Pompownia ppoż. i zbiornik wody ppoż. dla elektrociepłowni

Grupa WOLFF MATEUSZ ŚWITAŁA
MATEUSZ ŚWITAŁA – jestem do Twojej dyspozycji
Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

  Projekt

  Projekt
  Dostawa

  Dostawa
  Montaz

  Montaż
  Uruchomienie

  Uruchomienie
  Serwis

  Serwis

  Problem

  • potrzeba dostosowania pompowni do aktualnych wymogów prawnych
  • inwestor nie może pozwolić sobie na przestój pracy ani na obniżenie poziomu ochrony ppoż. podczas montażu, gdyż jest to obiekt infrastruktury krytycznej dla dużego polskiego miasta

  Rozwiązanie

  • wyposażyliśmy od nowa pompownię ppoż. a także zrealizowaliśmy projekt budowy zbiornika wody ppoż.
  • wykonaliśmy tymczasowy bypass na linii wody technologicznej do czasu uruchomienia zbiornika wody ppoż.
  • zintegrowaliśmy instalację kontrolno-pomiarową pompowni ppoż. i zbiornika wody ppoż. z systemem informatycznym nastawni nawęglania

  Zbiornik na wodę
  o pojemności
  aż 900 m3

  Zrealizowaliśmy niecodzienne jak na polski rynek zlecenie dostawy tak dużego zbiornika.

  Kompleksowy projekt pod klucz

  Od zaprojektowania, przez dostawę i montaż, po prace z zakresu AKPiA oraz instalacji elektrycznych, na pracach wykończeniowych i dokumentacji kończąc.

  Niepogorszenie ochrony ppoż. podczas prac

  Kluczowym wymaganiem inwestora było niepogorszenie ochrony ppoż. zakładu podczas wszystkich etapów prac

  Wnętrze pompowni – widok przed i po (przesuń linię na zdjęciu w prawo lub lewo)

  Inwestor po latach postanowił doprowadzić pompownię do wymagań aktualnych przepisów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

  Pompownia w zakresie ppoż. jest źródłem wody dla hydrantów zewnętrznych, hydrantów wewnętrznych oraz instalacji zraszaczowych w obszarze całego zakładu. Jej drugą funkcją jest także zasilanie układu wody zmywnej w zakresie wody technologicznej.

  Założenia funkcjonowania pompowni

  Pompownia miała być wyposażona w dwie pompy ppoż. działające naprzemiennie oraz dwie pompy typu jockey dla wody zmywnej. Oczekiwaniem inwestora było, aby działała w pełni automatycznie i nie wymagała bieżącej obsługi.

  Pompy ppoż. uruchamiają się samoczynnie w momencie spadku ciśnienia na sieci ppoż. poprzez sygnał z presostatu:

  • w pierwszej kolejności przy mniejszym spadku (podczas poboru wody na cele zmywne, kiedy spadek ciśnienia będzie pomiędzy 6 a 4,8 bar) uruchamiane są pompy wody typu jockey i one stabilizują ciśnienie w sieci,
  • w momencie dużego poboru wody (na cele przeciwpożarowe – kiedy spadek ciśnienia będzie poniżej 4,8 bar) uruchamia się pierwsza z pomp przeciwpożarowych,
  • druga z pomp uruchamia się, kiedy ciśnienie spadnie poniżej 3,6 bar. Zarówno pierwsza, jak i druga pompa przeciwpożarowa pracuje tak długo, aż nie zostanie wyłączona ręcznie.

  Jedną z kluczowych funkcjonalności, która została założona przez inwestora, miała być wizualizacja stanu pompowni ppoż. w systemie informatycznym nastawni nawęglania. Do oprogramowania miał trafiać sygnał przekazujący bieżący stan działania pomp ppoż. wraz z sygnalizacją awarii, a także informacje o poziomie wody w zbiorniku ppoż., pozycjach krytycznej armatury, temperatury wody w zbiorniku i temperatury w pompowni.

  Modernizacja pompowni wymagała wykonania jednego z największych zbiorników wody ppoż. w polskim przemyśle (900 m3). Z racji na skomplikowanie całej inwestycji prace podzielono na 2 etapy, co pozwoliło uniknąć sytuacji, w której uruchomienie zbiornika byłoby realizowane równolegle do prac w samym budynku pompowni. To z kolei wymagało, aby do czasu postawienia zbiornika pompy czerpały wodę z istniejącej sieci technologicznej.

  Etap 1 – Modernizacja pompowni

  Prace nad tym etapem rozpoczęły się od przygotowania projektu, który był jednocześnie uzgodniony z rzeczoznawcą ppoż. Z uwagi na fakt, że prowadziliśmy działania na czynnym obiekcie, nie mogliśmy zapominać o konieczności zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego w trakcie trwania naszych prac. W związku z tym, na czas potrzebny do wykonania przełączenia urządzeń ze starych na nowe, opracowaliśmy instrukcję postępowania dla Elektrociepłowni na wypadek wystąpienia w tym okresie pożaru. Instrukcja ta zakładała wykorzystanie istniejącej dotychczas pompy rezerwowej diesla oraz dodatkowego zasilania wodnego z sieci technologicznej.

  Kolejnym krokiem był sukcesywny demontaż istniejących urządzeń i instalacji, wraz z wykonaniem w budynku pompowni fundamentów pod nowe pompy. W momencie, kiedy wszystko było gotowe, dostarczyliśmy i zamontowaliśmy 2 sztuki pomp ppoż. (każda o mocy 110kW i wydajności 250m3/h) oraz 2 sztuki pomp wody zmywnej (każda o mocy 11kW i wydajności 27m3/h). Dostarczyliśmy także całą niezbędną armaturę oraz instalację tryskaczową chroniącą budynek pompowni.

  Następnie przystąpiliśmy do prac z zakresu AKPiA oraz instalacji elektrycznych. Wymieniliśmy rozdzielnicę zasilająco-sterującą w budynku pompowni, a w dalszej kolejności podłączyliśmy do niej systemy sterowania i monitoringu stanu pomp. Po podpięciu do systemu sterującego nastawnią nawęglania mogliśmy przystąpić do wykonania prac remontowych. Wymieniliśmy drzwi do budynku pompowni, instalację oświetleniową i elektryczną, a także wykonaliśmy konieczne prace malarskie.

  Rozdzielnice – widok przed i po (przesuń linię na zdjęciu w prawo lub lewo)

  Wejście do budynku pompowni – widok przed i po (przesuń linię na zdjęciu w prawo lub lewo)

  Ze względu na wspomniany wcześniej rozdział prac na dwa etapy (pompownia oraz zbiornik z wodą) wykonaliśmy także tymczasowe połączenie bypassowe. Umożliwiło ono alternatywnie zasilanie instalacji wody zmiękczonej z nową siecią przeciwpożarową do czasu powstania zbiornika z wodą ppoż. Po skończonych pracach przystąpiliśmy do uruchomienia pompowni i szkolenia pracowników elektrociepłowni z jej obsługi.

  Etap 2 – Zbiornik wody ppoż

  Na podstawie szczegółowych obliczeń dobraliśmy naziemny zbiornik cylindryczny stalowy z blachy ocynkowanej. Zbiornik umiejscowiony został w bezpośrednim sąsiedztwie zmodernizowanego budynku pompowni, na fundamencie, którego rzędna odpowiada poziomem rzędnej posadzki pompowni. Z kolei konstrukcja, izolacja i wyposażenie zbiornika odpowiada wymaganiom określonym w normie PN-EN.

  Podstawowe parametry:

  • średnica zbiornika: d = 10,873 m
  • wysokość zbiornika: h = 10,850 m
  • pojemność użytkowa: V = 900 m3

  Dostawę i montaż zbiornika wody ppoż. rozpoczęliśmy od uzyskania warunków zabudowy, a następnie pozwolenia na budowę. Po spełnieniu wszystkich formalności przystąpiliśmy do projektowania fundamentu pod zbiornik. Po pracach projektowych rozpoczęliśmy roboty ziemne, celem wylania fundamentu z zaprojektowanym zbrojeniem. Następnie przeszliśmy do montażu zbiornika wraz z układem sterowania i monitoringu, po czym podłączyliśmy zbiornik do instalacji wody ppoż. i go napełniliśmy. Wymogiem prawnym była możliwość napełnienia zbiornika w ciągu maksymalnie 48 godzin.

  Z punktu widzenia inwestora krytycznym momentem było uruchomienie instalacji pompowni i zbiornika ppoż. w docelowym kształcie. Przełączenie zasilania pomp z wykonanego wcześniej bypassu na wodę ze zbiornika musiało być ściśle skoordynowane z harmonogramem pracy oraz funkcjonowaniem elektrociepłowni, gdyż nie mogliśmy pozwolić na pogorszenie stanu ochrony przeciwpożarowej zakładu podczas prowadzenia tych prac.

  Kiedy przełączenie się powiodło i instalacja została uruchomiona w docelowym kształcie, przystąpiliśmy do szkolenia załogi elektrociepłowni z obsługi całej instalacji, a następnie przekazaliśmy dokumentację powykonawczą.

  Bezpieczeństwo przede wszystkim

  We wszystkich realizowanych projektach zwracamy szczególną uwagę na bezpieczeństwo naszych pracowników i podwykonawców. Dlatego także podczas realizacji tego projektu stosowaliśmy się do ściśle uzgodnionych z inwestorem zasad:

  • Prace budowlane były wykonywane w oparciu o skonsultowany dokument IBWR
  • Wszyscy pracownicy odbyli wymagane szkolenia BHP
  • Po naszej stronie został wyznaczony koordynator ds. BHP
  • Skrupulatnie przestrzegaliśmy, aby wszyscy pracownicy posiadali odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje zawodowe oraz mieli przeprowadzone instrukcje stanowiskowe
  • Wszystkie prace Etapu 1 prowadzone były w oparciu o pisemne polecenia na pracę
  • Natomiast prace Etapu 2 prowadzone były w oparciu o pozwolenie na budowę.

  Jeden z wielu projektów dla tego inwestora

  Opisywany projekt modernizacji pompowni ppoż. oraz dostawy zbiornika ppoż. o pojemności 900 m3 był tylko jednym z wielu projektów, które realizowaliśmy dla wspomnianego inwestora. Wcześniejszej projekty obejmowały m.in.:

  • ATEX: Kompleksowe zabezpieczenie przeciwwybuchowe instalacji podawania biomasy
  • PPOŻ: Ochrona zraszaczowa mostu skośnego
  • PPOŻ: Zbiornik i pompownia wody ppoż.
  • PPOŻ: Modernizacja instalacji hydrantowej wewnętrznej
  • ATEX: Kompleksowe zabezpieczenie przeciwwybuchowe 13 przenośników taśmowych
  • DORADZTWO ATEX I PPOŻ: Zaprezentowanie szerokiego spektrum ryzyk pożarowych i wybuchowych związanych z podawanym paliwem

   Instalacje przeciwpożarowe – oferta

  Instalacje
  Tryskaczowe

  Są one samoczynnym systemem gaśniczym, który wykrywa moment powstania pożaru, przesyła informację do systemu sterowania i automatycznie rozpoczyna proces selektywnego gaszenia wodą – tylko tam, gdzie jest pożar.

  Instalacje
  Zraszaczowe

  Wyposażone są w otwarte dysze gaśnicze i mogą być podzielone na kilka stref gaszenia. W momencie wykrycia pożaru otwierane są właściwe dla danego obszaru zawory zraszaczy. Woda jest uwalniana w całym obszarze objętym ochroną.

  Instalacja gaszenia sortowni odpadów

  Instalacje
  Pianowe

  Stosujemy je w szczególności dla obiektów wysokiego ryzyka pożarowego, takich jak: zbiorniki paliw, rozpuszczalników oraz innych cieczy łatwopalnych; magazyny tworzyw sztucznych; produktów łatwopalnych i/lub tworzących atmosfery wybuchowe.

  System sygnalizacji pożaru SSP

  Detekcja
  i Sygnalizacja Pożaru

  Projektujemy i wdrażamy kompletne systemy detekcji i sygnalizacji pożaru. W zależności od potrzeb stosujemy jeden z czterech dostępnych systemów lub hybrydę dwóch lub trzech z nich, optymalizując inwestycję pod kątem technicznym oraz kosztowym.

  System wykrywania i gaszenia iskier

  Wykrywanie
  i Gaszenie Iskier

  Systemy te przeznaczone są do zabudowy na kanałach instalacji przemysłowych. Ich zadaniem jest niedopuszczenie, aby potencjalne źródło zapłonu w postaci iskry, niedopałka papierosa, czy rozgrzanej cząstki przedostało się do urządzenia.

  Zabezpiecz swoją instalację.

  Wykonujemy także:

  INSTALACJE HYDRANTOWE

  ZBIORNIKI WODY PPOŻ.

  POMPOWNIE WODY PPOŻ.

  Darmowa konsultacja

  Odpowiem na Twoje pytania odnośnie kompleksowych projektów bezpieczeństwa pożarowego w przemyśle. Aby skorzystać z darmowej i w 100% niezobowiązującej konsultacji wystarczy, że wypełnisz poniższy formularz.

  Grupa WOLFF MATEUSZ ŚWITAŁA
  MATEUSZ ŚWITAŁA – jestem do Twojej dyspozycji
  Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

  Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

   Projekt

   Projekt
   Dostawa

   Dostawa
   Montaz

   Montaż
   Uruchomienie

   Uruchomienie
   Serwis

   Serwis

   Przykładowe pytania

   Bezpieczeństwo pożarowe:
   • Jak chronić transformatory?
   • Co zrobić, gdy ciężar instalacji wodnej może przekraczać wytrzymałość konstrukcyjną dachu?
   • Czy w moim przypadku można zoptymalizować wymagane miejsce, a tym samym koszty dla pompowni i zbiornika na wodę?
   Branże, dla których najczęściej pracujemy:
   • Spożywcza
   • Energetyczna
   • Przetwarzanie odpadów

   Darmowa konsultacja