Ocena ryzyka wybuchu na etapie projektowym instalacji katalitycznego odazotowania spalin

Andrzej Wolff
dr hab. inż. Andrzej Wolff - jestem do Państwa dyspozycji
+48 60* *** ***   - pokaż numer
 a.wo***@***  - pokaż email

Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, zakresu współpracy
Nie odbieram? Kliknij!
Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu. Proszę wyślij SMS lub e-mail - na pewno odpowiem,
lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

Problem:

  • zagrożenie związane z możliwością wystąpienia wybuchowej mieszaniny amoniaku z powietrzem w nowo projektowanej instalacji katalitycznego odazotowania spalin przy użyciu wody amoniakalnej

Rozwiązanie:

  • wykonanie oceny ryzyka wybuchu na etapie projektowym instalacji – przegląd substancji palnych i wybuchowych mogących wystąpić w obrębie projektowanej instalacji, klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem, zalecenia techniczne i organizacyjne pozwalające na zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w obszarze projektowanej instalacji

Sprawdź szczegóły nt. wdrożonych usług:

Analiza ATEX na etapie projektowym instalacji odazotowania spalin

Nowa inwestycja związana z budową instalacji odazotowania spalin, w którą zostaną wyposażone kotły węglowe jednej z elektrowni, poza wykonaniem prac projektowych, dostawą oraz montażem urządzeń i instalacji, wiązała się z koniecznością wykonania analizy ATEX, a dokładniej oceny ryzyka wybuchu. Było to podyktowane zastosowaniem w nowo projektowanej instalacji wodnego roztworu amoniaku (stężenie wody amoniakalnej 24% obj.).

Decyzja o zleceniu przeprowadzenia oceny ryzyka wybuchu na etapie projektowym świadczy o profesjonalnym podejściu do realizowanej inwestycji. Dzięki opracowanemu przez naszych specjalistów dokumentowi można bowiem uwzględnić rozwiązania techniczne, które będą mogły zapewnić minimalny poziom bezpieczeństwa. Niejednokrotnie pozwala to wyeliminować szereg błędnych założeń, a tym samym zredukować koszty zmian w budowanej instalacji.

Przebieg oceny ryzyka wybuchu dla projektowanej instalacji

Instalacja odazotowania spalin przy użyciu wody amoniakalnej będzie miała na celu obniżenie stężenia tlenków azotu NOx w całkowitym strumieniu spalin. Projekt przewiduje zastosowanie technologii SCR (ang. Selective Catalytic Reduction) tj. Selektywnej Redukcji Katalitycznej z użyciem dwóch reaktorów katalitycznych. Reaktory te zostaną umieszczone przy końcu ciągu technologicznego – za instalacjami odpylania oraz odsiarczania spalin.

Analizą i oceną ryzyka objęto następujące obszary instalacji odazotowania spalin:

  • węzeł rozładunku oraz magazynowania wody amoniakalnej,
  • węzeł dystrybucji wody amoniakalnej do reaktorów,
  • układ przygotowania oraz wtrysku wody amoniakalnej do reaktorów, wraz z reaktorami.

Punktem wyjściowym do oceny ryzyka wybuchu było określenie rodzaju stref zagrożenia wybuchem oraz wyznaczenie ich zasięgu. W tym celu dokonano przeglądu substancji palnych i wybuchowych mogących wystąpić w obrębie projektowanej instalacji. Weryfikacji poddano 24% roztwór wody amoniakalnej. Pod uwagę wzięto również możliwość wydzielania się z roztworu amoniaku w postaci gazowej pod wpływem temperatury (ogrzewania).

Do klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem oraz oceny występujących w nich zagrożeń niezbędny był opis technologiczny instalacji wraz z wytycznymi dotyczącymi jej pracy. Główne zagrożenie w poszczególnych obszarach analizowanej instalacji odazotowania spalin stanowić będzie mieszanina amoniaku z powietrzem.

Obliczenia stref zagrożenia wybuchem wykonano zgodnie z normą PN-EN 60079-10-1:2016: Atmosfery wybuchowe. Część 10-1: Klasyfikacja przestrzeni – Gazowe atmosfery wybuchowe, która wskazuje procedurę obliczeniową szacowania zasięgu stref w przypadku gazów i par cieczy.

Zalecenia wynikające z oceny ryzyka wybuchu

Przeprowadzona ocena ryzyka wybuchu została wykonana dla normalnych, niezakłóconych stanów pracy analizowanej instalacji. W ramach dokumentu specjaliści zawarli odpowiednie zalecenia związane z eksploatacją instalacji wedle sklasyfikowanych stref zagrożenia wybuchem. Dotyczyły one m.in. przebiegu prac remontowych i naprawczych w wyznaczonych obszarach, kontroli sprawności urządzeń pracujących w strefach zagrożenia wybuchem, a także dostosowania urządzeń elektrycznych do kategorii sprzętu przewidzianego dla poszczególnych stref.

Opracowane zalecenia techniczne i organizacyjne pozwolą na zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa wybuchowego w obszarze projektowanej instalacji bez ponoszenia nadmiernych kosztów.

SPRAWDŹ OFERTĘ

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem

Zakres naszej oferty obejmuje wykonywanie rożnego typu opracowań ATEX oraz audytów ATEX dla istniejących, jak również nowo-powstających instalacji procesowych.
Kliknij poniżej i sprawdź naszą ofertę w tym zakresie.

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Andrzej Wolff
dr hab. inż. Andrzej Wolff - jestem do Państwa dyspozycji
+48 60* *** ***   - pokaż numer
 a.wo***@***  - pokaż email

Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, zakresu współpracy
Nie odbieram? Kliknij!
Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu. Proszę wyślij SMS lub e-mail - na pewno odpowiem,
lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

Temat wiadomości

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy (wymagane)

E-mail firmowy (wymagane)

Telefon firmowy (wymagane)

Treść wiadomości

Załącz plik

xxxxXXXXxxx