Ogólne warunki sprzedaży i świadczenia usług

Aktualna wersja w formacie PDF:

OWS 

Wersja 7/29/10/2020

Pobierz Adobe Reader – darmowy program do odczytu plików w formacie
PDF:
pobierz


Treść najnowszej wersji „Ogólnych warunków sprzedaży i świadczenia usług” – wersja 7/29/10/2020

spółki: Grupa Wolff spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą
w Krakowie (KRS 0000409409)

I. Warunki ogólne

 1. Na podstawie umów zawartych w szczególności z zagranicznymi partnerami, pośredniczymy w sprzedaży ich produktów bądź też odsprzedajemy uprzednio zakupione od nich produkty, sprzedajemy/dostarczamy produkty własne, także a także oferujemy wykonanie określonych usług samodzielnie bądź przy współpracy z zagranicznymi partnerami. Zakres naszych świadczeń znajduje się na naszej stronie: www.grupa-wolff.eu.
 2. Nasze oferty dotyczące świadczeń na rzecz naszych klientów, w szczególności sprzedaży (dostawy) produktów i wykonania usług oparte są na warunkach określonych w niniejszym dokumencie (dalej nazywanych: „OWS”), o ile strony nie zawarły na piśmie innych postanowień.
 3. Niniejsze OWS stosuje się we wszystkich relacjach między nami a klientem dla uregulowania zasad wzajemnej współpracy, w których występujemy jako podmiot świadczeniodawca, tj. dostarczający produkt, usługę, dzieło itp.
 4. Wszelkie postanowienia zmieniające treść OWS będą dla nas wiążące jedynie wtedy, gdy zostaną potwierdzone przez nas w formie pisemnej przez osoby upoważnione do reprezentacji.
 5. Załączone przez nas dokumenty jak i wszelkiego rodzaju ilustracje, prospekty, rysunki, opracowania, informacje na temat wymiarów, mas i parametrów odnoszące się do konkretnych produktów/rozwiązań technologicznych są miarodajne tylko w przybliżeniu z zastrzeżeniem prawa do wprowadzenia zmian technicznych, chyba że określono je jednoznacznie jako wiążące. Zastrzegamy sobie do nich prawa autorskie.
 6. Treść wszelkich informacji, materiałów i dokumentów przekazywanych klientowi, w tym oferty, a zarazem wszelkie dane obliczeniowe, cenotwórcze oraz informacje techniczne są i pozostają naszą własnością i stanowią naszą tajemnicę. Oznacza to, że nie mogą być one udostępniane, przekazywane lub kopiowane bez naszej pisemnej zgody oraz nie mogą być wykorzystywane w żadnym innym celu niż złożenie u nas zamówienia/zawarcia umowy. Wszelkie próby postąpienia wbrew w/w obostrzeniom będą prowadzić do wyciągnięcia stosownych konsekwencji.
 7. Ilekroć jest mowa o sprzedaży, należy przez to rozumieć także dostawę.

II. Sposoby zawarcia umowy

 1. Podstawowym sposobem zawarcia umowy jest tryb ofertowy, który polega na ustaleniu wszystkich istotnych postanowień umowy na podstawie:
  a) oferty składanej przez nas klientowi,
  b) zamówienia składanego nam przez klienta,
  c) potwierdzenia zamówienia składanego przez nas klientowi.Potwierdzeniem zamówienia może być w szczególności informacja o dacie planowanej wysyłki produktu/wykonaniu usługi lub inny tego typu dokument świadczący o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 2. Innym równoważnym sposobem zawarcia umowy jest podpisanie dokumentu umowy w obecności upoważnionych przedstawicieli obu stron, po ustaleniu wszystkich istotnych elementów wzajemnych świadczeń z obu stron albo też w oparciu o przesłaną przez nas uprzednio ofertę klientowi, która wskazywać będzie podstawowy zakres świadczenia.
 3. Jeśli nie zostało to wprost wskazane w treści oferty, z zasady nie obejmuje ona wykonania projektu, prowadzenia prac budowlanych, uzyskania zgód, zezwoleń lub decyzji administracyjnych ani poniesienia kosztów związanych z ich wykonaniem czy uzyskaniem. Zakładamy, że przed podpisaniem umowy czy potwierdzeniem zamówienia zostaną uzgodnione wszelkie szczegóły dotyczące wymagań niezbędnych do rozpoczęcia i kontynuacji prac oraz harmonogram prac objętych zakresem niniejszej oferty. Termin realizacji zamówienia zostanie przez nas dochowany pod warunkiem udostępnienia nam frontu prac przez klienta oraz uzyskania przez niego i przekazania nam wszystkich niezbędnych dla realizacji umowy prawomocnych decyzji, zgód i pozwoleń administracyjnych, jak również wszelkiej dokumentacji i danych potrzebnych dla prawidłowego wykonania naszych zobowiązań.

III. Terminy spełnienia świadczenia

 1. Termin spełnienia świadczenia wskazany w naszej ofercie jest dla nas wiążący, chyba, że w potwierdzeniu zamówienia przesłanym niezwłocznie do klienta zostanie przez nas wskazany inny najbliższy możliwy do realizacji termin. Termin spełnienia świadczenia jest zastrzeżony na naszą korzyść.
 2. Termin do wykonania świadczenia, z uwzględnieniem punktów III.5 i III.6 poniżej, rozpocznie swój bieg dopiero wtedy, gdy klient ze swojej strony przekaże wymaganą dla realizacji zamówienia dokumentację techniczną i dane dopełni wszelkich koniecznych formalności oraz opłaci przewidziane w umowie zaliczki, a wykonanie tych czynności zostanie przez nas potwierdzone w drodze pisemnej lub też e-mailowej.
 3. Termin spełnienia świadczenia uważa się za zachowany, jeżeli najpóźniej w dniu jego upływu powiadomimy klienta w drodze pisemnej lub e-mailowej o gotowości wysłania zamówionego produktu bądź wykonania konkretnej usługi/wykonania świadczenia.
 4. W przypadku opóźnienia w spełnieniu świadczenia z naszej strony, klient ma prawo wyznaczyć nam stosowny termin dodatkowy na wykonanie zobowiązania. Termin ten wymaga naszej akceptacji przekazanej klientowi w drodze pisemnej lub e-mailowej. Dopiero gdyby w dodatkowym terminie, zobowiązanie nie zostało przez nas spełnione, klient ma prawo odstąpić od umowy składając pisemne oświadczenie w tym zakresie. Oświadczenie to wywołuje skutek z chwilą jego otrzymania przez nas.
 5. Termin spełnienia naszego świadczenia ulega przedłużeniu o czas, w którym występowała przeszkoda w jego spełnieniu wynikająca z siły wyższej, w tym w szczególności: działań organów władzy/urzędów, lokautu, lockdownu, niebezpieczeństwa wojny, aktów terroru, rozruchów, klęsk żywiołowych, zdarzeń prowadzących do skażenia, zniszczenia lub zatrucia chemicznego bądź radioaktywnego, awarii, utrudnień lub innych istotnych zakłóceń czy to w zakładzie naszego partnera/dostawcy bądź klienta, strajków w tym zakłóceń w produkcji, zakłóceń czy to w ruchu drogowym, na przejściach granicznych, wydania norm prawnych lub podatkowych wprowadzających dodatkowe warunki dla dopuszczenia produktu do obrotu, braków personalnych, uszczuplenia surowców lub materiałów produkcyjnych, wycofania lub wstrzymania produkcji produktu lub w przypadku zajścia innych nieprzewidzianych okoliczności, które nie nastąpiły z naszej winy i które utrudniły w znaczny sposób nam lub naszym kooperantom wykonanie świadczenia bądź też całkowicie go uniemożliwiły. Za przypadek siły wyższej uznajemy również ograniczenia, utrudnienia lub zakłócenia, w tym wyżej wymienione wynikające z epidemii (pandemii), w szczególności koronawirusa SARS-CoV-2. O każdym przypadku działania siły wyższej zobowiązujemy się poinformować klienta niezwłocznie w miarę możliwości przy zachowaniu formy dokumentowej. Tego samego oczekujemy od naszego klienta. Będziemy dokładać starań, aby skutki działania siły wyższej ograniczyć do minimum. Gdyby przeszkoda taka trwała dłużej niż trzy miesiące, obie strony są uprawnione do całkowitego odstąpienia od umowy (jeżeli wykonywanie umowy jeszcze się nie rozpoczęło) bądź też w części niewykonanego zobowiązania, przy czym klient uzyskuje to prawo, dopiero po uprzednim wyznaczeniu nam dodatkowego terminu, nie krótszego niż 1 (jeden) miesiąc. W przypadku odstąpienia od umowy przez klienta, nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek niewykonania zobowiązania, chyba że szkoda powstała w wyniku naszego umyślnego działania bądź jako efekt naszego rażącego niedbalstwa. Postanowienia punktu V.3 zd. 2 stosuje się odpowiednio.
 6. W przypadku gdy podany w ofercie czas dostawy jest określony szacunkowo, zastrzegamy wówczas, że termin ten może ulec wydłużeniu. Jeżeli będzie to spowodowane z przyczyn od nas niezależnych, klient nie będzie dochodził od nas żadnych roszczeń z tytułu opóźnionej dostawy. Składając zamówienia na podstawie oferty z szacunkowym czasem dostawy, klient czyni to w pełni świadomie i akceptuje wspomniane zastrzeżenie. My ze swojej strony dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić terminową realizację dostaw zamówionych towarów w ilościach i terminach określonych w poszczególnych zamówieniach i aby sytuacje opóźnienia ograniczyć do minimum. Postanowienia punktu V.3 zd. 2 stosuje się odpowiednio.
 7. Klientowi nie przysługuje od nas odszkodowanie lub jakiekolwiek inne roszczenia za opóźnienie w wykonaniu zobowiązania.

IV. Ceny i płatności

 1. Nasza „cena”, o ile nie uzgodniono inaczej, to cena oferowanych przez nas produktów lub wynagrodzenie za usługi, wskazana w ofercie albo w potwierdzeniu zamówienia (decyduje cena wskazana w dokumencie z późniejszą datą), powiększona o wartość podatku VAT oraz o wartość kosztów opakowania, ubezpieczenia, transportu i innych usług dodatkowych potrzebnych w celu wykonania umowy. Nasza cena skalkulowana w powyższy sposób zostanie uwzględniona na fakturze VAT/fakturach VAT (w przypadku ratalnego sposobu zapłaty) z naszego wystawienia. Podana w ofercie cena nie zawiera podatku VAT, który zostanie doliczony i wskazany w fakturze w stawce obowiązującej w dacie wystawienia faktury.
 2. Faktury z naszego wystawienia, będą wysławiane i przesyłane klientowi w formie elektronicznej. E-faktura, korekta e-faktury oraz duplikaty e-faktur będą zapisywane w formacie PDF i będą przesyłane przez nas pocztą elektroniczną (e-mail) z adresu e-faktury@grupa-wolff.eu na adres wskazany przez klienta. Załącznikiem do każdej naszej oferty jest podpisane – jednostronnie przez nas – porozumienie w sprawie wystawiania i przesyłania faktur elektronicznych, z prośbą o jego uzupełnienie danymi rejestrowymi /ewidencyjnymi wraz z numerem NIP klienta oraz adresem e-mail klienta do przesyłania faktur, jak również odpisanie oraz odesłanie do nas na adres: sekretariat@g-w.eu. Porozumienie to zawarte jest w Załączniku nr 1 do OWS. Ilekroć w niniejszym OWS jest mowa o fakturach należy przez to rozumieć „e-faktury”.
 3. O ile nie uzgodniono inaczej, klient powinien zapłacić cenę w trzech równych ratach, pierwszą – w terminie 7 dni od dostarczenia klientowi potwierdzenia zamówienia, drugą – w terminie 7 dni od zgłoszenia gotowości do spełnienia świadczenia (w szczególności gotowości wysłania produktu lub wykonania usługi) i trzecią – w terminie 7 dni od daty wysłania produktu lub wykonania usługi. Każda część zapłaty będzie dokumentowana odrębną fakturą. W przypadku opóźnienia w płatności będziemy upoważnieni do naliczenia za każdy dzień opóźnienia odsetek maksymalnych, określonych ustawowo, których wysokość w dniu podpisania niniejszych OWS odpowiada sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych pomnożonej przez 2.
 4. Zapłata powinna następować na nasz rachunek bankowy wskazany w fakturze, zgodny z rachunkiem znajdującym się na poniższej liście naszych aktualnych rachunków bankowych:
   w ALIOR BANKu SA:

  • a) PL 68 2490 0005 0000 4530 2198 2550 – rachunek PLN
   b) PL 45 2490 0005 0000 4600 1423 8149 – rachunek EUR
   c) PL 78 2490 0005 0000 4600 4801 9842 – rachunek GBP
   d) PL 25 2490 0005 0000 4600 5318 4591 – rachunek USD
   w SANTANDER BANKu SA:

  • a) PL 97 1090 1665 0000 0001 0460 3074 – rachunek PLN
   b) PL 15 1090 1665 0000 0001 0495 8406 – rachunek EUR.
 5. Oświadczamy, że w/w rachunki bankowe widnieją w wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity w Dz.U z 2020 r., poz. 106, z późn. zm.).
 6. W przypadku ofert wyrażonych w euro (EUR) lub innej obcej walucie, zastrzegamy, że akceptujemy jedynie płatność całej kwoty brutto w walucie, w której została wystawiona faktura (dotyczy to każdej faktury, w tym faktury VAT oraz faktury pro forma) i na rachunek danej waluty wskazany na fakturze, z dwoma wyjątkami, o których mowa w punktach IV.7 i 8 poniżej. W konsekwencji, płatność, która nastąpi w innej walucie lub na inny rachunek bankowy nie będzie traktowana jak zapłata. Płatność dokonana w nieprawidłowy sposób, zostanie zwrócona klientowi niezwłocznie po otrzymaniu przez nas pełnej należnej kwoty (wartości brutto z faktury) w odpowiedniej walucie i na odpowiedni rachunek bankowy.
 7. Pierwszy wyjątek od powyższych zasad zapłaty w walucie obcej, dotyczy faktury z naszego wystawienia z dopiskiem „MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI”, ALE JEDYNIE W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ WSKAZANEGO W NIEJ PODATKU VAT. Podatek ten należy zapłacić w kwocie PLN, przeliczonej z waluty obcej na PLN, w wysokości wskazanej na fakturze płatnej w MECHANIZMIE PODZIELONEJ PŁATNOŚCI; w tym przypadku wartość podatku VAT przeliczana jest według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Natomiast płatność kwoty należności netto z faktury (wartość netto), również w przypadku faktury płatnej w MECHANIZMIE PODZIELONEJ PŁATNOŚCI powinna nastąpić w walucie, w której została wystawiona faktura i na rachunek danej waluty wskazany na fakturze, z konsekwencjami – w przypadku braku zastosowania się do powyższej płatności – opisanymi w punkcie IV.6 powyżej.
 8. Drugi wyjątek od powyższych zasad zapłaty w walucie obcej, dotyczy każdorazowo jednostkowego przypadku, w którym zgodziliśmy się wyraźnie na wystawienie faktury obejmującej sprzedaż produktów (tzw. faktura towarowa) opiewającej na walutę polską, mimo iż, wcześniejsza oferta, zamówienie lub umowa z klientem obejmowała cenę w walucie obcej. W takim przypadku wszystkie wartości na fakturze zostaną wykazane w walucie polskiej, po uprzednim przeliczeniu ceny netto z waluty umowy zgodnie z kursem sprzedaży waluty obcej obowiązującym w Alior Bank SA w dacie wystawienia faktury VAT.
 9. W przypadku opóźnienia klienta w zapłacie którejkolwiek raty ceny oprócz należnych odsetek zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia roszczeń związanych z powstałą dla nas z tego tytułu szkodą.
 10. Klient nie jest upoważniony, w szczególności w przypadkach wystąpienia wad produktów, ani do wstrzymania płatności, ani do potrącania swych wierzytelności z naszymi wynikającymi z wykonania umowy, chyba że zostały uznane przez nas na piśmie albo zasądzone prawomocnym orzeczeniem Sądu.

V. Przejście ryzyka, odpowiedzialność z tytułu niewykonania/niewłaściwego wykonania umowy

 1. Ryzyko utraty, uszkodzenia lub zniszczenia produktu przechodzi na klienta najpóźniej z chwilą wydania produktu przez nas lub z magazynu naszego partnera/dostawcy osobiście klientowi lub w przypadku dostawy produktu za pośrednictwem firmy przewozowej lub spedycyjnej z chwilą wydania towaru przedstawicielowi lub pracownikowi tej firmy. Gdyby dostawa nie została dokonana z przyczyn, które leżą po stronie klienta, przejście ryzyka na klienta następuje w chwili zgłoszenia przez nas gotowości wysłania produktu. W takim przypadku produkt  gotowy do wysyłki pozostaje w magazynie producenta/dostawcy lub u nas, a klient ponosi koszty i ryzyko z tym związane. Termin płatności pomimo nieotrzymania przez klienta towaru nie ulega zmianie.
 2. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody majątkowe, w tym za szkody na mieniu lub na osobie, które spowodowane zostały po wydaniu towaru przez nas lub z magazynu naszego partnera/dostawcy, z uwzględnieniem punktu V.3 poniżej.
 3. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe z powodu niewykonania zobowiązania, niewłaściwego wykonania zobowiązania, w tym także opóźnienia w jego wykonaniu, z wyjątkiem będących następstwem naszego zawinionego umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa. Nasza odpowiedzialność każdorazowo, niezależnie od ilości zdarzeń, ograniczona jest do wartości szkody rzeczywistej (nie obejmuje w szczególności utraconych korzyści, ani innych strat, utraty przychodów, zysków, możliwości eksploatacji, przerw w pracy, kosztów kapitałowych, odszkodowań i wszelakich kar umownych, w tym płaconych przez klienta swoim kontrahentom) i jednocześnie nie może przekroczyć:
  a) przy umowie o charakterze ciągłym, na której wykonanie składają się pojedyncze konkretne zlecenia (zamówienia) – sumy naszej ceny (wynagrodzenia) netto przewidzianego za to jedno konkretne zlecenie/zdarzenie, którego dotyczy zdarzenia wywołujące szkodę,
  b) przy umowie o charakterze jednorazowym, do której wykonania nie potrzeba dodatkowych zleceń (zamówień), obejmującej jedno lub nawet kilka świadczeń z naszej strony – sumy naszej ceny (wynagrodzenia) netto przewidzianego w umowie.

VI. Zastrzeżenie dotyczące własności

 1. Dostarczone przez nas produkty pozostają naszą własnością do chwili uiszczenia całkowitej za nie zapłaty. Klient nie może rozporządzać towarami do chwili przejścia na niego ich własności.
 2. Do czasu zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczeń wynikających z zawartej umowy przysługuje nam prawo zatrzymania oraz wynikające z umowy prawo zastawu w odniesieniu do produktów będących przedmiotem dostawy.
 3. W przypadku gdyby klient wbrew zakazowi ustanowionemu w punkcie VI.1 powyżej rozporządził jednak produktem, będzie zobowiązany wydać nam wszystkie korzyści, jakie osiągnął i osiągnie w przyszłości z tego tytułu.

VII. Rozwiązanie umowy, opóźnienie w zapłacie/wykonaniu umowy przez klienta, odstąpienie od umowy i niewypłacalność klienta

 1. Na pisemną prośbę klienta, pozytywnie rozpatrzoną przez nas, dopuszczalne jest rozwiązanie umowy, na warunkach wspólnie ustalonych między stronami.
 2. W przypadku gdyby klient opóźniał się z zapłatą (którejkolwiek części) bądź z wykonaniem swoim zobowiązań umownych, możemy zażądać od klienta ustanowienia zabezpieczenia zapłaty w postaci w szczególności gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej bezwarunkowej, płatnej na pierwsze żądanie wystawionej przez zaakceptowany przez nas podmiot albo w postaci zwrotu dostarczonego produktu do wskazanego przez nas miejsca bez odstępowania od umowy do czasu uiszczenia przez klienta całkowitej zapłaty za dostarczony produkt/wykonaną usługę. Koszty czasowego zwrotu produktu do nas oraz ponownego przekazania produktu do miejsca docelowego ponosi klient. Ryzyko utraty, uszkodzenia lub zniszczenia produktu ciąży na kliencie do momentu ponownego przekazania produktu do miejsca docelowego.
 3. W przypadku gdyby klient opóźniał się z zapłatą (którejkolwiek części) bądź z wykonaniem swoim zobowiązań umownych (w szczególności z udostępnieniem nam frontu robót, itp.) możemy, niezależnie od skorzystania z uprawnienia do żądania od klienta ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia, wstrzymać się z wykonaniem umowy bez ponoszenia jakichkolwiek negatywnych konsekwencji z tego tytułu. Wstrzymanie wykonania naszych zobowiązań:
  a) w przypadku ustanowienia zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej – nastąpi do czasu przedłożenia przez klienta zaakceptowanego przez nas zabezpieczenia,
  b) w pozostałych przypadkach – nastąpi do czasu uregulowania opóźnionej zapłaty przez klienta w pełnej wysokości.
 4. Niezależnie od uprawnień wskazanego w punktach VII.2 i VII.3 powyżej, w przypadku opóźnienia w zapłacie ze strony klienta (którejkolwiek części) lub opóźnienia z wykonaniem zobowiązań umownych przez klienta (w szczególności z udostępnieniem nam frontu robót, itp.), możemy od umowy odstąpić w terminie 90 dni od powstania stanu opóźnienia. Odstąpienie wywołuje skutki prawne z chwilą gdy klient otrzyma od nas pisemne oświadczenie w tym przedmiocie. W przypadku odstąpienia przysługuje nam w stosunku do klienta roszczenie o natychmiastowy zwrot dostarczonego produktu/rzeczy służących do wykonania usługi. Ponadto przysługuje nam w stosunku do klienta roszczenie pieniężne o naprawienie szkody z tytułu niewykonania zobowiązania, w tym o zwrot poniesionych przez nas kosztów dostawy i odbioru produktu, którego wysokość niezależnie od wysokości poniesionych strat czy kosztów w tego tytułu, będzie nie niższa niż 10% sumy naszej ceny (wynagrodzenia), przeliczonej – w przypadku umowy w obcej walucie – na walutę polską według kursu sprzedaży waluty obcej obowiązującego w Alior Bank SA w dacie sporządzenia przez nas oświadczenia o odstąpieniu od umowy).
 5. W przypadku gdyby po zawarciu umowy sytuacja majątkowa klienta pogorszyła się, co groziłoby niezrealizowaniem płatności na naszą rzecz lub gdyby klient w ogóle wstrzymał płatności na naszą rzecz, jak również gdyby wszczęte zostało postępowanie egzekucyjne w stosunku do jego majątku albo też klient znalazł się w fazie zawieszenia lub likwidacji, będziemy upoważnieni od umowy odstąpić albo uzależnić kontynuację bieżącej dostawy/usługi lub dostawy/usługi planowanej w przyszłości, według naszego wyboru, od wpłacenia zaliczki lub zabezpieczenia zapłaty w inny wskazany przez nas sposób. Postanowienia punktów VII.3 zd. 2 oraz VII.4 zd. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
 6. W przypadkach, o których mowa w punkcie VI.5 wszelkie inne zobowiązania klienta wobec nas winny być zapłacone natychmiast (stają się natychmiast wymagalne), a wszelkie umowy o odroczenie płatności (kredyty kupieckie) stają się niewiążące.
 7. W przypadku gdyby klient:
  a) nie dotrzymywał uzgodnionego terminu odbioru produktów lub usług lub
  b) nie spełniał koniecznych warunków do dokonania ich odbioru lub
  c) odmawiał przyjęcia jakiejkolwiek części dostawy – będziemy upoważnieni do odstąpienia od umowy bez wyznaczenia klientowi dodatkowego terminu oraz do domagania się od klienta odszkodowania za szkody powstałe na skutek niewykonania zobowiązania z jego strony. Odstąpienie może dotyczyć – według naszego wyboru – albo całej umowy albo tej części umowy, w zakresie której klient nie realizuje swojego zobowiązania jak również pozostałej, dotychczas niezrealizowanej części umowy. Postanowienia punktu VII.4 zd. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
 8. Postanowienia niniejszego punktu VII pozostają bez wpływu na pozostałe przypadki odstąpienia od umowy uregulowane w pozostałych punktach OWS.

VIII. Klauzula zmienności cenowej

 • W przypadku, gdy ze względu na zmianę okoliczności bylibyśmy zmuszeni do ogólnej podwyżki naszych cen na dostarczane produkty lub wykonane usługi lub też gdyby taka sytuacja dotknęła naszego partnera/dostawcy, będziemy upoważnieni do domagania się od klienta dopłaty w granicach wprowadzonej przez nas podwyżki również za będące w toku umowy lub do odstąpienia od umowy, przy czym prawo odstąpienia może być wykonane w terminie 120 dni od wystąpienia zmiany okoliczności. Klient ze swojej strony, jeśli  nie będzie zgadzał się z daną podwyżką, będzie miał prawo do odstąpienia od umowy w pozostałej, dotychczas niezrealizowanej części w terminie 30 dni od powiadomienia go o podwyżce. Niniejsza klauzula dotyczy w szczególności wzrostu kursu sprzedaży waluty EUR lub innej, w której została wyceniona wartość zamówienia klienta o co najmniej 5%.

IX. Rękojmia i Gwarancja / Zwrot produktów

 1. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne ani prawne dostarczanych produktów lub wykonanych usług.
 2. Sami udzielamy gwarancji na dostarczone produkty/wykonane usługi albo udziela jej producent produktów, ale jedynie wówczas gdy najpóźniej przy zawarciu umowy jej warunki przekażemy klientowi w formie osobnego dokumentu gwarancji. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy i liczony jest w przypadku produktów od momentu przejścia ryzyko utraty, uszkodzenia lub zniszczenia produktu, o którym mowa w punkcie V a w przypadku usług i innych – od wykonania usługi/umowy, chyba, że inaczej wynika z naszej oferty albo strony inaczej wyraźnie postanowią przy zachowaniu co najmniej formy dokumentowej. W ramach gwarancji odpowiadamy jedynie za wady tkwiące w przedmiocie naszego świadczenia w dacie, w której rozpoczął się bieg gwarancji.
 3. W relacjach między nami a klientem po dokonaniu dostawy, a które dotyczą ewentualnych uwag lub zastrzeżeń co do samej dostawy lub dostarczonych w jej ramach produktów, wymagamy by ich zgłoszenie przez klienta odbywało się każdorazowo co najmniej e-mailowo wraz z dokładnym opisem wadliwości. Na naszą prośbę, klient zobligowany jest do dostarczenia wadliwego elementu tymczasowo na swój koszt i swoje ryzyko na nasz adres lub adres naszego partnera/dostawcy. W przypadku uznania reklamacji, uzasadnione koszty dostarczenia wadliwego elementu zostaną klientowi zwrócone.
 4. Zwrot zakupionych produktów, poza zwrotem w ramach gwarancji, co do zasady nie jest dopuszczalny, z zastrzeżeniem punktu IX.5
 5. W szczególnym przypadku na pisemny lub co najmniej e-mailowy wniosek klienta, możemy wyrazić zgodę na zwrot produktów na poniższych warunkach, przy czym dla uznania jej ważności wymagana jest co najmniej forma dokumentowa:
  a) zwrot produktu możliwy jest w ciągu 3 miesięcy od daty wystawienia faktury;
  b) zwrot dotyczy produktu nieużywanego, nieuszkodzonego w oryginalnym i nienaruszonych opakowaniu jednostkowym;
  c) zwrot zostanie dokonany poprzez zwrot do naszego magazynu w Balicach lub w inne miejsce uzgodnione przez strony w formie co najmniej dokumentowej, po czym zobowiązani jesteśmy do wystawienia i przesłania klientowi korekty faktury z tytułu zwrotu produktu;
  d) zwracany produkt będzie należycie zabezpieczony na czas transportu i ubezpieczony;
  e) zwrot odbywać się będzie na koszt i ryzyko klienta;
  f) klient zostanie obciążony zryczałtowaną opłatą manipulacyjną w wysokości 25% wartości zwracanego produktu (wartości wg faktury zakupu) pokrywającą koszty obsługi zwrotu.

 

 • Niniejsze zasady zwrotu zakupionych produktów mogą być modyfikowane za naszą wyraźną zgodą wyrażoną co najmniej w formie dokumentowej.

X. Postanowienia w zakresie danych osobowych, praw autorskich, referencji

 1. Oświadczamy, że jesteśmy administratorem w rozumieniu art. 4 pkt. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) (dalej „RODO”) danych osobowych osób, wskazanych w umowie, jako osoby reprezentujące stronę, kontaktowe lub odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań wynikających z umowy, określonych poniżej i zobowiązujemy się udostępnić je drugiej stronie w następującym zakresie: (i) imię i nazwisko, (ii) adres e-mail, (iii) numer telefonu.
 2. Zobowiązujemy się do przetwarzania danych zgodnie z umową, RODO oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego
 3. Będziemy przetwarzać dane osób, o których mowa w punkcie X.1, do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów obejmujących wykonanie umowy, ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń prawnych wynikających z umowy lub z nią związanych.
 4. Zobowiązujemy się zrealizować w imieniu drugiej strony obowiązek informacyjny, wobec wskazanych przez siebie osób, o których mowa w punkcie X.1, w tym poinformować je o udostępnieniu ich danych drugiej stronie w zakresie i celach opisanych powyżej, w szczególności wskazując informacje wymagane na podstawie art. 13 i 14 RODO, o ile klient przekaże nam swoją klauzulę informacyjną, a niezależnie od tego zobowiązujemy klienta do analogicznego postępowania z naszym obowiązkiem informacyjnym zawartym w klauzuli informacyjnej zawartej w części końcowej OWS. Strona, które spełnia obowiązek informacyjny w imieniu drugiej strony, nie ponosi odpowiedzialności za zakres ani treść tego obowiązku informacyjnego.
 5. Zastrzegamy sobie prawo zamieszczania informacji o zawarciu umowy z klientem w materiałach reklamowych i marketingowych za uprzednią zgodą klienta wyrażoną na piśmie, z zastrzeżeniem postanowień punktu X.6. Treść wszystkich publicznych komunikatów i informacji pozostająca w jakimkolwiek związku z wykonaniem umowy dla klienta musi być wcześniej uzgodniona na piśmie pomiędzy jej stronami, za wyjątkiem tych, o których mowa w punkcie X.6.
 6. Klient oświadcza, że wyraża zgodę na posługiwanie się przez nas w przetargach (publicznych lub prywatnych), w których będziemy brać udział jako oferent samodzielnie lub w ramach konsorcjum albo jako podwykonawca oferenta, listami referencyjnymi protokołami odbiorów lub innymi dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie naszych zobowiązań dla klienta. W przypadku zobowiązania nas do zachowania poufności, niniejsze postanowienie jest nadrzędne wobec treści wzmiankowanego zobowiązania w zakresie udzielonej w niniejszym postanowieniu zgody. Klient zapewnia, że dane osobowe znajdujące się w w/w referencjach/protokołach odbiorowych i innych dokumentach zostaną nam przekazane za zgodą zainteresowanych osób, po uprzednim ich poinformowaniu o tym przez niego, zgodnie z treścią RODO oraz lokalnych regulacji wydanych na podstawie RODO.
 7. Wszelkie prawa własności intelektualnej, jakie przysługują nam do przedmiotu świadczenia, w tym do oprogramowania, dokumentacji wykonanej samodzielnie przez nas, a w szczególności jakichkolwiek projektów, planów, kosztorysów, wzorów lub innych dokumentów technicznych, jak również materiałów handlowych, w tym katalogów, folderów, broszur, zdjęć, opisów itp. stanowią naszą wyłączną własność, bądź są użytkowane przez nas na zasadzie licencji udzielonej przez podmiot uprawniony.
 8. Klient z chwilą zapłaty wynagrodzenia umownego uzyskuje niewyłączną licencję na korzystanie z praw, o których mowa w punkcie X.7, w takim zakresie i na takich polach eksploatacji, jakie są niezbędne dla prawidłowego, zgodnego z przeznaczeniem, korzystania z przedmiotu umowy do wewnętrznego, niekomercyjnego użytku klienta i obejmują w szczególności wykonane samodzielnie przez nas projekty. Korzystanie z tych praw przez klienta wyznaczone jest każdorazowo celem danej umowy i nie może prowadzić do naruszenia naszych uzasadnionych interesów, a ich kopiowanie lub udostępnianie jakimkolwiek osobom trzecim jest dozwolone na podstawie wyraźnego przepisu prawa i o ile pozostaje w zgodzie z celem niniejszej umowy i celem udzielenia niniejszej licencji.
 9. Licencja, o której mowa w punkcie X.9 jest przenoszalna, jakkolwiek jej przeniesienie może nastąpić wyłącznie wraz z tytułem prawnym do przedmiotu świadczenia i z ograniczeniami wynikającymi z poprzednich zapisów niniejszego punktu X.
 10. Nasze wynagrodzenie za udzielenie licencji oraz wszelkie świadczenia związane z prawami autorskimi i prawami własności przemysłowej jest zawarte w wartości oferty/umowy, chyba, co innego wyraźnie z nich wynika.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Miejscem wykonania zobowiązania jest miejsce wskazane w zamówieniu klienta, a w przypadku braku jego określenia, miejscem tym jest siedziba klienta.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów, jest sąd w Krakowie.
 3. Wszelka korespondencja z klientem jest wysyłana przez nas w sposób określony powyżej albo też w braku określenia – w drodze: e-mailowej lub pocztowej na podany przez klienta w zamówieniu numer lub adres. Wszelkie zmiany w tym zakresie, tudzież czasowe zakłócenia w komunikacji wymagają dla swej ważności pisemnego lub e-mailowego poinformowania nas o ich zaistnieniu. W przeciwnym przypadku wysłana przez nas korespondencja będzie uważana za dostarczoną w trzecim dniu od jej nadania do klienta.
 4. Wszelką korespondencję do nas klient obowiązany jest kierować na adresy/numery wskazane w ofercie (potwierdzeniu zamówienia), umowie, a w razie ich braku na następujące adresy numery:
  a) adres do korespondencji – ul. Spacerowa 5, 32-083 Balice,
  b) adres e-mail: info@g-w.eu
 5. Niniejszy dokument stanowi integralną część umowy zawieranej z klientem, w zakresie w niej nieunormowanym, chyba że w umowie zastrzeżono w sposób wyraźny inaczej. Załączniki wskazane w OWS – stanowi integralną cześć OWS.
 6. Żadne ogólne warunki handlowe lub inny tego typu dokumenty stosowane przez klienta, nie będą obowiązywały w ramach umowy zawieranej z klientem, w której stosuje się niniejsze OWS, chyba, że wyrazimy na to pisemną zgodę.
 7. Jeżeli w OWS nie wskazano konkretnej formy co dotyczy wszelakich oświadczeń (w tym oferty), zgód, powiadomień itp., dla ich ważności wymagane jest zachowanie co najmniej formy dokumentowej.
 8. Klient nie może bez naszej pisemnej zgody przenosić praw lub obowiązków wynikających z zawartej z nami umowy (zakaz cesji).
 9. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym dokumencie, znajdą zastosowanie przepisy prawa cywilnego.
 10. Wszelkie zmiany niniejszego dokumentu wymagają dla swej ważności umieszczenia ich treści na stronie internetowej www.grupa-wolff.eu.
 11. W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień OWS zostały uznane za nieważne, bezskuteczne lub niewykonalne (dalej: wadliwe postanowienia”) OWS pozostaną ważne. W przypadku wskazanym w zdaniu poprzednim Grupa Wolff spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa zobowiązuje się do zastąpienia wadliwych postanowień OWS nowymi postanowieniami najbardziej zbliżonymi znaczeniowo do postanowień wadliwych.
 12. Niniejsze OWS przyjęto i podpisano w dniu 29.10.2020 r., a także umieszczono na stronie internetowej www.grupa-wolff.eu. Będą one miały zastosowanie do wszelkich umów zawieranych z klientami od daty ich umieszczenia na wskazanej stronie internetowej. Do umów zawartych przed powyższą datą znajdą zastosowanie poprzednio obowiązujące Ogólne Warunki Umów – wersja 6/04/01/2016.

Obowiązek informacyjny GRUPA WOLFF (RODO)

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (Rozporządzenie) uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa przedstawicieli przetwarzane będą zgodnie z art. 6 Rozporządzenia ust 1 pkt. b, c oraz f (w odniesieniu do niżej wymienionych punktów):
1. w celu realizacji umowy z naszym Klientem, w tym każdego zamówienia (zlecenia) i są przechowywane przez okres co najmniej 6 lat od momentu, w którym operacje, transakcje i postępowanie związane z umową (ostatnim zamówieniem/ zleceniem) zostały ostatecznie zakończone, a zobowiązania spłacone, rozliczone lub przedawnione, a także od ustania wszelkich gwarancji i tytułu realizacji umowy lub zamówienia (zlecenia),
2. w celu tworzenia statystyk zestawień i analiz na potrzeby własne i wówczas dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od ostatniej czynności na danych osobowych.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację umowy lub zamówienia.
W przypadku przedstawicieli, pracowników, itp. Klienta, ich dane zostały pozyskane bezpośrednio od Klienta, który ich reprezentuje lub z publicznie dostępnych źródeł.
Administratorem danych osobowych jest: Grupa Wolff spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Pasternik 94A, 31-354 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000409409, numer NIP: 6792253664, numer REGON: 351258092, ADRES DO KORESPONDENCJI: 32-083 Balice, ul. Spacerowa 5, strona internetowa www.grupa-wolff.eu.
W sprawie ochrony danych osobowych można kontaktować się z Przedstawicielem Administratora, którym jest Zbigniew Wolff pod adresem e-mail: rodo@grupa-wolff.eu lub pod adresem do korespondencji Administratora danych osobowych wskazanym w akapicie powyżej.
Państwa dane osobowe przekazujemy podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby wykonania umów dla Państwa, w tym także podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, księgowe, prawne, informatyczne, a także spółkom tworzącym Grupę Wolff (Grupa Wolff sp. z o.o, Atex Wolff i Wspólnicy sp. j., Atex sp. z o.o.).
Każdy z Państwa lub Państwa przedstawicieli ma prawo do:
1. dostępu do treści swoich danych,
2. sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
3. przenoszenia danych,
4. wniesienia sprzeciwu,
5. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Ponadto, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
Powyższe informacje mają zastosowanie także do wszystkich przedstawicieli, pracowników, itp. Klienta, dlatego uprzejmie prosimy o ich dystrybucję do tychże osób.

Wersja w formacie PDF:

OWS v6 – obowiązywała do dnia 28.10.2020

Wersja 6/04/01/2016

Pobierz Adobe Reader – darmowy program do odczytu plików w formacie PDF: pobierz