Projektujemy i wdrażamy bezprzewodowe systemy detekcji i sygnalizacji pożaru, których elementy nie wymagają tradycyjnego okablowania. Rozwiązanie jest łatwe i szybkie w montażu, a przy tym niezwykle estetyczne (podzespoły imitujące marmur i drewno oraz w kolorystyce RAL). Wszystko to sprawia, że system jest idealny dla obiektów, gdzie nienaruszalność wnętrz, wysoka estetyka oraz łatwość montażu bez przewodów są kluczowe. Są to w szczególności obiekty historycznych, sakralne oraz podlegające pod konserwatora zabytków (kościoły, muzea, katedry).

Proponowany bezprzewodowy system detekcji i sygnalizacji pożaru może zostać łatwo zintegrowany z tradycyjnymi systemami innych producentów. Ponadto urządzenia wchodzące w skład systemu zasilane są powszechnie dostępnymi bateriami CR123 (w innych systemach stosowane są często drogie pakiety baterii), które zapewniają od 6 do 8 lat pracy. System posiada także baterie pomocnicze utrzymujące status alarmowy przez 6 miesięcy od momentu rozładowania baterii głównej.

Co dla Ciebie zrobimy

Bezprzewodowy system detekcji i sygnalizacji pożarów, to jeden z kilku kluczowych rozwiązań jakie projektujemy i wdrażamy w obiektach kubaturowych (biura, hotele, kościoły, hale, magazyny). Poza rozwiązaniami bezprzewodowymi wykonujemy także tradycyjne systemy detekcji i sygnalizacji pożaru oraz rozwiązania hybrydowe łączące obie te techniki. Ważnym obszarem naszej działalności jest również przemysł, dla którego dostarczamy dedykowane rozwiązania przeciwpożarowe. Poniżej znajdziesz zakres naszych prac. Jak zauważysz, działamy kompleksowo, tj. od przygotowania niezbędnej dokumentacji, poprzez opracowanie projektu, kończąc na wdrożeniu i integracji systemu detekcji i sygnalizacji pożaru z istniejącymi zabezpieczeniami.

OPRACOWANIA PRZECIWPOŻAROWE

Aktualne przepisy wymagają, aby dla obiektów zagrożonych pożarem opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego oraz scenariusze pożarowe. Są one podstawą do dalszych prac polegających na opracowaniu i wdrożeniu systemu sygnalizacji pożarowej lub kompletnego systemu przeciwpożarowego. Jeśli Twój obiekt nie posiada tych dokumentów nasze działania mogą rozpocząć się od ich opracowania.

 • Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego –  dokument ten wymagany jest dla obiektów lub ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, w których występuje strefa zagrożenia wybuchem, lub:
  • kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową przekracza 1000 mm3 (nie dotyczy budynków inwentarskich),
  • kubatura brutto budynku inwentarskiego przekracza 1500 m3,
  • powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek przekracza 1000 m2.
 • Scenariusze pożarowe – scenariusz pożarowy to „opis sekwencji możliwych zdarzeń w czasie pożaru, reprezentatywny dla danego miejsca jego wystąpienia lub obszaru oddziaływania, w szczególności dla strefy pożarowej lub strefy dymowej, uwzględniający przede wszystkim sposób funkcjonowania urządzeń przeciwpożarowych, innych technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego, urządzeń użytkowych lub technologicznych oraz ich współdziałanie i oddziaływanie na siebie, a także rozwiązania organizacyjne niezbędne do właściwego funkcjonowania projektowanych zabezpieczeń.

PROJEKT SYSTEMY DETEKCJI POŻARU

Projektujemy system detekcji pożaru z uwzględnieniem warunków pracy, specyficznych wymogów obiektu oraz zapisów scenariuszy pożarowych. Przykładowo zupełnie inne wymagania musi spełnić system przeznaczony do ochrony przenośników taśmowych w galerii nawęglania, a inne w obiekcie zabytkowym, czy w kościele. W galerii nawęglania mamy do czynienia z wysokim zapyleniem, wilgocią, zmienną temperaturą z kolei w obiekcie sakralnym istotnym zagadnieniem jest możliwość w miarę możliwości bezinwazyjnego montażu. Każdy z tych obiektów charakteryzuje się więc innymi wymaganiami oraz warunkami pracy, które należy przewidzieć już na etapie projektowym.

Dlatego też prace projektowe poprzedzamy audytem oraz wywiadem, które wskazują istotne problemy oraz założenia dla dalszych prac polegających na wdrożeniu skutecznego systemu detekcji pożaru.

Wybrane komponenty stosowane w projektowanych systemach detekcji pożaru:

 • centrala sygnalizacji pożaru
 • zasilacze rezerwowe
 • ręczne ostrzegacze pożaru
 • optyczne czujki dymu
 • liniowe czujki ciepła
 • czujniki płomienia IR
 • moduły nadzorujące
 • kontrolery sygnalizatorów
 • wskaźniki zadziałania
 • sygnalizatory optyczno-akustyczne
 • oprogramowanie integrujące i niewizualizujące

INTEGRACJA SYSTEMU DETEKCJI POŻAROWEJ Z INNYMI SYSTEMAMI

Wykonując systemy detekcji pożarowej integrujemy ze sobą różne systemy bezpieczeństwa oraz automatyki budynku. Tworzymy przy tym wizualizacje, które osadzamy na planach sytuacyjnych budynku lub instalacji przemysłowej. Umożliwia to realizowanie założonych scenariuszy pożarowych oraz zarządzanie całym systemem bezpieczeństwa w sposób sprawny i intuicyjny.

Systemy, które integrujemy:

 • przewodowe i bezprzewodowe systemy innych producentów
 • system kontroli dostępu
 • system ostrzegania dźwiękowego
 • system oddymiania
 • system odcięć pożarowych
 • system klap pożarowych
 • system wind
 • system wentylacji

DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SYSTEMU DETEKCJI POŻARU

Dzięki własnej grupie montażowej jesteśmy wstanie zrealizować zadanie w sposób kompleksowy – tj. od opracowania scenariuszy pożarowych, przez koncepcję i projekt, po dostawę i montaż komponentów. W ten sposób zyskujesz partnera, który odpowiada za wszystkie etapy realizacji. Takie rozwiązanie potrafi znacząco uprościć proces inwestycyjny, dając Ci pewność, że efekt końcowy spełni nie tylko wymogi prawne, ale także Twoje indywidualne oczekiwania.

ZASTOSOWANIE

Kościoły, zabytki, obiekty o wysokiej estetyce oraz wymagające bezinwazyjnego lub szybkiego montażu

ZALETY

Bezprzewodowy system gwarantuje szybki, łatwy i tani montaż bez kucia, pylenia oraz prowadzenia kabli

Zastosowanie bezprzewodowego systemy detekcji i sygnalizacji pożaru

System został stworzony do ochrony obiektów historycznych, sakralnych oraz użyteczności publicznej. Jego zastosowanie jest w szczególności uzasadnione, gdy spełniona została jedna z poniższych przesłanek:

System sygnalizacji pożarowej dla kościołów

BRAK MOŻLIWOŚCI NARUSZENIA WNĘTRZ

Wiele obiektów ma charakter historyczny lub sakralny, tym samym kluczowe jest, aby system detekcji i sygnalizacji pożaru nie naruszał ich wnętrz. Brak okablowania sprawia, że montaż systemu jest szybki i praktycznie bezinwazyjny dla ścian i sufitów. Do grupy obiektów tego typu w szczególności możemy zaliczyć:

 • kościoły i katedry
 • muzea
 • obiekty historyczne
 • rezydencje
System sygnalizacji pożarowej dla hoteli

ZACHOWANIE WYSOKIEJ ESTETYKI WNĘTRZ

Proponowany system posiada specjalną serię elementów imitującą marmur lub ozdobne drewno. Alternatywnie jego elementy mogą być wykonane w dowolnym kolorze RAL. Argument ten w połączeniu z brakiem konieczności stosowania okablowania sprawia, że bezprzewodowy system detekcji i sygnalizacji pożarów idealnie sprawdzi się w obiektach o wysokich walorach estetycznych, zabytkowych oraz sakralnych:

 • obiekty o wysokich walorach estetycznych
 • kościoły i katedry
 • muzea
 • galerie sztuki
 • rezydenckie
 • niektóre biurowce i centra handlowe

KONIECZNOŚĆ DOPOSAŻENIA ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU

Wbrew pozorom stosunkowo często istniejące obiekty nie posiadają wystarczających zabezpieczeń przeciwpożarowych. Zdarzają się także braki w dopiero co powstałych budynkach. W takich sytuacjach liczy się często czas oraz prosty montaż nie wymagający zmian czy nadmiernej ingerencji w istniejącą infrastrukturę. W takich przypadkach idealnie sprawdzi się system bezprzewodowy, który w prosty sposób można zintegrować z istniejącymi systemami innych producentów. System bezprzewodowy, to także znacznie krótszy, w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań, czas montażu.

Bezprzewodowy system detekcji i sygnalizacji pożaru sprawdzi się, gdy obiekty nie spełniające wymogów prawa w zakresie p.poż. i jednocześnie:

 • montaż przewodowego systemu jest trudny i kosztowny
 • kluczowym paramentem dla inwestora jest krótki czas montażu systemu
 • prace muszą być prowadzone w czasie normalnego działania obiektu
Kościoły, zabytki, obiekty o wysokiej estetyce oraz wymagające bezinwazyjnego lub szybkiego montażu

KONIECZNOŚĆ SZYBKIEGO, CZYSTEGO MONTAŻU

Zdarza się, że istnieje potrzeba szybkiego doposażenia obiektu w system p.poż. zgodny z obowiązującymi przepisami lub dany obiekt pracuje w sposób ciągły, a jego zamknięcie nawet na krótki okres nie jest możliwe. W takich przypadkach idealnie sprawdzi się system bezprzewodowy, którego montaż jest bardzo szybki i mało inwazyjny. Nie ma konieczności prowadzenia kabli przez co prace są czyste. Montaż praktycznie nie generuje pylenia i może być prowadzony w czasie normalnej pracy obiektu.

Bezprzewodowy system detekcji i sygnalizacji pożaru sprawdzi się, gdy wymagany jest szybki i czysty montaż:

 • obiekty, w których prace należy przeprowadzić w czasie ich normalnej pracy, z minimalnym wpływem na otoczenie
 • doposażenie istniejących obiektów, gdzie zastosowanie tradycyjnych systemów jest trudne i kosztowne

Zabezpieczenia ppoż. w praktyce przemysłowej

zabezpieczenia ppoż w praktyce przemysłowej pobierz pdf

Pobierz PDF i dowiedz się:

 • jakie dylematy posiadali zarządzający polskimi zakładami przemysłowymi i jakie ostatecznie podjęli decyzje
 • jakie są punkty krytyczne podczas projektowania, montażu i eksploatacji systemów ppoż. w przemyśle
 • jakie są wymagania ubezpieczycieli na polskim rynku względem zakładów przemysłowych
 • budowie, zastosowaniu i co równie istotne ograniczeniach w stosowaniu ww. SUG

Koncepcja bezprzewodowego systemu detekcji i sygnalizacji pożaru

Proponowany system detekcji i sygnalizacji pożaru to pierwsze kompletne rozwiązanie bezprzewodowe dla wszystkich obiektów, w których nie jest możliwe wykonanie tradycyjnego okablowania, przeprowadzenie prac budowlanych, czy nawet drobnego remontu. Jego montaż jest szybki i sprawny a efekt, dzięki dostępnym wersjom imitującym marmur i drewno oraz kolorystyce RAL, niezwykle estetyczny.

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI

Najwięcej korzyści z zastosowania bezprzewodowego systemu detekcji i sygnalizacji pożaru systemu uzyskujemy w obiektach o wysokich walorach estetycznych i historycznych oraz w obiektach wymagających szybkiego, czystego montażu bez zastosowania kabli (kościoły, katedry, muzea, obiekty podlegające konserwatorowi zabytków, istniejące obiekty wymagające szybkiego doposażenia, często w czasie normalnej pracy obiektu).

Najważniejszymi argumentami za wyborem tego rozwiązania są:

 • wymagane przez prawo dopuszczenia wydane przez CNBOP
 • szybka, czysta i prosta instalacja bez prowadzenia kabli, kucia, kurzu i bałaganu
 • zapewnienie wysokiej estetyki systemu (elementy systemu imitujące marmur, drewno oraz w kolorystyce RAL)
 • możliwość łatwego montażu na każdym etapie życia budynku
 • nieograniczona możliwość integracji z istniejącymi systemami
 • możliwość pracy hybrydowej tj. częściowo bezprzewodowej, a częściowo przewodowej
 • niskie koszty eksploatacyjne

ZASADA DZIAŁANIA

Bezprzewodowa część systemu detekcji i sygnalizacji pożaru bazuje na uznanym w Europie opatentowanym cyfrowym protokole Lybra z wykorzystaniem częstotliwości 868-870 MHz. Takie elementy systemu jak czujki, sygnalizatory akustyczne i akustyczno-optyczne, ręczne ostrzegacze pożarowe, wzmacniacze sygnału oraz translatory sygnału komunikują się ze sobą bezprzewodowo. Zakodowany sygnał przesyłany jest z wykorzystaniem 7 niezależnych kanałów, co w połączeniu z wielokierunkową anteną praktycznie eliminuje zakłócenia i zaniki sygnału. Komunikacja systemu spełnia wymogi techniczne normy w zakresie podzespołów sygnalizacji pożarowej wykorzystujących komunikację radiową (norma EN 54:25).

Wszystkie urządzenia w podstawowym wykonaniu posiadają zasięg transmisji 200 m*. Dystans ten przy pomocy modułów wzmacniających zwanych ekspanderami (SGWE) może zostać zwiększony do 500 m* – rozwiązanie to jest przydatne w obiektach o dużej powierzchni lub złożonej topografii.

* zasięg obliczeniowy. Ze względu na różnorodność miejsc instalacji oraz konstrukcji budynków zasięg rzeczywisty może odbiegać od podanego (zasięg może być zdecydowanie większy lub mniejszy). Przed instalacją systemu zalecane jest dokonanie pomiaru siły sygnału i sporządzenie raportu technicznego.

Wszystkie urządzenia wchodzące w skład systemu detekcji i sygnalizacji pożaru integrowane są za pomocą systemowego translatora VW2W (ang. wire to wireless), który zgodnie z przepisami podłączany jest do przewodowej pętli systemu detekcji pożaru. Każdy translator VW2W umożliwia podłączenie aż do 32 dowolnych urządzeń bezprzewodowych. W każdej pętli inteligentnego systemu detekcji pożaru może znaleźć się do 7 sekcji bezprzewodowych (ang. micro cell) zbudowanych na bazie pojedynczego translatora. Translator VW2W umożliwia transmisję komunikatów alarmowych/błędu oraz danych identyfikacyjnych pochodzących z elementów bezprzewodowych do głównego panelu sterowania systemu przeciwpożarowego. Dodatkowo, ze względów bezpieczeństwa, zapisuje w pamięci własnej wszelkie zdarzenia, które w przypadku wątpliwości lub uszkodzenia centrali głównej mogą posłużyć jako źródło weryfikacji informacji (lub back-upu rejestru zdarzeń).

NISKI KOSZT BATERII – DŁUGI CZAS PRACY

Urządzenia wchodzące w skład systemu zasilane są powszechnie dostępnymi, standardowymi bateriami litowymi CR123 o napięciu 3 V, które można kupić w każdym sklepie. Baterie główne zapewniają od 6 do 8 lat pracy, zaś baterie pomocnicze utrzymują status alarmowy przez 6 miesięcy od momentu rozładowania baterii głównej. Baterie monitorowane są w sposób ciągły a ich rozładowanie zgłaszane jest odpowiednim komunikatem w centrali systemu. Maksymalny czas pracy na baterii, wynoszący aż 8 lat, jest rekordem wśród oferowanych na rynku rozwiązań bezprzewodowych.

Bezprzewodowy system detekcji pożaru - centrala sterująca

Centrala sterująca

Centrala sterująca, która stanowi serce systemu bezprzewodowej detekcji i sygnalizacji pożaru została zaprojektowane zgodnie z normami odnośnie central oraz instalacji zasilających w systemach pożarowych (normy EN 54-2 oraz EN 54-4). Urządzenie może obsłużyć 240 urządzeń podzielonych na 20 sekcji alarmowych. Ponadto jest wyposażone w dwa programowalne obwody sygnalizacji dźwiękowej, dwa programowalne przekaźniki, wyświetlacz LED, pamięć o pojemności 1000 zdarzeń oraz złącze USB. Opcjonalnie może posiadać karty RS232, RS485, TCP/IP oraz moduł GSM do kulminacji o alarmach i błędach.

Bezprzewodowy system detekcji pożaru - wzmacniacz sygnału

Translator sygnału

Urządzenie ma za zadanie przetworzyć informacje pochodzące z urządzeń bezprzewodowych (czujki, wzmacniacze, moduły itp.), a następnie przekazać je do centrali sterującej. Do translatora możemy podłączyć do 32 urządzeń bezprzewodowych. Urządzenie komunikuje się dwukierunkowo. Dzięki pełnej komunikacji zarówno sam translator, jak również urządzenia bezprzewodowe rozpoznawane są w centrali jako urządzenia adresowalne. Umożliwia to dzielenie chronionego obszaru na sekcje.

Bezprzewodowy system detekcji pożaru - translator

Wzmacniasz sygnału

Ekspander SGWE100 pozwala na wzmocnienie sygnału radiowego, co umożliwia zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniami wchodzącymi w skład bezprzewodowego systemu detekcji i sygnalizacji pożaru. Nominalny zasięg podzespołów systemu to 200 metrów, który po zastosowaniu wzmacniacza zwiększa się do 500 metrów. Pozwala to zabezpieczać obiekty o dużej powierzchni lub o skomplikowanej topografii. Z ekspanderem mogą zostać połączone nawet 32 urządzenia bezprzewodowe.

Bezprzewodowa czujniki pożaru

System budowany jest w oparciu o trzy typu czujek: czujkę ciepła, czujkę optyczną oraz czujkę optyczno-cieplną – łączącą w sobie zalety dwóch pierwszych rozwiązań. Wszystkie czujki są w w pełni adresowalne oraz w pełni kompatybilna ze wszystkimi ekspanderami (wzmacniaczami sygnału) i translatorami Argus. Zastosowane algorytmy zapewniają optymalną pracę detektorów eliminując fałszywe alarmy. Dzięki bardzo niskiemu poborowi energii urządzenia są w stanie pracować do 8 lat na jednym komplecie baterii.

Bezprzewodowy system detekcji pożaru - bezprzewodowy ostrzegacz ręczny

Bezprzewodowy ostrzegacz ręczny

Bezprzewodowy ostrzegacz ręczny zapewnia dwukierunkową komunikację z systemem. Po jego aktywacji sygnał natychmiast przekazywany jest do centrali. Reset urządzenia po zadziałaniu odbywa się z wykorzystaniem dołączonego kluczyka. Urządzenie jest bardzo łatwe w montażu i niezwykle tanie w eksploatacji. Do zasilania ostrzegacza wykorzystywane są powszechnie dostępne baterie. Ostrzegacz został opracowany zgodnie z normami nt. ręcznych ostrzegaczy oraz podzespołów wykorzystujących łączność radiową w systemach sygnalizacji pożarowej (normy EN 54-11 oraz EN 54-25).

Bezprzewodowy system detekcji pożaru - bezprzewodowy sygnalizator akustyczny

Bezprzewodowy sygnalizator akustyczny / akustyczno-optyczny

Sygnalizacja pożaru odbywa się poprzez bezprzewodowe sygnalizatory akustyczne lub akustyczno-optyczne. Urządzenia są zgodne z wymogami norm odnośnie pożarowych urządzeń sygnalizacyjnych oraz sygnalizatorów optycznych w systemach pożarowych. Urządzenie jest odporne na warunki atmosferyczne. Posiada 32 sygnały dźwiękowe oraz tryb wyciszenia głośnika umożliwiający pracę tylko jako sygnalizator optyczny. Dzięki wbudowanemu mikrofonowi jest wstanie wykryć prawidłowe działanie w czasie alarmu oraz zwrócić informację o błędzie do systemu. Montaż urządzenia jest niezwykle szybki i prosty, a jego eksploatacja generuje wyjątkowo niskie koszty.