Problem:

  • jak dostosować obiekt sakralny do wymogów prawa w zakresie ochrony przeciwpożarowej
  • jak zaprojektować system sygnalizacji pożarowej kościoła, który spełni wymogi konserwatora zabytków (aspekty wizualne, nienaruszalność ścian i stropów)
  • jak prawidłowo zabezpieczyć zabytkowy kościół przed pożarem

Rozwiązanie:

  • opracowanie projektu hybrydowego systemu sygnalizacji pożarowej łączącego system bezprzewodowy z przewodowym, który spełnia obowiązujące przepisy prawa oraz wymogi konserwatora zabytków
  • zastosowanie odpowiedniego rodzaju zabezpieczeń dostosowanego do specyfiki chronionych przestrzeni

Zabezpieczenie obiektu o dużym zagrożeniu pożarowym

W przeszłości obiekt ten ulegał już kilku pożarom. Nie wolno dopuścić do kolejnego.

Konieczność zaprojektowania systemu hybrydowego

W wielu miejscach nie było możliwe zastosowanie systemu przewodowego, więc musiał on zostać tam zastąpiony bezprzewodowym.

Rygorystyczne warunki konserwatora zabytków

Wielu miejsc w obiektach sakralnych nie wolno naruszać. Systemy zabezpieczeń muszą również być jak najmniej widoczne.

Zadanie polegało na opracowaniu hybrydowego systemu sygnalizacji pożarowej budynku sakralnego, który spełni nie tylko wymagania obowiązujących przepisów prawa, ale również warunki stawiane przez konserwatora zabytków. Kościół, który należało zabezpieczyć, w przeszłości kilkukrotnie ulegał pożarom i często był przebudowywany. Zaprojektowany system sygnalizacji pożarowej odgrywa szczególną rolę, bowiem odpowiada za detekcję pożaru w jego wczesnej fazie. Dzięki temu możliwe jest szybkie podjęcie odpowiednich działań interwencyjnych, a tym samym zminimalizowanie potencjalnych strat.

Warunki konserwatora zabytków w kontekście ochrony przeciwpożarowej obiektu sakralnego

Opracowanie projektu wykonawczego systemu sygnalizacji pożaru (SSP) przebiegało w oparciu o normy prawne oraz specyficzne wymagania konserwatora zabytków. Dotyczyły one zarówno wyglądu jak i umiejscowienia poszczególnych elementów instalacji w newralgicznych punktach obiektu. Było to w głównej mierze związane z ochroną wizualnych walorów świątyni – przykładowo projektowana lokalizacja czujnika pożaru mogłaby zakłócić wygląd sklepienia lub ściany kościoła. Z technicznego punktu widzenia przesunięcie takiego czujnika w inne miejsce może powodować opóźnienie jego działania. Dodatkowo, czujniki pożaru należało wykonać w kolorze ścian, aby nie odróżniały się wizualnie. Należało więc opracować projekt instalacji nie tylko pod kątem zapewnienia jego sprawnego działania, ale również dostosowania go do uwarunkowań związanych ze specyfiką obiektu.

Jaki system sygnalizacji pożaru zastosować do zabezpieczenia zabytkowego kościoła

Do realizacji projektu przyjęliśmy ochronę całkowitą wszystkich pomieszczeń obiektu. Ze względu na specyficzny układ kościoła, który sprzyja swobodnemu rozwojowi pożaru we wszystkich kierunkach, należało zaprojektować hybrydowy system sygnalizacji pożarowej (połączenie systemu bezprzewodowego i przewodowego w jeden układ), dobierając inne zabezpieczenia dla części otwartej, a inne dla piwnic i poddasza.

W przestrzeni otwartej kościoła zaprojektowano bezprzewodowe czujki punktowe wraz z bezprzewodowymi ręcznymi ostrzegaczami pożarowymi (ROP). W piwnicach i na poddaszu zastosowano klasyczną instalację kablową.

Wszystkie elementy systemu będą obsługiwane przez jedną centralę sygnalizacji pożarowej. W przypadku zaistnienia pożaru ROP wyzwolą alarm i przekażą go do systemu monitoringu Państwowej Straży Pożarnej. Dodatkowo, dzięki wyposażeniu systemu sygnalizacji pożarowej w zasilacz buforowy, zapewniona zostanie jego nieprzerwana praca, nawet w sytuacji, gdy zasilanie podstawowe będzie uszkodzone przez wiele godzin.

Ochrona przeciwpożarowa obiektów sakralnych

Wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego obiektów zabytkowych w Polsce są określone w ustawie Prawo budowlane oraz w ustawie o ochronie przeciwpożarowej wraz z wydanymi na ich podstawie przepisami wykonawczymi. Kluczowa jest nie tylko ich znajomość, ale również właściwa interpretacja pod kątem doboru odpowiednich rozwiązań technicznych.

W kontekście ochrony przeciwpożarowej zabytków istotne jest ich wyposażenie w specjalistyczne urządzenia techniczne, takie jak systemy sygnalizacji pożaru, dźwiękowe systemy ostrzegawcze, stałe lub półstałe instalacje gaśnicze, sieci hydrantowe, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne, systemy oddymiające i zabezpieczające przed zadymieniem, przeciwpożarowe klapy odcinające itd.

Pożary obiektów sakralnych osiągają zazwyczaj gigantyczne rozmiary i powodują olbrzymie straty materialne, historyczne oraz kulturowe. Przykładem może być ostatnie zdarzenie, do jakiego doszło w Katedrze Notre-Dame w Paryżu. W Polsce każdego roku w wyniku pożarów zniszczeniu nieodwracalnie ulegają dziesiątki zabytków.

Wśród przyczyn pożarów obiektów sakralnych wymienić można m.in. podpalenia, nieostrożność przy posługiwaniu się otwartym ogniem, awarie lub nieprawidłową eksploatację urządzeń grzewczych, wady przewodów kominowych, urządzeń i instalacji elektrycznych, wyładowania atmosferyczne oraz prowadzenie prac pożarowo niebezpiecznych bez odpowiedniego przygotowania.

Specyfika obiektów sakralnych powoduje, że w sytuacji, gdy dojdzie do pożaru, ogień rozprzestrzenia się swobodnie w miejscach trudno dostępnych takich jak wieże, strychy czy poddasza, a prowadzenie działań gaśniczych jest utrudnione przez kubaturę budynku. To dlatego niezwykle istotne jest zapewnienie właściwej ochrony przeciwpożarowej oraz regularna konserwacja urządzeń, które wchodząc w skład systemu ppoż.