System CO2

System gaszenia gazem CO2

Jako gaz obojętny i niepalny, powstający w przyrodzie naturalnie, w wyniku procesów utleniania węgla, dwutlenek węgla jest często stosowany do celów gaśniczych. Jego dodatkową zaletą jest duża odporność na wysoką temperaturę – rozkłada się w temperaturach powyżej 1000°C. Trwałość cząsteczek CO2 w atmosferze określa się na 50–200 lat – tzw. czas „życia”.

Do celów gaśniczych stosuje się go w stanie skroplonym, przechowywany jest najczęściej w butlach pod ciśnieniem 3,0–7,0 MPa. Temperatura krytyczna CO2 to 31°C, to znaczy, że powyżej tej temperatury nie daje się skroplić. Butle z dwutlenkiem węgla należy zatem chronić przed nagrzaniem do wyższej temperatury, gdyż w przeciwnym wypadku mogą się one rozładować, uruchamiając zawór bezpieczeństwa.

Dla celów gaśniczych nie produkuje się dodatkowych ilości CO2, lecz uzyskuje się go jako produkt uboczny z procesów technologicznych lub ze źródeł naturalnych. Urządzenia gaśnicze przyczyniają się do zmniejszenia emisji CO2 poprzez ograniczenie powstawania CO2 i innych gazów szkodliwych dla środowiska podczas pożarów. Tym samym nie ma powodów do zabraniania stosowania CO2 jako środka gaśniczego ze względu na ochronę środowiska naturalnego, wręcz przeciwnie – zwalczanie pożarów przy pomocy CO2 służy ochronie środowiska.

Dwutlenek węgla gasi pożar poprzez zmniejszenie zawartości tlenu w powietrzu do ilości, przy której tlen nie podtrzymuje procesu spalania, a także przez absorpcję ciepła ze środowiska pożaru (efekt chłodzący).

Elementy systemu gaszenia CO2:

  • dysze gaśnicze,
  • wysokociśnieniowe butle stalowe lub niskociśnieniowe zbiorniki,
  • zawory strefowe,
  • system detekcji pożaru,
  • centrala wykrywania pożaru i sterowania gaszeniem.
Gazowe systemy gaśnicze

Gazowe systemy gaśnicze

Gazowe systemy gaśnicze stosuje się w zwalczaniu pożaru poprzez zastosowanie gazu gaśniczego w otoczeniu, w którym niepożądane jest użycie wody jako środka gaśniczego. Aktywacja systemu odbywa się za pośrednictwem...


Zobacz więcej