Relacja z konferencji HAZEX 2017
Bezpieczeństwo wybuchowe i procesowe w przemyśle

Słowem wstępu

Pięć lat temu zrodził się pomysł, by stworzyć konferencję, która byłaby spotkaniem ekspertów mogących wymienić się informacjami technicznymi na tle zmieniających się przepisów w zakresie bezpieczeństwa w przemyśle. Wiedza ta byłaby niezbędna dla użytkowników, którzy na co dzień planują i wykonują prace na instalacjach przemysłowych. Konferencja HAZEX powstała jako odpowiedź na zapotrzebowanie rynku i moje osobiste obserwacje. W imieniu całej GRUPY WOLFF dziękuję wszystkim obecnym za udział w tegorocznej, już piątej edycji konferencji i zapraszam na relację z wydarzenia. W tym miejscu chciałbym również zaprosić na przyszłoroczną edycję, która odbędzie się w IV kw. 2018 roku. Będzie ona skierowana ku zagadnieniom bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego w zakładach stosujących niebezpieczne gazy i ciecze (więcej>>).

Bartosz Wolff
Prezes GRUPY WOLFF

W dniach 26-27 października 2017 r. odbyła się V edycja Międzynarodowej Konferencji HAZEX, która zgromadziła niespełna 170 osób z branży energetycznej, drzewnej, spożywczej, chemicznej, farmaceutycznej i pokrewnych. Jej tematyka skupiała się głównie na zagrożeniach wynikających z obecności w procesach produkcyjnych palnych, a tym samych wybuchowych pyłów.

Kto nas odwiedził

Grono uczestników wydarzenia z roku na rok się powiększa. W tegorocznym spotkaniu odwiedzili nas przedstawiciele kadry kierowniczej i inżynierskiej działów technicznych, działów utrzymania ruchu, BHP i ppoż., technolodzy i projektanci, a także przedstawiciele firm ubezpieczeniowych. Wśród gości znaleźli się delegaci takich firm jak ABB, Whirlpool, PGE, PZU, Carlsberg, LOTOS, FLUOR, 3M, Pfeifer & Langen, Amec Foster Wheeler Energia, Benda-Lutz, ADAMED, HASCO-LEK, Hestia Loss Control, Texas A&M University w Katarze oraz wielu innych.

Staramy się, by każda kolejna konferencja była lepsza od poprzedniej, nie tylko pod kątem organizacyjnym, ale przede wszystkim merytorycznym. Prelegentami tegorocznego wydarzenia byli zarówno polscy jak i zagraniczni eksperci i praktycy związani od lat z branżą bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego. Dwudniowe spotkanie naszpikowane było merytorycznymi wykładami i upłynęło pod znakiem rozmów związanych z podstawami prawnymi w zakresie bezpieczeństwa produkcji, przewidywaniem skutków potencjalnego wybuchu oraz rozwiązaniami technicznymi stosowanymi w strefach zagrożenia wybuchem, czyli tym, z czym uczestnicy na co dzień się spotykają.

Wydarzenie była ogromnym sukcesem, o czym świadczą wyniki anonimowej ankiety przeprowadzonej wśród uczestników po zakończeniu konferencji.
Aż 96% uczestników oceniło poziom merytoryczny konferencji jako wysoki lub bardzo wysoki i jest zadowolonych lub bardzo zadowolonych z udziału.

Prelekcje

Po słowach wstępu Prezesa GRUPY WOLFF konferencję rozpoczął szereg wykładów. Inne podejście do oceny ryzyka wybuchu, wynikające z lat doświadczeń, przedstawił dr hab. inż. Andrzej Wolff. W prelekcji poruszony został aktualny stan prawny dotyczący wspomnianej oceny ryzyka wybuchu i ograniczeń z niego wynikających, jak również zapisy odnoszące się do zagrożeń przeniesienia się wybuchu z aparatu procesowego na sąsiednie urządzenia. Wykładowca zaznaczył, iż podejście do pewnych kwestii związanych z analizą i oceną ryzyka wybuchu nie jest wystarczające, ponieważ nie bierze ono pod uwagę szeregu czynników procesowych, omówionych podczas prelekcji. Nowe podejście do oceny ryzyka wybuchu wpłynęłoby na rzetelną ocenę możliwych zagrożeń, lepszą ochronę zdrowia i życia ludzkiego, a także bardziej korzystną ochronę środowiska i miejsc prac – mówił dr. hab. inż. Andrzej Wolff. Prelekcja spotkała się z dużym zainteresowaniem, czego potwierdzeniem była duża ilość zadawanych przez gości pytań.

Zagadnienia związane z dyrektywą ATEX user przybliżył uczestnikom dr inż. Michał Górny z Urzędu Dozoru Technicznego. W prezentacji ujęto m.in. cel dyrektywy i korzyści dla użytkownika jakie z niej wynikają, a także omówiono strukturę Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem. Podobnie jak w przypadku pierwszego wykładu i ten spotkał się z zalewem pytań związanych z dyrektywą i jej implementacją. Ostatnia z prezentacji z pierwszego bloku tematycznego była prowadzona przez pana Pawła Wąsowicza, praktyka w dziedzinie bezpieczeństwa procesowego. Dotyczyła ona analizy i oceny ryzyka wybuchu na instalacjach przemysłowych na podstawie scenariuszy wybuchu. Świadomość pracowników jest kluczem zapewnienia bezpieczeństwa – mówił podczas swojego wykładu Mariusz Balicki, specjalista od wielu lat związany z techniką przeciwwybuchową. Jego prelekcja uświadomiła uczestnikom jaki wpływ na bezpieczeństwo produkcji mają kompetencje pracowników oraz ich zakres. Następnie Grzegorz Ogrodnik ze Szkoły Głównej Służby wyjaśnił gościom różnicę między strefą a pomieszczeniem zagrożonym wybuchem ze względu na ich koncepcje, które bazują na różnych założeniach.

Świadomość pracowników jest kluczem zapewnienia bezpieczeństwa.
(Mariusz Balicki, GRUPA WOLFF)

Tematem kolejnego wykładu było „Spojrzenie na bezpieczeństwo wybuchowe w kontekście analizy ryzyka dla potrzeb ubezpieczeń”. Ryzyko pojawia się we wszystkich dziedzinach życia ludzkiego. Jest też nieodłącznym elementem procesów przemysłowych – mówił Rafał Żuchowski z PZU LAB S.A., który na co dzień zajmuje się analizą i zarządzaniem ryzykiem obiektów przemysłowych. Bardzo ciekawą prelekcją Camille Azzi (GEXCON) przybliżył słuchaczom informacje nt. nowoczesnych narzędzi, które umożliwiają przewidywanie skutków wybuchu. Techniczne aspekty związane z zabezpieczeniami przeciwwybuchowymi podnośników kubełkowych przedstawił Zbigniew Wolff, który od wielu lat zajmuje się zabezpieczeniem instalacji i zakładów przemysłowych przed skutkami niekontrolowanego wybuchu. Wykład obejmował prawidłowe podejście do zabezpieczenia podnośników kubełkowych oraz ukazanie przykładowych skutków braku lub nieprawidłowego zabezpieczenia układów transportu pneumatycznego. Jako ostatni zabrał głos Ulrich Lamerz z IEP Technologies, który omówił zastosowanie systemów detekcji na przykładzie instalacji odpylania. Pomimo bariery językowej wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem. Po ostatniej tego dnia serii pytań nastąpiła krótka przerwa, po której uczestnicy konferencji zostali przewiezieni na pokaz wybuchów.

Ryzyko pojawia się we wszystkich dziedzinach życia ludzkiego. Jest też nieodłącznym elementem procesów przemysłowych.
(Rafał Żuchowski, PZU LAB S.A.)

20 lat w branży zabezpieczeń przemysłowych i detekcji pożaru to spore doświadczenie. Drugi dzień wykładów rozpoczął Arkadiusz Waligóra (CREATIO), który przeprowadził słuchaczy przez aspekty techniczne przenośników paliw, koncepcje, przepisy prawne aż po ich zastosowania, a wszystko w odniesieniu do detekcji pożaru. Kolejna z prezentacji miała na celu przedstawienie powiązania aspektów związanych z ogólnie pojętym bezpieczeństwem procesowym z wymaganiami zawartymi w przepisach prawa i innych regulacjach normatywnych na etapie projektu koncepcyjnego, jak również związku bezpieczeństwa procesowego i wybuchowego z wymaganiami ochrony środowiska na etapie projektowanych inwestycji. Zagadnienia te poruszył Wacław Smardzewski (GRUPA WOLFF), projektant instalacji technologicznych z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się kwestiami bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego. Kolejny wykład należał do Adama Rybskiego (PROCOM SYSTEM), który wprowadził uczestników w nowy wymiar zarządzania produkcją w zakładach z podwyższonym ryzykiem eksplozji i opowiedział  o możliwościach systemu ExPlant, który został stworzony we współpracy z GRUPĄ WOLFF. Następnie o systemach zasilania i sterowania oświetleniem w pyłowych strefach zagrożenia wybuchem opowiedział Maciej Freza z GRUPY WOLFF, specjalista w zakresie opraw i systemów oświetlenia awaryjnego. Zaraz po nim na scenę wszedł Łukasz Klimek, od ponad kilkunastu lat związany z branżą elektrotechniczną ze szczególnym uwzględnieniem systemów oświetleniowych. Jego wykład był kontynuacją wcześniejszej prelekcji i dotyczył istotnych parametrów opraw oświetlenia w technologii LED dla stref zagrożenia wybuchem i innych aplikacji przemysłowych.

Kolejną, równie ciekawą prelekcję wygłosił Adama Galewski z firmy Hensel, który poruszył temat bezpieczeństwa personelu w kontekście wykonania materiałowego systemów bezpieczeństwa. Czy drony gwarantują bezpieczeństwo? Kolejne wystąpienie to duet Roberta Walenia i Krzysztofa Śmierciaka (UAVS), którzy opowiedzieli o możliwościach zabezpieczania terenu zewnętrznego obiektów przemysłowych przed ingerencją osób trzecich z wykorzystaniem systemów bezpieczeństwa oraz obiektów latających. Na wstępie prelegenci zapoznali uczestników z normami i przepisami dotyczącymi wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych oraz systemów wykrywających i neutralizujących drony. Następnie poruszone zostały kwestie integracji systemów bezpieczeństwa. Bez wątpienia interesujący wykład wygłosił Piotr Przybysz (Hestia Loss Control), który przedstawił zgromadzonym jak na kwestie zagrożenia wybuchem zapatrują się ubezpieczyciele. Ryzyko jest funkcją prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia i wielkości szkody – mówił. Ostatnia prelekcja należała do Mariusza Balickiego, który mówił o typach ochrony przeciwwybuchowej urządzeń elektrycznych. Prelegent wskazał na zasady doboru urządzeń do stref zagrożonych wybuchem i konsekwencje wyboru poszczególnych typów ochrony związane z ich montażem, przeglądami, remontami.

Ryzyko jest funkcją prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia i wielkości szkody.
(Piotr Przybysz, Hestia Loss Control)

Po każdym z wygłaszanych w ciągu dwóch dni konferencji wykładów uczestnicy mogli zadawać nurtujące ich pytania. Czynny udział nagradzany był hazexami – banknotami, które jak się później okazało, były bardzo cenne…

Wisienka na torcie, czyli pokaz wybuchów na żywo

Nasze wieloletnie doświadczenie pokazuje, że istotnym problemem wśród przedsiębiorców i pracowników zakładów przemysłowych jest brak odpowiedniej wiedzy na temat produktów stanowiących zagrożenie. Dla wielu osób nie jest oczywistym, że powszechne substancje takie jak mąka, cukier, pył drzewny czy pył węglowy mogą ulec zapłonowi. To dlatego oprócz merytorycznych wykładów w ramach naszych konferencji uczestnicy biorą udział w pokazie kontrolowanych wybuchów, który nie tylko podnosi świadomość skali ryzyka, ale również pokazuje rozwiązania techniczne, które mogą w znaczący sposób wpłynąć na przebieg wybuchu i zniwelować jego skutki do minimalnego poziomu.

W ramach konferencji HAZEX uczestnicy zostali przewiezieni na pobliski poligon wojskowy. To właśnie tam, zanim zapadł zmrok, odbył się półtoragodzinny pokaz wybuchów, który był „wisienką na torcie”. Obejmował on wybuchy pyłu cukru w filtrze pokazowym wraz z zastosowaniem poszczególnych systemów przeciwwybuchowych (tłumienia, odciążania i odsprzęgania wybuchu), a także demonstracyjne wybuchy przestrzenne pyłu węgla oraz glutenu. Zdajemy sobie sprawę, że żadne zdjęcia czy filmy nie oddadzą w pełni siły zjawiska. Poprzez oglądanie fotografii nie da się przecież odczuć ciepła i fali ciśnienia… musicie nam więc zaufać, że udział w takim pokazie robi wrażenie.

Nie samą wiedzą żyje inżynier

Jak się okazało, pokaz wybuchów nie był jedyną z atrakcji. Po powrocie z poligonu goście zostali zaproszeni na uroczystą kolację, którą niewątpliwie urozmaicił występ dziesięcioosobowego zespołu Kraków Street Band. Panowie urzekli wszystkich swoją muzyką bigbandową i bluegrassową. Ale to nie wszystko… Impreza miała swój motyw przewodni – tego wieczoru każdy mógł przez chwilę poczuć się jak Al Capone popijający whisky w jednym z wielkich, rozświetlonych kasyn. Przy wejściu na kolację mężczyźni zostali obdarowani kapeluszami, kobiety zarzuciły na szyję szale boa i wszyscy przenieśli się do okresu prohibicji. Na każdego czekał plik 12 banknotów o łącznej wartości 1200 hazex’ów. Jak się domyślacie, ci, którzy czynnie zadawali pytania po każdym z wykładów, mieli ich jeszcze więcej. Posłużyły one gościom do zakupu alkoholu z kontrabandy, drogocennych fantów – w tym nieocenionego WOLFF PREMIUM BEER – a co najważniejsze – do gry w kasynie, co pozwalało jeszcze bardziej zwiększyć swoje zaplecze finansowe. Impreza czasami prohibicji. Kolacja “gangsterów” trwała do późnych godzin wieczornych i była wypełniona dobrą zabawą, pysznym jedzeniem i świetną muzyką.

Zobacz całą fotogalerię

W razie pytań skontaktuj się ze mną

BEATA GODAWA - jestem do Twojej dyspozycji
+48 51* *** ***   - pokaż numer
 b.god***@***  - pokaż email

Odpowiem na pytania odnośnie: Expressu Przemysłowego, konferencji, szkoleń
Nie odbieram? Kliknij! x
Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu. Proszę wyślij SMS lub e-mail - na pewno odpowiem!