Czy wiesz, że…

Quote

Główną przyczyną znanych z przemysłu wypadków spowodowanych wyładowaniem elektrostatycznym są przedmioty odizolowane od ziemi, będące w stanie gromadzić ładunki elektrostatyczne. W literaturze określane są one mianem izolowanych przewodników (ang. isolated conductors). W praktyce najczęściej są to metalowe kołnierze, złączki bądź zawory na rurociągach, beczki, pojemniki, węże, cysterny drogowe lub kolejowe, jak również ludzie.

Quote

Międzynarodowy Program CAP (ang. Certified Assembly Partner) to specjalny program szkoleniowy dedykowany dla lokalnych zakładów produkcyjnych prowadzonych przez autoryzowanych dystrybutorów na terenie danego kraju i działających w ramach systemu zapewnienia jakości.

Quote

Do największej ilości wybuchów palnych pyłów w przemyśle dochodzi w instalacjach odpylania (16% wszystkich zdarzeń). Drugą w kolejności grupę stanowią silosy i zbiorniki (14% wszystkich zdarzeń). Z tego względu urządzenia te powinny zostać objęte szczególną uwagą.

Quote

Systemy przeciwpożarowe można podzielić na cztery główne rodzaje ze względu na stosowany w nich środek gaśniczy tj.: gaszenie wodą, gaszenie mgłą wodną, gaszenie pianą, gaszenie gazem.

Quote

W chwili kontaktu obłoku pyłu z efektywnym źródłem zapłonu dochodzi do inicjacji wybuchu, którego skutki są trudne do przewidzenia. Z tego względu zgodnie z dyrektywą ATEX w obrębie instalacji zagrożonych wybuchem należy eliminować lub ograniczać możliwość wystąpienia tzw. atmosfer wybuchowych, eliminować lub ograniczać źródła zapłonu oraz ograniczać skutki wybuchu do bezpiecznego poziomu.

Quote

Przeprowadzenie oceny ryzyka wybuchu na etapie projektowym pozwala uwzględnić rozwiązania techniczne, które będą mogły zapewnić minimalny poziom bezpieczeństwa. Niejednokrotnie pozwala to wyeliminować szereg błędnych założeń, a tym samym zredukować koszty zmian w budowanej instalacji.

Quote

Systemy detekcji gazu należy stosować wszędzie tam, gdzie istnieje możliwość pojawienia się niebezpiecznych stężeń gazów palnych i toksycznych, oraz w miejscach, w których pojawia się ryzyko wyparcia lub pochłonięcia przez inne gazy niezbędnego dla życia tlenu. Ich podstawowym zadaniem jest ochrona życia i zdrowia człowieka oraz zabezpieczenie infrastruktury zakładu znajdującego się na zagrożonym obszarze.

Quote

Konfigurując system detekcji płomienia, należy przeanalizować warunki, w których będzie on zainstalowany, oraz dokonać wyboru urządzeń na podstawie oceny dostępnych metod detekcji tego zagrożenia. Przydatna w tej analizie jest również ocena nie tylko zakresu detekcji czy czasu reakcji, ale również obszaru widzenia oraz odporności na fałszywe alarmy i możliwości samodzielnej diagnostyki czujników optycznych.

Quote

W 2007 roku doszło do wybuchu w dwóch cukrowniach w Stanach Zjednoczonych. Pierwsza miała miejsce w Scottsbluff w Nebrasce, a druga w Baltimore, w Maryland. Także w Europie wydarzyły się podobne historie. Przykładowo w 2013 roku doszło do katastrofy na terenie holenderskiej cukrowni Iscal.

Quote

Zastosowanie młynów poziomych w technologii produkcji bywa korzystniejsze niż młynów pionowych m.in. ze względu na szerszy zakres parametrów, większą wydajność i możliwość uzyskania najlepszej jakości produktu. Pozioma konstrukcja eliminuje problemy z nierównomiernym nagrzewaniem się produktu i nadmiernym zużyciem młyna w dolnych partiach, co można zaobserwować w młynach pionowych. Są to kwestie bardzo istotne z punktu widzenia inwestora.

Quote

Współczesny świat zużywa 96 milionów baryłek ropy naftowej i paliw płynnych dziennie. Największym odbiorcą ropy jest transport, do którego trafia ponad połowa tego wolumenu.

Quote

Zawory odciążające wybuch typu EVN stanowią optymalną ochronę personelu i wyposażenia w zakładach przemysłowych. Nowe rozwiązanie stanowi niezawodną ochronę zabezpieczanych urządzeń i obiektów przemysłowych, głównie przed wybuchem pyłów. Zawory zostały przetestowane dla takich grup pyłów jak skrobia, tworzywa sztuczne, żywice, tonery, cukier, drewno, MDF, celuloza (pyły włókniste) czy węgiel i torf, zatem są one dedykowane dla wielu branż przemysłowych.

Quote

Według definicji pył palny to małe cząstki ciała stałego o rozmiarze nominalnym 500 mikrogramów lub mniej, mogące pozostawać w powietrzu, osiadać pod wpływem ciężaru oraz palić się lub żarzyć, tworząc mieszaniny wybuchowe.

Quote

Według statystyk Państwowej Inspekcji Pracy ponad 47% wypadków przy pracy spowodowanych jest przez pracowników.

Quote

Niemal 44 mln zł przekaże Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na 12 nowatorskich projektów dotyczących technologii odzysku. Dofinansowane przedsięwzięcia okazały się najlepsze w pierwszym konkursie programu sektorowego Innowacyjny Recykling.

Odbierz rabat -10%
Na szkolenia i konferencję nt. bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego (zniknę za 10 sek.)