Ocena ryzyka wybuchu na etapie projektowym instalacji katalitycznego odazotowania spalin

MARIUSZ BALICKI – jestem do Twojej dyspozycji
Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

  Projekt

  Projekt
  Dostawa

  Dostawa
  Montaz

  Montaż
  Uruchomienie

  Uruchomienie
  Serwis

  Serwis

  Problem:

  • zagrożenie związane z możliwością wystąpienia wybuchowej mieszaniny amoniaku z powietrzem w nowo projektowanej instalacji katalitycznego odazotowania spalin przy użyciu wody amoniakalnej

  Rozwiązanie:

  • wykonanie oceny ryzyka wybuchu na etapie projektowym instalacji – przegląd substancji palnych i wybuchowych mogących wystąpić w obrębie projektowanej instalacji, klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem, zalecenia techniczne i organizacyjne pozwalające na zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w obszarze projektowanej instalacji

  Sprawdź szczegóły nt. wdrożonych usług:

  Analiza ATEX na etapie projektowym instalacji odazotowania spalin

  Nowa inwestycja związana z budową instalacji odazotowania spalin, w którą zostaną wyposażone kotły węglowe jednej z elektrowni, poza wykonaniem prac projektowych, dostawą oraz montażem urządzeń i instalacji, wiązała się z koniecznością wykonania analizy ATEX, a dokładniej oceny ryzyka wybuchu. Było to podyktowane zastosowaniem w nowo projektowanej instalacji wodnego roztworu amoniaku (stężenie wody amoniakalnej 24% obj.).

  Decyzja o zleceniu przeprowadzenia oceny ryzyka wybuchu na etapie projektowym świadczy o profesjonalnym podejściu do realizowanej inwestycji. Dzięki opracowanemu przez naszych specjalistów dokumentowi można bowiem uwzględnić rozwiązania techniczne, które będą mogły zapewnić minimalny poziom bezpieczeństwa. Niejednokrotnie pozwala to wyeliminować szereg błędnych założeń, a tym samym zredukować koszty zmian w budowanej instalacji.

  Przebieg oceny ryzyka wybuchu dla projektowanej instalacji

  Instalacja odazotowania spalin przy użyciu wody amoniakalnej będzie miała na celu obniżenie stężenia tlenków azotu NOx w całkowitym strumieniu spalin. Projekt przewiduje zastosowanie technologii SCR (ang. Selective Catalytic Reduction) tj. Selektywnej Redukcji Katalitycznej z użyciem dwóch reaktorów katalitycznych. Reaktory te zostaną umieszczone przy końcu ciągu technologicznego – za instalacjami odpylania oraz odsiarczania spalin.

  Analizą i oceną ryzyka objęto następujące obszary instalacji odazotowania spalin:

  • węzeł rozładunku oraz magazynowania wody amoniakalnej,
  • węzeł dystrybucji wody amoniakalnej do reaktorów,
  • układ przygotowania oraz wtrysku wody amoniakalnej do reaktorów, wraz z reaktorami.

  Punktem wyjściowym do oceny ryzyka wybuchu było określenie rodzaju stref zagrożenia wybuchem oraz wyznaczenie ich zasięgu. W tym celu dokonano przeglądu substancji palnych i wybuchowych mogących wystąpić w obrębie projektowanej instalacji. Weryfikacji poddano 24% roztwór wody amoniakalnej. Pod uwagę wzięto również możliwość wydzielania się z roztworu amoniaku w postaci gazowej pod wpływem temperatury (ogrzewania).

  Do klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem oraz oceny występujących w nich zagrożeń niezbędny był opis technologiczny instalacji wraz z wytycznymi dotyczącymi jej pracy. Główne zagrożenie w poszczególnych obszarach analizowanej instalacji odazotowania spalin stanowić będzie mieszanina amoniaku z powietrzem.

  Obliczenia stref zagrożenia wybuchem wykonano zgodnie z normą PN-EN 60079-10-1:2016: Atmosfery wybuchowe. Część 10-1: Klasyfikacja przestrzeni – Gazowe atmosfery wybuchowe, która wskazuje procedurę obliczeniową szacowania zasięgu stref w przypadku gazów i par cieczy.

  Zalecenia wynikające z oceny ryzyka wybuchu

  Przeprowadzona ocena ryzyka wybuchu została wykonana dla normalnych, niezakłóconych stanów pracy analizowanej instalacji. W ramach dokumentu specjaliści zawarli odpowiednie zalecenia związane z eksploatacją instalacji wedle sklasyfikowanych stref zagrożenia wybuchem. Dotyczyły one m.in. przebiegu prac remontowych i naprawczych w wyznaczonych obszarach, kontroli sprawności urządzeń pracujących w strefach zagrożenia wybuchem, a także dostosowania urządzeń elektrycznych do kategorii sprzętu przewidzianego dla poszczególnych stref.

  Opracowane zalecenia techniczne i organizacyjne pozwolą na zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa wybuchowego w obszarze projektowanej instalacji bez ponoszenia nadmiernych kosztów.

  Modelowe podejście do bezpieczeństwa wybuchowego w zakładzie przemysłowym

  Audyt ATEX

  Krok 1
  Audyt ATEX

  Podczas Audytu ATEX zwrócimy uwagę na braki w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego i wskażemy zadania, które należy wykonać w pierwszej kolejności, aby najmocniej przełożyły się na poprawę bezpieczeństwa.

  koncepcja-ochrony-instalacji-przed-wybuchem-atex

  Krok 2
  Koncepcja ochrony

  Wynikiem Audytu ATEX jest także wstępna koncepcja ochrony instalacji przed wybuchem. Pozwala ona oszacować koszty zabezpieczeń. Po badaniu parametrów wybuchowości pyłu z instalacji przechodzimy do finalnej koncepcji i projektu.

  Krok 3
  Projekt i dobór zabezpieczeń

  Po akceptacji koncepcji i zbadaniu parametrów wybuchowości pyłu z instalacji przystępujemy do finalnego doboru zabezpieczeń przeciwwybuchowych i stworzenia projektu uwzględniającego wszystkie wymagane zmiany na produkcji.

  Fot. 3. Zabudowany taśmociąg dostarczający miał węglowy z hali węgla do zbiornika miału węglowego, zabezpieczony za pomocą systemu odsprzęgania wybuchu typu HRD na zasypie do zbiornika.

  Krok 4
  Dostawa i montaż “pod klucz”

  Koordynujemy cały proces dostawy i montażu zabezpieczeń. Posiadamy własne zespoły montażowe i serwisowe posiadające doświadczenie w realizowaniu montażu bez konieczności zatrzymania pracy zakładu inwestora.

  Krok 5
  Wykonanie ORW i DZPW

  Przeprowadzamy powykonawczą Ocenę Ryzyka Wybuchu i sporządzamy (lub aktualizujemy) Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem. Zwykle przeprowadzamy również szkolenia dla załogi z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego.

  Zabezpiecz swoją instalację.

  Darmowa konsultacja

  Odpowiem na Twoje pytania odnośnie zagrożeń związanych z wykorzystywaniem palnych i wybuchowych pyłów na produkcji i realizacją wymagań Dyrektywy ATEX.  Aby skorzystać z darmowej i w 100% niezobowiązującej konsultacji wystarczy, że wypełnisz poniższy formularz. Obok formularza wypisałem też przykłady pytań, które były już do nas kierowane.

  MARIUSZ BALICKI – jestem do Twojej dyspozycji
  Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

  Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

   Projekt

   Projekt
   Dostawa

   Dostawa
   Montaz

   Montaż
   Uruchomienie

   Uruchomienie
   Serwis

   Serwis

   Przykładowe pytania

   Wymagania Dyrektywy ATEX:
   • Czy mój pył jest wybuchowy?
   • Kiedy należy wykonać Dokument Zabezpieczania Przed Wybuchem, a kiedy warto zacząć od Audytu ATEX? 
   • W jaki sposób wyznaczana jest strefa bezpieczeństwa w obrębie chronionego aparatu?
   Zabezpieczenia przeciwwybuchowe:
   • Czy prewencyjne niedopuszczanie do wybuchu/pożaru systemem gaszenia iskier może wyeliminować konieczność stosowania butli HRD?
   • Czy klapę dekompresyjną skierowaną w stronę drogi można zabezpieczyć panelem kierunkowym?
   • Czy klapa zwrotna może być stosowana również w systemie odciągów przeznaczonych do pyłów i wiórów drewnianych?

   Darmowa konsultacja