Czy wiesz, że…

Quote

Wyładowania elektrostatyczne stanowią jedną z ważniejszych przyczyn pożarów i wybuchów w przemyśle. Ich energia może przekraczać nawet 1000 mJ, przez co są w stanie doprowadzić do zapłonu nie tylko gazów i par cieczy, ale także dużej części pyłów.

Quote

Systemy wykrywania i gaszenia iskier są powszechnie stosowane w przemyśle. Szczególnie dużą popularność zdobyły w branży drzewnej, gdzie stosuje się je na kanałach zanieczyszczonego powietrza układów odpylających oraz na zasypach silosów.

Quote

Obecnie taki system zaistnienia eksplozji, do jakiej doszło w Rafinerii w Czechowicach-Dziedzicach (artykuł poniżej), klasyfikuje się jako BLEVE (ang. Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion), czyli wybuch rozszerzających się par wrzącej cieczy. Do BLEVE dochodzi w wyniku wielomiejscowego uszkodzenia zbiornika (w tym przypadku było ono spowodowane pożarem zewnętrznym), zawierającego ciecz, której temperatura przekroczyła punkt wrzenia.

Quote

W dniach 20-21 września 2018 r. w Krakowie odbędzie się najbardziej merytoryczna konferencja dedykowana branży przemysłowej. Tematyka obejmować będzie zagadnienia związane z bezpieczeństwem wybuchowym i procesowym w zakładach stosujących niebezpieczne gazy i ciecze. Wydarzenie wzbogacone jest o demonstracyjne pokazy wybuchów oraz skuteczności zabezpieczeń przeciwwybuchowych. Podczas godzinnego pokazu, wspartego merytorycznym komentarzem eksperta, można przekonać się, jakie zagrożenie niosą stosunkowo niewielkie ilości gazów i pyłów, które powszechnie stosuje się w przemyśle.

Quote

System wykrywania oraz gaszenia iskier zapobiega wybuchom oraz pożarom pyłów poprzez szybkie wykrycie obecności iskier oraz automatyczne ich gaszenie. Do tego celu wykorzystuje około pięciu litrów wody gaśniczej. Dzięki tak małej ilość wody nie niszczy filtrów oraz innych maszyn produkcyjnych. System automatycznie przerywa gaszenie po kilku sekundach od usunięcia zagrożenia. Dodatkowo natychmiast powraca w stan gotowości, aby zapobiec kolejnym zagrożeniom.

Quote

Do najczęściej wymienianych przez służby utrzymania ruchu problemów z detektorami gazów niebezpiecznych, w tym amoniaku, należą: stosunkowo krótka żywotność czujnika gazu, możliwość zatrucia lub zanieczyszczenia czujnika, konieczność częstego sprawdzania, czyszczenia, konserwacji i wymiany czujników.

Quote

Główną przyczyną znanych z przemysłu wypadków spowodowanych wyładowaniem elektrostatycznym są przedmioty odizolowane od ziemi, będące w stanie gromadzić ładunki elektrostatyczne. W literaturze określane są one mianem izolowanych przewodników (ang. isolated conductors). W praktyce najczęściej są to metalowe kołnierze, złączki bądź zawory na rurociągach, beczki, pojemniki, węże, cysterny drogowe lub kolejowe, jak również ludzie.

Quote

Międzynarodowy Program CAP (ang. Certified Assembly Partner) to specjalny program szkoleniowy dedykowany dla lokalnych zakładów produkcyjnych prowadzonych przez autoryzowanych dystrybutorów na terenie danego kraju i działających w ramach systemu zapewnienia jakości.

Quote

Do największej ilości wybuchów palnych pyłów w przemyśle dochodzi w instalacjach odpylania (16% wszystkich zdarzeń). Drugą w kolejności grupę stanowią silosy i zbiorniki (14% wszystkich zdarzeń). Z tego względu urządzenia te powinny zostać objęte szczególną uwagą.

Quote

Systemy przeciwpożarowe można podzielić na cztery główne rodzaje ze względu na stosowany w nich środek gaśniczy tj.: gaszenie wodą, gaszenie mgłą wodną, gaszenie pianą, gaszenie gazem.

Quote

W chwili kontaktu obłoku pyłu z efektywnym źródłem zapłonu dochodzi do inicjacji wybuchu, którego skutki są trudne do przewidzenia. Z tego względu zgodnie z dyrektywą ATEX w obrębie instalacji zagrożonych wybuchem należy eliminować lub ograniczać możliwość wystąpienia tzw. atmosfer wybuchowych, eliminować lub ograniczać źródła zapłonu oraz ograniczać skutki wybuchu do bezpiecznego poziomu.

Quote

Przeprowadzenie oceny ryzyka wybuchu na etapie projektowym pozwala uwzględnić rozwiązania techniczne, które będą mogły zapewnić minimalny poziom bezpieczeństwa. Niejednokrotnie pozwala to wyeliminować szereg błędnych założeń, a tym samym zredukować koszty zmian w budowanej instalacji.

Quote

Systemy detekcji gazu należy stosować wszędzie tam, gdzie istnieje możliwość pojawienia się niebezpiecznych stężeń gazów palnych i toksycznych, oraz w miejscach, w których pojawia się ryzyko wyparcia lub pochłonięcia przez inne gazy niezbędnego dla życia tlenu. Ich podstawowym zadaniem jest ochrona życia i zdrowia człowieka oraz zabezpieczenie infrastruktury zakładu znajdującego się na zagrożonym obszarze.

Quote

Konfigurując system detekcji płomienia, należy przeanalizować warunki, w których będzie on zainstalowany, oraz dokonać wyboru urządzeń na podstawie oceny dostępnych metod detekcji tego zagrożenia. Przydatna w tej analizie jest również ocena nie tylko zakresu detekcji czy czasu reakcji, ale również obszaru widzenia oraz odporności na fałszywe alarmy i możliwości samodzielnej diagnostyki czujników optycznych.

Quote

W 2007 roku doszło do wybuchu w dwóch cukrowniach w Stanach Zjednoczonych. Pierwsza miała miejsce w Scottsbluff w Nebrasce, a druga w Baltimore, w Maryland. Także w Europie wydarzyły się podobne historie. Przykładowo w 2013 roku doszło do katastrofy na terenie holenderskiej cukrowni Iscal.