Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem

powinien potwierdzać, że dane miejsce pracy spełnia minimalne wymogi prawa w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego. Tymczasem kilkaset wykonanych przez nas opracowań pokazuje, że ponad 80% zakładów tych wymogów nie spełnia.


DZPW w teorii

Zgodnie z prawem Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem ma wykazać, że dany zakład spełnia minimalne wymogi w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego. Następnie zarząd/właściciel potwierdza, że tak właśnie jest poprzez podpisanie specjalnego oświadczenia, które stanowi nieodzowną część DZPW. Tym samym zarząd/właściciel bierze na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo wybuchowe w tym zakładzie.

Czytaj dalej

Obowiązek zamieszczenia w Dokumencie Zabezpieczenia Przed Wybuchem oświadczenia wynika wprost z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 8 lipca 2010 r w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej.

DZPW w praktyce

Wg naszych doświadczeń ponad 80% zakładów nie spełnia minimalnych wymogów dyrektywy ATEX, co musi zostać wykazane w Dokumencie Zabezpieczenia Przed Wybuchem. W takim przypadku kierownictwo/zarząd ma dwa rozwiązania. Mimo wszystko podpisać oświadczenie w DZPW mówiące, że zakład spełnia wymogi bezpieczeństwa wybuchowego – potwierdzając tym samym nieprawdę – lub nie podpisywać wspomnianego oświadczenia i zapłacić za dokument, który jest nieważny. 

Czytaj dalej

Wykonywanie Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem dla zakładów, które nie spełniają wymagań w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego, jest powszechną praktyką. Choć staramy się proponować alternatywną drogę wykorzystującą AUDYT ATEX, sami także opracowujemy takie dokumenty, wcześniej jednak rzetelnie informując o możliwych konsekwencjach. Dodatkowo staramy się, aby nasze DZPW stanowiło dla Ciebie swego rodzaju mapę drogową, pokazująca jak przejść z punktu gdzie ryzyko wybuchu jest zbyt wysokie do punktu, gdzie to ryzyko będzie akceptowalne.

AUDYT ATEX przed Dokumentem Zabezpieczenia Przed Wybuchem bez dodatkowych kosztów

Audyt ATEX

Najtańszą i najtańszą metodą oceny czy Twój zakład spełnia wymagania dyrektywy ATEX jest przeprowadzenie AUDYTU ATEX. Co istotne w przypadku dalszej współpracy koszt audytu jest odliczany od ceny opracowania Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem, a tym samym nie ponosisz dodatkowych kosztów.

Audyt pozwoli Ci się zorientować gdzie są newralgiczne obszary w Twoim zakładzie oraz wyznaczy priorytetowe zadania, których wdrożenie najmocniej przełoży się na poprawę bezpieczeństwa wybuchowego. Celem audytu jest więc zapoczątkowanie procesu dostosowania zakładu do wymogów dyrektywy ATEX, który zostanie rozłożony w czasie.

Olbrzymie doświadczenie w sporządzaniu dokumentacji ATEX poparte 460 referencjami

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem - pobierz listę referencyjną

Sprawdź nasze doświadczenie, które wynika z realizacji setek projektów z obszaru bezpieczeństwa wybuchowego. W tym miejscu możesz pobrać listą naszych referencji z obszaru opracowywania dokumentacji i audytów ATEX. Pamiętaj jednak, że realizujemy także zadania polegające na zabezpieczaniu instalacji produkcyjnych przed wybuchem. W tym obszarze posiadamy kolejnych kilkaset referencji, co sumarycznie daje nam unikalne, kompleksowe doświadczenie.

Opracowanie DZPW, ORW czy AUDYTU ATEX wymaga przede wszystkim doświadczenia zdobytego w praktyce. Żadne szkolenie nie zastąpi praktyki. Dlatego nasi inżynierowie odpowiedzialni za ten obszar zanim staną się samodzielnymi pracownikami przez długie miesiące pracują u boku doświadczonego eksperta.    

Co zawiera Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem

OCENĘ RYZYKA WYBUCHU

Obowiązek opracowania ORW wynika z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej – (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931).

OCENĘ ZAGROŻENIA WYBUCHEM

Obowiązek opracowania OZW wynika z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

STREFY ZAGROŻENIA WYBUCHEM

Obowiązek klasyfikacji stref wynika z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej – (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931).

WYKAZ SUBSTANCJI

Obowiązek wykazania substancji palnych wynika z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej – (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931).

OCENĘ ZABEZPIECZEŃ

Obowiązek oceny środków technicznych w tym zabezpieczeń wynika z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej – (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931).

OCENĘ PROCEDUR

Obowiązek weryfikacji posiadanych procedur wynika z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej – (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931).

ZALECENIA

Zalecenia to jeden z kluczowych elementów realizowanych przez nas Dokumentów Zabezpieczenia Przed Wybuchem. To dzięki nim wiesz jakie podjąć dalsze kroki (o ile są konieczne), aby spełnić minimalne wymagania dyrektywy ATEX. Co ważne obecność zaleceń w DZPW nie wynika z obowiązku prawnego, a jedynie z dobrych praktyk inżynierskich. Kluczowa jest także jakość zaleceń gdyż do ich wydania nie wystarcza znajomość dyrektywy ATEX ale także praktyczna znajomość dostępnych na ryku ograniczeń włącznie z ich ograniczeniami.

4 najczęstsze błędy w DZPW [podcast]

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem – podstawa prawna

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem to kompletne, a zarazem najważniejsze opracowanie w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego jakie powinien posiadać pracodawca. Obowiązek ten wynika bezpośrednio z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931, § 7.1.) które m.in. wskazuje, że:

 1. pracodawca, przed udostępnieniem miejsca pracy, powinien sporządzić Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem
 2. DZPW należy opracować na bazie kompleksowej Oceny Ryzyka Wybuchu, która powinna brać pod uwagę co najmniej
  • prawdopodobieństwo i czas występowania atmosfery wybuchowej;
  • prawdopodobieństwo wystąpienia oraz uaktywnienia się źródeł zapłonu, w tym wyładowań elektrostatycznych;
  • eksploatowane przez pracodawcę instalacje, używane substancje i mieszaniny, zachodzące procesy i ich wzajemne oddziaływania;
  • rozmiary przewidywanych skutków wybuchu.
 3. Ocena Ryzyka Wybuchu obejmuje również miejsca pracy, które są albo mogą być połączone poprzez otwory z innymi miejscami, gdzie może wystąpić atmosfera wybuchowa

Co powinien zawierać DZPW wg Rozporządzenia

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem powinien zostać opracowany na bazie Oceny Ryzyka Wybuchu, w ramach której klasyfikuje się oraz wyznacza zasięg stref zagrożenia wybuchem. DZPW powinien zawierać w szczególności:

 1. opis środków ochronnych, które zostaną podjęte w celu spełnienia wymagań określonych w niniejszym rozporządzeniu oraz ograniczenia szkodliwych skutków wybuchu;
 2. wykaz przestrzeni zagrożonych wybuchem wraz z ich klasyfikacją na strefy;
 3. oświadczenie pracodawcy, że:
  • miejsca pracy, urządzenia, a także urządzenia ostrzegawcze są zaprojektowane, używane i konserwowane w sposób zapewniający bezpieczne i właściwe ich funkcjonowanie,
  • urządzenia spełniają wymagania przewidziane w przepisach dotyczących minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy,
  • została dokonana ocena ryzyka związanego z możliwością wystąpienia atmosfery wybuchowej;
 4. terminy dokonywania przeglądu stosowanych środków ochronnych, o których mowa w § 4 ust. 1;
 5. określenie, dla wszystkich osób wykonujących pracę na rzecz różnych pracodawców w tym samym miejscu pracy:
  • środków ochronnych, o których mowa w pkt 1,
  • zasad koordynacji stosowania tych środków przez pracodawcę odpowiedzialnego za miejsce pracy,
  • celu koordynacji oraz metod i procedur jej wprowadzania.

Pobierz studium przypadku

Dowiedz się jak AUDYT ATEX pomógł naszemu klientowi

Czyli jak zostały określone krytyczne punkty instalacji, a klient uniknął w DZPW nic niewnoszących zwrotów „brak danych”, „brak dokumentacji”, czy „parametry nie zostały określone”.

Szybki AUDYT czy czasochłonny Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem

Audyt najczęściej proponujemy firmom, które zgłaszają się do nas z prośbą o wykonanie Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem. Dzieje się tak ponieważ nasze doświadczenie pokazu, że aż 80% zakładów produkcyjnych nie spełnia minimalnych wymagań dyrektywy ATEX, co musiałoby zostać wykazane w oficjalnym dokumencie, jakim jest DZPW. Co ważne dokument ten podpisuje zarząd/właściciel deklarując tym samym, że akceptuje aktualny stan, a tym samym bierze za niego odpowiedzialność.

Opracowanie DZPW dla zakładu jest obligatoryjne, niemniej tworzenie go gdy zakład nie spełnia minimalnych wymagań jest sprzeczne z jego ideą, w ramach której DZPW miał potwierdzać, że dane miejsce pracy jest zgodne z wymogami dyrektywy ATEX. Dlatego w pierwszej kolejności proponujemy wykonanie AUDYTU ATEX, który pokaże nam, w którym jesteśmy miejscu oraz pozwoli opracować harmonogram działań naprawczych dostosowany do Twoich możliwości. Harmonogram ten położy nacisk na zadania, które najmocniej wpłyną na poprawę bezpieczeństwa. Co ważne zapisy harmonogramu możesz zrealizować zarówno z nami jak i firmą trzecią.

Opracowujemy Dokumenty Zabezpieczenia Przed Wybuchem (tzw. DZPW) dla:

 • Istniejących obiektów i instalacji procesowych, które nie posiadają przedmiotowego dokumentu
 • Instalacji i obiektów, w obszarze których zostały dokonane zmiany mające wpływ na poziom bezpieczeństwa wybuchowego (np. zmiana technologi, surowców, zastosowanie nowych urządzeń, itp.)

Co ważne, wykonywane przez GRUPĘ WOLFF Dokumenty Zabezpieczenia Przed Wybuchem każdorazowo zawierają ocenę ryzyka wybuchu oraz klasyfikację stref zagrożenia wybuchem. Spełniają tym samym wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931).

Ponadto, w ramach prac Inżynierów GRUPY WOLFF możliwa jest weryfikacja właściwego doboru urządzeń do pracy w poszczególnych strefach zagrożenia wybuchem.