Ocena Ryzyka Wybuchu i Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem dla trzech instalacji malowania proszkowego profili aluminiowych

MARIUSZ BALICKI – jestem do Twojej dyspozycji
Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

  Projekt

  Projekt
  Dostawa

  Dostawa
  Montaz

  Montaż
  Uruchomienie

  Uruchomienie
  Serwis

  Serwis

  Problem:

  • zagrożenie wybuchem związane z obecnością palnych organicznych pyłów farb proszkowych – stosowanie szeregu różnych farb produkowanych na bazie żywicy poliestrowej, akrylu oraz poliuretanu
  • brak badań stosowanych proszków pod względem ich parametrów zapalności i wybuchowości
  • potrzeba dostosowania analizowanych instalacji do wymagań dyrektywy ATEX 137

  Rozwiązanie:

  • zebranie i analiza parametrów palności i wybuchowości stosowanych pyłów farb proszkowych z dostępnych danych literaturowych
  • wykonanie Oceny Ryzyka Wybuchu i Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem dla analizowanych instalacji malowania proszkowego profili aluminiowych
  • opracowanie zaleceń technicznych i organizacyjnych pozwalających na poprawę bezpieczeństwa procesowego oraz na zabezpieczenie układów odpylania przestrzeni malowania proszkowego przed ewentualnym wybuchem

  Sprawdź szczegóły nt. wdrożonych usług:

  Zagrożenie wybuchem na instalacjach malowania proszkowego

  Proces malowania proszkowego obarczony jest ryzykiem wystąpienia pożaru lub wybuchu, dlatego aby przebiegał on w pełni bezpiecznie, w lakierni powinny być zapewnione odpowiednie warunki. W każdym z aparatów i urządzeń tworzących instalację malowania, takich jak m.in. filtr odpylający, cyklon, kabina wyciągowa, zbiornik proszkowy czy stół wibracyjny, powstaje atmosfera wybuchowa. Z tego względu należy pamiętać o dobrych praktykach technicznych i organizacyjnych pozwalających na eliminowanie przyczyn sprzyjających tworzeniu się atmosfer wybuchowych. Kluczowe jest zatem odpowiednie zabezpieczenie instalacji przed powstaniem wybuchu i jego możliwymi skutkami, dostosowując je tym samym do wymogów prawa polskiego i unijnego w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego.

  Malowanie proszkowe a bezpieczeństwo wybuchowe

  Jeden z producentów systemów aluminiowych, który w swoich lakierniach wykonuje malowanie proszkowe, zwrócił się do naszych specjalistów ATEX z prośbą o wykonanie Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem, którego integralną częścią jest Ocena Ryzyka Wybuchu.

  Nasz Klient posiada w swoim zakładzie trzy instalacje malowania proszkowego profili aluminiowych. Instalacje te różnią się od siebie ze względu na innych dostawców linii malowania i kabin malarskich. Rozbieżne są również ich gabaryty – od 21m3 do 63m3 objętości kabin malarskich oraz system malowania (automatyczny i półautomatyczny).

  Po co Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem?

  Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem powstał w oparciu o analizę parametrów palności i wybuchowości stosowanych pyłów farb proszkowych. Ze względu na to, że w zakładzie stosowany jest szereg różnych farb produkowanych na bazie żywicy poliestrowej, akrylu oraz poliuretanu, dla których Klient nie przeprowadził odpowiednich badań pod względem parametrów zapalności i wybuchowości, analizę przeprowadzono na podstawie dostępnych danych literaturowych. Takie rozwiązanie ma swoje zalety i wady – z jednej strony eliminuje koszt wykonania badań, z drugiej musimy założyć najbardziej niekorzystne parametry wybuchowości, co w pewnych sytuacjach może prowadzić do przewymiarowania systemu zabezpieczającego. Konieczne jest zatem duże doświadczenie, które pozwoli określić najbardziej optymalne podejście do rozwiązania problemu.

  Po pierwsze – zapobiegać tworzeniu się atmosfery wybuchowej

  W ramach opracowanego DZWP specjaliści wskazali na następujące zalecenia dotyczące zapobiegania tworzenia się atmosfery wybuchowej, które są niezwykle istotne w kontekście zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w zakładzie:

  • dbałość o odpowiedni poziom czystości w obrębie instalacji (systematyczne usuwanie zalegających pyłów poprzez urządzenia podciśnieniowe z atestem ATEX, które są przystosowane do pracy w strefach zagrożenia wybuchem),
  • rozważenie przeprowadzenia badań parametrów palności i wybuchowości pyłów wskazanych farb proszkowych, które uznano za niebezpieczne,
  • przestrzeganie procedur w zakresie okresowej kontroli stanu technicznego instalacji odpylania i szczelności wkładów filtracyjnych zabudowanych na filtrach jak i w komorze wentylatora (sytuacja, w której wkłady są nieszczelne może powodować powstanie atmosfery wybuchowej zarówno w części czystej filtrów jak i w kanałach odprowadzających oczyszczone powietrze do hali),
  • rozważenie wykonania kanałów odprowadzających oczyszczone powietrze z instalacji odpylających kabiny malarskie na zewnątrz hali produkcyjnej (podyktowane ryzykiem utworzenia się atmosfery wybuchowej podczas wyprowadzania powietrza z filtrów do wnętrza hali w przypadku uszkodzenia wkładów filtracyjnych),
  • regularne czyszczenie elementów mocujących układu transportującego, na których mogą osadzać się złogi farby proszkowej mogące powodować brak poprawnego uziemienia,
  • zalecenia dotyczące przechowywania wysoce łatwopalnych pyłów wskazanych farb,
  • stosowanie narzędzi nieiskrzących podczas wykonywania prac remontowych i naprawczych w wyznaczonych strefach zagrożenia wybuchem (z dokładnym wyszczególnienie w zależności od strefy),
  • stosowanie urządzeń elektrycznych dostosowanych wedle kategorii sprzętu elektrycznego przewidzianego dla konkretnej strefy zagrożenia wybuchem,
  • stosowanie worków Big-bag konkretnego typu wraz z ich uziemieniem.

  Po drugie – stosować odpowiednie zabezpieczenia przeciwwybuchowe

  Z punktu widzenia doboru zabezpieczeń przeciwwybuchowych, filtr odpylający i cyklon możemy traktować jako jeden lub dwa oddzielne aparaty – istotna jest tu długość łączącego je kanału. Decyzję co do sposobu zabezpieczenia takiego układu, podejmujemy na bazie obliczeń oraz doświadczenia inżynierskiego.

  W analizowanym przykładzie, ze względu na niewielką długość rurociągu łączącego cyklon i filtr, zostały one potraktowane jako jeden układ, co dodatkowo pozwoliło ograniczyć koszty zabezpieczenia instalacji. Jako system zabezpieczający filtry i cyklony zalecono zastosowanie systemu tłumienia wybuchu (lub alternatywnie bezpłomieniowego odciążania wybuchu). Na kanałach zapylonego powietrza zarekomendowano zastosowanie odsprzęgania wybuchu w celu odcięcia płomienia od strony cyklonu i filtra końcowego oraz od strony kabiny malarskiej (ze względu na niską wartość MEZ zalecono zastosowanie odsprzęgania za pomocą butli HRD).

  Dodatkowo wskazano na konieczność zastosowania zabezpieczeń na wysypach z cyklonów (odsprzęganie wybuchu typu HRD) w celu wyeliminowania możliwości przeniesienia się wybuchu do przestrzeni hali.

  Co daje Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem?

  Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem stanowi kompletny zbiór informacji w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego, jaki, zgodnie z obowiązującym prawem, powinien posiadać pracodawca. Opracowanie DZPW dla naszego Klienta miało na celu wskazanie na odpowiednie zalecenia techniczne i organizacyjne pozwalające na poprawę bezpieczeństwa procesowego i na właściwe zabezpieczenie układów odpylania przestrzeni malowania proszkowego przed ewentualnym wybuchem.

  Czy wiesz, że…

  Jeśli chodzi o sam proces malowania proszkowego, zasadniczo opiera się on na takim samym schemacie technologicznym:

  1. wstępna obróbka elementów przeznaczonych do malowania (odtłuszczanie i trawienie),
  2. suszenie malowanych elementów,
  3. moduł malowania (kuchnia proszkowa, kabina, układ odpylania pyłów),
  4. piec polimeryzacji (utwardzania farby proszkowej),
  5. system przenośników malowanych elementów.

  Modelowe podejście do bezpieczeństwa wybuchowego w zakładzie przemysłowym

  Audyt ATEX

  Krok 1
  Audyt ATEX

  Podczas Audytu ATEX zwrócimy uwagę na braki w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego i wskażemy zadania, które należy wykonać w pierwszej kolejności, aby najmocniej przełożyły się na poprawę bezpieczeństwa.

  koncepcja-ochrony-instalacji-przed-wybuchem-atex

  Krok 2
  Koncepcja ochrony

  Wynikiem Audytu ATEX jest także wstępna koncepcja ochrony instalacji przed wybuchem. Pozwala ona oszacować koszty zabezpieczeń. Po badaniu parametrów wybuchowości pyłu z instalacji przechodzimy do finalnej koncepcji i projektu.

  Krok 3
  Projekt i dobór zabezpieczeń

  Po akceptacji koncepcji i zbadaniu parametrów wybuchowości pyłu z instalacji przystępujemy do finalnego doboru zabezpieczeń przeciwwybuchowych i stworzenia projektu uwzględniającego wszystkie wymagane zmiany na produkcji.

  Fot. 3. Zabudowany taśmociąg dostarczający miał węglowy z hali węgla do zbiornika miału węglowego, zabezpieczony za pomocą systemu odsprzęgania wybuchu typu HRD na zasypie do zbiornika.

  Krok 4
  Dostawa i montaż “pod klucz”

  Koordynujemy cały proces dostawy i montażu zabezpieczeń. Posiadamy własne zespoły montażowe i serwisowe posiadające doświadczenie w realizowaniu montażu bez konieczności zatrzymania pracy zakładu inwestora.

  Krok 5
  Wykonanie ORW i DZPW

  Przeprowadzamy powykonawczą Ocenę Ryzyka Wybuchu i sporządzamy (lub aktualizujemy) Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem. Zwykle przeprowadzamy również szkolenia dla załogi z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego.

  Zabezpiecz swoją instalację.

  Darmowa konsultacja

  Odpowiem na Twoje pytania odnośnie zagrożeń związanych z wykorzystywaniem palnych i wybuchowych pyłów na produkcji i realizacją wymagań Dyrektywy ATEX.  Aby skorzystać z darmowej i w 100% niezobowiązującej konsultacji wystarczy, że wypełnisz poniższy formularz. Obok formularza wypisałem też przykłady pytań, które były już do nas kierowane.

  MARIUSZ BALICKI – jestem do Twojej dyspozycji
  Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

  Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

   Projekt

   Projekt
   Dostawa

   Dostawa
   Montaz

   Montaż
   Uruchomienie

   Uruchomienie
   Serwis

   Serwis

   Przykładowe pytania

   Wymagania Dyrektywy ATEX:
   • Czy mój pył jest wybuchowy?
   • Kiedy należy wykonać Dokument Zabezpieczania Przed Wybuchem, a kiedy warto zacząć od Audytu ATEX? 
   • W jaki sposób wyznaczana jest strefa bezpieczeństwa w obrębie chronionego aparatu?
   Zabezpieczenia przeciwwybuchowe:
   • Czy prewencyjne niedopuszczanie do wybuchu/pożaru systemem gaszenia iskier może wyeliminować konieczność stosowania butli HRD?
   • Czy klapę dekompresyjną skierowaną w stronę drogi można zabezpieczyć panelem kierunkowym?
   • Czy klapa zwrotna może być stosowana również w systemie odciągów przeznaczonych do pyłów i wiórów drewnianych?

   Darmowa konsultacja