Szkolenia ATEX / Szkolenia EX

Główna tematyka specjalistycznych szkoleń ATEX obejmuje zagadnienia z obszaru szeroko rozumianego bezpieczeństwa wybuchowego oraz procesowego. W ramach szkoleń omawiane są najważniejsze zagadnienia wynikające z tzw. dyrektyw ATEX. Uzupełnieniem głównej problematyki szkolenia jest omówienie podstaw prawnych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Oferta szkoleń ATEX przewiduje możliwość uczestnictwa w szkoleniach otwartych, wedle konkretnie ustalonego programu, bądź zamkniętych, dostosowanych do specyfiki danego zakładu produkcyjnego lub organizacji. Poniżej znajdują się szczegółowe wykazy tematów poruszanych podczas szkoleń.

Mariusz Balicki

Skontaktuj się z naszym inżynierem


MARIUSZ BALICKI

Szkolenia otwarte ATEX przeprowadzane są według konkretnie ustalonego programu. Odbywają się w określonym terminie i miejscu, w grupach do 20 osób. Główna tematyka specjalistycznych szkoleń ATEX obejmuje zagadnienia z obszaru bezpieczeństwa wybuchowego oraz procesowego, skupiając się na zagrożeniach, jakie wynikają z obecności w procesie palnych pyłów, gazów i par.

Szkolenie ATEX [pyły, gazy, pary]

24.01.17 – Kraków | 22.03.17 – Poznań | 21.06.17 – Łódź | 07.07.17 – Zakopane | 22.11.17 – Łomża | 10.01.18 – Balice [Kraków] | 07.03.18 – Balice [Kraków]

Szkolenie ATEX [pyły]

22.02.17 – Wrocław | 26.04.17 – Olsztyn | 06.12.17 – Balice [Kraków] | 07.02.18 – Balice [Kraków] | 09.05.18 – Balice [Kraków]

Konferencja HAZEX [bezpieczeństwo wybuchowe + pokaz wybuchów]

26-27.10.17 – Kraków

Szkolenie ATEX [pyły + pokaz wybuchów]

23.02.17 – Wrocław | 27.04.17 – Olsztyn

Czwartek z bezpieczeństwem

07.12.17 – Kraków | 11.01.18 – Kraków

Szkolenie Bezpieczeństwo Procesowe [zarządzanie bezpieczeństwem instalacji, metody identyfikacji zagrożeń – PHA, HAZOP, AWZ, warsztaty praktyczne]

13.06.17 – Toruń | 25.10.17 – Kraków

Oferta otwartych szkoleń ATEX skierowana jest do firm i organizacji, które chcą przeszkolić od 1 do 5 pracowników. Powyżej tej liczby należy rozważyć organizację szkolenia zamkniętego (co pozwoli ograniczyć koszty oraz zwiększy dopasowanie tematyki do specyficznych potrzeb danej firmy). Tematyka otwartych szkoleń ATEX w szczególności skierowana jest do:

 • przedstawicieli branży przemysłowej, którzy w codziennej pracy realizują zadania w strefach zagrożonych wybuchem (przemysł energetyczny, chemiczny i petrochemiczny, drzewny, spożywczy, farmaceutyczny)
 • projektantów i konstruktorów
 • przedstawicieli firm ubezpieczeniowych
 • specjalistów BHP, rzeczoznawców oraz przedstawicieli straży pożarnej

Uczestnicy otrzymają certyfikaty ukończenia szkolenia wraz z wykazem omówionych tematów.

Programy otwartych szkoleń ATEX obejmują zagadnienia związane z bezpieczeństwem wybuchowym i procesowym, skupiając się na zagrożeniach, jakie wynikają z obecności w procesie palnych pyłów, gazów i prac cieczy.

W czasie szkolenia poznasz: przyczyny przykładowych wybuchów jakie miały miejsce w przemyśle; obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego; zasady klasyfikacji, wyznaczania zasięgu i oznakowania stref zagrożonych wybuchem; zmiany wynikające z nowej dyrektywy ATEX; zasady działania i doboru (ograniczenia) zabezpieczeń przeciwwybuchowych; zasady prowadzenia remontów i serwisów urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym; filmy z praktycznymi poradami.

Do grona naszych prowadzących m.in. należą:

Dr hab. inż. Andrzej Wolff – ekspert z bogatym doświadczeniem w dziedzinie bezpieczeństwa procesowego i wybuchowego, które zostało potwierdzone szeregiem wdrożeń przemysłowych w dziedzinie bezpieczeństwa wybuchowego oraz licznymi projektami obejmującymi m.in. analizy ryzyka, dokumenty zabezpieczenia przed wybuchem, czy audyty i ekspertyzy. Andrzej Wolff realizował pracę habilitacyjną na Uniwersytecie Warszawskim, stypendia naukowe w USA, Kanadzie i Niemczech, a także w ramach fundacji Humboldta.

Mariusz Balicki – od kilkunastu lat zajmuje się techniką przeciwwybuchową. Ukończył studia podyplomowe Bezpieczeństwo Procesów Przemysłowych na Politechnice Łódzkiej oraz Bezpieczeństwo Techniczne w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach. Certyfikowany menedżer odpowiedzialny za sprawy bezpieczeństwa technicznego w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Certyfikat GIG Nr MEx/0002/2012).

Paweł Wąsowicz niezależny specjalista – praktyk w dziedzinie bezpieczeństwa procesowego i bezpieczeństwa systemów maszynowych; autor i współautor wielu projektów analitycznych. Prowadzi szkolenia programowe i dedykowane z zakresu analiz ryzyka w systemach technicznych dla różnych gałęzi branżowych przemysłu procesowego i maszynowego. Autor i współautor artykułów w czasopismach branżowych i wystąpień na konferencjach naukowo – technicznych. Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, a także studiów podyplomowych na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej oraz na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej (z zakresu „Bezpieczeństwa Procesów Przemysłowych”).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. „w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej” (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931, § 9.1.) informuje, że „pracodawca powinien zapewnić osobom pracującym w miejscach, w których istnieje możliwość wystąpienia atmosfery wybuchowej, odpowiednie szkolenie dotyczące ochrony przed wybuchem, w ramach obowiązujących szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy”.

Bezpieczeństwo procesowe i wybuchowe (ATEX)

Szkolenie o charakterze zamkniętym są organizowane dla danego przedsiębiorstwa lub organizacji. Duża elastyczność takiego rozwiązania umożliwia lepsze dopasowanie zakresu tematycznego, terminu oraz miejsca szkolenia do wymogów zleceniodawcy.

Ostateczna tematyka szkoleń ATEX dostosowywana jest do specyficznych problemów występujących w obrębie danego zakładu produkcyjnego lub organizacji. Przykładowo, szkolenia dla zakładów produkujących materiały sypkie w większym stopniu skupiają się na zagrożeniach wynikających z obecności w procesie palnych pyłów. Z kolei inny charakter będą miały szkolenia dla biur projektowych lub firm ubezpieczeniowych.

Oferta szkoleń zamkniętych skierowana jest do firm produkcyjnych i magazynujących, na terenie których występują palne pyły, gazy, pary lub mieszaniny hybrydowe (kadra kierownicza, inżynierowie utrzymania ruchu, osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w firmie), firm ubezpieczeniowych i rzeczoznawców, oraz organizacji państwowych.

Uczestnicy otrzymają certyfikaty ukończenia szkolenia wraz z wykazem omówionych tematów.

WAŻNE: tematyka szklenia zamkniętego jest dostosowywana do indywidualnych potrzeb danej firmy. Poniższa lista przedstawia najważniejsze zagadnienia, na bazie których opracowany zostaje ostateczny plan szkolenia. Lista ta, w uzasadnionych przypadkach, może zostać rozbudowana o dodatkowe zagadnienia.

 1. Dyrektywa 1999/92/WE – ATEX 137 (Ocena Ryzyka Wybuchu, Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem)
 2. Dyrektywa 2014/34/UE – ATEX 114 (urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, dobór i oznaczenia urządzeń do pracy w strefach Ex)
 3. Podstawowe zasady klasyfikacji i wyznaczania zasięgu gazowych i pyłowych stref zagrożonych wybuchem (podobieństwa i różnice w zachowaniu się i w własnościach fizykochemicznych pyłów i gazów, normy dotyczące wyznaczania stref Ex)
 4. Przykłady zabezpieczeń przeciwwybuchowych stosowanych w przemyśle (podstawowe zasady zabezpieczania instalacji procesowych przed zagrożeniem wybuchem – systemy detekcji gazów, odciążanie, tłumienie i izolacja wybuchu)
 5. Elektryczność statyczna w strefach zagrożenia wybuchem (podstawowe zasady ochrony przed elektrycznością statyczną, dostępne rozwiązania techniczne zabezpieczające przed zagrożeniem ze strony elektryczności statycznej)
 6. Instalowanie, przeglądy i remonty urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym
 7. Zarządzanie bezpieczeństwem instalacji procesowych (identyfikacja i ocena zagrożeń na instalacjach procesowych, scenariusze awaryjne, warsztaty dotyczące przeprowadzenia analizy bezpieczeństwa dla przykładowego układu procesowego)
 8. SEVESO III (nowa Dyrektywa, nowe obowiązki przedsiębiorstw w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym)
 9. Przepisy ADR (dokumentowanie, załadunek, rozładunek i magazynowanie – szkolenie dla pracowników zajmujących się obsługą transportu towarów niebezpiecznych)
 10. Systemy detekcji gazów wybuchowych i toksycznych (metody pomiarów, zasady doboru i lokalizacji systemów detekcji)
 11. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne i zapasowe (aktualne wymagania prawne i normatywne)

Szkolenia prowadzi dr hab. inż. Andrzej Wolff, ekspert z bogatym doświadczeniem w dziedzinie bezpieczeństwa procesowego i wybuchowego:

 • praca habilitacyjna na Uniwersytecie Warszawskim,
 • stypendia naukowe w USA, Kanadzie i Niemczech,
 • stypendysta fundacji Humboldta,
 • szereg wdrożeń przemysłowych w dziedzinie bezpieczeństwa wybuchowego,
 • realizacja licznych projektów obejmujących opracowanie analiz ryzyka oraz DZPW.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. „w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej” (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931, § 9.1.) informuje, że „pracodawca powinien zapewnić osobom pracującym w miejscach, w których istnieje możliwość wystąpienia atmosfery wybuchowej, odpowiednie szkolenie dotyczące ochrony przed wybuchem, w ramach obowiązujących szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy”.

 • termin szkolenia jest każdorazowo uzgadniany ze zleceniodawcą,
 • szkolenia odbywają się w Krakowie lub w siedzibie zleceniodawcy,
 • koszt szkolenia ustalany jest indywidualnie i zależy on od zakresu realizowanego programu oraz ilości osób mających w nim uczestniczyć.

W szkoleniach udział wzięli m.in.:

Zainteresowała Cię powyższa tematyka?

Mariusz Balicki

Skontaktuj się z naszym inżynierem


MARIUSZ BALICKI

lub wyślij do nas zapytanie

Imię i nazwisko (wymagane)

Firma (wymagane)

E-mail (wymagane)

Telefon (wymagane)

Temat wiadomości

Treść wiadomości

Załącz plik

ATEX

Odbierz rabat -10%
Na szkolenia i konferencję nt. bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego (zniknę za 10 sek.)