ENERGETYKA – zakończenie dużych kontraktów w EDF Polska oraz PGE w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego

Grupa WOLFF SEBASTIAN SŁABOSZEWSKI
SEBASTIAN SŁABOSZEWSKI – jestem do Twojej dyspozycji
Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

  Projekt

  Projekt
  Dostawa

  Dostawa
  Montaz

  Montaż
  Uruchomienie

  Uruchomienie
  Serwis

  Serwis
  Energetyka KONTRAKT W EDF ORAZ PGE ZAKOŃCZONY
  Energetyka KONTRAKT W EDF ORAZ PGE ZAKOŃCZONY

  GRUPA WOLFF zakończyła dwa kontrakty realizowane na rzecz EDF Polska oraz PGE. Co warte podkreślenia, były to jedne z największych inwestycji w Europie, jakie przeprowadzono w ostatnich latach w obszarze bezpieczeństwa wybuchowego.

  Po blisko 21 miesiącach zakończyliśmy największą w Europie inwestycję w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego – mówi Robert Bodzioch, dyrektor techniczny w GRUPIE WOLFF. Prace realizowane na rzecz EDF prowadzone były w obrębie 19 bloków energetycznych zlokalizowanych w EDF Rybnik, EDF Kraków, EDF Wybrzeże (EC Gdańsk oraz EC Gdynia) oraz Kogeneracji (EC Wrocław) – [aktualizacja: dziś wymienione obiekty należą do PGE].

  Co warte podkreślenia w przypadku PGE i EDF zastosowaliśmy dwie odmienne koncepcje ochrony przeciwwybuchowej. W przypadku PGE skupiliśmy się na tzw. izolacji wybuchu poprzez zastosowanie specjalistycznych zasuw szybkiego działania. Natomiast w przypadku obiektów należących do EDF wykorzystaliśmy system tłumienia i izolacji wybuchu oparty o tzw. butle HRD (ang. High Rate Discharge). Różne podejście w obu przypadkach wynikało ze specyfiki obiektów, oczekiwań inwestorów oraz naszego doświadczenia – tłumaczy Bodzioch.

  System przeciwwybuchowy dla PGE

  Po blisko 14 miesiącach dobiegła końca modernizacja 29 obiegów młynowych w elektrowni Dolna Odra. Prace realizowane przez GRUPĘ WOLFF w systemie „pod klucz” polegały na zabezpieczeniu przedmiotowych instalacji przed cofnięciem się ciśnienia wybuchu pyłu węglowego i kuli ognia z młynów do zasobników szczelinowych. Wdrożone rozwiązanie, oparte o system specjalnych, szybko zamykających się zasuw przeciwwybuchowych, było w pełni zgodne z wytycznymi Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie poprawy bezpieczeństwa wybuchowego w polskiej energetyce.

  System przeciwwybuchowy dla EDF

  Projekt w EDF był wyjątkowy złożony. Prace realizowane były na 6 obiektach i nie mogły wpływać na bezpieczeństwo energetyczne Polski. Oznacza to, że prace były prowadzone w większości w czasie normalnej pracy obiektów. Wymagało to precyzyjnego planowanie działań.

  W tym przypadku skupiliśmy się na dwóch aspektach bezpieczeństwa wybuchowego. Po pierwsze chroniliśmy młyny, w których ryzyko wybuchu było największe. W tym celu zostały one wyposażone w butle HRD oraz specjalne czujniki. Celem systemu było natychmiastowe wykrycie zarzewia wybuchu, a następnie wstrzyknięcie specjalnego proszku tłumiącego do komory młyna. W ten sposób eliminowaliśmy ryzyko rozwoju wybuchu i pożaru w samych młynach. Nadal jednak istniało ryzyko, że resztkowe ciśnienie oraz płomienie będą przyczyną propagacji wybuchu na sąsiednie aparaty. Aby do tego nie dopuścić na kanałach dolotowych młyna zastosowaliśmy system izolacji w postaci bariery proszkowej.

  To podejście także było zgodne z wytycznymi PIP.

  Kontrole PIP

  Po katastrofie w Elektrowni Dolna Odra, w roku 2011 Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła kontrolę 20 elektrowni i elektrociepłowni, w których do strumienia paliwa wprowadzano różne rodzaje biomas oraz węgla kamiennego. Celem kontroli było dokonanie oceny dostosowania urządzeń technologicznych pracujących w ciągach nawęglania do wymogów Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa. W konsekwencji tej operacji elektrownie oraz elektrociepłownie podjęły szereg działań, które zdecydowanie wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa wybuchowego ciągów nawęglania. Do ich grona należy m.in. Elektrownia Dolna Odra.

  Co ważne, wszystkie prace wykonano zgodnie z harmonogramem oraz zostały oddane do pracy bez zastrzeżeń Inwestora.

  Dyrektywa ATEX a energetyka

  Zadanie miało na celu dostosowanie przedmiotowych instalacji do wymogów Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa. Rozporządzenie to (powszechnie znane jako dyrektywa ATEX USER) obliguje zakłady przemysłowe, na terenie których występują palne i wybuchowe pyły, pary i gazy do stosowania odpowiednich zabezpieczeń przeciwwybuchowych.

  W przypadku elektrowni oraz elektrociepłowni obowiązek ten w głównej mierze wynika z zagrożeń wynikających z obecności pyłu węglowego oraz biomasy. Poza środkami bezpośrednimi, w postaci zabezpieczeń przeciwwybuchowych, wspomniane rozporządzenie wskazuje, iż w ramach ochrony przeciwwybuchowej należy zapobiegać tworzeniu się tzw. atmosfer wybuchowych oraz występowaniu źródeł zapłonu. Jednym ze sposobów eliminacji tych zagrożeń jest wykorzystywanie poprawnie zaprojektowanych instalacji odkurzających i odpylających.

  Inwestycja realizowana w systemie „pod klucz” obejmowała projekt instalacji przeciwwybuchowej, projekt zabudowy systemu we wszystkich branżach, dostawę oraz montaż niezbędnych komponentów, uruchomienie oraz późniejszy serwis. Prace zostały wykonane w wyznaczonym terminie bez zastrzeżeń Inwestora.

  Modelowe podejście do bezpieczeństwa wybuchowego w zakładzie przemysłowym

  Audyt ATEX

  Krok 1
  Audyt ATEX

  Podczas Audytu ATEX zwrócimy uwagę na braki w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego i wskażemy zadania, które należy wykonać w pierwszej kolejności, aby najmocniej przełożyły się na poprawę bezpieczeństwa.

  koncepcja-ochrony-instalacji-przed-wybuchem-atex

  Krok 2
  Koncepcja ochrony

  Wynikiem Audytu ATEX jest także wstępna koncepcja ochrony instalacji przed wybuchem. Pozwala ona oszacować koszty zabezpieczeń. Po badaniu parametrów wybuchowości pyłu z instalacji przechodzimy do finalnej koncepcji i projektu.

  Krok 3
  Projekt i dobór zabezpieczeń

  Po akceptacji koncepcji i zbadaniu parametrów wybuchowości pyłu z instalacji przystępujemy do finalnego doboru zabezpieczeń przeciwwybuchowych i stworzenia projektu uwzględniającego wszystkie wymagane zmiany na produkcji.

  Fot. 3. Zabudowany taśmociąg dostarczający miał węglowy z hali węgla do zbiornika miału węglowego, zabezpieczony za pomocą systemu odsprzęgania wybuchu typu HRD na zasypie do zbiornika.

  Krok 4
  Dostawa i montaż “pod klucz”

  Koordynujemy cały proces dostawy i montażu zabezpieczeń. Posiadamy własne zespoły montażowe i serwisowe posiadające doświadczenie w realizowaniu montażu bez konieczności zatrzymania pracy zakładu inwestora.

  Krok 5
  Wykonanie ORW i DZPW

  Przeprowadzamy powykonawczą Ocenę Ryzyka Wybuchu i sporządzamy (lub aktualizujemy) Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem. Zwykle przeprowadzamy również szkolenia dla załogi z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego.

  Zabezpiecz swoją instalację.

  Darmowa konsultacja

  Odpowiem na Twoje pytania odnośnie możliwych form zabezpieczeń przeciwwybuchowych. Aby skorzystać z darmowej i w 100% niezobowiązującej konsultacji wystarczy, że wypełnisz poniższy formularz. Obok formularza wypisałem też przykłady pytań, które były już do nas kierowane.

  Grupa WOLFF SEBASTIAN SŁABOSZEWSKI
  SEBASTIAN SŁABOSZEWSKI – jestem do Twojej dyspozycji
  Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

  Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

   Projekt

   Projekt
   Dostawa

   Dostawa
   Montaz

   Montaż
   Uruchomienie

   Uruchomienie
   Serwis

   Serwis

   Przykładowe pytania

   Zabezpieczenia przeciwwybuchowe:
   • Czy klapa zwrotna może być stosowana również w systemie odciągów przeznaczonych do pyłów i wiórów drewnianych?
   • Kiedy można stosować panele dekompresyjne w pomieszczeniu?
   • W jaki sposób wyznaczana jest strefa bezpieczeństwa w obrębie chronionego aparatu?
   Prewencja wybuchu:
   • Jakie mogę mieć zagrożenia związane z zapyleniem po czystej stronie jednostki filtracyjnej?
   • Kiedy należy stosować uziemienia elektrostatyczne?
   • Czy prewencyjne niedopuszczanie do wybuchu/pożaru systemem gaszenia iskier może wyeliminować konieczność stosowania butli HRD?

   Darmowa konsultacja