Projektujemy i wdrażamy kompletne systemy detekcji i sygnalizacji pożarów bezpłomieniowych (tzw. pożarów tlewnych) stosowanych w szczególności do zabezpieczania przed pożarem przenośników taśmowych, składowisk, zasobników i silosów (energetyka, cementownie, spalarnie, przemysł drzewny i celulozowy). Rozwiązanie to pracuje w stekach zakładów przemysłowych, gdzie często było wdrażane jako zamiennik dla tradycyjnych systemów detekcji, które nie były w stanie wykryć pożaru bezpłomieniowego – nie reagowały, reagowały zbyt późno lub dawały fałszywe alarmy.

System jest w stanie wykryć zarzewie pożaru zanim pojawi się dym oraz płomienie, czyli znacznie wcześniej niż w przypadku tradycyjnych układów detekcji. Pozwala to skutecznie zareagować ograniczając potencjalne straty do minimum – zarówno te wnikające z pożaru, jak i zalania obiektu w wyniku nieadekwatnej reakcji systemu do zagrożenia.

Co dla Ciebie zrobimy

Poniżej znajdziesz listę wykonywanych przez nas prac w zakresie opracowania i wdrożenia systemu detekcji i sygnalizacji pożarów tlewnych. W zależności od Twoich potrzeb możemy wykonać wszystkie lub tylko wybrane z nich. Warto podkreślić, że realizujemy systemy detekcji i sygnalizacji pożarów oparte również o inne technologie, przeznaczone zarówno do obiektów przemysłowych, jak i budynków kubaturowych (biurowce, hale, magazyny, budynki sakralne itp.). Skontaktuj się z nami jeśli poszukujesz innego systemu detekcji i sygnalizacji pożaru.

OPRACOWANIA PRZECIWPOŻAROWE

Aktualne przepisy wymagają, aby dla obiektów zagrożonych pożarem opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego oraz scenariusze pożarowe. Są one podstawą do dalszych prac polegających na opracowaniu i wdrożeniu systemu sygnalizacji pożarowej lub kompletnego systemu przeciwpożarowego. Jeśli Twój obiekt nie posiada tych dokumentów nasze działania mogą rozpocząć się od ich opracowania.

 • Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego –  dokument ten wymagany jest dla obiektów lub ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, w których występuje strefa zagrożenia wybuchem, lub:
  • kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową przekracza 1000 mm3 (nie dotyczy budynków inwentarskich),
  • kubatura brutto budynku inwentarskiego przekracza 1500 m3,
  • powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek przekracza 1000 m2.
 • Scenariusze pożarowe – scenariusz pożarowy to „opis sekwencji możliwych zdarzeń w czasie pożaru, reprezentatywny dla danego miejsca jego wystąpienia lub obszaru oddziaływania, w szczególności dla strefy pożarowej lub strefy dymowej, uwzględniający przede wszystkim sposób funkcjonowania urządzeń przeciwpożarowych, innych technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego, urządzeń użytkowych lub technologicznych oraz ich współdziałanie i oddziaływanie na siebie, a także rozwiązania organizacyjne niezbędne do właściwego funkcjonowania projektowanych zabezpieczeń.

PROJEKT SYSTEMY DETEKCJI POŻARU

Projektujemy systemy detekcji i sygnalizacji pożaru z uwzględnieniem warunków pracy, specyficznych wymogów obiektu oraz zapisów scenariuszy pożarowych. Bierzemy przy tym pod uwagę charakter budynku, rozmieszone w nim wyposażenie, potencjalne źródła zapłonu, zapylenie, wilgotność itd. Czynniki te mają wpływ na skuteczność oraz bezawaryjną pracę systemu, a także eliminację fałszywych alarmów, które mogą prowadzić do niepotrzebnych strat (zalanie produktu, zatrzymanie pracy instalacji).

Dlatego też prace projektowe poprzedzamy audytem oraz wywiadem, a w uzasadnionych przypadkach także testami (weryfikacja skuteczności systemu poprzez kontrolowane wywołanie pożaru tlewnego).

INTEGRACJA SYSTEMU DETEKCJI POŻAROWEJ Z INNYMI SYSTEMAMI

Wykonując systemy detekcji pożarowej integrujemy ze sobą różne systemy bezpieczeństwa oraz automatyki budynku. Tworzymy przy tym wizualizacje, które osadzamy na planach sytuacyjnych budynku lub instalacji przemysłowej. Umożliwia to realizowanie założonych scenariuszy pożarowych oraz zarządzanie całym systemem bezpieczeństwa w sposób sprawny i intuicyjny.

Systemy, które integrujemy:

 • systemem zabezpieczeń przeciwwybuchowych (unikalna integracja na rynku)
 • system kontroli dostępu
 • system ostrzegania dźwiękowego
 • system oddymiania
 • system odcięć pożarowych
 • system klap pożarowych
 • system wind
 • system wentylacji

DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SYSTEMU DETEKCJI POŻARU

Dzięki własnej grupie montażowej jesteśmy wstanie zrealizować zadanie w sposób kompleksowy – tj. od opracowania scenariuszy pożarowych, przez koncepcję i projekt, po dostawę i montaż komponentów. W ten sposób zyskujesz partnera, który odpowiada za wszystkie etapy realizacji. Takie rozwiązanie potrafi znacząco uprościć proces inwestycyjny, dając Ci pewność, że efekt końcowy spełni nie tylko wymogi prawne, ale także Twoje indywidualne oczekiwania.

Pobierz Check-Listy inwestora przemysłowego instalacji ppoż.

Proste, acz treściwe Check-Listy

 • pokażą Ci, jaką wiedzę powinieneś zgromadzić przed kontaktem z potencjalnym projektantem i wykonawcą instalacji przeciwpożarowych w swoim zakładzie przemysłowym, oraz jakie będą dalsze etapy inwestycji jeszcze przed “wbiciem pierwszej łopaty”
check-lista-inwestora-przemyslowego-instalacje-przeciwpozarowe

Zastosowanie systemu detekcji i sygnalizacji pożarów bezpłomieniowych

Wczesna detekcja pożaru, często przed pojawieniem się dymu i płomieni, wywołanego w szczególności w obrębie taśmociągów, składowisk, zasobników oraz silosów węgla, biomasy, paliw alternatywnych oraz odpadów. System dedykowany jest do pracy w trudnych warunkach przemysłowych, w szczególności przy dużym zapyleniu oraz wilgotności.

Energetyka - detekcja pożaru

ENERGETYKA

 • detekcja pożarów węgla, biomasy, odpadów, paliw alternatywnych
 • wykrywanie zarzewi pożarów na przenośnikach taśmowych
 • ochrona pożarowa galerii nawęglania
 • ochrona pożarowa bunkrów
 • ochrona pożarowa składowiska węgla i biomasy
 • ochrona pożarowa zasobników oraz silosów węgla i biomasy
 • monitoring urządzeń pod kątem przegrzania (eliminacja źródła zapłonu)
Chemia - detekcja pożaru

PRZEMYSŁ DRZEWNY I PAPIERNICZY

 • detekcja pożarów węgla, biomasy, odpadów drzewnych, paliw alternatywnych
 • wykrywanie pożarów na składowiskach
 • ochrona pożarowa hal i magazynów
 • monitoring temperatury maszyn i urządzeń pod kątem przegrzania (eliminacja źródła zapłonu)
Magazyny | biurowce | garaże - detekcja pożaru

PRZEMYSŁ CEMENTOWY

 • detekcja pożarów węgla, biomasy, odpadów, paliw alternatywnych
 • ochrona przeciwpożarowa taśmociągów
 • ochrona pożarowa składowisk paliw stałych
 • ochrona pożarowa silosów
 • monitoring urządzeń pod kątem przegrzania (eliminacja źródła zapłonu)
Górnictwo - detekcja pożaru

SPALARNIE I SKŁADOWISKA ODPADÓW

 • detekcja pożarów odpadów, paliw alternatywnych, węgla
 • ochrona pożarowa składowisk odpadów
 • ochrona pożarowa ciągów transportu
 • monitoring temperatury maszyn i urządzeń pod kątem przegrzania (eliminacja źródła zapłonu)

Koncepcja systemu detekcji i sygnalizacji wczesnych faz pożaru

Proponowany system detekcji i sygnalizacji pożaru projektujemy w oparciu o trzy typu czujników, które pozwalają wykrywać gazy pożarowe, tlące się w masie produktu cząstki oraz przegrzane elementy urządzeń. W ten sposób jesteśmy wstanie wykrywać i reagować zarówno pierwsze objawy pożaru (często zanim jeszcze pojawi się dym oraz otwarty płomień), jak również potencjalne źródła zapłonu. Takie rozwiązanie pozwala nie tylko minimalizować ryzyko pożaru, ale także ryzyko zalania instalacji w wyniku nieadekwatnej reakcji systemu do zagrożenia.

Sygnały z czujników są analizowane w czasie rzeczywistym przez inteligentne oprogramowanie. Jego zadaniem jest korelacja i ocena sygnałów płynących z poszczególnych czujników oraz eliminacja tzw. efektu tła. W rezultacie system zwraca w formie graficznej informacje o prawdopodobieństwie wystąpienia pożaru oraz reaguje po przekroczeniu wartości granicznej.

Czujnik gazów pożarowych

Klasyczne detektory pożaru reagują na dym lub płomienie. Czujnik gazów pożarowych reaguje na znacznie wcześniejszym etapie, często gdy pożar nie daje jeszcze typowych objawów w postaci dymu i ognia. Zyskujemy w ten sposób cenny czas potrzebny na działania pożarowe, które mogą uchronić życie ludzkie oraz majątek. We wdrażanych przez nas systemach detekcji i sygnalizacji pożaru stosujemy bardzo czułe czujniki wielosensorowe, które są wstanie wykryć CO, H2, NO2 oraz węglowodory w ilości zaledwie kilku ppm. W razie potrzeby mogą być one skalibrowane pod inne specyficzne gazy pożarowe oraz dostosowane do pracy w strefie zagrożenia wybuchem.

Czujnik pirometryczny ciepła

Ten typ czujników stosujemy do wykrywania gorących i tlących się cząstek w masie produktu oraz przegrzanych elementów urządzeń. Pozwala on nie tylko zwiększyć skuteczność całego systemy detekcji, ale także eliminować potencjalne źródła zapłonu. W ten sposób często jesteśmy wstanie podjąć działania zanim pojawią się pierwsze objawy pożaru. Typowym zastosowaniem tego czujnika jest monitoring , a także takich urządzeń jak choćby silniki, przekładnie, czy rolki taśmociągów. “Oko” detektora patrzy na pewien obszar dzieląc go na mniejsze kwadraty. Takie rozwiązanie pozwala nam mierzyć temperaturę każdego kwadratu z osobna.

IR 5500 Open Path

Laserowy czujnik CO2

Czujniki tego typu pozwalają wykryć CO2, gdy ten wejdzie w pole wiązki lasera. Oznacza to, że gaz nie musi mieć fizycznego kontaktu z czujnikiem, co jest ich olbrzymią zaletą. Przykładowo stosowane przez nas czujniki laserowe są wstanie wykryć CO2 na odległości 100 metrów. W ten sposób jesteśmy wstanie eliminować wpływ czynników zewnętrznych jak wiatr, wentylacja, przeciągi itp. na skuteczność detekcji. Równie ważnym argumentem za stosowaniem czujników laserowych jest możliwość ograniczenia ogólnej liczby czujników wchodzących w skład systemu detekcji pożaru, co znacząco obniża jego koszt.