W ostatnim czasie specjaliści ATEX opracowali Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem dla linii procesowej obróbki ziarna kukurydzy. Prace zostały zrealizowane w ramach dostosowania zakładu produkującego wyroby kukurydziane do wymogów prawa unijnego oraz polskiego.

Ocena ryzyka wybuchu obejmowała układ przyjęcia ziarna kukurydzy na teren zakładu, urządzenia mielenia, przesiewania, magazynowania oraz instalacje wydawania produktów gotowych do cystern samochodowych, a także pakowania produktów gotowych do worków. Na terenie zakładu zagrożenie wybuchem w obszarze analizowanej instalacji wynikało z obecności pyłów powstałych w wyniku rozdrabniania, transportu i mielenia ziaren kukurydzy.

Pyły powstałe w wyniku mielenia ziarna kukurydzy charakteryzują się wysokim ciśnieniem wybuchu Pmax i umiarkowaną dynamiką wybuchu Kst. Należy je zatem zaliczyć do klasy wybuchowości St1. Uzyskana wartość MEZ oznacza, że pyły te mogą ulec zapłonowi, który może być wywołany przez niektóre typy wyładowań elektrostatycznych.

W dokumencie zestawiono informacje na temat środków ochronnych stosowanych w obszarze analizowanych instalacji, które mają zapobiegać występowaniu zagrożenia wybuchem oraz ograniczać szkodliwe skutki ewentualnego wybuchu. Stan istniejący układu poddano analizie i ocenie ryzyka metodą jakościową. Wskazano na obowiązkowe działania korygujące, mające na celu poprawę poziomu bezpieczeństwa w zakładzie.