zasada działania została oparta o technologię optyczną.

Bezprzewodowa czujniki pożaru

Bezprzewodowe czujki ciepła dostępne są w trzech wersjach pracujących w oparciu o sensor ciepła, sensor optyczny oraz sensor optyczny i ciepła, który łączy w sobie zalety dwóch pierwszych rozwiązań. Wszystkie czujki są w w pełni adresowalne oraz w pełni kompatybilna ze wszystkimi ekspanderami (wzmacniaczami sygnału) i translatorami Argus. Zastosowane algorytmy zapewniają optymalną pracę detektorów eliminując fałszywe alarmy. Dzięki bardzo niskiemu poborowi energii urządzenia są w stanie pracować do 8 lat na jednym komplecie baterii.

Zasysające czujki dymu

Zasysające czujki dymu przeznaczone są dla przestrzeni, w których wczesna detekcja i sygnalizacja pożaru ma szczególne znaczenie. W czujkach tego typu powietrze zasysane jest z monitorowanego obszaru poprzez układ rurek, a następnie poddawane analizie w jednostce centralnej. Detektory czujki wykrywają najmniejsze ilości dymu, co dodatkowo skraca czas reakcji systemu sygnalizacji pożaru. Czujki tego typu montuje się najczęściej w laboratoriach, dużych i otwartych pomieszczeniach, archiwach lub budynkach zabytkowych.

Liniowa czujka dymu

Liniowa czujka dymu pozwala zastąpić od nawet kilku do kilkudziesięciu tradycyjnych czujek dymu. Rozwiązanie to sprawdza się w szczególności w przypadku obiektów o dużej powierzchni lub gdy montaż dużej ilości klasycznych czujek jest utrudniony (np. sufit na dużej wysokości). Podstawowe elementy czujki to nadajnik i odbiornik. Nadajnik emituje światło podczerwone o wąskim paśmie, które skierowane jest w stronę odbiornika. W chwili, gdy w polu wiązki znajdą się cząstki dymu zostaje uruchomiony alarm.

System sygnalizacji pożaru - liniowa czujka temperatury

Liniowa czujka ciepła

Liniowa czujka ciepła to specjalny kabel sensoryczny z zatopionymi czujnikami. Rozwiązanie to przeznaczone jest do stosowania w trudno dostępnych przestrzeniach lub gdy wymagany jest pomiar temperatury na długich odcinkach sięgających od kilkudziesięciu do kilkunastu tysięcy metrów. Liniowa czujka temperatury precyzyjnie wskazuje źródło ognia lub miejsce przegrzania monitorowanego urządzenia / trasy kablowej. System nie wymaga kalibracji, mimo to pracuje z bardzo wysoką dokładnością (± 0,1oC). Jest to pierwsza w Polsce liniowa czujka ciepła zgodna z normą PN-EN 54-22 (liniowe czujki ciepła jako element systemów sygnalizacji pożarów). Co ważne system może być stosowany w przestrzeniach zagrożenia wybuchem.

Dźwiękowe ostrzegacze pożarowe DSO

Dźwiękowe ostrzegacze pożarowe mogą być stosowane zarówno w przestrzeniach zamkniętych, jak również na otwartej przestrzeni. Urządzenia zostały zaprojektowane w taki sposób, aby emitowany dźwięk był głośny, wyraźny i słyszalny z dużych odległości. System dostarczany jest wraz takimi akcesoriami jak mikrofony, czy wzmacniacze dźwięku. Ostrzegacze służą do przekazywania w czasie pożaru komunikatów ułatwiających ewakuację ludzi. W chwili gdy nie występują zagrożenie mogą służyć jako tradycyjne nagłośnienie.

Bezprzewodowy system detekcji pożaru - bezprzewodowy sygnalizator akustyczny

Bezprzewodowy sygnalizator akustyczny / akustyczno-optyczny

Sygnalizacja pożaru odbywa się poprzez bezprzewodowe sygnalizatory akustyczne lub akustyczno-optyczne. Urządzenia są zgodne z wymogami norm odnośnie pożarowych urządzeń sygnalizacyjnych oraz sygnalizatorów optycznych w systemach pożarowych. Urządzenie jest odporne na warunki atmosferyczne. Posiada 32 sygnały dźwiękowe oraz tryb wyciszenia głośnika umożliwiający pracę tylko jako sygnalizator optyczny. Dzięki wbudowanemu mikrofonowi jest wstanie wykryć prawidłowe działanie w czasie alarmu oraz zwrócić informację o błędzie do systemu. Montaż urządzenia jest niezwykle szybki i prosty, a jego eksploatacja generuje wyjątkowo niskie koszty.

Bezprzewodowy system detekcji pożaru - bezprzewodowy ostrzegacz ręczny

Ręczne ostrzegacze pożarowe

Adresowalne, ręczne ostrzegacze pożarowe dostarczane są w wykonaniu adekwatnym do warunków pracy. Stanowią one ważny element systemów sygnalizacji pożarowej SAP, dlatego proponowane przez nas rozwiązania gwarantują szybką odpowiedź w czasie krótszym niż 3 sekundy. Posiadają funkcje autotestu uruchamiającą się automatycznie każdego dnia. Zaprojektowane i wykonane zgodnie z normą EN 54-11 odnośnie ręcznych ostrzegaczy w systemach pożarowych.