Projektujemy i wdrażamy systemy sygnalizacji pożaru, jak również kompletne systemy przeciwpożarowe. Te ostatnie, poza systemem sygnalizacji pożaru, mogą obejmować także stałe urządzenia gaśnicze, dźwiękowe systemy ostrzegawcze, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne, systemy wentylacji i oddymiania oraz systemy detekcji gazów. Takie kompleksowe podejście sprawia, że bierzemy pełną odpowiedzialność za dostarczenie spójnego systemu przeciwpożarowego. Jednocześnie, w przypadku istniejących obiektów, gwarantujemy jego integrację z wdrożonymi już systemami bezpieczeństwa.

Niniejsza strona przedstawia informacje na temat realizowanych przez nas prac w zakresie klasycznych, przewodowych systemów sygnalizacji pożarowej. W naszej ofercie znajdują się także rozwiązania bezprzewodowe oraz dedykowane dla branży przemysłowej.

Co dla Ciebie zrobimy

Na wstępie warto podkreślić, że poza klasycznymi systemami sygnalizacji pożarowej dla biur, hal, magazynów, hoteli, czy obiektów handlowych projektujemy i wdrażamy również systemy dedykowane dla obiektów sakralnych, zabytkowych oraz przemysłowych. W każdym z tych przypadków bazujemy na naszym doświadczeniu, ale także na różnych urządzeniach spełniających specyficzne wymagania danego obiektu. Przykładowo w kościołach stosujemy rozwiązania bezprzewodowe o wysokiej estetyce, natomiast w przemyśle urządzenia odporne na wilgoć, wysokie zapylenie, zmienną temperaturę oraz wpływ efektu tła.

Poniżej znajdziesz zakres prac jakie realizujemy w obszarze systemów sygnalizacji pożaru. Co ważne działamy tu kompleksowo, tj. od przygotowania niezbędnej dokumentacji, poprzez opracowanie projektu, kończąc na wdrożeniu i integracji systemu detekcji i sygnalizacji pożaru z istniejącymi zabezpieczeniami.

OPRACOWANIA PRZECIWPOŻAROWE

Aktualne przepisy wymagają, aby dla obiektów zagrożonych pożarem opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego oraz scenariusze pożarowe. Są one podstawą do dalszych prac polegających na opracowaniu i wdrożeniu systemu sygnalizacji pożarowej lub kompletnego systemu przeciwpożarowego. Jeśli Twój obiekt nie posiada tych dokumentów nasze działania mogą rozpocząć się od ich opracowania.

 • Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego –  dokument ten wymagany jest dla obiektów lub ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, w których występuje strefa zagrożenia wybuchem, lub:
  • kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową przekracza 1000 mm3 (nie dotyczy budynków inwentarskich),
  • kubatura brutto budynku inwentarskiego przekracza 1500 m3,
  • powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek przekracza 1000 m2.
 • Scenariusze pożarowe – scenariusz pożarowy to „opis sekwencji możliwych zdarzeń w czasie pożaru, reprezentatywny dla danego miejsca jego wystąpienia lub obszaru oddziaływania, w szczególności dla strefy pożarowej lub strefy dymowej, uwzględniający przede wszystkim sposób funkcjonowania urządzeń przeciwpożarowych, innych technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego, urządzeń użytkowych lub technologicznych oraz ich współdziałanie i oddziaływanie na siebie, a także rozwiązania organizacyjne niezbędne do właściwego funkcjonowania projektowanych zabezpieczeń.

PROJEKT SYSTEMY DETEKCJI POŻARU

Projektujemy systemy sygnalizacji pożaru SSP z uwzględnieniem warunków pracy, specyficznych wymogów obiektu oraz zapisów scenariuszy pożarowych. Przykładowo systemy dla biura lub obiektu handlowego muszą spełniać zupełnie inne wymogi niż te dla obiektów zabytkowych czy przemysłowych. W budynkach historycznych ważna jest estetyka i minimalna ingerencja w jego konstrukcję, z kolei w galerii nawęglania mamy do czynienia z wysokim zapyleniem, wilgocią oraz zmienną temperaturą. Każdy z tych obiektów charakteryzuje się więc innymi wymaganiami oraz warunkami pracy, które należy przewidzieć już na etapie projektowym.

Dlatego też prace projektowe poprzedzamy audytem oraz wywiadem, które wskazują istotne problemy oraz założenia dla dalszych prac polegających na wdrożeniu skutecznego systemu detekcji pożaru.

Wybrane komponenty stosowane w projektowanych systemach detekcji pożaru:

 • centrala sygnalizacji pożaru
 • zasilacze rezerwowe
 • ręczne ostrzegacze pożaru
 • optyczne czujki dymu
 • liniowe czujki ciepła
 • czujniki płomienia IR
 • moduły nadzorujące
 • kontrolery sygnalizatorów
 • wskaźniki zadziałania
 • sygnalizatory optyczno-akustyczne
 • oprogramowanie integrujące i niewizualizujące

INTEGRACJA SYSTEMU DETEKCJI POŻAROWEJ Z INNYMI SYSTEMAMI

System sygnalizacji pożarowej SSP, to tylko jeden z kilku ważnych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Ważne, aby wszystkie te rozwiązania działały spójnie i automatycznie – akcja jednego układu powoduje reakcję pozostałych. Tylko wtedy możemy mówić o skutecznym systemie przeciwpożarowym. Dlatego też w ramach naszych prac gwarantujemy integrację systemu sygnalizacji pożarowej z pozostałymi systemami bezpieczeństwa i automatyki budynku (ich listę znajdziesz poniżej). Tworzymy przy tym wizualizacje, które osadzamy na planach sytuacyjnych budynku lub instalacji przemysłowej. Umożliwia to realizowanie założonych scenariuszy pożarowych oraz zarządzanie całym systemem bezpieczeństwa w sposób sprawny i intuicyjny.

Systemy, które integrujemy:

 • przewodowe i bezprzewodowe systemy innych producentów
 • system kontroli dostępu
 • system ostrzegania dźwiękowego
 • system oddymiania
 • system odcięć pożarowych
 • system klap pożarowych
 • system wind
 • system wentylacji
 • system bezpieczeństwa wybuchowego (przemysł)

DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SYSTEMU DETEKCJI POŻARU

Dzięki własnej grupie montażowej jesteśmy w stanie zrealizować zadanie w sposób kompleksowy – tj. od opracowania scenariuszy pożarowych, przez koncepcję i projekt, po dostawę i montaż komponentów. W ten sposób zyskujesz partnera, który odpowiada za wszystkie etapy realizacji. Takie rozwiązanie potrafi znacząco uprościć proces inwestycyjny, dając Ci pewność, że efekt końcowy spełni nie tylko wymogi prawne, ale także Twoje indywidualne oczekiwania.

Pobierz Check-Listy inwestora przemysłowego instalacji ppoż.

Proste, acz treściwe Check-Listy

 • pokażą Ci, jaką wiedzę powinieneś zgromadzić przed kontaktem z potencjalnym projektantem i wykonawcą instalacji przeciwpożarowych w swoim zakładzie przemysłowym, oraz jakie będą dalsze etapy inwestycji jeszcze przed “wbiciem pierwszej łopaty”
check-lista-inwestora-przemyslowego-instalacje-przeciwpozarowe

Obiekty, dla których wykonujemy systemy sygnalizacji pożaru SSP

Klasyczne systemy sygnalizacji pożaru stosowane są do ochrony nowych i istniejących obiektów kubaturowych, w których nie ma przeciwwskazań dla prowadzenia kabli. W swojej ofercie posiadamy także rozwiązania bezprzewodowe oraz dedykowane dla branży przemysłowej. Co ważne, nasze rozwiązania mogą stanowić hybrydę systemu przewodowego z bezprzewodowym, a także z tzw. czujkami liniowymi.

System sygnalizacji pożarowej dla przemysłu

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU DLA PRZEMYSŁU

Przemysł wymaga dedykowanych systemów sygnalizacji pożarów odpornych na zakłócenia oraz dostosowanych do warunków pracy. Zastosowane rozwiązania muszą bezproblemowo pracować przy dużym zapyleniu, a także zmiennej temperaturze oraz wilgotności. Często powinny być przystosowane do pracy w strefach zagrożonych wybuchem.

W obrębie zakładów przemysłowych mogą występować gazy oraz dym, które są wynikiem normalnej pracy instalacji i urządzeń. System sygnalizacji pożaru powinien zostać zaprojektowany w taki sposób, aby był odporny na ich wpływ, w przeciwnym razie będzie generował fałszywe alarmy.

Co ważne, dysponujemy doświadczeniem i technologią pozwalającą zabezpieczać:

 • szeroko pojęte obiekty i instalacje przemysłowe
 • obiekty, w których występują strefy zagrożenia wybuchem
 • przenośniki taśmowe
 • galerie skośne nawęglania
 • składowiska
 • silosy / bunkry / zasobniki
System sygnalizacji pożarowej dla kościołów

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU DLA BUDYNKÓW SAKRALNYCH I ZABYTKOWYCH

W przypadku budynków sakralnych i zabytkowych ważnym czynnikiem doboru systemu pożarowego jest konieczność zachowania wysokiej estetyki oraz nienaruszalność wnętrz. Często projekt jest poddawany pod ocenę konserwatora zabytków. Dla takich obiektów proponujemy rozwiązania bezprzewodowe lub kombinację systemu bezprzewodowego z klasycznym przewodowym. Dodatkowo elementy systemu sygnalizacji pożarowej mogą imitować marmur, drewno lub być wykonane w dowolnym kolorze RAL.

System sygnalizacji pożarowej dla biurowców

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU DLA BIUROWCÓW

Biurowce to budynki o dużej powierzchni często rozłożonej na wielu kondygnacjach. W ich wnętrzu poza biurami typu zamkniętego lub open space mogą znajdować się dziesiątki pomieszczeń o odmiennej charakterystyce (restauracyjne kuchnie, serwerownie, chłodnie, pomieszczenia zasilania awaryjnego, sale konferencyjne, sklepy, magazyny itd.). Dobrze zaprojektowany system sygnalizacji pożaru powinien uwzględniać ich specyfikę, a także być zintegrowany z pracującymi w obiekcie systemami automatyki oraz kontroli dostępu.

System sygnalizacji pożarowej dla centrów handlowych

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU DLA CENTRÓW HANDLOWYCH

Centra handlowe to wielkopowierzchniowe budynki dochodzące nawet do kilku kondygnacji. W ich podziemiach często zlokalizowane są garaże, a w przestrzeni handlowej sklepy i magazyny wypełnione produktami, które mogą stanowić paliwo dla ognia; kina, siłownie, serwerownie oraz kuchnie z otwartym ogniem. Prawidłowo zaprojektowany system sygnalizacji pożaru powinien uwzględniać specyfikę poszczególnych pomieszczeń oraz współpracować z pozostałymi systemami bezpieczeństwa.

System sygnalizacji pożarowej dla lotnisk

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU DLA LOTNISK

Lotnictwo jako środek transportu odnotowało w ostatnich 20 latach niezwykle dynamiczny wzrost. Dzisiejsze lotniska obsługują od kilkuset tysięcy do nawet kilkudziesięciu milionów pasażerów rocznie. Oznacza to, że każdego dnia przez ich wnętrzach znajdują się tysiące ludzi. Naszym zadaniem jest zaprojektowanie i wdrożenie systemu sygnalizacji pożarowej lub kompleksowego systemu przeciwpożarowego, który zapewnieni im najwyższy poziom bezpieczeństwa.

System sygnalizacji pożarowej dla hoteli

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU DLA HOTELI

Hotele to specyficzne obiekty, w których pożar może zostać zapoczątkowany w wielu przestrzeniach o odmiennej specyfice. Wymienić tu można kuchnie z otwartym ogniem, pokoje gościnne, w których może dość do zwarcia instalacji elektrycznej lub zaprószenia ognia przez gości, sale gościnne i koncertowe, gdzie często używane są materiały pirotechniczne, a także sauny czy garaże podziemne. Wszystko to sprawia, że system sygnalizacji pożarowej czy też kompletny system pożarowy powinien być dostosowany do każdej z tych przestrzeni, z uwzględnieniem specyficznych warunków pracy.

System sygnalizacji pożarowej dla szpitali

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU DLA SZPITALI

Szpitale to skomplikowane pod względem topografii obiekty, składające się nierzadko z oddzielnych budynków zlokalizowanych na dużym terenie. Ich praca musi być stabilna, a wiele operacji nie może zostać przerwanych nawet w czasie pożaru. Z kolei hospitalizowane osoby często posiadają ograniczenia ruchowe, co znacząco wpływa na czas i sposób ewakuacji. Wszystko to oznacza, że system sygnalizacji pożarowej oraz kompleksowy system przeciwpożarowy muszą zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa, który poprzez szybką reakcję nie dopuści do rozwinięcia pożaru i/lub zapewni maksymalnie długi czas potrzebny na ewakuację.

System sygnalizacji pożarowej dla tuneli

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻAROWEJ DLA TUNELI

W przypadku tuneli ważne jest nie tylko wczesne wykrycie pożaru, ale także jego precyzyjne zlokalizowanie. W takich sytuacjach dobrze sprawdza się system sygnalizacji pożaru oparty o tzw. liniową czujkę temperatury. Jest to rodzaj kabla, który nie tylko jest w stanie wykryć wzrost temperatury, ale także dokładnie wskazać jego miejsce. Informacja ta znacząco skraca czas dotarcia służb ratunkowych. W uzasadnionych przypadkach liniowa czujka temperatury jest wspierana innymi czujnikami, które dodatkowo zwiększają skuteczność systemu.

Wybrane komponenty systemu detekcji i sygnalizacji pożaru

Poniżej znajdziesz ważniejsze komponenty na bazie których realizujemy większość systemów sygnalizacji pożaru SSP. Do każdego zadania podchodzimy indywidualnie, dobierając rozwiązania, które zapewnią najwyższy poziom bezpieczeństwa przy zachowaniu optymalnego kosztu. Każdorazowo analizujemy topografię obiektu, specyfikę poszczególnych pomieszczeń, a w przypadku branży przemysłowej także specyfikę danej instalacji.

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU NA INNYCH KOMPONENTACH NIŻ WYMIENIONE PONIŻEJ

Posiadamy doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu systemów sygnalizacji pożarów opartych o komponenty najważniejszych polskich i światowych producentów. Na tej bazie jesteśmy w stanie doradzić najlepsze rozwiązanie spełniające wymagania inwestora. Jeśli jednak preferujesz konkretne rozwiązania, to o ile nie będzie miało to wpływu na poziom bezpieczeństwa, możemy opracować projekt w oparciu o Twoje sugestie co do wyboru komponentów systemu.

INTEGRACJA Z ISTNIEJĄCYMI SYSTEMAMI

W ramach naszych prac wykonujemy integracje systemów sygnalizacji pożarów SSP z istniejącymi systemami bezpieczeństwa i automatyki w danym obiekcie. Nasze rozwiązania są kompatybilne z większością dostępnych na rynku systemów. Mogą współpracować zarówno z systemami przewodowymi jak i bezprzewodowymi. Alternatywnie wykonujemy kompletne systemy przeciwpożarowe obejmujące detekcję, sygnalizację i gaszenie pożarów.

ROZWIĄZANIA DLA STREF ATEX

W przypadku systemów sygnalizacji pożarów przeznaczonych do montażu na terenie zakładów przemysłowych, gdzie występują strefy zagrożenia wybuchem, komponenty pracujące w tych strefach posiadają certyfikat ATEX.

Dodatkowo jesteśmy w stanie zintegrować system przeciwpożarowy z systemem przeciwwybuchowym, co gwarantuje spójne, bezpieczne działanie obu układów.

Centrala sterująca

Centrale sterujące systemem przeciwpożarowym o różnym stopniu skomplikowania. Zaprojektowane z uwzględnieniem najwyższych standardów bezpieczeństwa oraz prostoty na każdym etapie użytkowania – od montażu, przez uruchomienie, po codzienne użytkowanie. Centrale mogą być integrowane z zewnętrznymi systemami m.in. poprzez takie protokoły jak ESPA 4.4.4, NMEA-0183, MODBUS. Centrala podsiada menu w j. polskim. Urządzenie posiada system autotestu, uruchamianego automatycznie każdego dnia.

Czujnik dymu

Jest to standardowy, adresowalny czujnik stosowany w większości systemów sygnalizacji pożaru. Czujnik posiada możliwość regulacji czułości oraz wbudowany termistor umożliwiający odczyt temperatury w punkcie pomiaru. Urządzenie zostało zaprojektowane zgodnie z normami nt. czujek dymu wykorzystujących wiązki świetlne oraz izolatory zwarć w systemach sygnalizacji pożarowej (normy: EN 54-7 oraz EN 54-17). Jego zasada działania została oparta o technologię optyczną.

Czujnik ciepła

Czujniki ciepła wykorzystywane są głównie w pomieszczeniach, w których nie sprawdzą się tradycyjne czujniki dymu. Taka sytuacja może mieć miejsce np. w obiektach, w których występowanie dymu jest normalne. Czujniki ciepła mogą reagować albo w przypadku, gdy temperatura otoczenia wzrośnie do określonego poziomu lub gdy w danym okresie czasu odnotowywany jest szybki wzrost temperatury.

Czujnik wielosensorowy

Wielosensorowa, adresowalna czujka łączy w sobie zalety czujek dymu i temperatury. Urządzenie działa w sposób aktywny, co oznacza, że wzrost temperatury powoduje zwiększenie czułości sensora dymu. Rozwiązanie to zapewnia szybką reakcję systemu sygnalizacji pożaru niezależnie. Urządzenie zostało zaprojektowane zgodnie z normami nt. czujek dymu wykorzystujących wiązki świetlne oraz izolatorów zwarć w systemach sygnalizacji pożarowej (normy: EN 54-7 oraz EN 54-17). Jego zasada działania została oparta o technologię optyczną.

Bezprzewodowa czujniki pożaru

Bezprzewodowe czujki ciepła dostępne są w trzech wersjach pracujących w oparciu o sensor ciepła, sensor optyczny oraz sensor optyczny i ciepła, który łączy w sobie zalety dwóch pierwszych rozwiązań. Wszystkie czujki są w w pełni adresowalne oraz w pełni kompatybilna ze wszystkimi ekspanderami (wzmacniaczami sygnału) i translatorami Argus. Zastosowane algorytmy zapewniają optymalną pracę detektorów eliminując fałszywe alarmy. Dzięki bardzo niskiemu poborowi energii urządzenia są w stanie pracować do 8 lat na jednym komplecie baterii.

Zasysające czujki dymu

Zasysające czujki dymu przeznaczone są dla przestrzeni, w których wczesna detekcja i sygnalizacja pożaru ma szczególne znaczenie. W czujkach tego typu powietrze zasysane jest z monitorowanego obszaru poprzez układ rurek, a następnie poddawane analizie w jednostce centralnej. Detektory czujki wykrywają najmniejsze ilości dymu, co dodatkowo skraca czas reakcji systemu sygnalizacji pożaru. Czujki tego typu montuje się najczęściej w laboratoriach, dużych i otwartych pomieszczeniach, archiwach lub budynkach zabytkowych.

Liniowa czujka dymu

Liniowa czujka dymu pozwala zastąpić od nawet kilku do kilkudziesięciu tradycyjnych czujek dymu. Rozwiązanie to sprawdza się w szczególności w przypadku obiektów o dużej powierzchni lub gdy montaż dużej ilości klasycznych czujek jest utrudniony (np. sufit na dużej wysokości). Podstawowe elementy czujki to nadajnik i odbiornik. Nadajnik emituje światło podczerwone o wąskim paśmie, które skierowane jest w stronę odbiornika. W chwili, gdy w polu wiązki znajdą się cząstki dymu zostaje uruchomiony alarm.

Liniowa czujka ciepła

Liniowa czujka ciepła to specjalny kabel sensoryczny z zatopionymi czujnikami. Rozwiązanie to przeznaczone jest do stosowania w trudno dostępnych przestrzeniach lub gdy wymagany jest pomiar temperatury na długich odcinkach sięgających od kilkudziesięciu do kilkunastu tysięcy metrów. Liniowa czujka temperatury precyzyjnie wskazuje źródło ognia lub miejsce przegrzania monitorowanego urządzenia / trasy kablowej. System nie wymaga kalibracji, mimo to pracuje z bardzo wysoką dokładnością (± 0,1oC). Jest to pierwsza w Polsce liniowa czujka ciepła zgodna z normą PN-EN 54-22 (liniowe czujki ciepła jako element systemów sygnalizacji pożarów). Co ważne system może być stosowany w przestrzeniach zagrożenia wybuchem.

Dźwiękowe ostrzegacze pożarowe DSO

Dźwiękowe ostrzegacze pożarowe mogą być stosowane zarówno w przestrzeniach zamkniętych, jak również na otwartej przestrzeni. Urządzenia zostały zaprojektowane w taki sposób, aby emitowany dźwięk był głośny, wyraźny i słyszalny z dużych odległości. System dostarczany jest wraz takimi akcesoriami jak mikrofony, czy wzmacniacze dźwięku. Ostrzegacze służą do przekazywania w czasie pożaru komunikatów ułatwiających ewakuację ludzi. W chwili gdy nie występują zagrożenie mogą służyć jako tradycyjne nagłośnienie.

Bezprzewodowy sygnalizator akustyczny / akustyczno-optyczny

Sygnalizacja pożaru odbywa się poprzez bezprzewodowe sygnalizatory akustyczne lub akustyczno-optyczne. Urządzenia są zgodne z wymogami norm odnośnie pożarowych urządzeń sygnalizacyjnych oraz sygnalizatorów optycznych w systemach pożarowych. Urządzenie jest odporne na warunki atmosferyczne. Posiada 32 sygnały dźwiękowe oraz tryb wyciszenia głośnika umożliwiający pracę tylko jako sygnalizator optyczny. Dzięki wbudowanemu mikrofonowi jest wstanie wykryć prawidłowe działanie w czasie alarmu oraz zwrócić informację o błędzie do systemu. Montaż urządzenia jest niezwykle szybki i prosty, a jego eksploatacja generuje wyjątkowo niskie koszty.

Ręczne ostrzegacze pożarowe

Adresowalne, ręczne ostrzegacze pożarowe dostarczane są w wykonaniu adekwatnym do warunków pracy. Stanowią one ważny element systemów sygnalizacji pożarowej SAP, dlatego proponowane przez nas rozwiązania gwarantują szybką odpowiedź w czasie krótszym niż 3 sekundy. Posiadają funkcje autotestu uruchamiającą się automatycznie każdego dnia. Zaprojektowane i wykonane zgodnie z normą EN 54-11 odnośnie ręcznych ostrzegaczy w systemach pożarowych.