Atmosfera wybuchowa

Od 30 października 2010 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Gospodarki z 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. nr 138, poz. 931). Rozporządzenie określa minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w którym z przyczyn wynikających z cech miejsca pracy, urządzeń lub używanych substancji i mieszanin może wystąpić atmosfera wybuchowa (§ 1 omawianego rozporządzenia). Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 29 maja 2003 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa (Dz.U. nr 107, poz. 1004 ze zm.).

Przez atmosferę wybuchową rozumie się mieszaninę z powietrzem w warunkach atmosferycznych, substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł lub pyłów, w której po wystąpieniu zapłonu spalanie rozprzestrzenia się na całą niespaloną mieszaninę. Przestrzenie zagrożone wybuchem to z kolei przestrzenie, w których może wystąpić atmosfera wybuchowa w ilościach wymagających podjęcia specjalnych środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy (§ 2 pkt 2 i 5 rozporządzenia).

 

Obowiązki pracodawcy

Wśród podstawowych obowiązków nałożonych na pracodawcę, u którego w środowisku pracy może wystąpić atmosfera wybuchowa, jest konieczność stosowania odpowiednich do rodzaju prowadzonej działalności technicznych lub organizacyjnych środków ochronnych.

Celem stosowania tych środków jest:

  • zapobieganie tworzeniu się atmosfery wybuchowej,
  • zapobieganie wystąpieniu zapłonu atmosfery wybuchowej,
  • ograniczenie szkodliwego efektu wybuchu, w celu zapewnienia ochrony zdrowia i bezpieczeństwa osób pracujących.

Palne i wybuchowe pyły w przemyśle »

 

ATEX 137 – Nasz podstawowy obszar działania:

  • Opracowywanie dokumentów zabezpieczenia przed wybuchem
  • Opracowywanie ocen ryzyka wybuchowego
  • Wyznaczanie stref zagrożonych wybuchem
  • Zarządzanie bezpieczeństwem wybuchowym