Energetyka KONTRAKT W EDF ORAZ PGE ZAKOŃCZONY

GRUPA WOLFF zakończyła dwa kontrakty realizowane na rzecz EDF Polska oraz PGE. Co warte podkreślenia, były to jedne z największych inwestycji w Europie, jakie przeprowadzono w ostatnich latach w obszarze bezpieczeństwa wybuchowego.

Po blisko 21 miesiącach zakończyliśmy największą w Europie inwestycję w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego – mówi Robert Bodzioch, dyrektor techniczny w GRUPIE WOLFF. Prace realizowane na rzecz EDF prowadzone były w obrębie 19 bloków energetycznych zlokalizowanych w EDF Rybnik, EDF Kraków, EDF Wybrzeże (EC Gdańsk oraz EC Gdynia) oraz Kogeneracji (EC Wrocław) – [aktualizacja: dziś wymienione obiekty należą do PGE].

Co warte podkreślenia w przypadku PGE i EDF zastosowaliśmy dwie odmienne koncepcje ochrony przeciwwybuchowej. W przypadku PGE skupiliśmy się na tzw. izolacji wybuchu poprzez zastosowanie specjalistycznych zasuw szybkiego działania. Natomiast w przypadku obiektów należących do EDF wykorzystaliśmy system tłumienia i izolacji wybuchu oparty o tzw. butle HRD (ang. High Rate Discharge). Różne podejście w obu przypadkach wynikało ze specyfiki obiektów, oczekiwań inwestorów oraz naszego doświadczenia – tłumaczy Bodzioch.

System przeciwwybuchowy dla PGE

Po blisko 14 miesiącach dobiegła końca modernizacja 29 obiegów młynowych w elektrowni Dolna Odra. Prace realizowane przez GRUPĘ WOLFF w systemie „pod klucz” polegały na zabezpieczeniu przedmiotowych instalacji przed cofnięciem się ciśnienia wybuchu pyłu węglowego i kuli ognia z młynów do zasobników szczelinowych. Wdrożone rozwiązanie, oparte o system specjalnych, szybko zamykających się zasuw przeciwwybuchowych, było w pełni zgodne z wytycznymi Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie poprawy bezpieczeństwa wybuchowego w polskiej energetyce.

System przeciwwybuchowy dla EDF

Projekt w EDF był wyjątkowy złożony. Prace realizowane były na 6 obiektach i nie mogły wpływać na bezpieczeństwo energetyczne Polski. Oznacza to, że prace były prowadzone w większości w czasie normalnej pracy obiektów. Wymagało to precyzyjnego planowanie działań.

W tym przypadku skupiliśmy się na dwóch aspektach bezpieczeństwa wybuchowego. Po pierwsze chroniliśmy młyny, w których ryzyko wybuchu było największe. W tym celu zostały one wyposażone w butle HRD oraz specjalne czujniki. Celem systemu było natychmiastowe wykrycie zarzewia wybuchu, a następnie wstrzyknięcie specjalnego proszku tłumiącego do komory młyna. W ten sposób eliminowaliśmy ryzyko rozwoju wybuchu i pożaru w samych młynach. Nadal jednak istniało ryzyko, że resztkowe ciśnienie oraz płomienie będą przyczyną propagacji wybuchu na sąsiednie aparaty. Aby do tego nie dopuścić na kanałach dolotowych młyna zastosowaliśmy system izolacji w postaci bariery proszkowej.

To podejście także było zgodne z wytycznymi PIP.

Kontrole PIP

Po katastrofie w Elektrowni Dolna Odra, w roku 2011 Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła kontrolę 20 elektrowni i elektrociepłowni, w których do strumienia paliwa wprowadzano różne rodzaje biomas oraz węgla kamiennego. Celem kontroli było dokonanie oceny dostosowania urządzeń technologicznych pracujących w ciągach nawęglania do wymogów Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa. W konsekwencji tej operacji elektrownie oraz elektrociepłownie podjęły szereg działań, które zdecydowanie wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa wybuchowego ciągów nawęglania. Do ich grona należy m.in. Elektrownia Dolna Odra.

Co ważne, wszystkie prace wykonano zgodnie z harmonogramem oraz zostały oddane do pracy bez zastrzeżeń Inwestora.

Dyrektywa ATEX a energetyka

Zadanie miało na celu dostosowanie przedmiotowych instalacji do wymogów Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa. Rozporządzenie to (powszechnie znane jako dyrektywa ATEX USER) obliguje zakłady przemysłowe, na terenie których występują palne i wybuchowe pyły, pary i gazy do stosowania odpowiednich zabezpieczeń przeciwwybuchowych.

W przypadku elektrowni oraz elektrociepłowni obowiązek ten w głównej mierze wynika z zagrożeń wynikających z obecności pyłu węglowego oraz biomasy. Poza środkami bezpośrednimi, w postaci zabezpieczeń przeciwwybuchowych, wspomniane rozporządzenie wskazuje, iż w ramach ochrony przeciwwybuchowej należy zapobiegać tworzeniu się tzw. atmosfer wybuchowych oraz występowaniu źródeł zapłonu. Jednym ze sposobów eliminacji tych zagrożeń jest wykorzystywanie poprawnie zaprojektowanych instalacji odkurzających i odpylających.

Inwestycja realizowana w systemie „pod klucz” obejmowała projekt instalacji przeciwwybuchowej, projekt zabudowy systemu we wszystkich branżach, dostawę oraz montaż niezbędnych komponentów, uruchomienie oraz późniejszy serwis. Prace zostały wykonane w wyznaczonym terminie bez zastrzeżeń Inwestora.