Problem:

 • operat pożarowy dla sortowni odpadów wykazał konieczność zastosowania instalacji gaśniczej
 • ciężar instalacji wodnej przekraczał wytrzymałość konstrukcyjną dachów hal
 • inwestor wymagał zmniejszenia powierzchni pod zabudowę zbiornika wody ppoż. oraz pompowni

Rozwiązanie:

 • zastosowaliśmy pianową instalację gaśniczą ze zbiornikiem piany oraz systemem dozowania, co zmniejszyło zużycie wody o 30%
 • to pozwolił zmniejszyć ciężar instalacji mocowanej do dachów hal, jak również zmniejszyć zbiornik wody ppoż. oraz pompownię

Współpraca z rzeczoznawcą ppoż.

Rzeczoznawca zakwestionował poprawność wcześniejszych zabezpieczeń ppoż. Dzięki bliskiej współpracy wdrożyliśmy instalację gaszenia, która bez przeszkód została zaakceptowana zarówno przez rzeczoznawcę jak i straż pożarną.

Lżejsza instalacja, aby nie obciążać hali

W sortowniach odpadów stosuje się wodne instalacje gaśnicze. W tym jednak przypadku duży ciężar instalacji mocowanej do dachów hal przekroczyłby ich wytrzymałość. Aby wyeliminować ten problem wdrożyliśmy lżejszą instalację pianową.

Mniejsza pompownia i zbiornik na wodę

Działka pianowe pozwoliły także zmniejszyć pompownię oraz zbiornik wody ppoż. co było kluczowe dla inwestora, który dysponował ograniczonym terenem pod ich zabudowę. Efektem “ubocznym” był niższy koszt tych instalacji.

Przyczyna i cel inwestycji w system gaszenia pianą

Bezpośrednią przyczyną, która zainicjowała u inwestora potrzebę dokonania zmian w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, był operat pożarowy, który został sporządzony przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń ppoż. W dokumencie tym rzeczoznawca wykazał, że zakład przetwórstwa odpadów nie spełnia wszystkich wymogów pożarowych. W rezultacie inwestor podjął decyzję, że konieczne jest zabezpieczenie dwóch hal o łącznej powierzchni 1024 m2. Hale te służą segregacji i składowaniu odpadów składających się głównie z papieru i plastików. Cel instalacji gaśniczej obejmował w szczególności zabezpieczenie 8 dużych boksów z odpadami oraz jednej ze ścian budynku. Czemu ściany? Jeśli pożar objąłby tę ścianę, mógłby on bezpośrednio zagrozić przeniesieniem się pożaru na sąsiedni zakład, który znajdował się w bardzo bliskiej odległości.

GRUPA WOLFF zrealizowała zadanie gaszenia pianą dla sortowni odpadów w zakresie:

 • projektu, montażu i uruchomienia instalacji gaszenia pianą
 • pozyskania pozwoleń, ekspertyz i odbiorów (akceptacji projektu przez rzeczoznawcę ppoż., badania gruntu pod zbiornik wody ppoż. oraz pompownię, ekspertyz wytrzymałości dachów hal, pozwoleń na budowę, odbiorów przez PSP)

Pobierz Check-Listy inwestora przemysłowego instalacji ppoż.

Proste, acz treściwe Check-Listy

 • pokażą Ci, jaką wiedzę powinieneś zgromadzić przed kontaktem z potencjalnym projektantem i wykonawcą instalacji przeciwpożarowych w swoim zakładzie przemysłowym, oraz jakie będą dalsze etapy inwestycji jeszcze przed “wbiciem pierwszej łopaty”
check-lista-inwestora-przemyslowego-instalacje-przeciwpozarowe

Pobierz Check-Listy inwestora przemysłowego instalacji ppoż.

Proste, acz treściwe Check-Listy

 • pokażą Ci, jaką wiedzę powinieneś zgromadzić przed kontaktem z potencjalnym projektantem i wykonawcą instalacji przeciwpożarowych w swoim zakładzie przemysłowym, oraz jakie będą dalsze etapy inwestycji jeszcze przed “wbiciem pierwszej łopaty”
check-lista-inwestora-przemyslowego-instalacje-przeciwpozarowe

Instalacja gaszenia pianą ogranicza powierzchnię pod zbiornik ppoż. i pompownię

Wskazaliśmy już na główny cel, jaki miała realizować instalacja gaśnicza. Klient natomiast postawił przed nami jeszcze jeden cel, który był związany z prowadzeniem inwestycji. Przedstawiciele inwestora zgłosili się do nas z potrzebą wykonania instalacji wodnej. Zależało im jednak na takim doborze komponentów instalacji gaszenia, żeby zminimalizować powierzchnię potrzebną pod zabudowę zbiornika wody ppoż. i pompowni. Wymaganie to miało swoje uzasadnienie praktyczne. Miały one stanąć w miejscu, gdzie na co dzień prowadzone są intensywne prace z wykorzystaniem koparek o dużym zasięgu ramienia. Duża powierzchnia wspomnianych instalacji zwiększałaby ryzyko kolizji, czego nie akceptował inwestor.

 

Instalacja zalewowa systemu gaszenia pianą

Instalacja zalewowa systemu gaszenia pianą

 

Przy tak postawionych celach przeanalizowaliśmy z klientem różne opcje. Zdecydowaliśmy się zastosować kompaktową pompę kontenerową. Pozwoliła ona już na wstępie zredukować niezbędną powierzchnię pod pompownię. Została jeszcze jednak kwestia zbiornika na wodę ppoż. W tym miejscu warto zaznaczyć, że niezależnie czy zastosowany zostałby system wodny oparty o tryskacze, czy zraszacze, to zapotrzebowanie na ilość wody koniecznej do podtrzymania gaszenia w przypadku instalacji wodnej pozostałoby na niezmienionym poziomie. Zdecydowaliśmy się więc rozważyć koncepcję wykorzystania instalacji gaszenia pianą.

Instalacja gaszenia pianą a ilość niezbędnej wody w zbiorniku ppoż.

Gaszenie pianą obrazowo można ująć, że jest to system, który tworzy ogromną ilość malutkich pęcherzyków powietrza, które powstają po zmieszaniu wody ze specjalnym środkiem pianotwórczym przy użyciu odpowiedniej ilości powietrza. Jak więc można sobie wyobrazić, ilość wody niezbędnej do podtrzymania gaszenia pianą jest mniejsza, niż w konwencjonalnych systemach wodnych. Tym samym powierzchnia potrzebna pod zbiornik wody ppoż. również automatycznie się zmniejsza.

System gaszenia pianą pozwolił uniknąć uszkodzenia hali

W momencie, w którym rozpoczęliśmy prace koncepcyjne, zleciliśmy także naszym specjalistom wykonanie ekspertyz dotyczących ciężaru instalacji wodnej i jego wpływu na wytrzymałość konstrukcyjną dachu hali. Efekt wykonanych obliczeń był jednoznaczny. Nasi specjaliści wykazali, że klasyczna instalacja oparta o zraszacze wodne w chwili zadziałania ważyłaby aż 16 ton. Ten ciężar znacznie przekroczyłby wytrzymałość konstrukcyjną dachów obu hal, do których miała być mocowana instalacja, co groziło ich uszkodzeniem. W skrajnym przypadku mogło dojść do ich zawalenia. Co istotne, przy wykonywaniu obliczeń uwzględniliśmy także inne czynniki jak wpływ wiatru oraz śniegu. Dzięki tym obliczeniom potwierdziliśmy zasadność zastosowania systemu gaszenia pianą, który nie jest tak obciążający dla konstrukcji dachu hali, jak system wodny.

 

instalacja gaszenia pianią dla sortowni odpadów cytat

Zużycie wody przy gaszeniu pianą ze względu na rodzaj zastosowanych dysz

Choć wykazaliśmy już, że system gaszenia pianą wymaga mniejszego zapotrzebowania na wodę ppoż., należy pamiętać, że w tym rodzaju instalacji gaśniczej potrzebny jest także drugi zbiornik – na koncentrat czynnika pianotwórczego. Czy mogliśmy więc jeszcze bardziej ograniczyć powierzchnię potrzebą pod zbiornik wody? Rozwiązaniem był odpowiedni dobór dysz do gaszenia pianą.

Rozważaliśmy wykorzystanie klasycznych dysz gaśniczych (dostosowanych do podawania roztworu piany) lub też działek wodno-pianowych. Wykonaliśmy obliczenia, które porównywały ilość potrzebnej do podania piany w określonym czasie, aby ugasić pożar. Zastosowanie działek wodno-pianowych pozwoliłoby podać bardzo szybko dużą ilość piany, co wpłynęłoby na tempo opanowania i zgaszenia potencjalnego pożaru. Tempo to byłoby znacznie większe, niż w przypadku zastosowania dysz zraszaczy pianowych. W ich przypadku musielibyśmy podać dwukrotnie więcej piany w przypadku gaszenia, gdyż piana podawana byłaby w wolniejszym tempie. Podsumowując, obliczyliśmy, że zastosowanie działek wodno-pianowych przełożyło się na możliwość zastosowania jeszcze mniejszego zbiornika wody ppoż. oraz pompowni.

Pompa Diesla dla instalacji ppoż. Podobną zastosowaliśmy w opisanej inwestycji

Pompa Diesla dla instalacji ppoż. Podobną zastosowaliśmy w opisanej inwestycji

System gaszenia pianą – zakres zrealizowanych prac:

 • projekt wykonawczy instalacji opartej o działka pianowe
 • zewnętrzny zbiornik wody p.poż poj. w przybliżeniu 350m3 wraz z fundamentem
 • pompownie kontenerową z pompą diesel, zbiornikiem piany, armaturą i wyposażeniem
 • połączenie siecią ppoż. budynku pompowni z halą rurami PEHD
 • wykonanie zasilania wodnego do zbiornika ppoż.
 • ułożenie okablowania zasilającego od stacji transformatorowej do pompowni ppoż.
 • rozdzielacz ze stacjami zalewowymi uruchamianymi elektrycznie
 • system rur, kształtek, dyszy wraz z armaturę i systemem mocującym
 • montaż, uruchomienie instalacji oraz szkolenia

UWAGA: poniższy tekst pochodzi z artykułu Mateusza Świtały, kierownika dz. ppoż. w GRUPIE WOLFF –  pt. Ryzyko pożarowe w sortowni odpadów. Dlaczego i jakie zabezpieczenia należy stosować?. Jeśli chcesz dowiedzieć się także dlaczego dochodzi do pożarów w sortowniach odpadów oraz jak się przygotować do inwestycji w instalację ppoż. sprawdź koniecznie ten link:

https://www.grupa-wolff.eu/baza-wiedzy/ryzyko-pozarowe-w-sortowni-odpadow-dlaczego-i-jakie-zabezpieczenia-nalezy-stosowac/

Stałe Urządzenia Gaśnicze w praktyce przemysłowej

zabezpieczenia ppoż w praktyce przemysłowej pobierz pdf

Pobierz PDF i dowiedz się:

 • jakie dylematy posiadali zarządzający polskimi zakładami przemysłowymi i jakie ostatecznie podjęli decyzje
 • jakie są punkty krytyczne podczas projektowania, montażu i eksploatacji systemów ppoż. w przemyśle
 • jakie są wymagania ubezpieczycieli na polskim rynku względem zakładów przemysłowych
 • budowie, zastosowaniu i co równie istotne ograniczeniach w stosowaniu ww. SUG

Stałe Urządzenia Gaśnicze w praktyce przemysłowej

zabezpieczenia ppoż w praktyce przemysłowej pobierz pdf

Pobierz PDF i dowiedz się:

 • jakie dylematy posiadali zarządzający polskimi zakładami przemysłowymi i jakie ostatecznie podjęli decyzje
 • jakie są punkty krytyczne podczas projektowania, montażu i eksploatacji systemów ppoż. w przemyśle
 • jakie są wymagania ubezpieczycieli na polskim rynku względem zakładów przemysłowych
 • budowie, zastosowaniu i co równie istotne ograniczeniach w stosowaniu ww. SUG

Gaszenie pianą to także odpowiednio dobrany środek gaśniczy do rodzaju materiału palnego

Dotychczasowe pożary w sortowniach i miejscach gromadzenia odpadów bardzo klarownie pokazywały, jak niebezpieczne są to obiekty w momencie wystąpienia pożaru. Ogień rozchodzi się gwałtownie i szybko zajmuje duży obszar. Pożar powoduje duże i trujące zadymienie, które zawsze jest potencjalnie niebezpieczne dla otaczającego środowiska. Ze względu na niejednolity rodzaj materiałów palnych, nigdy nie wiadomo, w którą stronę pożar się rozejdzie, a także czy nie dojdzie dodatkowo do eksplozji. Dlatego tak ważne jest odpowiednie zabezpieczenie tych instalacji odpowiednimi systemami ppoż. Pytanie jest jakimi?

 • Należy zastosować specjalne, przeznaczone bezpośrednio do gaszenia w halach magazynowych instalacje zraszaczowe.
 • Nieskuteczne w takich warunkach okazują się systemy gaszenia wodą. Topniejący plastik, którego w sortowniach odpadów jest duże nagromadzenie, tworzy niejako „skorupę”, po której spływa woda, nie dostając się w głąb hałdy śmieci.
 • Skuteczne jest za to gaszenie pianą, która dzięki strukturze rozlewiskowej, dobrze radzi sobie z dotarciem do głębszych warstw śmieci, gdzie często rozprzestrzenia się pożar.
 • Gaszenie pianą posiada także zaletę związaną z mniejszym zapotrzebowaniem na powierzchnię pod zbiornik z wodą. W tego typu instalacjach zwykle występuje maksymalne wręcz wykorzystanie terenu, dlatego mniejszy zbiornik, spełniający jednak jednocześnie wymogi przeciwpożarowe, spotyka się często z dużą aprobatą u inwestora

Istotne we wczesnym wykryciu niebezpieczeństwa będą odpowiednie czujki dymu i temperatury, czy też nawet kamery termowizyjne. Pozwolą one na szybką reakcję gaśniczą. W przypadku czujek dymu istnieje jednak ryzyko, że często nagromadzony w dużych ilościach pył i kurz może inicjować fałszywe alarmy.