Celem Audytu bezpieczeństwa jest wskazanie potencjalnych zagrożeń (związanych z zapłonem i wybuchem) wynikających ze stosowanych w procesie produkcji pyłów i par substancji ciekłych, urządzeń oraz technologii. Z tego powodu do specjalistów ATEX zgłosił się producent mebli tapicerowanych. Audyt bezpieczeństwa został wykonany dla dwóch zakładów produkcyjnych.

W pierwszym zakładzie nie stosuje się niebezpiecznych substancji sypkich lub płynnych czy gazowych, natomiast do ogrzewania zakładu wykorzystywane się wióry drzewne (trociny). Audytem objęto zatem instalację przyjęcia, magazynowania i transportu do spalania w kotle trocin, które zawierają palny i wybuchowy pył drzewny. Stwarza on ryzyko tworzenia pyłowej atmosfery wybuchowej w miejscach przesypywania/zasypywania produktu do aparatów procesowych (silos magazynowy) lub do innych urządzeń w linii transportu (np. wentylator), a także wewnątrz urządzeń instalacji odpylania (filtr zamontowany bezpośrednio na silosie).

Wybuch pyłu drzewnego w zasięgu instalacji transportu do kotła może nieść za sobą bardzo poważne konsekwencje, dlatego należy stosować odpowiednie zabezpieczenia przed potencjalnym wybuchem.

Analizie poddano również projekt nowej hali, w której zostanie usytuowany magazyn substancji czyszczących i klejów na bazie rozpuszczalników. Ocenę wykonano pod kątem kwalifikacji magazynu jako pomieszczenia zagrożonego wybuchem, na postawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r., w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Audyt drugiego zakładu producenta obejmował pomieszczenie, w którym aktualnie magazynowane są palne substancje ciekłe takie jak aceton, klej oraz substancja czyszcząca na bazie acetonu (które mogą w pewnych warunkach użytkowania stworzyć atmosferę potencjalnie wybuchową), a także proces nakładania kleju rozpuszczalnikowego i wodnego za pomocą pistoletu na elementy meblowe (klejenie pianki).

Na podstawie przeprowadzonych analiz przedstawiono spostrzeżenia dotyczące stanu bezpieczeństwa w obu zakładach oraz zalecenia ze wskazaniem na dostępne rozwiązania techniczne w zakresie zabezpieczenia aparatów procesowych przed skutkami wybuchu.