System oddymiania i wentylacji

Grupa WOLFF MATEUSZ ŚWITAŁA
MATEUSZ ŚWITAŁA – jestem do Twojej dyspozycji
Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

  Projekt

  Projekt
  Dostawa

  Dostawa
  Montaz

  Montaż
  Uruchomienie

  Uruchomienie
  Serwis

  Serwis
  Projektowanie instalacji oddymiania i wentylacji

  Projektujemy i wdrażamy systemy wentylacji oraz oddymiania obiektów kubaturowych, dróg ewakuacyjnych oraz klatek schodowych. Proponowany system dostarczamy wraz z układem detekcji i sygnalizacji pożaru oraz oświetleniem awaryjnym i ewakuacyjnym lub też integrujemy z istniejącymi na obiekcie systemami bezpieczna. W ramach kompleksowej realizacji zadania nasze działania mogą obejmować także zaprojektowanie i wykonanie stałych urządzeń gaśniczych.

  Co dla Ciebie zrobimy

  Nasze działania mogą obejmować wykonanie projektu i wdrożenie systemu wentylacji i oddymiania lub też kompletnego systemu bezpieczeństwa pożarowego. Ten ostatni poza systemem wentylacji i oddymiania może obejmować także stałe urządzenia gaśnicze, dźwiękowe systemy ostrzegawcze, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne oraz systemy detekcji palnych gazów.

  W przypadku istniejących obiektów integrujemy nasze rozwiązania z pracującymi już systemami bezpieczeństwa, gwarantując w ten sposób ich sprawne funkcjonowanie jako jeden organizm. Dodatkowo prace projektowe możemy poprzedzić opracowaniem instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz scenariuszy pożarowych.

  OPRACOWANIA PRZECIWPOŻAROWE

  Aktualne przepisy wymagają, aby dla obiektów zagrożonych pożarem opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego oraz scenariusze pożarowe. Są one podstawą do dalszych prac polegających na opracowaniu i wdrożeniu systemu sygnalizacji pożarowej lub kompletnego systemu przeciwpożarowego. Jeśli Twój obiekt nie posiada tych dokumentów nasze działania mogą rozpocząć się od ich opracowania.

  • Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego –  dokument ten wymagany jest dla obiektów lub ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, w których występuje strefa zagrożenia wybuchem, lub:
   • kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową przekracza 1000 mm3 (nie dotyczy budynków inwentarskich),
   • kubatura brutto budynku inwentarskiego przekracza 1500 m3,
   • powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek przekracza 1000 m2.
  • Scenariusze pożarowe – scenariusz pożarowy to „opis sekwencji możliwych zdarzeń w czasie pożaru, reprezentatywny dla danego miejsca jego wystąpienia lub obszaru oddziaływania, w szczególności dla strefy pożarowej lub strefy dymowej, uwzględniający przede wszystkim sposób funkcjonowania urządzeń przeciwpożarowych, innych technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego, urządzeń użytkowych lub technologicznych oraz ich współdziałanie i oddziaływanie na siebie, a także rozwiązania organizacyjne niezbędne do właściwego funkcjonowania projektowanych zabezpieczeń.

  PROJEKT SYSTEMU ODDYMIANIA I WENTYLACJI

  Projektujemy systemy oddymiania i wentylacji budynków kubaturowych, kondygnacji podziemnych, garaży, hal oraz tras ewakuacyjnych i klatek schodowych. Uwzględniamy przy tym nie tylko obowiązujące przepisy i normy, ale także charakterystykę obiektu dobierając rozwiązania skuteczne i optymalne kosztowo.

  System może zostać dostarczony jako samodzielna instalacja z własną centralą sterującą oraz układem czujników lub zostać zintegrowany z istniejącym systemem detekcji pożaru. Wykonujemy także projekty kompletnych systemów bezpieczeństwa pożarowego swoim zakresem obejmujące m.in. system detekcji i sygnalizacji pożaru, system oddymiania i wentylacji, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne oraz stałe urządzenia gaśnicze.

  Wybrane komponenty stosowane w projektowanych systemach oddymiania i wentylacji:

  • Centrala sterująca z funkcją kontroli poprawnego działania i zasilania
  • Kanały instalacji oddymiającej
  • Wentylatory oddymiające
  • Klapy odcinające przeciwpożarowe
  • Klapy wentylacji pożarowej
  • Klapa dymowa
  • Okna oddymiające
  • Ręczne przyciski oddymiania – RPO

  INTEGRACJA SYSTEMU DETEKCJI POŻAROWEJ Z INNYMI SYSTEMAMI

  System oddymiania i wentylacji, to ważny ale nie jedyny układ chroniący życie ludzkie oraz obiekty obiekty budowlane przed zniszczeniem. Ważne, aby wszystkie rozwiązania tworzące system bezpieczeństwa pożarowego działały spójnie i automatycznie – akcja jednego układu powinna powodować reakcję pozostałych. Tylko wtedy możemy mówić o skutecznym systemie przeciwpożarowym. Dlatego też w ramach naszych prac gwarantujemy integrację systemu sygnalizacji pożarowej z pozostałymi systemami bezpieczeństwa i automatyki budynku (ich listę znajdziesz poniżej). Tworzymy przy tym wizualizacje, które osadzamy na planach sytuacyjnych budynku lub instalacji przemysłowej. Umożliwia to realizowanie założonych scenariuszy pożarowych oraz zarządzanie całym systemem bezpieczeństwa w sposób sprawny i intuicyjny.

  Systemy, które integrujemy:

  • systemy oddymiania i wentylacji
  • przewodowe i bezprzewodowe systemy detekcji i sygnalizacji pożaru
  • system kontroli dostępu
  • system ostrzegania dźwiękowego
  • system odcięć pożarowych
  • system klap pożarowych
  • system wind
  • system bezpieczeństwa wybuchowego (przemysł)

  DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SYSTEMU DETEKCJI POŻARU

  Dzięki własnej grupie montażowej jesteśmy w stanie zrealizować zadanie w sposób kompleksowy – tj. od opracowania scenariuszy pożarowych, przez koncepcję i projekt, po dostawę i montaż komponentów systemu oddymiania i wentylacji lub kompleksowego systemu bezpieczeństwa pożarowego. W ten sposób zyskujesz partnera, który odpowiada za wszystkie etapy realizacji. Takie rozwiązanie potrafi znacząco uprościć proces inwestycyjny, dając Ci pewność, że efekt końcowy spełni nie tylko wymogi prawne, ale także Twoje indywidualne oczekiwania.

  Obiekty, dla których wykonujemy systemy oddymiania i wentylacji

  Systemy oddymiania stosowane są do ochrony życia i zdrowia osób przebywających w rożnego typu obiektach budowlanych. Ich zadanie może polegać nie tylko na umożliwieniu szybkiej i bezpiecznej ewakuacji, ale także na umożliwieniu służbom ratunkowym działań na terenie obiektu w czasie pożaru. System oddymiania w czasie czuwania może także pełnić rolę wentylacji, która zapewnia właściwą wymianę powietrza w budynku zapewniając tym samym komfort przebywającym w nim ludziom.

  Do typowych obiektów dla których opracowujemy i wdrażamy systemy bezpieczeństwa pożarowego, w tym także systemy oddymiania i wentylacji należą obiekty kubaturowe, hale, galerie handlowe, wysokościowce, garaże podziemne, budynki z kondygnacjami podziemnymi oraz klatki schodowe.

  System sygnalizacji pożarowej dla przemysłu

  SYSTEMY ODDYMIANIA I WENTYLACJI OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH

  Przemysł wymaga dedykowanych systemów oddymiania i wentylacji które z jednej strony będą odporne na zakłócenia pochodzące od innych maszyn i urządzeń, jak również dostosowanych do warunków pracy. Zastosowane rozwiązania muszą być dostosowane do pracy przy dużym zapyleniu, a także zmiennej temperaturze oraz wilgotności. Często powinny być przystosowane do pracy w strefach zagrożonych wybuchem.

  Na terenie obiektów przemysłowych często występują gazy oraz dym, które są wynikiem normalnej pracy instalacji i urządzeń. Mogą mieć one wpływ na fałszywe alarmy generowane przez układy detekcji i sygnalizacji pożaru. Aby uniknąć tego problemu, w uzasadnionych sytuacjach stosujemy podzespoły odporne na tego typu zakłócenia, które dodatkowo mogą pracować w trybie koincydencji.

  Co ważne, dysponujemy doświadczeniem i technologią pozwalającą zabezpieczać:

  • szeroko pojęte obiekty i instalacje przemysłowe
  • obiekty, w których występują strefy zagrożenia wybuchem
  • przenośniki taśmowe
  • galerie skośne nawęglania
  • składowiska
  • silosy / bunkry / zasobniki
  System sygnalizacji pożarowej dla biurowców

  SYSTEM ODDYMIANIA I WENTYLACJI DLA BIUROWCÓW

  Biurowce posiadają często dużą powierzchnią rozłożoną na wielu kondygnacjach połączonych windami oraz klatkami schodowymi. W budynkach tego typu poza zamkniętymi biurami lub open space mogą znajdować się dziesiątki pomieszczeń o odmiennej charakterystyce (kuchnie restauracyjne, serwerownie, chłodnie, pomieszczenia zasilania awaryjnego, sale konferencyjne, sklepy, magazyny itd.). Dobrze zaprojektowany system oddymiania i wentylacji powinien uwzględniać ich specyfikę, a także być zintegrowany z pracującymi w obiekcie systemami automatyki oraz kontroli dostępu.

  System sygnalizacji pożarowej dla centrów handlowych

  SYSTEM ODDYMIANIA I WENTYLACJI DLA CENTRÓW HANDLOWYCH

  Sklepy wielkopowierzchniowe oraz centra handlowe mogą posiadać nawet kilka kondygnacji połączonych windami i/lub klatkami schodowymi. W ich podziemiach często znajdują się garaże, a w przestrzeni handlowej sklepy i magazyny wypełnione produktami, które mogą stanowić paliwo dla ognia. Inne typowe dla centrów handlowych pomieszczenia to kina, siłownie, serwerownie oraz kuchnie z otwartym ogniem. Zaprojektowanie systemu oddymiania i wentylacji to wyzwanie nie tylko pod kątem bezpieczeństwa, ale także zapewniania właściwej wymiany powietrza zapewniającej komfort znajdujących się w ich wnętrzach osób.

  System sygnalizacji pożarowej dla lotnisk

  SYSTEM ODDYMIANIA I WENTYLACJI DLA LOTNISK

  Lotnictwo jako środek transportu odnotowało w ostatnich 20 latach niezwykle dynamiczny wzrost. Dzisiejsze lotniska obsługują od kilkuset tysięcy do nawet kilkudziesięciu milionów pasażerów rocznie. Oznacza to, że każdego dnia przez ich wnętrzach znajdują się tysiące ludzi. Naszym zadaniem jest zaprojektowanie i wdrożenie systemu oddymiania i wentylacji lub kompleksowego systemu przeciwpożarowego, który zapewnieni im najwyższy poziom bezpieczeństwa.

  System sygnalizacji pożarowej dla hoteli

  SYSTEM ODDYMIANIA I WENTYLACJI DLA HOTELI

  Hotele to specyficzne obiekty, w których pożar może zostać zapoczątkowany w wielu przestrzeniach o odmiennej specyfice. Wymienić tu można kuchnie z otwartym ogniem, pokoje gościnne, w których może dość do zwarcia instalacji elektrycznej lub zaprószenia ognia przez gości, sale gościnne i koncertowe, gdzie często używane są materiały pirotechniczne, a także sauny czy garaże podziemne. Wszystko to sprawia, że system oddymiania i wentylacji czy też kompletny system pożarowy powinien być dostosowany do każdej z tych przestrzeni, z uwzględnieniem specyficznych warunków pracy.

  System sygnalizacji pożarowej dla szpitali

  SYSTEM ODDYMIANIA I WENTYLACJI DLA SZPITALI

  Szpitale to skomplikowane pod względem topografii obiekty, składające się nierzadko z oddzielnych budynków zlokalizowanych na dużym terenie. Ich praca musi być stabilna, a wiele operacji nie może zostać przerwanych nawet w czasie pożaru. Z kolei hospitalizowane osoby często posiadają ograniczenia ruchowe, co znacząco wpływa na czas i sposób ewakuacji. Wszystko to oznacza, że system oddymiania i wentylacji oraz kompleksowy system przeciwpożarowy muszą zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa, który poprzez szybką reakcję nie dopuści do rozwinięcia pożaru i/lub zapewni maksymalnie długi czas potrzebny na ewakuację.

  Wybrane komponenty systemu oddymiania i wentylacji

  Poniżej znajdziesz wybrane komponenty w oparciu o które wykonujemy instalacje oddymiania i wentylacji obiektów budowlanych, a także detekcji i sygnalizacji pożaru. Jak zauważysz korzystamy z szerokiej gamy rozwiązań dostosowanych do różnej specyfiki danego obiektu. W ten sposób jesteśmy wstanie opracować optymalne rozwiązanie zarówno pod kątem technicznym jak i kosztowym spełniające specyficzne wymagania danego obiektu.

  SYSTEMY ODDYMIANIA I WENTYLACJI NA INNYCH KOMPONENTACH NIŻ WYMIENIONE PONIŻEJ

  Posiadamy doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu systemów oddymiania i wentylacji opartych o komponenty najważniejszych polskich i światowych producentów. Na tej bazie jesteśmy w stanie doradzić najlepsze rozwiązanie spełniające wymagania inwestora. Jeśli jednak preferujesz konkretne rozwiązania, to o ile nie będzie miało to wpływu na poziom bezpieczeństwa, możemy opracować projekt w oparciu o Twoje sugestie co do wyboru komponentów systemu.

  INTEGRACJA Z ISTNIEJĄCYMI SYSTEMAMI

  W ramach naszych prac wykonujemy integracje systemów oddymiania i wentylacji z istniejącymi systemami bezpieczeństwa i automatyki w danym obiekcie. Nasze rozwiązania są kompatybilne z większością dostępnych na rynku systemów. Przykładowa integracja może polegać no połączeniu naszej instalacji z następującymi systemami:

  • system detekcji i sygnalizacji pożaru
  • system automatyki budynkowej
  • gaszenia wodą / pianą / gazem
  • dźwiękowe systemy ostrzegawcze

  ROZWIĄZANIA DLA STREF ATEX

  W przypadku systemów oddymiania i wentylacji przeznaczonych do montażu na terenie zakładów przemysłowych, gdzie występują strefy zagrożenia wybuchem stosujemy komponenty dostosowane do pracy w strefach zagrożenia wybuchem (certyfikaty ATEX).

  Dodatkowo jesteśmy w stanie zintegrować system przeciwpożarowy z systemem przeciwwybuchowym, co gwarantuje spójne, bezpieczne działanie obu układów.

  System sygnalizacji pożaru - centrala sterująca

  Centrala sterująca

  Centrale sterujące systemem przeciwpożarowym o różnym stopniu skomplikowania. Zaprojektowane z uwzględnieniem najwyższych standardów bezpieczeństwa oraz prostoty na każdym etapie użytkowania – od montażu, przez uruchomienie, po codzienne użytkowanie. Centrale mogą być integrowane z zewnętrznymi systemami m.in. poprzez takie protokoły jak ESPA 4.4.4, NMEA-0183, MODBUS. Centrala podsiada menu w j. polskim. Urządzenie posiada system autotestu, uruchamianego automatycznie każdego dnia.

  Instalacja oddymiania

  Komponenty systemu oddymiania i wentylacji

  Instalacje oddymiania składa się z kilkudziesięciu typów podzespołów, których zadaniem jest usuwanie dymu i ciepła i/lub ograniczenie rozprzestrzeniania się dymu. W naszych systemach stosujemy m.in.: wentylatory, klapy oddymiające, okna oddymiające, klapy przeciwpożarowe, klapy odcinające, czerpnie i wyrzutnie, kanały i kształtki.

  System sygnalizacji pożaru - czujka dymy

  Czujnik dymu

  Jest to standardowy, adresowalny czujnik stosowany w większości systemów sygnalizacji pożaru. Czujnik posiada możliwość regulacji czułości oraz wbudowany termistor umożliwiający odczyt temperatury w punkcie pomiaru. Urządzenie zostało zaprojektowane zgodnie z normami nt. czujek dymu wykorzystujących wiązki świetlne oraz izolatory zwarć w systemach sygnalizacji pożarowej (normy: EN 54-7 oraz EN 54-17). Jego zasada działania została oparta o technologię optyczną.

  System sygnalizacji pożaru - czujka ciepła

  Czujnik ciepła

  Czujniki ciepła wykorzystywane są głównie w pomieszczeniach, w których nie sprawdzą się tradycyjne czujniki dymu. Taka sytuacja może mieć miejsce np. w obiektach, w których występowanie dymu jest normalne. Czujniki ciepła mogą reagować albo w przypadku, gdy temperatura otoczenia wzrośnie do określonego poziomu lub gdy w danym okresie czasu odnotowywany jest szybki wzrost temperatury.

  System sygnalizacji pożaru - czujka dymy

  Czujnik wielosensorowy

  Wielosensorowa, adresowalna czujka łączy w sobie zalety czujek dymu i temperatury. Urządzenie działa w sposób aktywny, co oznacza, że wzrost temperatury powoduje zwiększenie czułości sensora dymu. Rozwiązanie to zapewnia szybką reakcję systemu sygnalizacji pożaru niezależnie. Urządzenie zostało zaprojektowane zgodnie z normami nt. czujek dymu wykorzystujących wiązki świetlne oraz izolatorów zwarć w systemach sygnalizacji pożarowej (normy: EN 54-7 oraz EN 54-17). Jego zasada działania została oparta o technologię optyczną.

  System sygnalizacji pożaru - bezprzewodowy czujnik pożaru

  Bezprzewodowa czujniki pożaru

  Bezprzewodowe czujki ciepła dostępne są w trzech wersjach pracujących w oparciu o sensor ciepła, sensor optyczny oraz sensor optyczny i ciepła, który łączy w sobie zalety dwóch pierwszych rozwiązań. Wszystkie czujki są w w pełni adresowalne oraz w pełni kompatybilna ze wszystkimi ekspanderami (wzmacniaczami sygnału) i translatorami Argus. Zastosowane algorytmy zapewniają optymalną pracę detektorów eliminując fałszywe alarmy. Dzięki bardzo niskiemu poborowi energii urządzenia są w stanie pracować do 8 lat na jednym komplecie baterii.

  System sygnalizacji pożaru - zasysająca czujka dymu

  Zasysające czujki dymu

  Zasysające czujki dymu przeznaczone są dla przestrzeni, w których wczesna detekcja i sygnalizacja pożaru ma szczególne znaczenie. W czujkach tego typu powietrze zasysane jest z monitorowanego obszaru poprzez układ rurek, a następnie poddawane analizie w jednostce centralnej. Detektory czujki wykrywają najmniejsze ilości dymu, co dodatkowo skraca czas reakcji systemu sygnalizacji pożaru. Czujki tego typu montuje się najczęściej w laboratoriach, dużych i otwartych pomieszczeniach, archiwach lub budynkach zabytkowych.

  System sygnalizacji pożaru - liniowa czujka dymy

  Liniowa czujka dymu

  Liniowa czujka dymu pozwala zastąpić od nawet kilku do kilkudziesięciu tradycyjnych czujek dymu. Rozwiązanie to sprawdza się w szczególności w przypadku obiektów o dużej powierzchni lub gdy montaż dużej ilości klasycznych czujek jest utrudniony (np. sufit na dużej wysokości). Podstawowe elementy czujki to nadajnik i odbiornik. Nadajnik emituje światło podczerwone o wąskim paśmie, które skierowane jest w stronę odbiornika. W chwili, gdy w polu wiązki znajdą się cząstki dymu zostaje uruchomiony alarm.

  System sygnalizacji pożaru - liniowa czujka temperatury

  Liniowa czujka ciepła

  Liniowa czujka ciepła to specjalny kabel sensoryczny z zatopionymi czujnikami. Rozwiązanie to przeznaczone jest do stosowania w trudno dostępnych przestrzeniach lub gdy wymagany jest pomiar temperatury na długich odcinkach sięgających od kilkudziesięciu do kilkunastu tysięcy metrów. Liniowa czujka temperatury precyzyjnie wskazuje źródło ognia lub miejsce przegrzania monitorowanego urządzenia / trasy kablowej. System nie wymaga kalibracji, mimo to pracuje z bardzo wysoką dokładnością (± 0,1oC). Jest to pierwsza w Polsce liniowa czujka ciepła zgodna z normą PN-EN 54-22 (liniowe czujki ciepła jako element systemów sygnalizacji pożarów). Co ważne system może być stosowany w przestrzeniach zagrożenia wybuchem.

  System sygnalizacji pożaru - dźwiękowe ostrzegacze pożarowe

  Dźwiękowe ostrzegacze pożarowe DSO

  Dźwiękowe ostrzegacze pożarowe mogą być stosowane zarówno w przestrzeniach zamkniętych, jak również na otwartej przestrzeni. Urządzenia zostały zaprojektowane w taki sposób, aby emitowany dźwięk był głośny, wyraźny i słyszalny z dużych odległości. System dostarczany jest wraz takimi akcesoriami jak mikrofony, czy wzmacniacze dźwięku. Ostrzegacze służą do przekazywania w czasie pożaru komunikatów ułatwiających ewakuację ludzi. W chwili gdy nie występują zagrożenie mogą służyć jako tradycyjne nagłośnienie.

  Bezprzewodowy system detekcji pożaru - bezprzewodowy sygnalizator akustyczny

  Bezprzewodowy sygnalizator akustyczny / akustyczno-optyczny

  Sygnalizacja pożaru odbywa się poprzez bezprzewodowe sygnalizatory akustyczne lub akustyczno-optyczne. Urządzenia są zgodne z wymogami norm odnośnie pożarowych urządzeń sygnalizacyjnych oraz sygnalizatorów optycznych w systemach pożarowych. Urządzenie jest odporne na warunki atmosferyczne. Posiada 32 sygnały dźwiękowe oraz tryb wyciszenia głośnika umożliwiający pracę tylko jako sygnalizator optyczny. Dzięki wbudowanemu mikrofonowi jest wstanie wykryć prawidłowe działanie w czasie alarmu oraz zwrócić informację o błędzie do systemu. Montaż urządzenia jest niezwykle szybki i prosty, a jego eksploatacja generuje wyjątkowo niskie koszty.

  Bezprzewodowy system detekcji pożaru - bezprzewodowy ostrzegacz ręczny

  Ręczne ostrzegacze pożarowe

  Adresowalne, ręczne ostrzegacze pożarowe dostarczane są w wykonaniu adekwatnym do warunków pracy. Stanowią one ważny element systemów sygnalizacji pożarowej SAP, dlatego proponowane przez nas rozwiązania gwarantują szybką odpowiedź w czasie krótszym niż 3 sekundy. Posiadają funkcje autotestu uruchamiającą się automatycznie każdego dnia. Zaprojektowane i wykonane zgodnie z normą EN 54-11 odnośnie ręcznych ostrzegaczy w systemach pożarowych.

   Instalacje przeciwpożarowe – oferta

  Instalacje
  Tryskaczowe

  Są one samoczynnym systemem gaśniczym, który wykrywa moment powstania pożaru, przesyła informację do systemu sterowania i automatycznie rozpoczyna proces selektywnego gaszenia wodą – tylko tam, gdzie jest pożar.

  Instalacje
  Zraszaczowe

  Wyposażone są w otwarte dysze gaśnicze i mogą być podzielone na kilka stref gaszenia. W momencie wykrycia pożaru otwierane są właściwe dla danego obszaru zawory zraszaczy. Woda jest uwalniana w całym obszarze objętym ochroną.

  Instalacja gaszenia sortowni odpadów

  Instalacje
  Pianowe

  Stosujemy je w szczególności dla obiektów wysokiego ryzyka pożarowego, takich jak: zbiorniki paliw, rozpuszczalników oraz innych cieczy łatwopalnych; magazyny tworzyw sztucznych; produktów łatwopalnych i/lub tworzących atmosfery wybuchowe.

  System sygnalizacji pożaru SSP

  Detekcja
  i Sygnalizacja Pożaru

  Projektujemy i wdrażamy kompletne systemy detekcji i sygnalizacji pożaru. W zależności od potrzeb stosujemy jeden z czterech dostępnych systemów lub hybrydę dwóch lub trzech z nich, optymalizując inwestycję pod kątem technicznym oraz kosztowym.

  System wykrywania i gaszenia iskier

  Wykrywanie
  i Gaszenie Iskier

  Systemy te przeznaczone są do zabudowy na kanałach instalacji przemysłowych. Ich zadaniem jest niedopuszczenie, aby potencjalne źródło zapłonu w postaci iskry, niedopałka papierosa, czy rozgrzanej cząstki przedostało się do urządzenia.

  Zabezpiecz swoją instalację.

  Wykonujemy także:

  INSTALACJE HYDRANTOWE

  ZBIORNIKI WODY PPOŻ.

  POMPOWNIE WODY PPOŻ.

  Darmowa konsultacja

  Odpowiem na Twoje pytania odnośnie kompleksowych projektów bezpieczeństwa pożarowego w przemyśle. Aby skorzystać z darmowej i w 100% niezobowiązującej konsultacji wystarczy, że wypełnisz poniższy formularz.

  Grupa WOLFF MATEUSZ ŚWITAŁA
  MATEUSZ ŚWITAŁA – jestem do Twojej dyspozycji
  Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

  Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

   Projekt

   Projekt
   Dostawa

   Dostawa
   Montaz

   Montaż
   Uruchomienie

   Uruchomienie
   Serwis

   Serwis

   Przykładowe pytania

   Bezpieczeństwo pożarowe:
   • Jak chronić transformatory?
   • Co zrobić, gdy ciężar instalacji wodnej może przekraczać wytrzymałość konstrukcyjną dachu?
   • Czy w moim przypadku można zoptymalizować wymagane miejsce, a tym samym koszty dla pompowni i zbiornika na wodę?
   Branże, dla których najczęściej pracujemy:
   • Spożywcza
   • Energetyczna
   • Przetwarzanie odpadów

   Darmowa konsultacja