Problem:

  • emisja pyłów i gazów podczas obróbki metali w procesie produkcji konstrukcji stalowych
  • brak aktualnej oceny stanu technicznego istniejącej instalacji wentylacji

Rozwiązanie:

  • przeprowadzenie audytu istniejących urządzeń linii produkcyjnej oraz instalacji wentylacji w zakresie przebiegu kanałów wentylacji
  • zaproponowanie rozwiązań usprawniających pracę instalacji w oparciu o istniejące przepisy prawne, BHP oraz normy dopuszczalnych stężeń na stanowisku pracy

Sprawdź szczegóły nt. wdrożonych urządzeń i usług:

Audyt wskaże jak poprawić stan instalacji wentylacyjnych i odciągowych w zakładzie

Podczas obróbki metali może dochodzić do emisji pyłów i gazów, dlatego na terenie zakładu niezbędne są sprawnie działające instalacje oczyszczające powietrze, mające znaczący wpływ zarówno na bezpieczeństwo jak i na komfort pracy.

W związku z powyższym właściciel zakładu specjalizującego się w produkcji konstrukcji stalowych zgłosił się do nas z prośbą o wykonanie audytu stanu istniejącego instalacji wentylacji.

W ramach zlecenia nasi inżynierowie przeprowadzili wizję lokalną na terenie zakładu produkcyjnego. Audyt obejmował inwentaryzację istniejących urządzeń linii produkcyjnej oraz instalację wentylacji w zakresie przebiegu kanałów wentylacji. Sporządzona została dokumentacja rysunkowa zawierająca dane techniczne urządzeń wraz z przebiegiem instalacji wentylacji, a także dokumentacja opisowa.

Wykonanie szczegółowej analizy pozwoliło na ocenę stanu technicznego istniejącej instalacji wentylacji oraz przedstawienie rozwiązań usprawniających jej pracę w oparciu o istniejące przepisy prawne, przepisy BHP oraz normy dopuszczalnych stężeń na stanowisku pracy. Wykonany audyt z pewnością pozwoli właścicielom zakładu skutecznie i w możliwie najszybszy sposób poprawić stan instalacji wentylacyjnych i odciągowych w zakładzie, a tym samym polepszy warunki pracy personelu.

Emisja pyłów i gazów podczas obróbki metali

Produkcja konstrukcji stalowych to proces złożony, przebiegający wieloetapowo. Pierwszym etapem jest obróbka wstępna oraz cięcie termiczne. Kolejne to montaż, spawanie oraz zabezpieczenie antykorozyjne.

Obróbka metali ma znaczący wpływ na emisję pyłów, a także gazów. Największe ilości zanieczyszczeń wydzielane są podczas spawania. Skład chemiczny pyłu spawalniczego jest uzależniony od rodzaju spawanych materiałów, a także metody i parametrów technologicznych spawania.

Podstawowymi składnikami powstającego podczas tej czynności pyłu są żelazo, mangan, ditlenek krzemu, związki chromu, niklu, molibdenu, niobu, sodu, potasu oraz wapnia i magnezu. Wszystkie te zanieczyszczenia muszą zostać usunięte ze stanowiska pracy. Funkcję tą spełniają instalacje wentylacji oraz odciągów miejscowych.