Opracowanie Oceny Ryzyka Wybuchu

Nasz zespół Inżynierów wykonuje profesjonalne oceny ryzyka instalacji na etapie projektowym oraz istniejących instalacji procesowych, których końcowym etapem jest sporządzenie dokumentu Oceny Ryzyka Wybuchu. Wskazuje on zagrożenia występujące na terenie zakładu pracy związane z występowaniem palnych i wybuchowych pyłów, proszków, cieczy, oparów oraz gazów. Ponadto, precyzuje kroki, które należy podjąć w celu wyeliminowania i/lub ograniczenia tych zagrożeń.

Bezwzględnie każda istniejąca lub projektowana instalacja, w obszarze której mogą występować substancje palne lub wybuchowe (pyły, proszki, ciecze, opary oraz gazy) wymaga wykonania dokumentu Oceny Ryzyka Wybuchu.

Wacław Smardzewski

Skontaktuj się z naszym inżynierem


WACŁAW SMARDZEWSKI

Inżynierowie GRUPY WOLFF opracowują dokumenty Oceny Ryzyka Wybuchu dla:

  • Istniejących obiektów i instalacji procesowych, które nie posiadają przedmiotowego dokumentu
  • Nowo-budowanych obiektów i instalacji procesowych (opracowanie realizowane jest na etapie projektowym co pozwala wyeliminować szereg błędnych założeń, a tym samym zniwelować koszty poprawek budowanej instalacji/obiekcie)
  • Instalacji i obiektów, w obszarze których zostały dokonane zmiany mające wpływ na poziom bezpieczeństwa wybuchowego (np. zmiana technologi, surowców, zastosowanie nowych urządzeń itp.)

Co ważne, wykonywane przez naszych Inżynierów dokumenty Oceny Ryzyka Wybuchu każdorazowo obejmują wyznaczanie lub weryfikację stref zagrożenia wybuchem.

Ocena Ryzyka Wybuchu na stanowiskach pracy należy do podstawowych obowiązków pracodawcy, jakie wynikają z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. „w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej” (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931):

Zgodnie z w/w Rozporządzeniem Ministra Gospodarki (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931, § 4.1.)„pracodawca dokonuje kompleksowej oceny ryzyka związanego z możliwością wystąpienia w miejscach pracy atmosfery wybuchowej, zwanej dalej „oceną ryzyka”, biorąc pod uwagę co najmniej:

  1. prawdopodobieństwo i czas występowania atmosfery wybuchowej;
  2. prawdopodobieństwo wystąpienia oraz uaktywnienia się źródeł zapłonu, w tym wyładowań elektrostatycznych;
  3. eksploatowane przez pracodawcę instalacje, używane substancje i mieszaniny, zachodzące procesy i ich wzajemne oddziaływania;
  4. rozmiary przewidywanych skutków wybuchu.

Ocena ryzyka obejmuje również miejsca pracy, które są albo mogą być połączone poprzez otwory z innymi miejscami, gdzie może wystąpić atmosfera wybuchowa.”

W zakresie aktualizacji dokumentu Oceny Ryzyka Wybuchu Rozporządzenie Ministra Gospodarki  (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931, § 7.1.) mówi: „W przypadku, gdy miejsce pracy, znajdujące się w nim urządzenia lub organizacja pracy zostały poddane zmianom mogącym mieć wpływ na wynik oceny ryzyka, pracodawca powinien niezwłocznie dokonać aktualizacji dokumentu.”

Cytowane rozporządzenie wskazuje również, iż pracodawca powinien posiadać Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem, który będzie opracowany na podstawie dokumentu Oceny Ryzyka Wybuchu, a ta z kolei będzie zawierać podział przestrzeni na strefy zagrożenia wybuchem. Oznacza to, iż finalnym dla pracodawcy dokumentem jest Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem, który powinien zawierać dwie pozostałe składowe w postaci oceny ryzyka oraz klasyfikacji stref zagrożonych wybuchem.

Zainteresowała Cię powyższa tematyka?

Wacław Smardzewski

Skontaktuj się z naszym inżynierem


WACŁAW SMARDZEWSKI

lub wyślij do nas zapytanie

Temat wiadomości

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy (wymagane)

E-mail firmowy (wymagane)

Telefon firmowy (wymagane)

Treść wiadomości

Załącz plik

ATEX