Ogólne warunki umowy

Ostatnia wersja w formacie PDF:

Wersja 6/04/01/2016

Pobierz Adobe Reader – darmowy program do odczytu plików w formacie PDF: pobierz


Treść najnowszej wersji “Ogólnych warunków umowy” – wersja 6/04/01/2016

I. Warunki ogólne

 1. Na podstawie umów zawartych z zagranicznymi partnerami, pośredniczymy w sprzedaży ich produktów bądź też odsprzedajemy uprzednio zakupione od nich produkty, a także oferujemy wykonanie określonych usług samodzielnie bądź przy współpracy z zagranicznymi partnerami.
 2. Nasze oferty sprzedaży produktów i wykonania usług oparte są na podanych niżej warunkach (dalej nazywanych: „OWU”), o ile strony nie zawarły na piśmie innych postanowień.
 3. Niniejsze OWU stosuje się we wszystkich relacjach między nami a klientem dla uregulowania zasad wzajemnej współpracy.
 4. Wszelkie postanowienia zmieniające treść OWU będą dla nas wiążące jedynie wtedy, gdy zostaną potwierdzone przez nas w formie pisemnej.
 5. Załączone przez nas dokumenty jak i wszelkiego rodzaju ilustracje, prospekty, rysunki, opracowania, informacje na temat wymiarów, mas i parametrów odnoszące się do konkretnych produktów/rozwiązań technologicznych są miarodajne tylko w przybliżeniu z zastrzeżeniem prawa do wprowadzenia zmian technicznych, chyba że określono je jednoznacznie  jako wiążące. Zastrzegamy sobie do nich prawa autorskie.

II. Sposoby zawarcia umowy

 1. Podstawowym sposobem zawarcia umowy jest tryb ofertowy, który polega na ustaleniu wszystkich istotnych postanowień umowy na podstawie:
  a) oferty składanej przez nas klientowi,
  b) zamówienia składanego nam przez klienta,
  c) potwierdzenia zamówienia składanego przez nas klientowi.
 2. Innym równoważnym sposobem zawarcia umowy jest podpisanie dokumentu umowy w obecności upoważnionych przedstawicieli obu stron, po ustaleniu wszystkich istotnych elementów wzajemnych świadczeń z obu stron albo też w oparciu o przesłaną przez nas uprzednio ofertę klientowi, która wskazywać będzie podstawowy zakres świadczenia.

III. Terminy spełnienia świadczenia (dostawy produktu lub wykonania usługi)

 1. Termin spełnienia świadczenia (dostawy produktu lub wykonania usługi) wskazany w ofercie jest dla nas wiążący, chyba, że w potwierdzeniu zamówienia przesłanym niezwłocznie do klienta zostanie przez nas wskazany inny najbliższy możliwy do realizacji termin.
 2. Termin do wykonania świadczenia, z uwzględnieniem punktu III.5 poniżej,  rozpocznie swój bieg dopiero wtedy, gdy klient ze swojej strony przekaże wymaganą dla realizacji zamówienia dokumentację techniczną, dopełni wszelkich koniecznych formalności oraz opłaci przewidziane w umowie zaliczki, a wykonanie tych czynności zostanie przez nas  potwierdzone w drodze pisemnej, bądź też e-mailowej lub faksowej.
 3. Termin spełnienia świadczenia uważa się za zachowany, jeżeli najpóźniej w dniu jego upływu powiadomimy klienta w drodze pisemnej, bądź też e-mailowej lub faksowej o gotowości wysłania zamówionego produktu bądź wykonania konkretnej usługi.
 4. W przypadku opóźnienia w spełnieniu świadczenia z naszej strony, klient ma prawo wyznaczyć nam stosowny termin dodatkowy na wykonanie zobowiązania. Termin ten  wymaga naszej akceptacji przekazanej klientowi w drodze pisemnej, bądź też e-mailowej lub faksowej. Dopiero gdyby w dodatkowym terminie, zobowiązanie nie zostało  przez nas spełnione, klient ma prawo odstąpić od umowy składając pisemne oświadczenie w tym zakresie. Oświadczenie to wywołuje skutek z chwilą jego otrzymania przez nas.
 5. Termin spełnienia świadczenia ulega przedłużeniu o czas, w którym występowała przeszkoda w jego spełnieniu wynikająca z siły wyższej, działań urzędów, strajku, lokautu, niebezpieczeństwa wojny, awarii lub utrudnień czy to w zakładzie zagranicznego partnera bądź klienta czy to w ruchu drogowym, braków personalnych, uszczuplenia surowców i materiałów produkcyjnych oraz w przypadku zajścia nieprzewidzianych okoliczności, które nie nastąpiły z naszej winy i które utrudniły w znaczny sposób nam i naszym kooperantom wykonanie świadczenia bądź też całkowicie go uniemożliwiły. Gdyby przeszkoda taka trwała dłużej niż trzy miesiące, obie strony są uprawnione do całkowitego odstąpienia od umowy bądź też w części niewykonanego zobowiązania, przy czym klient uzyskuje to prawo, dopiero po uprzednim wyznaczeniu nam dodatkowego terminu, który podlega naszej  akceptacji wyrażonej w drodze pisemnej, bądź też e-mailowej lub faksowej. W przypadku odstąpienia od umowy przez klienta, nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek niewykonania zobowiązania, chyba że szkoda powstała w wyniku naszego umyślnego działania  bądź jako efekt naszego rażącego niedbalstwa. Postanowienia punktu V.3 zd. 2 stosuje się odpowiednio.
 6. Klientowi nie przysługuje od nas odszkodowanie za opóźnienie w wykonaniu zobowiązania..

IV. Ceny i płatności

 1. Nasza „cena”, o ile nie uzgodniono inaczej, to cena oferowanych przez nas produktów lub usług wskazana w ofercie albo w potwierdzeniu zamówienia (decyduje cena wskazana w dokumencie z późniejszą datą), powiększona o wartość podatku VAT oraz o wartość kosztów opakowania,  ubezpieczenia, transportu i innych usług dodatkowych potrzebnych w celu wykonania umowy.  Nasza cena skalkulowana w powyższy sposób zostanie uwzględniona na fakturze VAT/fakturach VAT (w przypadku ratalnego sposobu zapłaty) z naszego wystawienia. W przypadku określenia któregokolwiek komponentu ceny w walucie obcej, jego wartość zostanie przeliczona na walutę polską zgodnie z kursem sprzedaży waluty obcej obowiązującym w Alior Bank SA w dacie wystawienia faktury VAT.
 2. O ile nie uzgodniono inaczej, klient  powinien zapłacić cenę w trzech równych ratach, pierwszą – w terminie 3 dni od dostarczenia klientowi potwierdzenia zamówienia, drugą – w terminie 3 dni od zgłoszenia gotowości do spełnienia świadczenia (gotowości wysłania produktu lub wykonania usługi) i trzecią – w terminie 14 dni od daty wysłania produktu lub wykonania usługi. Każda część zapłaty będzie dokumentowana odrębną fakturą. W przypadku opóźnienia w płatności będziemy upoważnieni do naliczenia za każdy dzień opóźnienia odsetek maksymalnych, określonych ustawowo, których wysokość w dniu podpisania niniejszych OWU odpowiada czterokrotnej wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego Nieotrzymanie faktury przed terminem płatności ustalonym powyżej nie rodzi dla klienta prawa do wstrzymania się z zapłatą do czasu otrzymania faktury.
 3. Zapłata powinna następować w walucie polskiej na nasz rachunek bankowy w Alior Bank SA o numerze 68 2490 0005 0000 4530 2198 2550, chyba że klient uzyska naszą zgodę potwierdzoną przesłanym w tym celu faksem lub e-mailem na dokonanie zapłaty w walucie obcej – na wskazany w tym celu przez nas osobny rachunek bankowy.
 4. W przypadku opóźnienia klienta w zapłacie którejkolwiek raty oprócz należnych odsetek zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia roszczeń związanych z powstałą dla nas z tego tytułu szkodą.
 5. Weksle i czeki przyjmujemy tylko w ramach zapłaty i wyłącznie po wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu. Zapłata wekslem nie jest uznawana jako zapłata gotówkowa i nie upoważnia do potrącenia skonta. Opłaty dyskontowe i opłaty za weksle obciążają klienta. Weksle prosimy kierować wyłącznie do naszej spółki, na nasz adres.
 6. Klient nie jest upoważniony, w szczególności w przypadkach wystąpienia wad produktów, ani do wstrzymania płatności, ani do potrącania swych wierzytelności z naszymi wynikającymi z wykonania umowy, chyba że zostały uznane przez nas na piśmie albo zasądzone prawomocnym orzeczeniem Sądu.
 7. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany ceny w PLN w przypadku znaczącego wzrostu kursu sprzedaży waluty EUR lub innej, w której została wyceniona wartość zamówienia klienta. Przez znaczący wzrost kursy sprzedaży waluty rozumiemy wzrost o 5 %.

V. Przejście ryzyka, odpowiedzialność z tytułu niewykonania/niewłaściwego wykonania umowy

 1. Ryzyko utraty, uszkodzenia lub zniszczenia produktu przechodzi na klienta najpóźniej z chwilą wydania produktu przez nas lub z magazynu zagranicznego partnera osobiście klientowi lub w przypadku dostawy produktu za pośrednictwem firmy przewozowej lub spedycyjnej z chwilą wydania towaru przedstawicielowi lub pracownikowi tej firmy. Gdyby dostawa nie została dokonana z przyczyn, które leżą po stronie klienta, przejście ryzyka na klienta następuje w chwili zgłoszenia przez nas lub zagranicznego partnera gotowości do spełnienia świadczenia (gotowości wysłania produktu ). W takim przypadku produkt  gotowy do wysyłki pozostaje w magazynie producenta lub u nas, a klient ponosi koszty i ryzyko z tym związane. Termin płatności pomimo nieotrzymania przez klienta towaru nie ulega zmianie.
 2. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody majątkowe, w tym za szkody na mieniu lub na osobie, które spowodowane zostały po wydaniu towaru przez nas lub z magazynu zagranicznego partnera, z uwzględnieniem punktu V.3 poniżej.
  a) Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe z powodu niewykonania zobowiązania, niewłaściwego wykonania zobowiązania, w tym także opóźnienia w jego wykonaniu, z wyjątkiem będących następstwem naszego zawinionego umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa. Nasza odpowiedzialność w każdym przypadku ograniczona jest do wartości szkody rzeczywistej (nie obejmuje utraconych korzyści) i jednocześnie nie może przekroczyć sumy posiadanego przez nas ubezpieczenia, pomniejszonego o tzw. franszyzę redukcyjną.

VI. Zastrzeżenie dotyczące własności

 1. Dostarczone przez nas produkty pozostają naszą własnością do chwili uiszczenia całkowitej za nie zapłaty oraz pokrycia wszelkich zobowiązań, zarówno obecnych jak i przyszłych, które przysługują nam lub będą przysługiwać w stosunku do klienta. Klient nie może rozporządzać towarami do chwili przejścia na niego ich własności.
 2. Do czasu zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczeń wynikających z zawartej umowy przysługuje nam prawo zatrzymania oraz wynikające z umowy prawo zastawu w odniesieniu do produktów będących przedmiotem dostawy.
 3. W przypadku gdyby klient wbrew zakazowi ustanowionemu w punkcie VI.1 powyżej rozporządził jednak produktem, będzie zobowiązany wydać nam wszystkie korzyści, jakie osiągnął i osiągnie w przyszłości z tego tytułu.

VII. Rozwiązanie umowy, opóźnienie w zapłacie, odstąpienie od umowy i niewypłacalność klienta

 1. Na pisemną prośbę klienta, pozytywnie rozpatrzoną przez nas, dopuszczalne jest rozwiązanie umowy, na warunkach wspólnie ustalonych między stronami. .
 2. W przypadku gdyby klient opóźniał się z zapłatą lub gdyby weksel lub czek nie został wykupiony w terminie płatności, możemy zażądać jako zabezpieczenie od klienta zwrotu dostarczonego produktu do miejsca przez nas bez odstępowania od umowy do czasu uiszczenia przez klienta całkowitej zapłaty za dostarczony produkt/wykonaną usługę. Koszty zwrotu produktu oraz ponownego przekazania produktu po dokonaniu całkowitej zapłaty ponosi klient. Ryzyko utraty, uszkodzenia lub zniszczenia produktu ciąży na kliencie do momentu potwierdzenia klientowi odbioru produktu we wskazanym przez nas miejscu.
 3. Niezależnie od uprawnienia wskazanego w punkcie VII.2 powyżej, w przypadku opóźnienia w zapłacie ze strony klienta albo wykupie weksla lub czeku, możemy od umowy odstąpić. Odstąpienie wywołuje skutki prawne z chwilą gdy klient otrzyma od nas pisemnego oświadczenia w tym przedmiocie. W przypadku odstąpienia przysługuje nam w stosunku do klienta roszczenie o natychmiastowy zwrot dostarczonego produktu/rzeczy służących do wykonania usługi. Ponadto przysługuje nam w stosunku do klienta roszczenie pieniężne o naprawienie szkody z tytułu niewykonania zobowiązania, w tym o zwrot poniesionych przez nas kosztów dostawy i odbioru produktu, którego wysokość niezależnie od wysokości poniesionych strat czy kosztów w tego tytułu, będzie nie niższa niż 10% sumy zamówienia (przeliczonej – w przypadku zamówienia w obcej walucie – na walutę polską według kursu sprzedaży waluty obcej obowiązującego w Alior Bank SA w dacie sporządzenia przez nas oświadczenia o odstąpieniu od umowy).
 4. W przypadku gdyby po zawarciu umowy sytuacja majątkowa klienta pogorszyła się w znaczący sposób, co groziłoby niezrealizowaniem płatności na naszą rzecz lub gdyby klient w ogóle wstrzymał płatności na naszą rzecz, jak również gdyby wszczęte zostało postępowanie układowe lub upadłościowe w stosunku do jego majątku albo też klient znalazł się w fazie likwidacji, będziemy upoważnieni od umowy odstąpić albo uzależnić kontynuację bieżącej dostawy/usługi lub dostawy/usługi planowanej w przyszłości, według naszego wyboru, od wpłacenia zaliczki lub zabezpieczenia zapłaty w inny wskazany przez nas sposób. Punkt VII.3 zd. 3 stosuje się odpowiednio.
 5. W przypadkach, o których mowa w punkcie VI. 4 wszelkie inne zobowiązania klienta wobec nas winny być zapłacone natychmiast, a wszelkie umowy o odroczenie płatności stają się niewiążące.
 6. W przypadku gdyby klient:
  a) nie dotrzymywał uzgodnionego terminu odbioru produktów lub usług lub
  b) nie spełniał koniecznych warunków do dokonania ich odbioru lub
  c) odmawiał przyjęcia jakiejkolwiek części dostawy – będziemy upoważnieni do odstąpienia od umowy bez wyznaczenia klientowi dodatkowego terminu oraz do domagania się od klienta odszkodowania za szkody powstałe na skutek niewykonania zobowiązania z jego strony. Odstąpienie może dotyczyć – według naszego wyboru – albo całej umowy albo tej części umowy, w zakresie której klient nie realizuje swojego zobowiązania jak również pozostałej, dotychczas niezrealizowanej części umowy.

VIII. Klauzula zmienności cenowej

W przypadku, gdy ze względu na zmianę okoliczności bylibyśmy zmuszeni do ogólnej podwyżki naszych cen na dostarczane produkty lub wykonane usługi lub też gdyby taka sytuacja dotknęła naszego zagranicznego partnera, będziemy upoważnieni do domagania się  od klienta dopłaty w granicach wprowadzonej przez nas podwyżki również za wykonane już transakcje lub do odstąpienia od umowy. Klient ze swojej strony, jeśli  nie będzie zgadzał się z daną podwyżką, będzie miał prawo do odstąpienia od umowy. Niniejsza klauzula zmienności cenowej nie dotyczy zamówień zatwierdzonych w przeciągu 6 tygodni od daty zawarcia umowy, chyba że nasze ceny bądź ceny obowiązujące u zagranicznego partnera wzrosną w tym czasie o więcej niż 20%.

IX. Rękojmia i Gwarancja

 1. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne ani prawne dostarczanych produktów lub wykonanych usług.
 2. Sami nie udzielamy gwarancji na dostarczone produkty/wykonane usługi. Ewentualnie gwarancji na dostarczone produkty i wykonane usługi udziela wyłącznie producent – najczęściej nasz zagraniczny parter – według obowiązującej u niego procedury. Dokument gwarancji pochodzący od producenta dostarczamy my albo sam producent wraz z produktem lub z chwilą wykonania usługi, o ile gwarancja dla danego produktu/usługi została w ogóle przewidziana. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji roszczeń w ramach gwarancji powinny być rozstrzygane bezpośrednio między klientem a gwarantem bez naszego uczestnictwa.

X. Postanowienia końcowe

 1. Miejscem wykonania zobowiązania jest miejsce wskazane w zamówieniu klienta, a w przypadku braku jego określenia, miejscem tym jest siedziba klienta.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów, jest sąd właściwy dla siedziby naszej spółki.
 3. Wszelka korespondencja z klientem jest wysyłana przez nas w sposób określony powyżej albo też w braku określenia – w drodze: faksowej, e-mailowej lub pocztowej na podany przez klienta w zamówieniu numer lub adres. Wszelkie zmiany w tym zakresie, tudzież czasowe zakłócenia w komunikacji wymagają dla swej ważności pisemnego poinformowania nas o ich zaistnieniu. W przeciwnym przypadku wysłana przez nas korespondencja będzie uważana za dostarczoną.
 4. Niniejszy dokument stanowi integralną część umowy zawieranej z klientem, w zakresie w niej nieunormowanym, chyba że w umowie zastrzeżono w sposób wyraźny inaczej.
 5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym dokumencie, znajdą zastosowanie przepisy prawa cywilnego.
 6. Wszelkie zmiany niniejszego dokumentu wymagają dla swej ważności umieszczenia ich treści na stronie internetowej www.grupa-wolff.eu.
 7. Niniejsze OWU przyjęto i podpisano w dniu 4 stycznia 2016 roku, a także umieszczono na stronie internetowej www.grupa-wolff.eu. Będą one miały zastosowanie do wszelkich umów zawieranych z klientami od daty ich umieszczenia na wskazanej stronie internetowej. Do umów zawartych przed powyższą datą znajdą zastosowanie poprzednio obowiązujące Ogólne warunki handlowe.