System gaszenia iskier

Grupa WOLFF BOGDAN NOWAK
BOGDAN NOWAK – jestem do Twojej dyspozycji
Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

  Girl in a jacket

  Projekt
  Girl in a jacket

  Dostawa
  Girl in a jacket

  Montaż
  Girl in a jacket

  Uruchomienie
  Girl in a jacket

  Serwis
  System wykrywania i gaszenia iskier
  dotacja zus na bhp 2021

  Projektujemy i wdrażamy systemy gaszenia iskier przeznaczone do zabudowy na kanałach instalacji przemysłowych. Ich zadaniem jest niedopuszczenie, aby potencjalne źródło zapłonu w postaci iskry, niedopałka papierosa, czy rozgrzanej cząstki przedostało się do urządzenia, w którym występuje atmosfera wybuchowa. Rozwiązania tego typu w szczególności stosuje się na kanałach dochodzących do filtrów odpylających, silosów czy suszarni. Ponadto dostarczamy kompletne systemy ppoż., które swoim zakresem obejmują detekcję, sygnalizację, gaszenie pożarów, wentylację i oddymianie, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne, kontrolę dostępu i rejestracji czasu pracy oraz monitoring wizyjny.

  ZAKRES PRAC – system wykrywania i gaszenia iskier

  Projektujemy oraz wdrażamy systemy wykrywania iskier oraz integrujemy je z istniejącymi systemami bezpieczeństwa, w tym w szczególności z systemem ppoż. oraz instalacją przeciwwybuchową. Podstawowy zakres naszych prac obejmuje następujące kroki:

  • opracowanie koncepcji oraz niezbędnych projektów
  • dobór i dostawa kluczowych elementów systemu gaszenia iskier
  • opracowanie i wdrożenie systemu sterowania
  • integracja systemu gaszenia iskier z istniejącymi systemami ppoż. i bezpieczeństwa wybuchowego
  • montaż, uruchomienie oraz serwis instalacji przeciwpożarowej

  ZAKRES PRAC – kompletne systemy ppoż.

  Poza systemami wykrywania i gaszenia iskier projektujemy i wdrażamy także kompletne systemy przeciwpożarowe oraz przeciwwybuchowe. Systemy te stanowią integrację wszystkich lub wybranych rozwiązań z poniższej listy. Nasze rozwiązania integrujemy także z istniejącymi w danym obiekcie systemami bezpieczeństwa. Tym samym realizujemy zadania o różnym poziomie skomplikowania oraz na różnych etapach życia danego obiektu.

  1. System przeciwwybuchowy wymagany dyrektywą ATEX
  2. System sygnalizacji pożaru (SAP, SSP) – przewodowy i bezprzewodowy
  3. System detekcji pożaru
  4. Systemy wentylacji i oddymiania
  5. System monitoringu CCTV
  6. Systemy sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN)
  7.  Dźwiękowy system ostrzegawczy DSO
  8. Systemy kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy
  9. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne
  10. Stałe urządzenia gaśnicze

  SYSTEM WYKRYWANIA I GASZENIA ISKIER – elementy układu

  W momencie, gdy detektor wykryje iskrę, przesyła sygnał do centrali i uaktywnia proces gaszenia, którego czas trwania zależny jest od ilości wykrytych iskier. Po wykryciu od 1 do 3 iskier centrala uaktywni proces gaszenia na 5 sekund. Gdy iskier będzie 4 i więcej, czas gaszenia zostanie wydłużony do 15 sekund. W przypadku aktywacji systemu zostanie uruchomiona sygnalizacja świetlno-dźwiękowa. Dzięki przekaźnikom w centrali możliwe jest wyłączenie urządzenia lub przesłanie sygnału o iskrach w dowolny punkt zakładu.

  Ze względu na dużą siłę przenikania promieniowania podczerwonego, czujniki charakteryzują się dużą czułością także w układach o dużym zapyleniu.

  W instalacjach pyłowych środek gaśniczy zazwyczaj stanowi woda z instalacji tryskaczowej lub hydrantowej zakładu. Warunkiem jest, by minimalne ciśnienie wody gaszącej wynosiło 5 barów, a wydatek – 150 l/min. W przypadku, gdy warunek ten nie może zostać spełniony należy zastosować hydrofor, dzięki czemu wytworzone zostanie odpowiednie ciśnienie wody niezbędne do prawidłowej pracy dysz gaśniczych.

  Do weryfikacji aktualnego stanu systemu oraz ewentualnych zdarzeń posłużą czujniki ciśnienia i przepływu wody, które posiadają również funkcję sterowania pracą pompy i kontrolowania, czy proces gaszenia przebiega prawidłowo.

  Należy dodać, że system zaprogramowany jest w taki sposób, aby w przypadku pojawienia się iskier proces gaszenia został uaktywniony automatycznie bez przerywania procesu produkcji.

  SYSTEM WYKRYWANIA I GASZENIA ISKIER – elementy układu

  • wysokoczułe optyczno-elektroniczne czujki iskier,
  • szafa sterownicza,
  • automatyczne zespoły gaśnicze,
  • zestaw podnoszący ciśnienie wody.

  SYSTEM WYKRYWANIA I GASZENIA ISKIER – zastosowanie

  • instalacje odpylania, suszenia i magazynowania
  • zakłady przemysłu drzewnego
  • tekstylnego
  • spożywczego
  • chemicznego

  Dofinansowanie z ZUS na BHP 2021

  zdobądź z nami do 0,5 mln złotych na poprawę warunków i bezpieczeństwa pracy
  w tym na system detekcji i gaszenia iskier

  Dofinansowanie ZUS jest dostępne dla każdej wielkości firm. Różnice są w możliwych maksymalnych kwotach dofinansowania i maksymalnym udziale procentowym środków pozyskanych z ZUS.

  Mikro firma

  zwrot 90% kosztów inwestycji
  do
  0
  PLN

  1 – 9 pracowników

  Mała firma

  zwrot 80% kosztów inwestycji
  do
  0
  PLN

  10 – 49 pracowników

  Średnia firma

  zwrot 60% kosztów inwestycji
  do
  0
  PLN

  50 – 249 pracowników

  Duża firma

  zwrot 20% kosztów inwestycji
  do
  0
  PLN

  Powyżej 250 pracowników

  Wniosek mogą składać mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, które spełniają warunki:

  1. nie zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne
  2. nie zalegają z opłacaniem podatków
  3. nie znajdują się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem
  4. nie ubiegają się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania
  5. nie ubiegają się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego zostały zobowiązane

  Celem dotacji ZUS jest wsparcie przedsiębiorców w prewencji wypadkowej. Projekt zgłoszony do konkursu powinien dotyczyć ograniczenia oddziaływania przynajmniej jednego z 12 parametrów. Poniżej przedstawiamy przykładowe działania, jakie mieszczą się w ramach dofinansowania:

  1. bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy
  2. urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem  elektromagnetycznym
  3. oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym
  4. ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną
  5. urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza
  6. sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy
  7. sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo- szkieletowego
  8. sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne
  9. środki ochrony indywidualnej

  Ważne, aby działania te ograniczały negatywny wpływ jednego z 12 czynników: mikroklimatu (gorący lub zimny); czynników chemicznych i pyłów; czynników biologicznych; czynników mechanicznych; czynników elektrycznych i elektryczności statycznej; hałasu; ogólnych i miejscowych drgań; niewłaściwego oświetlenia elektrycznego; promieniowania jonizującego; promieniowania optycznego (podczerwonego lub widzialnego, lub nadfioletowego); pola elektromagnetycznego; obciążenia fizycznego, dynamicznego lub statycznego.

  GRUPA WOLFF może zwiększyć bezpieczeństwo Twojej instalacji poprzez wdrożenie szeregu urządzeń i systemów chroniących zarówno instalację jak i jej pracowników. Podejmując z nami współpracę, gwarantujemy Ci, że dołożymy wszelkich starań, aby nasza oferta spełniała wszelkie wymogi formalne stawiane przez ZUS. Tym samym zmniejszasz ryzyko, że Twój wniosek zostanie odrzucony. Na swoim koncie posiadamy setki projektów zrealizowanych w obszarze bezpieczeństwa w przemyśle, w tym także z dofinansowaniem ZUS.

  Nasze rozwiązania dotowane przez ZUS:

  1. systemy wykrywania i gaszenia iskier (ochrona filtrów, silosów i innych urządzeń przed pożarem lub wybuchem)
  2. uziemienia elektrostatyczne (ochrona przed pożarem lub wybuchem poprzez eliminację źródła zapłonu w postaci wyładowania elektrostatycznego)
  3. elektrotechnika Ex (realizująca funkcję zatrzymania awaryjnego, a także inne systemy sterowania realizujące funkcje bezpieczeństwa)
  4. oświetlenie Ex (zapewniające odpowiednie oświetlenie pomieszczeń w strefach zagrożonych wybuchem)
  Grupa WOLFF
  BOGDAN NOWAK- jestem do Twojej dyspozycji

  Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu
  Nie odbieram? Kliknij!
  Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail - na pewno odpowiem,
  lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

    Temat wiadomości

    Imię i nazwisko (wymagane)

    Nazwa firmy (wymagane)

    E-mail firmowy (wymagane)

    Telefon firmowy (wymagane)

    Treść wiadomości