Problem:

  • zagrożenie wybuchem pyłu cukru w zakładzie produkującym napoje
  • potrzeba dostosowania zakładu do wymagań dyrektywy ATEX
  • duża smukłość silosów wymagająca doboru uzasadnionych ekonomicznie rozwiązań
  • konieczność zaktualizowania DZPW ze względu na wprowadzenie istotnych zmian w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego

Rozwiązanie:

  • dobór odpowiednich systemów przeciwwybuchowych dostosowanych do warunków technicznych, które zabezpieczą silosy oraz współpracujące z nimi układy transportu przed skutkami wybuchu pyłu cukru (dostawa, montaż, uruchomienie, serwis)
  • wykonanie aktualizacji DZPW uwzględniającego nowy układ zabezpieczeń przeciwwybuchowych

Sprawdź szczegóły nt. wdrożonych urządzeń i usług:

W produkcji napojów jednym z elementów instalacji produkcyjnej są silosy do magazynowania cukru. Ponieważ pył cukru stanowi poważne zagrożenie wybuchem, silosy oraz współpracujące z nimi układy transportu należy w odpowiedni sposób zabezpieczać przed skutkami wybuchu.

Zalecenia DZPW wskazujące na konieczność modernizacji silosów cukru

Jeden z największych producentów napojów zgłosił się do naszej firmy z prośbą o wykonanie modernizacji dwóch silosów cukru w celu dostosowania zakładu do wymagań dyrektywy ATEX. Wynikało to z zaleceń wykonanego wcześniej Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem. W wyniku opracowania ustalono, że zakład nie posiada izolacji wybuchu na transporcie pneumatycznym między silosem a cysterną oraz odsprzęgania wybuchu między silosem a pozostałą instalacją procesową. Ponadto okazało się, że zabudowana na silosach powierzchnia dekompresyjna jest zbyt mała, w związku z czym należało ją powiększyć, dostosowując ją do wymogów normy EN 11491.

Dostosowanie zakładu do wymagań Dyrektywy ATEX – dobór odpowiednich systemów przeciwwybuchowych

Początkowo rozważaliśmy ochronę silosów poprzez zabudowę systemu tłumienia HRD, jednak ze względu na ich dużą smukłość takie rozwiązanie wymagałoby zastosowania dużej ilości butli HRD ze środkiem tłumiącym, co nie byłoby ekonomicznym rozwiązaniem.

W związku z powyższym zdecydowaliśmy o zwiększeniu powierzchni dekompresyjnej zarówno na ścianach bocznych jak i na dachach silosów. Wymagało to wykonania odpowiednich obliczeń. Ze względu na to, że dla klienta ważne było, by modernizacja nie spowodowała ograniczenia przestrzeni użytkowej silosów, wykonaliśmy specjalne adaptery, które umożliwiły montaż paneli pod odpowiednim kątem.

Na transporcie pneumatycznym między cysterną a silosem zastosowaliśmy system odsprzęgania wybuchu HRD. Takie samo zabezpieczenie zamontowaliśmy również na przenośnikach ślimakowych, które klient w ramach dostosowania do zaleceń DZPW wymienił na zgodne z dyrektywą ATEX.

W celu wychwytywania ferromagnetycznych zanieczyszczeń z podawanego cukru, które mogłyby stanowić źródło zapłonu atmosfery wybuchowej jak i zanieczyścić produkt, na układach załadunku silosów z cystern przewidzieliśmy separatory magnetyczne.

Dodatkowo stanowisko rozładunku cystern wyposażyliśmy w system kontroli uziemienia z możliwością blokowania procesu technologicznego w przypadku, gdy zostanie wykryty brak uziemienia.

Wykonane prace, w których zakres wchodziły obliczenia techniczne, dostawa, montaż, uruchomienie systemu oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, pomogły klientowi dostosować zakład do wymagań Dyrektywy ATEX z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego.

Zmiany w zakładzie obligują do wykonania aktualizacji DZPW

Po zrealizowanej modernizacji zabezpieczeń przeciwwybuchowych silosów konieczne stało się wykonanie aktualizacji Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem, której dokonają nasi specjaliści z zakresu ATEX. Takie opracowanie należy wykonać zawsze po wprowadzeniu zmian w zakładzie, mających istotny wpływ na bezpieczeństwo wybuchowe. Zaktualizowany DZPW uwzględni nowy układ odpowietrzania i odsprzęgania wybuchu HRD dla każdego silosu. Dzięki temu klient będzie posiadał kompletny dokument, jaki zgodnie z obowiązującym prawem, powinien posiadać pracodawca.