Problem:

 • rozdrabnianie i mielenie palet zbitych gwoźdźmi z jednej strony powoduje powstanie wybuchowego pyłu drzewnego, z drugiej gorących cząstek i iskier
 • pył wraz z gorącymi cząstkami trafia do trzech odpylaczy – urządzeń, które według statystyk są szczególnie narażone na wybuchy
 • inwestor przed kontaktem z naszą firmą zamówił już odpylacze, które nie były dostosowane do pracy w strefach Ex

Rozwiązanie:

 • zmieniliśmy lokalizację odpylaczy tak, aby ewentualny wybuch nie stanowił zagrożenia dla mienia oraz życia i zdrowia pracowników
 • zastosowaliśmy izolację wybuchu, dzięki czemu wybuch w filtrze nie przeniesie się na pozostałe elementy instalacji
 • zastosowaliśmy system wykrywania i gaszenia iskier, aby w maksymalny sposób ograniczyć możliwość dostania się do filtrów gorących cząstek z procesu mielenia palet

Niemożliwe jednak możliwe

Kiedy inwestor posiada filtry niedostosowane do pracy w strefach Ex i wydawałoby się, że jedyną możliwością będzie ich wymiana, pomocne stają się zabezpieczenia przeciwwybuchowe

Nowy produkt, nowe źródło zapłonu

Warto pamiętać, że każda zmiana na produkcji może skutkować pojawieniem się nowych zagrożeń np. związanych z nowymi źródłami zapłonu. Tak było i w tym przypadku.

Wdrożenie zabezpieczeń

Zaproponowaliśmy kompleksowe rozwiązanie: zmieniliśmy lokalizację filtrów, zminimalizowaliśmy ryzyko zapłonu atmosfery wybuchowej, a także całkowicie je wyizolowaliśmy od pozostałych elementów instalacji.

Nadrzędny cel biznesowy inwestora: Minimalizacja odpadów produkcyjnych i przekształcenie ich w źródło nowych, dodatkowych zysków

Nie od dziś wiadomo, że wszelkie procesy skupiające się na minimalizacji odpadów produkcyjnych potrafią obniżyć łączne koszty produkcji. Odpady te mogą pochodzić wprost z procesu produkcyjnego, bądź źródło ich powstania może kryć się gdzie indziej. Tak było w przypadku producenta tektury falistej i opakowań kartonowych.

Podobnie jak w przypadku wielu zakładów produkcyjnych, w ciągu całego procesu przyjęcia surowca, produkcji, magazynowania i transportu, w omawianej firmie rocznie używanych jest wiele tysięcy drewnianych palet. Część z nich w sposób naturalny się zużywa, a więc powinna być traktowana jako odpad i trafić do firmy recyklingowej. Inwestor działa jednak w branży papierniczej i na co dzień przetwarza m.in. włókna drzewne na tekturę, a następnie opakowania kartonowe. W związku z czym, zarządzający zakładem postanowili wykorzystać posiadane kompetencje i zdywersyfikować działalność otwierając linię do przetwarzania starych, zepsutych palet w kostki (wsporniki) do nowych palet.

W trakcie zmian pojawiły się wątpliwości związane z bezpieczeństwem wybuchowym i pożarowym

Proces produkcji wsporników zakładał rozdrabnianie i mielenie palet drewnianych, a następnie formowanie i prasowanie tak przygotowanego surowca do postaci kostki. W celu odciągnięcia pyłu drzewnego, który powstanie przy produkcji, inwestor zakupił trzy odpylacze, które miały być zamontowane wewnątrz hali produkcyjnej.

Całość inwestycji przebiegała zgodnie z założonym planem do czasu, gdy uświadomiono sobie, że ten odciągany pył drzewny może stanowić poważne zagrożenie wybuchowe i pożarowe. W związku z tym inwestor zwrócił się do nas po pomoc w zakresie potwierdzenia istnienia takiego zagrożenia i zabezpieczenia nowej linii produkcyjnej.

Co to zagrożenie oznacza w praktyce? Omówiliśmy to na przykładzie wybuchu w polskim zakładzie.

W czasie jednego z naszych darmowych warsztatów online analizujemy rzeczywisty wybuch, który w 2,3 sekundy zniszczył trzy odpylacze oraz budynek – jeśli chcesz zobaczyć film z tego zdarzenia oraz poznać przyczyny tak dużych strat, to koniecznie przejdź na tę stronę: https://www.hazex.eu/wybuch-pylu-drzewnego-premiera-filmu/.

Wybuch pyłu drzewnego
Weź udział w darmowym webinarze w trakcie, którego nasz ekspert rozłoży wybuch w jednym z zakładów przemysłowych na czynniki pierwsze. Dowiesz się jakie błędy doprowadziły do zniszczenia trzech odpylaczy oraz budynku. Straty zaraz po zdarzeniu oszacowano na 5 mln zł.

Warto wiedzieć: Odpylanie nie eliminuje ryzyka wybuchu

Zastosowanie odpylaczy przy procesach produkcyjnych, podczas których mogą wydzielać się pyły, jest istotne choćby z uwagi na szkodliwość pyłu względem dróg oddechowych pracowników. Instalacje odpylające są jednocześnie wymagane, kiedy odciągane pyły mają właściwości wybuchowe. Natomiast wciąż spora grupa osób w zakładach przemysłowych nie zdaje sobie sprawy z tego, że instalacja odpylająca nie eliminuje ryzyka wybuchu – ryzyko to wciąż istnieje, ale jest ono transferowane wraz z pyłem ze stanowisk pracy do instalacji odpylającej. To dlatego według znanych nam statystyk, jedną z grup urządzeń, w których najczęściej dochodzi do wybuchu w przemyśle, są właśnie odpylacze.

Więcej o zagrożeniu wybuchem pyłu w instalacji odpylającej i sposobach na zabezpieczenie tych instalacji przed skutkami wybuchu opowiada Zbigniew Wolff w darmowym warsztacie internetowym.

Odbywając wizje lokalne na zakładach przemysłowych widzieliśmy setki instalacji odpylania, które albo nie posiadały zabezpieczeń, albo te zabezpieczenia były zastosowane nieprawidłowo. Często zdarzało się, że wdrożone zabezpieczenia nie tylko nie podnosiły poziomu bezpieczeństwa, ale wręcz budowały błędne poczucie bezpieczeństwa. Weź udział w powyższym webianrze, aby poznać najczęstsze błędy w tym obszarze oraz potencjalne konsekwencje.

Co zrobić, kiedy odpylacz nie jest dostosowany do pracy w strefie EX, a nie można go wymienić?

Zadanie, przed którym stanęliśmy, nie należało do gatunku rzadkich przypadków. Można wręcz rzec, że często spotykamy się z podobnym schematem potrzeb inwestorów względem bezpieczeństwa wybuchowego. Otóż wciąż bardzo często firmy zgłaszają się do przedsiębiorstw takich jak GRUPA WOLFF w momencie, w którym przynajmniej część nowych urządzeń jest już zamówiona i defacto nic z tym nie da się już zrobić, nawet jeśli urządzenia te nie są przystosowane do prac w strefach zagrożenia wybuchem. Nasze zadanie często wymaga wówczas podejścia z dużą dozą zrozumienia sytuacji klienta po to, aby wymyślić rozwiązanie, w którym zakup kolejnego urządzenia (tym razem spełniającego warunki ATEX) było ostatecznością. Tak było i tym razem.

Pierwotna koncepcja naszego klienta zakładała rozmieszczenie trzech odpylaczy wewnątrz hali produkcyjnej. Z racji sporego ryzyka wybuchu w odpylaczu, musieliśmy zaproponować inną, bezpieczniejszą lokalizację, tak, by ewentualny wybuch nie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników oraz dla innych części instalacji. Wybraliśmy i zaproponowaliśmy odpowiednie miejsce poza halą produkcyjną, na świeżym powietrzu, w miejscu, w którym nie ma innych urządzeń oraz gdzie nie przebywają pracownicy. W związku z tym ryzyko wybuchu w odpylaczu przestało stwarzać realne zagrożenie dla innych. Należało jeszcze tylko wyizolować odpylacze od pozostałych części instalacji, aby uniknąć ryzyka przemieszczania się i propagacji wybuchu w innych częściach zakładu.

Izolacja zapewniona przez zastosowanie klapy zwrotnej. Powyższy krótki film pokazuje efekt izolacji wybuchu w filtrze przy zastosowaniu klapy zwrotnej. Jak widać wybuch zostaje przez klapę zatrzymany – ani ciśnienie, ani ogień nie powodują obrażeń u naszego statysty.

Jak zapewnić izolację wybuchu na odpylaczach?

Pierwszym etapem praz związanych z izolacją wybuchu była analiza zagrożeń i ryzyka. Pokazała ona, że wybuch w zabezpieczanych filtrach mógłby się cofnąć kanałami doprowadzającymi brudne powietrze do odpylacza. Natomiast po uwzględnieniu budowy filtrów i skutków wybuchu w nich, określiliśmy, że największym zagrożeniem po stronie czystej filtrów jest propagacja pożaru poprzez rurociągi, którymi wraca czyste powietrze do hali produkcyjnej.

Zaproponowaliśmy więc dwa osobne rozwiązania z zakresu izolacji, aby odpowiednio je dopasować do zdiagnozowanego zagrożenia. Po stronie czystej zastosowaliśmy gilotyny przeciwogniowe o stopniu odporności RE120, które w zupełności wystarczą, aby w ciągu 2 godzin od wybuchu zgasić ewentualny pożar. Po stronie brudnej wybuch cały czas napotykałby paliwo do dalszej propagacji, gdyż tymi rurociągami porusza się zapylone powietrze. Z tego względu zastosowaliśmy przeciwwybuchowe klapy zwrotne RNV. Są one nowszą wersją klap SNR, zapewniającą lepsze parametry izolacji – można je stosować również za kolanami rurociągów, co w przypadku standardowych klap SNR nie jest możliwe.

klapa zwrotna izolacja wybuchu
Klapa zwrotna – animacja pokazująca zasadę działania klapy zwrotnej jako systemu izolacji wybuchu na kanale brudnego powietrza doprowadzanego do filtra.

Jakie etapy zapewnienia bezpieczeństwa wybuchowego są wymagane Dyrektywą ATEX USER?

Dotychczas omówiliśmy sposób, w jaki zapewniliśmy inwestorowi skuteczną ochronę pracowników i instalacji przed skutkami wybuchu, dzięki wyprowadzeniu filtrów na zewnątrz hali produkcyjnej i zastosowaniu pełnej izolacji odpylaczy zarówno po stronie brudnej, jak i czystej. Jednak na tym nasza rola nie mogła się skończyć, biorąc pod uwagę, że te działania zapewniają spełnienie ostatniego, trzeciego punktu w kolejności działań, jakie zakład przemysłowy powinien powziąć, aby zapewnić bezpieczeństwo.

Bowiem zgodnie z Dyrektywą ATEX USER, przedsiębiorstwo przemysłowe powinno w kolejności:

 • ograniczyć możliwość tworzenia się atmosfery wybuchowej
 • ograniczyć możliwość pojawienia się źródeł zapłonu atmosfery wybuchowej
 • zabezpieczyć aparaty i urządzenia przed skutkami wybuchu, aby chronić życie i zdrowie pracowników oraz mienie firmy

Pierwszy punkt przy zagrożeniach wybuchem pyłów w przemyśle jest zawsze tylko częściowo możliwy do realizacji – po prostu procesy produkcyjne zawsze będą generować pył, dlatego należy odpowiednio zapobiegać nadmiernemu pyleniu i gromadzeniu się pyłu. Jest to możliwe m.in. przez zastosowanie instalacji odpylających powietrze ze stanowisk pracy.

Jak eliminować ryzyko pojawienia się źródeł zapłonu atmosfery wybuchowej?

Do zapłonu atmosfery wybuchowej i zainicjowania wybuchu potrzeba niewiele – zwykle niewielka iskra jest w stanie spowodować wybuch, jeśli tylko dotrze ona do miejsca, w którym występuje zapylenie w granicach wybuchowości dla danego pyłu. Standardowe działania, jakie powinna podejmować każda firma, dotyczą m.in.:

 • stosowania narzędzi nieiskrzących
 • posiadania w wymaganych miejscach elektrotechniki, oświetlenia, czy ogrzewania w wykonaniu przeciwwybuchowym
 • stosowania urządzeń przeznaczonych do pracy w strefach zagrożenia wybuchem, czyli takich, które już swoją budową zabezpieczają przed pojawieniem się iskier w trakcie procesów produkcyjnych
 • ochrony przed elektrycznością statyczną m.in. przy wykorzystaniu systemów uziemień dla wszelkich procesów, w których występuje przesypywanie / przelewanie produktów

Potrzebujesz obiektywnych argumentów, aby porozmawiać z zarządem na temat bezpieczeństwa wybuchowego? Znajdziesz je w poniższym dokumencie.

Pobierz PDF: Jak przekonać zarząd do poprawy bezpieczeństwa wybuchowego?

Zdobądź argumenty, poznaj przykłady, wykorzystaj nasze dane do Twojej prezentacji.

 • Poznaj przyczyny i skutki wybuchów w różnych branżach.
 • Dowiedz się, jak do bezpieczeństwa podchodzą inne firmy oraz jak wygląda proces zabezpieczania instalacji krok po kroku.
 • Sprawdź, dlaczego 80% zakładów przemysłowych w Polsce nie spełnia wymagań Dyrektywy ATEX
 • Poznaj, dlaczego najdroższe nie zawsze znaczy najlepsze
 • A na koniec zdobądź argumenty dla wciąż nieprzekonanych, w zależności od stanowiska, jakie zajmują.

  Pobierz darmowy PDF

  Co zyskasz dodatkowo:

  • dostęp do najnowszych odcinków podcastu ATEX
  • merytoryczne studia przypadków wsparte zdjęciami, a także filmami
  • informacje o darmowych szkoleniach online
  • darmową wiedzę, której nie znajdziesz nigdzie indziej

  Czy surowiec może być także źródłem zapłonu atmosfery wybuchowej?

  Czasem sam produkt, lub jego przetwarzanie może w pewnym momencie przekształcić się w źródło zapłonu atmosfery wybuchowej. Tak było w przypadku producenta herbaty, omawianym w osobnym artykule, jak i w opisywanym tutaj zakładzie produkującym tekturę i opakowania kartonowe.

  Przypomnijmy, że dywersyfikacja produkcji wykorzystująca odpady, jakimi były zniszczone palety drewniane, w pierwszym etapie procesu zakładała rozdrabnianie i mielenie tychże palet. Same palety składają się oczywiście nie tylko z drewnianych desek i kostek, ale także z gwoździ i czasem również innych elementów metalowych. W związku z czym, analizując ten proces, byliśmy pewni, że będzie to stwarzać dodatkowe zagrożenie związane z iskrzeniem. Jeśli wówczas instalacja odpylająca zaciągnęłaby wraz z zapylonym powietrzem taką iskrę, lub gorącą cząstkę, to efekt w postaci wybuchu wystąpiłby niemal natychmiast. Nasze założenia potwierdził kontrolowany, próbny rozruch instalacji wykonany przez inwestora. Niemal od razu doszło do mikro pożaru.

  Wykrywanie i Gaszenie Iskier
  System wykrywania i gaszenia iskier zastosowaliśmy już nie pierwszy raz w momencie, w którym surowiec stosowany w produkcji jest jednocześnie głównym potencjalnym źródłem zapłonu atmosfery wybuchowej w odpylaczach. Przeczytaj, co takiego zmieniło się na produkcji, że producent herbaty zabezpieczył się w ten sposób: https://www.grupa-wolff.eu/system-gaszenia-iskier-dla-instalacji-odpylania/

  Rozwiązaniem prewencyjnym było zastosowanie systemu wykrywania i gaszenia iskier

  Zaproponowaliśmy inwestorowi rozwiązanie polegające na natychmiastowym wykryciu iskier w kanałach i celowanym, punktowym zgaszeniu ich. Co ważne, sugerowane rozwiązanie nie powoduje wstrzymania linii produkcyjnej – to jest istotna cecha z punktu widzenia ciągłości produkcji, gdyż według naszych szacunków, tego typu iskry będą się pojawiać w kanałach odpylających bardzo często.

  Zastosowany system wykrywania i gaszenia iskier marki Atexon opiera się na wyjątkowo czułym detektorze, który potrafi wychwycić poruszające się w kanale:

  • pojedyncze iskry
  • strumienie iskier (inaczej zwane snopem, lub deszczem iskier)
  • czarne, gorące cząstki o temperaturze powyżej 300 oC, które nie palą się, ale są na tyle gorące, że są w stanie wywołać wybuch

  Natychmiast po wykryciu poruszającej się cząstki mogącej spowodować wybuch, w dalszej części kanału, uruchamiana jest dysza gasząca, która w mgnieniu oka gasi iskrę lub gorącą cząstkę. W ten oto sposób zapewniliśmy inwestorowi dla nowej linii produkcyjnej prewencyjne rozwiązanie zapobiegające dotarciu iskier do odpylaczy, co z pewnością doprowadziłoby do wybuchu.

  Jak działa system wykrywania i gaszenie iskier pokazaliśmy w zwolnionym tempie na powyższym filmie.