Kompleksowa ochrona przeciwpożarowa elektrowni i elektrociepłowni

Projektujemy i dostarczamy instalacje przeciwpożarowe dla elektrowni i elektrociepłowni – zarówno tych największych, jak i mniejszych podmiotów, czy przyzakładowych elektrowni wytwarzających energię i/lub ciepło z węgla, lub biomasy dla własnych celów produkcyjnych (jak np. cementownie). Często nasze projekty dla branży energetycznej dotyczą zarówno zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego, jak i wybuchowego.

Praktyka oparta na doświadczeniach…

…w zakresie zabezpieczania instalacji spalania biomasy i węgla, przed zagrożeniem pożarem i wybuchem. Lista obok przedstawia firmy, dla których zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy systemy ochronne, a także w dużej mierze wykonaliśmy opracowania w zakresie oceny ryzyka wybuchu.

Nasza specjalizacja to

normy wytyczne i standardy ppoż zabezpieczeń przeciwwybuchowych
 • PN-EN
 • VdS
 • FM Global
 • NFPA
zabezpieczenia przeciwpożarowe dla obiektów przemysłowych
 • chemia i petrochemia
 • energetyka
 • branża drzewna
 • branża spożywcza
 • przetwórstwo odpadów
Zabezpieczenia przeciwpożarowe dla korozyjnego środowiska przemysłowego
 • dobieramy komponenty instalacji do środowiska pracy
 • mamy doświadczenie w trudnych branżach
 • w tym w środowisku korozyjnym C5M/C5-I 

Zdajemy sobie sprawę, że większość inwestycji związanych z modernizacją instalacji przeciwpożarowej wynika z wymogów, które stawiają zakładom przemysłowym ubezpieczyciele. Jeśli też jesteś w tej sytuacji, zapewne ubezpieczyciel wskazał, zgodnie z jaką normą lub standardem mają być wykonane zabezpieczenia przeciwpożarowe. Najważniejsze dla Ciebie jest to, że niezależnie jakie wymagania nakreślił Tobie ubezpieczyciel, spełnimy je wszystkie.

Które obszary elektrowni chronimy?

null

POŻAR ELEKTROWNI TO STRATY IDĄCE W MILIONY ZŁOTYCH

Realizowaliśmy już prace na wielu elektrowniach i elektrociepłowniach. Doświadczenie to pokazało nam, jakie straty może przynieść ewentualny pożar, bądź wybuch, na tego typu obiektach. Szczególnie że zdecydowana większość zapotrzebowania na energię i ciepło systemowe w Polsce pokrywane jest ze spalania węgla oraz współspalania go z biomasą. Tego typu obiekty przeznaczone są do pracy w trybie ciągłym, stąd ewentualny pożar może przynieść milionowe straty, ale i ogromne kłopoty w zapewnienie ciągłości dostaw energii i ciepła do odbiorców.

JAK W PRAKTYCE WYGLĄDA NASZA PRACA DLA BRANŻY ENERGETYCZNEJ?

Dla elektrowni i elektrociepłowni spalających węgiel (lub węgiel z biomasą) musimy uwzględnić wiele czynników składających się na wyjątkowo trudne środowisko pracy. Przede wszystkim mamy tu do czynienia z wysoką temperaturą oraz dużym zapyleniem. W efekcie wszelkie projekty z zakresu bezpieczeństwa pożarowego muszą eliminować nie tylko ryzyko powstania pożaru, jak i ryzyko fałszywego alarmu pożarowego. Takie załączenie się instalacji gaśniczej w wyniku fałszywego alarmu również może prowadzić do milionowych szkód.

CO ZAPEWNIAMY?

Montujemy systemy detekcji potrafiące wykryć tlenie się pożaru

Dobieramy systemy detekcji i sygnalizacji odporne na trudne warunki pracy

Zapobiegamy fałszywym alarmom, czyli gasimy tylko wtedy, kiedy pojawia się pożar

Minimalizujemy straty wynikające z uruchomienia gaszenia wskutek fałszywego alarmu

Chronimy wszystkie kluczowe obiekty w elektrociepłowniach / elektrowniach

Prace prowadzimy bez wpływu na ciągłość działania elektrowni

Poruszamy się i pracujemy tylko w udostępnionych nam strefach

Ściśle przestrzegamy wszelkich procedur bezpieczeństwa

Pamiętaj, że pyły węglowe, jak i pyły biomasy są wybuchowe!.

Dlatego oprócz zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego, w wielu miejscach na terenie elektrowni / elektrociepłowni należy zadbać również o bezpieczeństwo wybuchowe, zgodnie z zapisami Dyrektywy ATEX.

Zakres realizowanych systemów ochrony przeciwpożarowej

OCHRONA MOSTU SKOŚNEGO

Dzielimy most na wiele sekcji zraszaczowych, aby w razie pożaru nie zalewać całej długości przenośnika

Montujemy instalację, rury, zraszacze i doprowadzamy do nich zasilanie wodne wraz z centralami sterującymi

W razie potrzeb dostarczamy systemy grzania rurociągów, aby zapobiec zamarzaniu wody

Przy projektowaniu systemu sygnalizacji pożaru uwzględniamy wyjątkowo trudne warunki pracy dla czujników, aby przeciwdziałać fałszywym alarmom

Zapewniamy możliwość szybkiego wykrycia pożaru już na etapie tlenia się

Dostarczamy sygnalizatory optyczne i akustyczne

WEWNĘTRZNA INSTALACJA HYDRANTOWA

Projektujemy i montujemy instalacje hydrantowe wewnętrzne; modernizujemy istniejące instalacje hydrantowe

Łączymy piony hydrantowe, aby podnieść ciśnienie w instalacji i zapewnić wymaganą wydajność

Nasze zadania realizujemy bez konieczności zakłócania pracy obiektu

POMPOWNIE I ZBIORNIKI WODY PPOŻ.

Projektujemy i montujemy pompownie wody ppoż. oraz zbiorniki wody ppoż – nawet o pojemności ok. 1000 m3; modernizujemy istniejące pompownie

Zadanie realizujemy kompleksowo: od zaprojektowania, przez dostawę i montaż, po prace z zakresu AKPiA oraz instalacji elektrycznych, na pracach wykończeniowych i dokumentacji kończąc.

Nasze zadania realizujemy bez konieczności zakłócania pracy obiektu

OCHRONA ZBIORNIKÓW OLEJU

Projektujemy i montujemy instalacje zraszaczowe dla ochrony zbiorników oleju

W zależności od potrzeb i budżetu zapewniamy zraszanie wodą (główny cel: schładzanie powierzchni do czasu rozpoczęcia akcji gaśniczej przez straż pożarną) lub gaszenie pianą (główny cel: gaszenie pożaru)

OCHRONA TRANSFORMATORÓW

Projektujemy i montujemy instalacje zraszaczowe dla transformatorów olejowych

Rekomendujemy prefabrykowaną klatkę samonośną montowaną na szybkozłączki, co pozwala uniknąć budowy kosztownej konstrukcji wsporczej. Jednocześnie taka konstrukcja klatki pozwala inwestorowi w razie konieczności na demontaż części pierścienia, aby uzyskać dostęp do transformatora.

Dostarczamy centrale sterujące, zawory wzbudzające oraz zasuwy odcinające pod stacją.

MODERNIZACJA KLATEK SCHODOWYCH (I INNYCH OBIEKTÓW NA TERENIE ELEKTROWNII) WZGLĘDEM WYMOGÓW PRZECIWPOŻAROWYCH

Dostarczamy klapy dymowe z elektrycznym systemem sterowania oddymianiem, które podłączamy do central sterujących gaszeniem

Realizujemy niezbędne modernizacje oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego

Wykonujemy obliczenia dotychczasowego oświetlenia wraz z wizualizacją nieprawidłowości, które należy poprawić

Dostarczamy także tablice oświetleniowe, łączniki oświetleniowe, puszki odgałęźne oraz instalacje ochrony od porażeń