Opracowania ATEX / Audyty ATEX

GRUPA WOLFF realizuje kompleksowe prace w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego w przemyśle. Podstawowy zakres naszych działań obejmuje przeprowadzanie Audytu Bezpieczeństwa Wybuchowego, wykonywanie Ocen Ryzyka Wybuchu oraz Dokumentów Zabezpieczenia Przed Wybuchem dla istniejących, jak również nowo-powstających instalacji procesowych.

Integralną częścią dokumentu Oceny Ryzyka Wybuchu oraz Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem jest wyznaczenie zasięgu i rodzaju stref zagrożenia wybuchem. Ponadto, nasi inżynierowie organizują szkolenia z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego oraz Dyrektyw ATEX.

Skontaktuj się z naszym inżynierem

Audyt Bezpieczeństwa Wybuchowego stanowi szybką metodę określenia krytycznych punktów instalacji, które – w celu zapewnienia minimalnego poziomu bezpieczeństwa – powinny zostać objęte działaniami w pierwszej kolejności. Inżynierowie GRUPY WOLFF realizują audyty zarówno dla instalacji istniejących, jak i w fazie budowy (audyt projektu). Proces audytowania zostaje zakończony wydaniem raportu, który wskazuje kierunki dalszych działań w celu poprawy bezpieczeństwa wybuchowego w zakładzie.

Audyty Bezpieczeństwa Wybuchowego realizowane przez Inżynierów GRUPY WOLFF w szczególności obejmują:

 • Istniejące instalacje procesowe (stan obecny / istniejący)
 • Nowo-budowane instalacje procesowe (audyt projektu)
 • Modernizowane instalacje procesowe (audyt stanu po modernizacji)

Inżynierowie GRUPY WOLFF realizują prace polegające na wyznaczeniu odpowiedniego rodzaju stref zagrożenia wybuchem oraz ich zasięgu dla istniejących, jak również nowo-budowanych instalacji i obiektów. W przypadku nowo-budowanych obiektów / instalacji Inżynierowie oceniają bezpieczeństwo instalacji w fazie projektowej. Pozwala to w odpowiednim momencie określić specyfikacje techniczne dla urządzeń elektrycznych lub nieelektrycznych, które mogą być zainstalowane w strefach zagrożenia wybuchem. Rozwiązanie to umożliwia właściwy dobór kategorii urządzeń przed procesem zakupowym.

W/w procedura eliminuje możliwość błędnego doboru kategorii urządzeń oraz konieczności ich wymiany w późniejszym czasie.

Zakres działań realizowanych przez Inżynierów GRUPY WOLFF obejmuje:

 • Klasyfikacja rodzaju i wyznaczanie zasięgu stref zagrożenia wybuchem
 • Weryfikacja / możliwość złagodzenia klasyfikacji oraz złagodzenia zasięgu stref przy zastosowaniu odpowiednich procedur i środków technicznych
 • Aktualizacja stref zagrożenia wybuchem – określenie rodzaju i zasięgu stref zagrożenia wybuchem po zmianach na instalacji

Inżynierowie przeprowadzają inwentaryzacje instalacji procesowych lub ich fragmentów w odniesieniu do wymagań wynikających z Dyrektyw ATEX 95 i 137. Efektem tych prac jest Raport wskazujący poprawność doboru urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych pod kątem ich pracy w wyznaczonych Strefach Zagrożenia Wybuchem.

Podział na strefy zagrożenia wybuchem wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. „w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej” (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931, § 5.1.):

 • Strefa 0 — przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa zawierająca mieszaninę z powietrzem substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł, występuje stale, często lub przez długie okresy czasu
 • Strefa 1 — przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa zawierająca mieszaninę z powietrzem substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł, może czasami wystąpić w trakcie normalnego działania
 • Strefa 2 — przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa zawierająca mieszaninę z powietrzem substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł, nie występuje w trakcie normalnego działania, a w przypadku wystąpienia, utrzymuje się przez krótki okres czasu
 • Strefa 20 — przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnego pyłu w powietrzu występuje stale, często lub przez długie okresy czasu
 • Strefa 21 — przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnego pyłu w powietrzu może czasami wystąpić w trakcie normalnego działania
 • Strefa 22 — przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnego pyłu w powietrzu nie występuje w trakcie normalnego działania, a w przypadku wystąpienia, utrzymuje się przez krótki okres czasu

Wyznaczenie stref zagrożenia wybuchem na stanowiskach pracy należy do podstawowych obowiązków pracodawcy, jakie wynikają z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia  8 lipca 2010 r. „w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej” (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931).

Zgodnie z w/w Rozporządzeniem Ministra Gospodarki (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931, § 5.1.)„pracodawca dzieli przestrzenie zagrożone wybuchem na strefy, klasyfikując je na podstawie prawdopodobieństwa i czasu występowania atmosfery wybuchowej jako: strefa 0, strefa 1, strefa 2, strefa 20, strefa 21, strefa 22”.

Rozporządzenie wskazuje, iż pracodawca powinien posiadać Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem, który będzie opracowany na podstawie Oceny Ryzyka Wybuchu, a ta z kolei będzie zawierać podział przestrzeni na strefy zagrożenia wybuchem.

Nasz zespół Inżynierów wykonuje profesjonalne oceny ryzyka instalacji na etapie projektowym oraz istniejących instalacji procesowych, których końcowym etapem jest sporządzenie dokumentu Oceny Ryzyka Wybuchu. Wskazuje on zagrożenia występujące na terenie zakładu pracy związane z występowaniem palnych i wybuchowych pyłów, proszków, cieczy, oparów oraz gazów. Ponadto, precyzuje kroki, które należy podjąć w celu wyeliminowania i/lub ograniczenia tych zagrożeń.

Bezwzględnie każda istniejąca lub projektowana instalacja, w obszarze której mogą występować substancje palne lub wybuchowe (pyły, proszki, ciecze, opary oraz gazy) wymaga wykonania dokumentu Oceny Ryzyka Wybuchu.

Inżynierowie GRUPY WOLFF opracowują dokumenty Oceny Ryzyka Wybuchu dla:

 • Istniejących obiektów i instalacji procesowych, które nie posiadają przedmiotowego dokumentu
 • Nowo-budowanych obiektów i instalacji procesowych (opracowanie realizowane jest na etapie projektowym co pozwala wyeliminować szereg błędnych założeń, a tym samym zniwelować koszty poprawek budowanej instalacji/obiekcie)
 • Instalacji i obiektów, w obszarze których zostały dokonane zmiany mające wpływ na poziom bezpieczeństwa wybuchowego (np. zmiana technologi, surowców, zastosowanie nowych urządzeń itp.)

Co ważne, wykonywane przez naszych Inżynierów dokumenty Oceny Ryzyka Wybuchu każdorazowo obejmują wyznaczanie lub weryfikację stref zagrożenia wybuchem.

Ocena Ryzyka Wybuchu na stanowiskach pracy należy do podstawowych obowiązków pracodawcy, jakie wynikają z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. „w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej” (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931):

Zgodnie z w/w Rozporządzeniem Ministra Gospodarki (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931, § 4.1.)„pracodawca dokonuje kompleksowej oceny ryzyka związanego z możliwością wystąpienia w miejscach pracy atmosfery wybuchowej, zwanej dalej „oceną ryzyka”, biorąc pod uwagę co najmniej:

 1. prawdopodobieństwo i czas występowania atmosfery wybuchowej;
 2. prawdopodobieństwo wystąpienia oraz uaktywnienia się źródeł zapłonu, w tym wyładowań elektrostatycznych;
 3. eksploatowane przez pracodawcę instalacje, używane substancje i mieszaniny, zachodzące procesy i ich wzajemne oddziaływania;
 4. rozmiary przewidywanych skutków wybuchu.

Ocena ryzyka obejmuje również miejsca pracy, które są albo mogą być połączone poprzez otwory z innymi miejscami, gdzie może wystąpić atmosfera wybuchowa.”

W zakresie aktualizacji dokumentu Oceny Ryzyka Wybuchu Rozporządzenie Ministra Gospodarki  (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931, § 7.1.) mówi: „W przypadku, gdy miejsce pracy, znajdujące się w nim urządzenia lub organizacja pracy zostały poddane zmianom mogącym mieć wpływ na wynik oceny ryzyka, pracodawca powinien niezwłocznie dokonać aktualizacji dokumentu.”

Cytowane rozporządzenie wskazuje również, iż pracodawca powinien posiadać Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem, który będzie opracowany na podstawie dokumentu Oceny Ryzyka Wybuchu, a ta z kolei będzie zawierać podział przestrzeni na strefy zagrożenia wybuchem. Oznacza to, iż finalnym dla pracodawcy dokumentem jest Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem, który powinien zawierać dwie pozostałe składowe w postaci oceny ryzyka oraz klasyfikacji stref zagrożonych wybuchem.

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem to kompletne, a zarazem najważniejsze opracowanie w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego jakie powinien posiadać pracodawca. Powinien być opracowany przed udostępnieniem miejsca pracy osobom pracującym. Obowiązek ten – podobnie jak w przypadku określenia stref zagrożenia wybuchem, oraz dokumentu Oceny Ryzyka Wybuchu – wynika bezpośrednio z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. „w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej” (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931).

GRUPA WOLFF na przestrzeni ostatnich lat opracowała dziesiątki tego typu dokumentów. Naszymi klientami są firmy z różnych gałęzi przemysłu, m.in. przemysłu energetycznego, spożywczego, chemicznego, drzewnego.

Zapraszamy na stronę: Zaufali nam »

Opracowujemy Dokumenty Zabezpieczenia Przed Wybuchem (tzw. DZPW) dla:

 • Istniejących obiektów i instalacji procesowych, które nie posiadają przedmiotowego dokumentu
 • Instalacji i obiektów, w obszarze których zostały dokonane zmiany mające wpływ na poziom bezpieczeństwa wybuchowego (np. zmiana technologi, surowców, zastosowanie nowych urządzeń, itp.)

Co ważne, wykonywane przez GRUPĘ WOLFF Dokumenty Zabezpieczenia Przed Wybuchem każdorazowo zawierają ocenę ryzyka wybuchu oraz klasyfikację stref zagrożenia wybuchem. Spełniają tym samym wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931).

Ponadto, w ramach prac Inżynierów GRUPY WOLFF możliwa jest weryfikacja właściwego doboru urządzeń do pracy w poszczególnych strefach zagrożenia wybuchem.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. „w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej” (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931, § 7.1.) informuje, że „Pracodawca, przed udostępnieniem miejsca pracy, powinien sporządzić dokument zabezpieczenia przed wybuchem, na podstawie oceny ryzyka…”

„…W przypadku gdy miejsce pracy, znajdujące się w nim urządzenia lub organizacja pracy zostały poddane zmianom mogącym mieć wpływ na wynik oceny ryzyka (która jest integralnym elementem DZPW – przyp. red.), pracodawca powinien niezwłocznie dokonać aktualizacji dokumentu.”

Cytowane rozporządzenie wskazuje również, iż Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem powinien  zostać opracowany na podstawie Oceny Ryzyka Wybuchu, a ta z kolei musi zawierać podział przestrzeni na strefy zagrożenia wybuchem.

Główna tematyka specjalistycznych szkoleń ATEX obejmuje zagadnienia z obszaru szeroko rozumianego bezpieczeństwa wybuchowego oraz procesowego. W ramach szkoleń omawiane są najważniejsze zagadnienia wynikające z tzw. dyrektyw ATEX oraz norm zharmonizowanych. Uzupełnieniem głównej problematyki szkolenia jest omówienie podstaw prawnych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Oferta szkoleń ATEX przewiduje możliwość uczestnictwa w szkoleniach otwartych, wedle konkretnie ustalonego programu, bądź zamkniętych, dostosowanych do specyfiki danego zakładu produkcyjnego lub organizacji. Poniżej znajdują się szczegółowe wykazy tematów poruszanych podczas szkoleń.

Szkolenia otwarte ATEX przeprowadzane są według konkretnie ustalonego programu. Odbywają się w określonym terminie i miejscu, w grupach do 20 osób. Główna tematyka specjalistycznych szkoleń ATEX obejmuje zagadnienia z obszaru bezpieczeństwa wybuchowego oraz procesowego, skupiając się na zagrożeniach, jakie wynikają z obecności w procesie palnych pyłów lub gazów i par.

Szkolenie ATEX o charakterze zamkniętym są organizowane dla danego przedsiębiorstwa lub organizacji. Duża elastyczność takiego rozwiązania umożliwia lepsze dopasowanie zakresu tematycznego, terminu oraz miejsca szkolenia do wymogów zleceniodawcy.

Ostateczna tematyka szkoleń ATEX dostosowywana jest do specyficznych problemów występujących w obrębie danego zakładu produkcyjnego lub organizacji. Przykładowo, szkolenia dla zakładów produkujących materiały sypkie w większym stopniu skupiają się na zagrożeniach wynikających z obecności w procesie palnych pyłów. Z kolei inny charakter będą miały szkolenia dla biur projektowych lub firm ubezpieczeniowych

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. „w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej” (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931, § 9.1.) informuje, że „pracodawca powinien zapewnić osobom pracującym w miejscach, w których istnieje możliwość wystąpienia atmosfery wybuchowej, odpowiednie szkolenie dotyczące ochrony przed wybuchem, w ramach obowiązujących szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy”.

Zainteresowała Cię powyższa tematyka?

Skontaktuj się z naszym inżynierem

lub wyślij do nas zapytanie

Imię i nazwisko (wymagane)

Firma (wymagane)

E-mail (wymagane)

Telefon (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Załącz plik

ATEX