System sygnalizacji pożaru dla zabytkowego obiektu sakralnego

Grupa WOLFF MATEUSZ ŚWITAŁA
MATEUSZ ŚWITAŁA – jestem do Twojej dyspozycji
Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

  Projekt

  Projekt
  Dostawa

  Dostawa
  Montaz

  Montaż
  Uruchomienie

  Uruchomienie
  Serwis

  Serwis
  System sygnalizacji pożaru dla zabytkowego obiektu sakralnego

  Problem:

  • jak dostosować obiekt sakralny do wymogów prawa w zakresie ochrony przeciwpożarowej
  • jak zaprojektować system sygnalizacji pożarowej kościoła, który spełni wymogi konserwatora zabytków (aspekty wizualne, nienaruszalność ścian i stropów)
  • jak prawidłowo zabezpieczyć zabytkowy kościół przed pożarem

  Rozwiązanie:

  • opracowanie projektu hybrydowego systemu sygnalizacji pożarowej łączącego system bezprzewodowy z przewodowym, który spełnia obowiązujące przepisy prawa oraz wymogi konserwatora zabytków
  • zastosowanie odpowiedniego rodzaju zabezpieczeń dostosowanego do specyfiki chronionych przestrzeni

  Zabezpieczenie obiektu o dużym zagrożeniu pożarowym

  W przeszłości obiekt ten ulegał już kilku pożarom. Nie wolno dopuścić do kolejnego.

  Konieczność zaprojektowania systemu hybrydowego

  W wielu miejscach nie było możliwe zastosowanie systemu przewodowego, więc musiał on zostać tam zastąpiony bezprzewodowym.

  Rygorystyczne warunki konserwatora zabytków

  Wielu miejsc w obiektach sakralnych nie wolno naruszać. Systemy zabezpieczeń muszą również być jak najmniej widoczne.

  Zadanie polegało na opracowaniu hybrydowego systemu sygnalizacji pożarowej budynku sakralnego, który spełni nie tylko wymagania obowiązujących przepisów prawa, ale również warunki stawiane przez konserwatora zabytków. Kościół, który należało zabezpieczyć, w przeszłości kilkukrotnie ulegał pożarom i często był przebudowywany. Zaprojektowany system sygnalizacji pożarowej odgrywa szczególną rolę, bowiem odpowiada za detekcję pożaru w jego wczesnej fazie. Dzięki temu możliwe jest szybkie podjęcie odpowiednich działań interwencyjnych, a tym samym zminimalizowanie potencjalnych strat.

  Warunki konserwatora zabytków w kontekście ochrony przeciwpożarowej obiektu sakralnego

  Opracowanie projektu wykonawczego systemu sygnalizacji pożaru (SSP) przebiegało w oparciu o normy prawne oraz specyficzne wymagania konserwatora zabytków. Dotyczyły one zarówno wyglądu jak i umiejscowienia poszczególnych elementów instalacji w newralgicznych punktach obiektu. Było to w głównej mierze związane z ochroną wizualnych walorów świątyni – przykładowo projektowana lokalizacja czujnika pożaru mogłaby zakłócić wygląd sklepienia lub ściany kościoła. Z technicznego punktu widzenia przesunięcie takiego czujnika w inne miejsce może powodować opóźnienie jego działania. Dodatkowo, czujniki pożaru należało wykonać w kolorze ścian, aby nie odróżniały się wizualnie. Należało więc opracować projekt instalacji nie tylko pod kątem zapewnienia jego sprawnego działania, ale również dostosowania go do uwarunkowań związanych ze specyfiką obiektu.

  Jaki system sygnalizacji pożaru zastosować do zabezpieczenia zabytkowego kościoła

  Do realizacji projektu przyjęliśmy ochronę całkowitą wszystkich pomieszczeń obiektu. Ze względu na specyficzny układ kościoła, który sprzyja swobodnemu rozwojowi pożaru we wszystkich kierunkach, należało zaprojektować hybrydowy system sygnalizacji pożarowej (połączenie systemu bezprzewodowego i przewodowego w jeden układ), dobierając inne zabezpieczenia dla części otwartej, a inne dla piwnic i poddasza.

  W przestrzeni otwartej kościoła zaprojektowano bezprzewodowe czujki punktowe wraz z bezprzewodowymi ręcznymi ostrzegaczami pożarowymi (ROP). W piwnicach i na poddaszu zastosowano klasyczną instalację kablową.

  Wszystkie elementy systemu będą obsługiwane przez jedną centralę sygnalizacji pożarowej. W przypadku zaistnienia pożaru ROP wyzwolą alarm i przekażą go do systemu monitoringu Państwowej Straży Pożarnej. Dodatkowo, dzięki wyposażeniu systemu sygnalizacji pożarowej w zasilacz buforowy, zapewniona zostanie jego nieprzerwana praca, nawet w sytuacji, gdy zasilanie podstawowe będzie uszkodzone przez wiele godzin.

  Ochrona przeciwpożarowa obiektów sakralnych

  Wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego obiektów zabytkowych w Polsce są określone w ustawie Prawo budowlane oraz w ustawie o ochronie przeciwpożarowej wraz z wydanymi na ich podstawie przepisami wykonawczymi. Kluczowa jest nie tylko ich znajomość, ale również właściwa interpretacja pod kątem doboru odpowiednich rozwiązań technicznych.

  W kontekście ochrony przeciwpożarowej zabytków istotne jest ich wyposażenie w specjalistyczne urządzenia techniczne, takie jak systemy sygnalizacji pożaru, dźwiękowe systemy ostrzegawcze, stałe lub półstałe instalacje gaśnicze, sieci hydrantowe, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne, systemy oddymiające i zabezpieczające przed zadymieniem, przeciwpożarowe klapy odcinające itd.

  Pożary obiektów sakralnych osiągają zazwyczaj gigantyczne rozmiary i powodują olbrzymie straty materialne, historyczne oraz kulturowe. Przykładem może być ostatnie zdarzenie, do jakiego doszło w Katedrze Notre-Dame w Paryżu. W Polsce każdego roku w wyniku pożarów zniszczeniu nieodwracalnie ulegają dziesiątki zabytków.

  Wśród przyczyn pożarów obiektów sakralnych wymienić można m.in. podpalenia, nieostrożność przy posługiwaniu się otwartym ogniem, awarie lub nieprawidłową eksploatację urządzeń grzewczych, wady przewodów kominowych, urządzeń i instalacji elektrycznych, wyładowania atmosferyczne oraz prowadzenie prac pożarowo niebezpiecznych bez odpowiedniego przygotowania.

  Specyfika obiektów sakralnych powoduje, że w sytuacji, gdy dojdzie do pożaru, ogień rozprzestrzenia się swobodnie w miejscach trudno dostępnych takich jak wieże, strychy czy poddasza, a prowadzenie działań gaśniczych jest utrudnione przez kubaturę budynku. To dlatego niezwykle istotne jest zapewnienie właściwej ochrony przeciwpożarowej oraz regularna konserwacja urządzeń, które wchodząc w skład systemu ppoż.

   Instalacje przeciwpożarowe – oferta

  Instalacje
  Tryskaczowe

  Są one samoczynnym systemem gaśniczym, który wykrywa moment powstania pożaru, przesyła informację do systemu sterowania i automatycznie rozpoczyna proces selektywnego gaszenia wodą – tylko tam, gdzie jest pożar.

  Instalacje
  Zraszaczowe

  Wyposażone są w otwarte dysze gaśnicze i mogą być podzielone na kilka stref gaszenia. W momencie wykrycia pożaru otwierane są właściwe dla danego obszaru zawory zraszaczy. Woda jest uwalniana w całym obszarze objętym ochroną.

  Instalacja gaszenia sortowni odpadów

  Instalacje
  Pianowe

  Stosujemy je w szczególności dla obiektów wysokiego ryzyka pożarowego, takich jak: zbiorniki paliw, rozpuszczalników oraz innych cieczy łatwopalnych; magazyny tworzyw sztucznych; produktów łatwopalnych i/lub tworzących atmosfery wybuchowe.

  System sygnalizacji pożaru SSP

  Detekcja
  i Sygnalizacja Pożaru

  Projektujemy i wdrażamy kompletne systemy detekcji i sygnalizacji pożaru. W zależności od potrzeb stosujemy jeden z czterech dostępnych systemów lub hybrydę dwóch lub trzech z nich, optymalizując inwestycję pod kątem technicznym oraz kosztowym.

  System wykrywania i gaszenia iskier

  Wykrywanie
  i Gaszenie Iskier

  Systemy te przeznaczone są do zabudowy na kanałach instalacji przemysłowych. Ich zadaniem jest niedopuszczenie, aby potencjalne źródło zapłonu w postaci iskry, niedopałka papierosa, czy rozgrzanej cząstki przedostało się do urządzenia.

  Zabezpiecz swoją instalację.

  Wykonujemy także:

  INSTALACJE HYDRANTOWE

  ZBIORNIKI WODY PPOŻ.

  POMPOWNIE WODY PPOŻ.

  Darmowa konsultacja

  Odpowiem na Twoje pytania odnośnie kompleksowych projektów bezpieczeństwa pożarowego w przemyśle. Aby skorzystać z darmowej i w 100% niezobowiązującej konsultacji wystarczy, że wypełnisz poniższy formularz.

  Grupa WOLFF MATEUSZ ŚWITAŁA
  MATEUSZ ŚWITAŁA – jestem do Twojej dyspozycji
  Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

  Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

   Projekt

   Projekt
   Dostawa

   Dostawa
   Montaz

   Montaż
   Uruchomienie

   Uruchomienie
   Serwis

   Serwis

   Przykładowe pytania

   Bezpieczeństwo pożarowe:
   • Jak chronić transformatory?
   • Co zrobić, gdy ciężar instalacji wodnej może przekraczać wytrzymałość konstrukcyjną dachu?
   • Czy w moim przypadku można zoptymalizować wymagane miejsce, a tym samym koszty dla pompowni i zbiornika na wodę?
   Branże, dla których najczęściej pracujemy:
   • Spożywcza
   • Energetyczna
   • Przetwarzanie odpadów

   Darmowa konsultacja