W ostatnim czasie do specjalistów ATEX zgłosił się producent urządzeń odpylających, z prośbą o wykonanie Oceny Ryzyka Wybuchu dla nowo projektowanego filtra, który przeznaczony będzie do użytku w zakładach zajmujących się produkcją mebli, płyt wiórowych itp.

Filtr będzie służył do odpylania pyłów powstałych podczas procesów szlifowania, cięcia lub frezowania w urządzeniach przeznaczonych do mechanicznej obróbki drewna. Występowanie zagrożenia wybuchem w obrębie analizowanej instalacji będzie wynikało z obecności mieszaniny pyłu i wiór drzewnych z powietrzem.

Zakres opracowania wykonanego przez specjalistów ATEX obejmował:

  • opracowanie opisu technologicznego projektu filtra wraz z opisem projektu zabezpieczeń przeciwwybuchowych,
  • identyfikację i ocenę zagrożeń stwarzanych przez urządzenia, procesy technologiczne oraz substancje,
  • prawdopodobieństwo wystąpienia i trwałości atmosfer wybuchowych,
  • określenie stref zagrożenia wybuchem oraz ich zasięgu,
  • weryfikację urządzeń pracujących w strefach zagrożenia wybuchem,
  • prawdopodobieństwo uaktywnienia się efektywnych źródeł zapłonu,
  • oszacowanie ryzyka, określenie możliwych skutków wybuchu, analiza zidentyfikowanych scenariuszy awaryjnych,
  • opracowanie zaleceń technicznych i organizacyjnych w celu poprawy bezpieczeństwa.

Zgodnie z projektem filtr zostanie zabezpieczony przed skutkami wybuchu poprzez jeden z systemów zabezpieczenia zaprojektowanych przez GRUPĘ WOLFF, tj. bezpłomieniowe odciążenie wybuchu lub aktywny system tłumienia wybuchu HRD. Jako odprzęganie wybuchu w kierunku kanału zapylonego powietrza zostanie zastosowana klapa zwrotna. Dobór rodzaju i konfiguracji systemu zabezpieczenia przed skutkami wybuchu zostanie przeprowadzony na podstawie danych na temat parametrów zapalności i wybuchowości pyłów stosowanych w docelowym miejscu instalacji filtra.