W ostatnim czasie GRUPA WOLFF otrzymała zlecenie na dostawę systemów detekcji gazu dla jednego ze znaczących producentów silników lotniczych. Zastosowane urządzenia mają na celu kontrolę stężenia związków organicznych występujących w zakładzie, m.in. acetylenu czy oparów mieszaniny węglowodorów takiej jak benzyna ciężka oraz do badania stężeń tlenu w procesie inertyzacji azotem.

Zakłady produkcyjne oraz magazyny, na terenie których znajdują się palne gazy lub ciecze, które w wyniku parowania mogą tworzyć atmosfery wybuchowe powinny posiadać systemy detekcji gazów i oparów palnych, które zminimalizują ryzyko wystąpienia atmosfery wybuchowej w zagrożonych pomieszczeniach. Po wykryciu progowego stężenia niebezpiecznego gazu w otoczeniu systemy tego typu, w zależności od potrzeb danej inwestycji, powinny uruchomić alarm i wentylację, wyłączyć układy elektryczne w strefie zagrożonej wybuchem, zamknąć dopływy mediów, aby wyeliminować dalszą emisję gazu do otoczenia, a w przypadku zaawansowanych rozwiązań, także powiadomić odpowiednie służby.

Na podstawie przesłanej dokumentacji projektowej dobrano odpowiednie systemy detekcji gazów. Umiejscowione one zostaną w pobliżu miejsc potencjalnych wycieków w pomieszczeniach, w których realizowane będą obróbka cieplno-chemiczna, skrawanie, szlifowanie, czyszczenie precyzyjne, a także w magazynach gazów technicznych, chemicznym i magazynie odpadów. Wybranych zostało 12 pasywnych czujników katalitycznych serii 47K, 3 moduły sterowania Gasgard XL mogące współpracować z pięcioma detektorami oraz 2 czujniki niedoboru tlenu PRIMAX P.

Zobacz zastosowane urządzenia

Detektor seria 47K

Detektor gazu Seria 47K

Sterownik GasGard XL

GasGard XL

Detektor PrimaX P

Detektor PrimaX P

Po wykryciu zadanego stężenia zastosowane czujniki zrealizują wybrane z następujących akcji:

  • włączenie alarmu wizualno-akustycznego,
  • zamknięcie elektrozaworu na rurociągu zasilającym lub odcięcie zasilania elektrycznego do pomieszczenia, oprócz oświetlenia awaryjnego (wykonanie Ex) oraz załączenie wentylacji awaryjnej.

Zaletą zastosowanych systemów niewątpliwie są duża wytrzymałość w agresywnych środowiskach pracy, możliwość sprawnej obsługi i instalacji, długa żywotność oraz łatwość kalibracji gazów.