Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla producenta farb proszkowych

W ostatnim czasie nasi specjaliści ATEX we współpracy z podwykonawcą opracowali Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego dla producenta farb proszkowych. 

Zgodnie z §6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2000 nr 109 poz. 719), dla obiektów przeznaczonych do wykonywania funkcji m. in. użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych, powinna być opracowana Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego.

Dokument ten wymagany jest dla wspomnianych obiektów w przypadkach, gdy występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, bądź gdy kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową przekracza 1000 m3.

Na terenie zakładu przebiega cały proces produkcji farb proszkowych – od przyjęcia surowców do ekspedycji gotowego towaru do klienta. Ustalono, że na hali produkcyjno-magazynowej znajdują się materiały palne takie jak substraty do produkcji, gotowe produkty (farby proszkowe), a także aceton i nadtlenek benzoilu (przechowywany w kontenerze magazynowym na zewnątrz obiektu).

Producenci, którzy stosują surowce jak i produkty zdolne do wytworzenia atmosfery wybuchowej powinni być świadomi potencjalnego niebezpieczeństwa. Dla wspomnianego zakładu opracowano również Ocenę Ryzyka Wybuchu wraz z Dokumentem Zabezpieczenia Przed Wybuchem (DZPW) i Oceną Zagrożenia Wybuchem, w których opisano szczegółowo zasięg stref zagrożenia wybuchem oraz zastosowane zabezpieczenia. Należy pamiętać, że w przypadku atmosfer wybuchowych inicjatorem może być nawet niewielki impuls w postaci iskry powstałej podczas użytkowania włącznika elektrycznego czy też wyładowanie elektrostatyczne. Dlatego też niezwykle ważne jest przestrzeganie wszelkich zaleceń dotyczących bezpieczeństwa w strefach zagrożenia wybuchem.

Podstawowymi celami sporządzenia instrukcji było określenie i omówienie:

  • warunków ochrony przeciwpożarowej, wynikających z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania i jego warunków technicznych,
  • potencjalnych źródeł powstania pożaru w obiekcie,
  • sposobów postępowania na wypadek pożaru,
  • zasad prowadzenia ewakuacji w przypadku powstania pożaru oraz sposobu praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi,
  • obowiązków osób kierujących i pracujących w obiekcie, co do ochrony przeciwpożarowej,
  • procedur ewakuacji osób z obiektu, poprzez uszczegółowienie obowiązków poszczególnych osób funkcyjnych i pracowników ochrony,
  • sposobu poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic,
  • sposobów wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym,
  • sposobu zaznajamiania użytkowników obiektu z treścią instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi.

Należy pamiętać, że mimo iż IBP określa warunki ochrony przeciwpożarowej, to nie stanowi ona oceny stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów.