W ocenie ryzyka procesowego znaczącą rolę odgrywają metodyczne i ukierunkowane badania pozwalające na analizę założeń projektowych i procesów technologicznych pod kątem mogących się pojawić odchyleń parametrów operacyjnych. Dzięki nim można zidentyfikować źródła potencjalnych zagrożeń oraz przygotować scenariusze zdarzeń awaryjnych w obrębie analizowanych instalacji przemysłowych. W tym celu stosuje się tzw. badanie HAZOP (ang. Hazard and operability studies). 

W ostatnim czasie specjaliści ATEX przeprowadzili Analizę Zagrożeń Procesowych i Zdolności Operacyjnych wg metodyki HAZOP dla instalacji odazotowania spalin z użyciem wody amoniakalnej dla projektu instalacji odazotowania spalin z trzech kotłów węglowych w jednej z elektrociepłowni.

Ocenie podlegały następujące węzły instalacji:

  • węzeł rozładunku wody amoniakalnej z cysterny samochodowej do dwóch zbiorników,
  • węzeł dystrybucji reagenta (wody amoniakalnej) do trzech reaktorów (każdy reaktor przypada na jeden z trzech kotłów węglowych),
  • układ przygotowania i wtrysku wody amoniakalnej do reaktorów.

Badanie zakończone zostało raportem, w którym uwzględniono zidentyfikowane potencjalne zagrożenia występujące na instalacji odazotowania spalin z użyciem wody amoniakalnej, scenariusze zdarzeń awaryjnych, ocenę skutków, jakie mogą powstać po zaistnieniu odchyleń w pracy instalacji od założonych parametrów operacyjnych oraz zalecenia mające na celu zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa.

Kiedy realizuje się badanie HAZOP

Badanie HAZOP jest realizowane zarówno na etapie projektu technologicznego (identyfikacja problemów operacyjnych i wskazanie dodatkowych środków ochronnych), jak i na etapie eksploatacji oraz modernizacji instalacji (w celu identyfikacji scenariuszy prowadzących do awarii i wskazania działań zapobiegawczych, ochronnych i przeciwdziałającym przewidywanym skutkom).