Kwestie zapobiegania awariom, które mogą być następstwem określonych działań przemysłowych oraz ograniczania ich skutków dla zdrowia ludzkiego i środowiska reguluje Dyrektywa PE i Rady 2012/18/UE z 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń związanych z poważnymi awariami (substancje niebezpieczne, dyrektywa Seveso III).

Przedmiotem zrealizowanego przez naszych specjalistów opracowania była klasyfikacja zakładu zajmującego się produkcją farb i lakierów, decydująca o tym czy zakład ten zalicza się do grupy zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Poważną awarią jest zdarzenie, w szczególności emisja, pożar lub eksplozja, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstanie takiego zagrożenia z opóźnieniem (art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 ze zm.)). Przez poważną awarią przemysłową rozumie się zgodnie z art. 3 pkt 24 w/w poważną awarię w zakładzie.

Zakład o którym mowa wykorzystuje w procesach produkcyjnych substancje i mieszaniny niebezpieczne. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w (Dz.U. 2016 poz. 138) Zleceniodawca był zobligowany do przeprowadzenia analizy dotyczącej rodzajów i ilości progowych substancji niebezpiecznych znajdujących się w zakładzie.

Przeprowadzona przez specjalistów analiza wykazała, że ilość substancji niebezpiecznych znajdujących się na terenie zakładu produkującego farby i lakiery nie przekracza wartości progowych zawartych w rozporządzeniu. W związku z tym w zakładzie nie występuje ani duże ani zwiększone ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.