Quote

Oznaczenie EPL (ang. Equipment Protection Level) integruje Dyrektywę ATEX z normami międzynarodowymi IEC w zakresie wyznaczania stref i kategorii dla urządzeń pracujących w strefach zagrożenia wybuchem. Standard ten wprowadza ocenę ryzyka jako alternatywną (nie zamienną!) metodę doboru urządzeń pod kątem poziomu ich zabezpieczeń. Jednocześnie wyraźnie wskazuje nieodłączne ryzyko zapłonu atmosfery wybuchowej, niezależnie od rodzaju zastosowanej ochrony przeciwwybuchowej, w przeciwieństwie do tradycyjnych oznaczeń, które oparte są na prawdopodobieństwie i częstotliwości występowania atmosfery wybuchowej.

Quote

Efektywny transport materiałów sypkich na większe odległości powinien spełniać szereg parametrów, m.in.: nie niszczyć i nie powodować segregacji produktu, uniemożliwiać dostanie się do transportowanego produktu zanieczyszczeń, zużywać niewiele energii, nie zajmować dużo miejsca, ograniczać pylenie produktu, co ma istotny wpływ na ogólne warunki pracy oraz utrzymanie czystości w zakładzie, a w przypadku produktów palnych niweluje także zasięg stref zagrożenia wybuchem.

Quote

Na kompleksowe opracowanie dokumentacji do pozwolenia na budowę składają się: projekt architektoniczno-budowlany, projekt zagospodarowania terenu, niezbędne dokumenty i uzgodnienia zależne od typu i lokalizacji obiektu, specjalistyczna wiedza.

Odbierz rabat -10%
Na szkolenia i konferencję nt. bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego (zniknę za 10 sek.)