Dla wiodącego producenta żywności dla niemowląt specjaliści spółki ATEX, będącej częścią GRUPY WOLFF, opracowali Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem.

Analizie i ocenie ryzyka zagrożenia wybuchem poddano instalacje produkcyjne odżywek sypkich i kaszek dla niemowląt (m.in. układy rozładunku surowców sypkich, zbiorniki magazynowe, układy ważące, przesiewacze) oraz zakładową kotłownię węglową, sieć dystrybucji gazu ziemnego, stanowiska ładowania akumulatorów oraz stanowiska magazynowania butli z gazem propan-butan.

Analiza i ocena ryzyka zagrożenia wybuchem zostały wykonane dla normalnych, niezakłóconych stanów pracy analizowanych obszarów/instalacji. Specjaliści zapoznali się ze stosowanymi w zakładzie technologiami produkcji, co pozwoliło im na identyfikację oraz ocenę zagrożeń, jakie stwarzają urządzenia, procesy technologiczne, a także stosowane substancje.

Określono strefy zagrożenia wybuchem, które wynikają z obecności palnych pyłów pochodzących od stosowanych w zakładzie surowców, pyłów węgla kamiennego oraz gazów, które w mieszaninie z powietrzem mogą tworzyć atmosfery wybuchowe. Ponadto oszacowano prawdopodobieństwo wystąpienia oraz uaktywnienia się efektywnych źródeł zapłonu. Wykazano ryzyko wybuchu wraz z przeanalizowaniem scenariuszy awaryjnych i określeniem możliwych skutków. Celem poprawy poziomu bezpieczeństwa analizowanego obszaru zakładu, zalecono wykonanie odpowiednich działań technicznych i organizacyjnych.

DZPW wykonano w ramach dostosowania obszarów zakładu do wymogów prawa polskiego oraz unijnego.