Na zlecenie producenta pieczywa nasi specjaliści ATEX opracowali Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem (DZPW), czyli kompletny, a zarazem najważniejszy dokument jaki, zgodnie z obowiązującym prawem, powinien posiadać pracodawca.

W obszarze analizowanych linii produkcyjnych zagrożenie wybuchem wynika z obecności palnych pyłów stosowanych w zakładzie typów mąki. Pyły te, w mieszaninie z powietrzem, mogą tworzyć atmosfery wybuchowe. Zobacz więcej informacji nt. palnych i wybuchowych pyłów – klik.

Charakterystykę procesu technologicznego opracowano na bazie dokumentacji/informacji udostępnionych przez Zleceniodawcę, wizji lokalnej przeprowadzonej w zakładzie oraz wykonanej dokumentacji fotograficznej.

Analizie i ocenie ryzyka zagrożenia wybuchem poddano następujące obszary zakładu:

  • układy rozładunkowe mąki,
  • magazynowanie mąki w silosach zewnętrznych,
  • transporty: podciśnieniowy/mechaniczny i/lub pneumatyczny (podciśnieniowy) mąki,
  • zasypy grawitacyjne mąki ze zbiorników wagowych do mieszalników ciasta,
  • instalacje odpylania mieszalników ciasta,
  • instalacje odpylania pyłu mąki z obszarów stanowisk do czyszczenia płyt do transportu ciasta,
  • układy do posypywania taśm przenośników i/lub uformowanego ciasta mąką,
  • obszary nadmiernego pylenia i występowania osiadłych warstw pyłu mąki,
  • odciąg pyłu mąki za pomocą odkurzacza przemysłowego na linii produkcyjnej.

Na podstawie charakterystyki i opisu poszczególnych linii produkcyjnych w dokumencie przedstawiono kroki, jakie należy poczynić w celu uchronienia się przed zagrożeniem i skutkami wybuchu. Należy mieć na uwadze to, iż mimo stosowania dostępnych środków zapobiegawczych, nie zawsze da się wyeliminować ryzyko wystąpienia wybuchu w dostatecznym stopniu. Dlatego też, zgodnie z aktualną wiedzą techniczną oraz obowiązującym prawem, tam gdzie jest to uzasadnione, stosuje się odpowiednio dobrane zabezpieczenia przed skutkami wybuchu. Podstawą do podjęcia prawidłowych decyzji jest przeprowadzona ocena ryzyka wybuchu.

Opracowanie zostało sporządzone w ramach dostosowania, do wymogów prawa polskiego oraz unijnego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. „w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej” (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931, § 4. 1.):

„Aby zapobiegać wybuchom i zapewnić ochronę przed ich skutkami, pracodawca powinien stosować, odpowiednie do rodzaju działalności, techniczne lub organizacyjne środki ochronne. Określając środki ochronne, należy zapewnić realizację następujących celów w podanej kolejności:
1) zapobieganie tworzeniu się atmosfery wybuchowej;
2) zapobieganie wystąpieniu zapłonu atmosfery wybuchowej;
3) ograniczenie szkodliwego efektu wybuchu, w celu zapewnienia ochrony zdrowia i bezpieczeństwa osób pracujących”.