Przemysł energetyczny w szczególny sposób narażony jest na ryzyko wystąpienia wybuchu. W chwili obecnej poziom bezpieczeństwa wybuchowego w elektrowniach czy elektrociepłowniach wzrasta, a dzieje się to za sprawą podejmowanych przez nie działań zmierzających ku ograniczeniu występujących zagrożeń. 

Doświadczenie naszych inżynierów, poparte dziesiątkami innych zrealizowanych projektów, pozwala nam profesjonalnie opracowywać Oceny Ryzyka Wybuchu oraz Dokumenty Zabezpieczenia Przed Wybuchem zarówno dla pojedynczych urządzeń, średniej wielkości zakładów przemysłowych, jak również międzynarodowych koncernów, a ponadto w kompleksowy sposób realizować projekty polegające na dostosowaniu instalacji procesowych oraz całych zakładów do obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego. W pierwszym kwartale 2014 roku GRUPA WOLFF zakończyła z sukcesem dwa kontrakty realizowane na rzecz EDF Polska oraz Elektrowni Dolna Odra. Były to jedne z największych inwestycji w Europie, jakie przeprowadzono w ostatnich latach w obszarze bezpieczeństwa wybuchowego.

Podążając za wielkimi koncernami, jedno z przedsiębiorstw zajmujących się wytwarzaniem, przesyłem, dystrybucją oraz obrotem ciepła wszczęło postępowanie konkursowe w zakresie wykonania oceny zagrożenia wybuchem na terenie 4 ciepłowni oraz 2 kotłowni, w drodze którego na wykonawcę zlecenia została wybrana należąca do GRUPY WOLFF spółka ATEX. Złożenie oferty poprzedziła wizja lokalna naszych specjalistów w łącznie 6 zakładach cieplnych. 

Ocenie poddane zostaną następujące obszary instalacji:

 • układ nawęglania łącznie 14 kotłów znajdujących się w zakładach cieplnych,
 • wydzielone na terenie kotłowni miejsce do składowania substancji chemicznych,
 • układy centralnego odkurzania,
 • pomieszczenie do magazynowania gazów technicznych.

Zakończenie dużych kontraktów w EDF Polska oraz PGE w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego

Zakres opracowania Dokumentu Zabezpieczeń Przed Wybuchem będzie obejmował:

 • opracowanie opisu technicznego na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji zdjęciowej,
 • identyfikację i ocenę zagrożeń stwarzanych przez znajdujące się w zakładach cieplnych urządzenia, zachodzące procesy technologiczne oraz magazynowane substancje,
 • ocenę prawdopodobieństwa wystąpienia atmosfer wybuchowych na terenie zakładów,
 • weryfikację wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem, a także ich zasięgu oraz urządzeń pracujących w tych strefach,
 • ocenę prawdopodobieństwa wystąpienia oraz uaktywnienia się źródeł zapłonu,
 • oszacowanie ryzyka, określenie możliwych skutków wybuchu oraz analizę zidentyfikowanych scenariuszy awaryjnych,
 • sporządzenie zaleceń technicznych i organizacyjnych mających na celu poprawę poziomu bezpieczeństwa w zakładach cieplnych,
 • opracowanie ewentualnej koncepcji zabezpieczenia przed skutkami wybuchu.

Zobacz jak wybucha pył węglowy